ir
rss
calendar پنج شنبه، 17 آذر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شهرداری ارومیه
استان
آذربایجان غربی
کد پارس نماد
4976858
شماره آگهی
نوبت اول- 5001094839000053
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1401/07/07
تاریخ درج
1401/07/07
تاریخ خاتمه آگهی
1401/07/12
منبع
سایت 1401.7.7
عنوان آگهی
مزایده غرفه اغذیه فروشی, مزایده غرفه اغذیه فروشی
شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول ؟
شماره 5001094839000053
شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه نسبت به برگزاری مزایده عموم به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس: سایت ستاد ایران اقدام نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در مزایده ذیل به شرح مشخصات اعلامی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. لازم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشای پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد. لذا لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبل مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواه امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
لازم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس WWW.URMIA.IR مراجعه نمایند.
برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد موظف است گواهی عدم سوء پیشینه را تقدیم سازمان نماید.
1 - موضوع مزایده: واگذاری غرفه اغذیه فروشی محوطه مرکزی میدان میوه و تره بار به صورت اجاره برابر مشخصات و شرایط ذیل :
سرو (جنب تالار بارمان)

ردیف مشخصات مشخصات داخلی - متر مربع ارتفاع داخلی- متر دهنه ورودی- متر قیمت اجاره بها ماهیانه - پایه مزایده (ریال) قیمت اجاره بها سالیانه (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 غرفه اغذیه فروشی حدود 28 2.42 3.3 83.000.000 996.000.000 49.800.000

2- مبلغ مزایده 996.000.000 ریال (نهصد و نود و شش میلیون ریال)

3 -مدت قرارداد: یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد
3 - تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 1401.7.6 تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخه 1401.7.12 در بستر سامانه ستاد به آدرس سایت ستاد ایران با پرداخت هزینه خرید اسناد از درگاه سامانه ستاد به مبلغ 1.500.000 ریال (غیر قابل برگشت) به شماره حساب 10077700 بانک شهر بنام شهرداری ارومیه نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام نمایند.
4- تاریخ ارائه و بارگذاری پیشنهادها: بارگذاری مدارک به صورت الکترونیک در سامانه ستاد از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 1401.7.6 تا ساعت 19 روز شنبه مورخه 1401.7.23 بوده که شامل موارد ذیل مباشد:
الف: میزان سپرده شرکت در مزایده: 49.800.000 (چهل و نه میلیون و هشتصد هزار ریال) بصورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شماره 100787842771 بانک شهر شعبه ارومیه کد (294) بنام شهرداری ارومیه به شماره شبا IR050610000000100787842771 و شناسه ملی 14002813625 می باشد (فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به امور قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به صورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت و همزمان به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
ب : تمامی شرکت کنندگان مکلف می باشند اسناد و مدارک درخواستی شامل : 1- آگهی شرکت در مزایده (امضا و اثر انگشت یا مهر و امضا) 2- برگ تعهد نامه مبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت در معاملاتی دولتی (امضا و اثر انگشت یا مهر و امضا) 3- اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی عدم سوء پیشینه (امضا و اثر انگشت)
4- اشخاص حقوقی: آخرین آگهی تغییرات و اساسنامه شرکت (کپی برابر اصل - مهر و امضا) 5- نمونه قرارداد (امضا و اثر انگشت یا مهر و امضا)
(لازم به توضیح می باشد تمامی مدارک بند ب در یک فایل بارگذاری گردد)
همگی در قسمت مستندات و ضمائم به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
ج : قیمت پیشنهادی به صورت الکترونیکی بارگذاری گردد.
5- محل تسلیم اسناد و مدارک درخواستی مزایده : امور قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه واقع در بلوار شلتوت
6- میزان تضمین انجام تعهدات : 3 برابر اجاره ماهیانه پیشنهادی به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
7- حداکثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مزایده و ابلاغ به برنده: 7 الی 10 روز بجز ایام تعطیل به استناد تبصره ماده 17 آئین نامه معاملاتی
8- روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها: در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 1401.7.24 در بستر سامانه ستاد در محل سالن جلسات شهرداری ارومیه واقع درمیدان انقلاب ساختمان شهرداری مرکزی خواهد بود.
9- شهرداری به استناد بند های ماده 10 آئین نامه معامالتی دارای تکالیف و اختیارات قانونی ذیل می باشد.
- شهرداری مکلف است سپرده شرکت در مزایده/مناقصه را در صوریت که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس تبصره 1 ماده 20 برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
- شهرداری اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد.
- شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهای که بعد از انقضای مدت مقرر در آگه برسد ترتیب اثر دهد.
- شهرداری در رد یک یا یتمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
- در صورتی که پیشنهادات رسیده برای مزایده/مناقصه فوق مساوی باشند، برنده مزایده به قید قرعه انتخاب خواهد شد.
- کلیه ی هزینه های انتشار آگه مزایده/مناقصه اعم از چاپ آگه در روزنامه و هزینه کارشناس بر عهده برنده مباشد.
شرایط شرکت در مزایده :
1- رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری و معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی و کشوری مصوب 1337.10.27 مجلس و همچنین بند (و) ماده (ده) قانون نظام وظیفه عمومی برای کلیه متقاضیان الزامی است.
2- شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با امور قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه با شماره 1-04432358390 (آقای رنجبری) تماس حاصل نمایند.
3- آزادسازی سپرده شرکت در مزایده شرکت کنندگانی که در مزایده برنده نباشند دو هفته کاری پس از بازگشایی پاکت ها به طول خواهد کشید.
4- فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی در مزایده می بایست در صورت حقیقی بودن بنام شخص حقیقی شرکت کننده در صورت حقوقی بودن بنام شخص حقوقی واریز گردد.
5- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی 30 روز کاری می باشد.

تصویر
مزایده غرفه اغذیه فروشی

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

کد پارس نماد: 4976858

استان/شهر: آذربایجان غربی

مهلت آگهی: 1401/07/12

خلاصه آگهی: مزایده غرفه اغذیه فروشی ادامه آگهی ...

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 استعلام اجاره فضای فیزیکی جهت راه اندازی بوفه در بیمارستان 5251795 1401/09/17 new not special not payed گیلان
2 مزایده واگذاری اجاره یکساله پارکینگ مجتمع ولیعصر 5251729 1401/09/17 new not special not payed آذربایجان شرقی
3 مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفات 5251692 1401/09/17 new not special not payed یزد
4 مزایده اجاره و بهره برداری از کیوسک شیشه ای گل فروشی 5251611 1401/09/17 new not special not payed مرکزی
5 حراج بهره برداری از تعدادی غرف عرضه مستقیم انار  5251587 1401/09/17 new not special not payed فارس
6 مزایده اخذ عوارض ورودی جمعه بازار مرحله دوم نوبت دوم 5251579 1401/09/17 new not special not payed آذربایجان شرقی
7 مزایده واگذاری دو مورد فضای آموزشی به صورت اجاره صرفا جهت تاسیس واحد آموزش از راه دور 5251577 1401/09/17 new not special not payed آذربایجان شرقی
8 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده ساختمان - استان گلستان 5251448 1401/09/17 new not special not payed گلستان
9 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده ساختمان - استان گلستان 5251447 1401/09/17 new not special not payed گلستان
10 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251446 1401/09/17 new not special not payed مازندران
11 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251445 1401/09/17 new not special not payed مازندران
12 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251444 1401/09/17 new not special not payed مازندران
13 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251443 1401/09/17 new not special not payed مازندران
14 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251442 1401/09/17 new not special not payed مازندران
15 مزایده ، مزایده سراسری شماره 1134 اموال غیرمنقول -مزایده مغازه - استان مازندران 5251441 1401/09/17 new not special not payed مازندران
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی