فضای سبز info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز 10/09/1401 08:06:36 ق.ظ مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 1 منطقه ده مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه 1 منطقه ده 10/09/1401 08:01:02 ق.ظ مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه 1 منطقه ده مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه 1 منطقه ده 10/09/1401 07:58:05 ق.ظ مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم 10/09/1401 07:56:21 ق.ظ استعلام کاشت فضای سبز شامل حمل کود، بیل زدن ،تسطیح به مساحت 550مترمربع با اعتبار 400000000ریال استعلام کاشت فضای سبز شامل حمل کود، بیل زدن ،تسطیح به مساحت 550مترمربع با اعتبار 400000000ریال 10/09/1401 06:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز منطقه یک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز منطقه یک 10/09/1401 06:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز ناحیه یک منطقه دو مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز ناحیه یک منطقه دو 10/09/1401 06:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز منطقه سه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای سبز منطقه سه 10/09/1401 06:28:00 ق.ظ استعلام شاخه زنی استعلام شاخه زنی 10/09/1401 06:27:00 ق.ظ مناقصه عملیات نگهداری پارکها و فضای سبز تجدید مناقصه عملیات نگهداری پارکها و فضای سبز تجدید 10/09/1401 06:23:22 ق.ظ استعلام واگذاری و نگهداری فضای سبز و محوطه ستادشبکه بهداشت شهرستان بروجرد استعلام واگذاری و نگهداری فضای سبز و محوطه ستادشبکه بهداشت شهرستان بروجرد 10/09/1401 06:04:00 ق.ظ تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ... تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ... 10/09/1401 05:38:17 ق.ظ مناقصه انجام خدمات و عملیات کاشت ، نگهداری و آبیاری فضای سبز - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات و عملیات کاشت ، نگهداری و آبیاری فضای سبز - نوبت دوم 10/09/1401 05:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری و فضای سبز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری و فضای سبز 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام "تجدید" اجرای پروژه هرس درختان ناحیه میناب به صورت خط گرم (هرس 1200 اصله درخت) استعلام "تجدید" اجرای پروژه هرس درختان ناحیه میناب به صورت خط گرم (هرس 1200 اصله درخت) 10/09/1401 01:28:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور فضای سبز پردیس، دانشکده پزشکی، مهمانسرای پزکی و مجموعه ورزشی زمین چمن دانشگاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور فضای سبز پردیس، دانشکده پزشکی، مهمانسرای پزکی و مجموعه ورزشی زمین چمن دانشگاه 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه عملیات تکمیلی زیباسازی محوطه مخزن 2000 مترمکعبی تجدید مناقصه عملیات تکمیلی زیباسازی محوطه مخزن 2000 مترمکعبی تجدید 09/09/1401 10:52:43 ق.ظ استعلام استعلام واگذاری حفاظت و نگهداری فضای سبز بیمارستان حکیم جرجانی گرگان پیش فاکتور و مجوزات لازم در پیوست بارگذاری گردد. استعلام استعلام واگذاری حفاظت و نگهداری فضای سبز بیمارستان حکیم جرجانی گرگان پیش فاکتور و مجوزات لازم در پیوست بارگذاری گردد. 09/09/1401 10:35:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات احداث فضای سبز همیاران فضای سبز استعلام اجرای عملیات احداث فضای سبز همیاران فضای سبز 09/09/1401 10:48:41 ق.ظ استعلام بهاء بازپیرایی فضای سبز استعلام بهاء بازپیرایی فضای سبز 09/09/1401 10:48:20 ق.ظ تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ... تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ... 09/09/1401 10:42:30 ق.ظ مناقصه عملیات بهسازی فضای سبز احمدی جنوبی مناقصه عملیات بهسازی فضای سبز احمدی جنوبی 09/09/1401 10:41:52 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل و نگهداری فضای سبز پارک 6/5 هکتاری مناقصه عمومی پروژه تکمیل و نگهداری فضای سبز پارک 6/5 هکتاری 09/09/1401 08:41:12 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم 09/09/1401 08:39:37 ق.ظ استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه علوم پزشکی بم استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه علوم پزشکی بم 09/09/1401 08:15:00 ق.ظ مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضاهای سبز مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضاهای سبز 09/09/1401 08:24:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری قسمتی از خدمات شهری و فضای سبز به بخش خصوصی شهرداری صالحیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری قسمتی از خدمات شهری و فضای سبز به بخش خصوصی شهرداری صالحیه 09/09/1401 07:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین 09/09/1401 07:44:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات و عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری فضای سبز مناقصه, انجام خدمات و عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری فضای سبز 09/09/1401 07:43:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل و نگهداری فضای سبز پارک 6/5 هکتاری شهر گلسار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل و نگهداری فضای سبز پارک 6/5 هکتاری شهر گلسار 09/09/1401 07:42:00 ق.ظ مناقصه عمومی مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز  مناقصه عمومی مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز  09/09/1401 07:57:27 ق.ظ استعلام اجرای فضای سبز خیابان شیخ عطار انتهای کوچه شهید طهماسبی- تهیه کلیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.عملیات زیرسازی به عهده کارفرما استعلام اجرای فضای سبز خیابان شیخ عطار انتهای کوچه شهید طهماسبی- تهیه کلیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.عملیات زیرسازی به عهده کارفرما 09/09/1401 07:08:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 09/09/1401 06:52:16 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری زیباسازی و احیاء فضای سبز فراخوان مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری زیباسازی و احیاء فضای سبز 09/09/1401 06:43:49 ق.ظ استعلام خرید درخت و درختچه جهت کاشت در معابر شهر سنندج طبق لیست پیوستی کارپرداز09188730563 استعلام خرید درخت و درختچه جهت کاشت در معابر شهر سنندج طبق لیست پیوستی کارپرداز09188730563 09/09/1401 06:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات نظافت و علف کشی پست های امور انتقال نیروی نواحی تجدید مناقصه خدمات نظافت و علف کشی پست های امور انتقال نیروی نواحی 09/09/1401 06:15:38 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات شهری و فضای سبز تجدید مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات شهری و فضای سبز 09/09/1401 05:47:59 ق.ظ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ 09/09/1401 05:33:19 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 1401/973 انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز مجتمع مسکونی پارس جم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 1401/973 انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز مجتمع مسکونی پارس جم 09/09/1401 05:02:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م م01/0257 مربوط به انجام خدمات مورد نیاز فضای سبز وتنظیفات محوطه در مجتمع آموزش فنون اهواز مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م م01/0257 مربوط به انجام خدمات مورد نیاز فضای سبز وتنظیفات محوطه در مجتمع آموزش فنون اهواز 09/09/1401 04:50:00 ق.ظ استعلام فلاور باکس چوب پلاست 50*50*53 سانتی متری طبق مشخصات فایل پیوست با هزینه حمل استعلام فلاور باکس چوب پلاست 50*50*53 سانتی متری طبق مشخصات فایل پیوست با هزینه حمل 09/09/1401 03:24:00 ب.ظ استعلام واگذاری و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ و نگهداری و احداث و توسعه فضای سبز مرکز اموزشی درمانی نمازی استعلام واگذاری و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ و نگهداری و احداث و توسعه فضای سبز مرکز اموزشی درمانی نمازی 09/09/1401 02:10:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری آرامستان باغ رضوان بندرماهشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری آرامستان باغ رضوان بندرماهشهر 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ، گلها، گیاهان و درختان انبارهای کوار ، ری و ساختمان مدیریت اکتشاف و تهران استعلام تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ، گلها، گیاهان و درختان انبارهای کوار ، ری و ساختمان مدیریت اکتشاف و تهران 09/09/1401 01:57:00 ب.ظ فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز فرودگاه فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز فرودگاه 08/09/1401 12:21:14 ب.ظ استعلام اجرای پروژه احداث فضای سبز ادامه پارک حاشیه ای استعلام اجرای پروژه احداث فضای سبز ادامه پارک حاشیه ای 08/09/1401 12:16:32 ب.ظ مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ و نگهداری فضای سبز 08/09/1401 11:32:42 ق.ظ استعلام احداث فلاورباکس بتنی ورودی غربی کمال شهر استعلام احداث فلاورباکس بتنی ورودی غربی کمال شهر 08/09/1401 09:45:00 ق.ظ مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز ، نظافتی و خدماتی - نوبت دوم مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز ، نظافتی و خدماتی - نوبت دوم 08/09/1401 09:48:20 ق.ظ مناقصه, تجدید نوبت اول نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده توسط شرکت عمران در فازهای مختلف مسکن مهر شهر پردیس مناقصه, تجدید نوبت اول نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده توسط شرکت عمران در فازهای مختلف مسکن مهر شهر پردیس 08/09/1401 09:20:26 ق.ظ مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات و ساماندهی فضای سبز مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات و ساماندهی فضای سبز 08/09/1401 09:31:41 ق.ظ مناقصه خرید گلهای فصلی طرح بهاره تابستانه سال 1402 مناقصه خرید گلهای فصلی طرح بهاره تابستانه سال 1402 08/09/1401 09:25:28 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم 08/09/1401 09:13:29 ق.ظ مناقصه رفت روب و جمع آوری مکانیزه پسماند..... مناقصه رفت روب و جمع آوری مکانیزه پسماند..... 08/09/1401 08:59:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات و عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری فضای سبز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات و عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری فضای سبز 08/09/1401 08:38:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات و عملیات کاشت ، نگهداری و آبیاری فضای سبز مناقصه انجام خدمات و عملیات کاشت ، نگهداری و آبیاری فضای سبز 08/09/1401 08:37:18 ق.ظ استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی زاویه(طبق شرایط پیوست) استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی زاویه(طبق شرایط پیوست) 08/09/1401 08:17:00 ق.ظ استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و سعیدی(طبق شرایط پیوست) استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و سعیدی(طبق شرایط پیوست) 08/09/1401 08:06:00 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری و نگهدرای کل فضای سبز سطح شهر مناقصه عمومی واگذاری و نگهدرای کل فضای سبز سطح شهر 08/09/1401 06:47:33 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مستمر و روزانه نگهداری ، زیباسازی و احیاء فضای سبز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مستمر و روزانه نگهداری ، زیباسازی و احیاء فضای سبز 08/09/1401 06:14:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات موردنیاز فضای سبز و تنظیفات محوطه - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات موردنیاز فضای سبز و تنظیفات محوطه - نوبت دوم 08/09/1401 06:20:40 ق.ظ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ 08/09/1401 05:57:54 ق.ظ استعلام طراحی و اجرای فضاسازی ( اعم از پارتیشن بندی، فضای سبز، ایجاد بوفه ، ایجاد اتاق آمفی تئاتر ) برای مرکز نوآوری های در یک سوله استعلام طراحی و اجرای فضاسازی ( اعم از پارتیشن بندی، فضای سبز، ایجاد بوفه ، ایجاد اتاق آمفی تئاتر ) برای مرکز نوآوری های در یک سوله 08/09/1401 05:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز سطح منطقه یک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز سطح منطقه یک 07/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات ترمیم، احیاء، کاشت و حفظ و نگهداری فضای سبز قطعات حاشیه شرقی به مساحت 2546 مترمربع و فضای سبز جنب مرکز تجاری جام جم به مساحت 621 مترمربع استعلام انجام عملیات ترمیم، احیاء، کاشت و حفظ و نگهداری فضای سبز قطعات حاشیه شرقی به مساحت 2546 مترمربع و فضای سبز جنب مرکز تجاری جام جم به مساحت 621 مترمربع 07/09/1401 11:40:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات پایش و کنترل آفات و بیماری های فضای سبز سطح شهر تجدید استعلام اجرای عملیات پایش و کنترل آفات و بیماری های فضای سبز سطح شهر تجدید 07/09/1401 11:23:22 ق.ظ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ 07/09/1401 11:20:04 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری و ... آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری و ... مرحله اول 07/09/1401 10:43:10 ق.ظ استعلام شاخه زنی و ته زنی برق ایثار(بار دوم) استعلام شاخه زنی و ته زنی برق ایثار(بار دوم) 07/09/1401 10:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتور خانه _زمین چمن طبیعی بوستان مل) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتور خانه _زمین چمن طبیعی بوستان مل) 07/09/1401 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری سه پارک از فضای سبز شهر (پارک معلم،پارک لاله و پارک بوستان مادر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری سه پارک از فضای سبز شهر (پارک معلم،پارک لاله و پارک بوستان مادر 07/09/1401 10:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز شهرداری فاضل آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز شهرداری فاضل آباد 07/09/1401 10:18:00 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات مناسب سازی معابر، ساختمان ها و بوستان ها... مناقصه عمومی عملیات مناسب سازی معابر، ساختمان ها و بوستان ها... 07/09/1401 10:34:28 ق.ظ مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شامل نظافت، رفت و روب ،.... مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شامل نظافت، رفت و روب ،.... 07/09/1401 10:32:10 ق.ظ مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک- نوبت دوم مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک- نوبت دوم 07/09/1401 10:18:13 ق.ظ مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری سه پارک از فضای سبز شهر مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری سه پارک از فضای سبز شهر 07/09/1401 10:02:07 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز سطح منطقه یک - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز سطح منطقه یک - نوبت دوم 07/09/1401 09:59:44 ق.ظ استعلام اجرای پروژه شاخه زنی (هرس) درختان معارض با شبکه های فشار ضعیف و متوسط 20 کیلوولت در محدوده منطقه برق دماوند استعلام اجرای پروژه شاخه زنی (هرس) درختان معارض با شبکه های فشار ضعیف و متوسط 20 کیلوولت در محدوده منطقه برق دماوند 07/09/1401 09:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه پامچال شهر قزوین 1401-1404 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه پامچال شهر قزوین 1401-1404 07/09/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺟﺮای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه رز 1401-1404 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺟﺮای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه رز 1401-1404 07/09/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺟﺮای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه یاس 1401-1404 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺟﺮای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه یاس 1401-1404 07/09/1401 08:24:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات موردنیاز فضای سبز و تنظیفات محوطه مناقصه انجام خدمات موردنیاز فضای سبز و تنظیفات محوطه 07/09/1401 07:43:29 ق.ظ فراخوان واگذاری خدمات شهری و فضای سبز فراخوان واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 07/09/1401 06:52:01 ق.ظ مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ - تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ - تجدید 07/09/1401 06:36:27 ق.ظ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 07/09/1401 06:22:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات شهرداری 07/09/1401 05:59:00 ق.ظ مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز- نوبت دوم مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز- نوبت دوم 07/09/1401 06:10:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگداری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری فیض آباد بصورت حجمی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگداری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری فیض آباد بصورت حجمی 07/09/1401 05:48:00 ق.ظ مناقصه نگهداری فضای سبز کلیه ساختمان های اتاق بازرگانی ایران  مناقصه نگهداری فضای سبز کلیه ساختمان های اتاق بازرگانی ایران  07/09/1401 05:52:31 ق.ظ استعلام نگهداری فضای سبز کارخانه زغال شویی زرند به مدت چهار ماه طبق شرایط پیوست استعلام نگهداری فضای سبز کارخانه زغال شویی زرند به مدت چهار ماه طبق شرایط پیوست 07/09/1401 04:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تعداد 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری زباله ، رفت روب، حفظ و نگهداری فضای سبز ،خدمات آتش نشانی و پمپ گاز و... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تعداد 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری زباله ، رفت روب، حفظ و نگهداری فضای سبز ،خدمات آتش نشانی و پمپ گاز و... 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام خدمات عمومی مرکز نوردوز استعلام خدمات عمومی مرکز نوردوز 07/09/1401 01:03:00 ب.ظ استعلام پیاز گل سنبل و اقلام گلخانه ای استعلام، استعلام ​پیاز گل سنبل و اقلام گلخانه ای 06/09/1401 11:07:32 ق.ظ مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 06/09/1401 09:48:44 ق.ظ مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 06/09/1401 08:59:19 ق.ظ مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز ، نظافتی و خدماتی مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز ، نظافتی و خدماتی 06/09/1401 08:58:27 ق.ظ استعلام واگذاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز بیمارستان استعلام واگذاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز بیمارستان 06/09/1401 08:33:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفظ و  نگهداری فضای سبز شهری مناقصه اجرای عملیات حفظ و  نگهداری فضای سبز شهری 06/09/1401 08:42:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت و نگهداری فضای سبز فرودگاههای استان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت و نگهداری فضای سبز فرودگاههای استان کرمان 06/09/1401 08:15:00 ق.ظ تجدید مناقصه نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده توسط شرکت عمران - نوبت دوم تجدید مناتجدید مناقصه نگهداری از کلیه فضاهای سبز کاشته شده توسط شرکت عمران - نوبت دوم 06/09/1401 08:26:30 ق.ظ