پیمانکاری آب رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب و ... مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب و ... نوبت دوم 06/11/1401 06:30:19 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تعمیرات، نگهداری آب، رفع حوادث ...- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تعمیرات، نگهداری آب، رفع حوادث ...- نوبت دوم 05/11/1401 09:59:36 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال فاضلاب فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال فاضلاب 05/11/1401 09:36:32 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد خیرآباد به روستاهای شهرستان... مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد خیرآباد به روستاهای شهرستان... 05/11/1401 08:18:05 ق.ظ مناقصه اجرای طرح انتقال فاضلاب سطحی ... مناقصه اجرای طرح انتقال فاضلاب سطحی ... 05/11/1401 07:15:47 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات... - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات... 05/11/1401 06:45:47 ق.ظ مناقصه, آبرسانی سیار به روستاهای (شهرستان کرمانشاه صحنه - هرسین و کنگاور ) مناقصه, آبرسانی سیار به روستاهای (شهرستان کرمانشاه صحنه - هرسین و کنگاور ) 05/11/1401 06:10:44 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات... تجدید مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات... 04/11/1401 09:59:09 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تعمیرات، نگهداری آب، رفع حوادث ... تجدید مناقصه عملیات برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تعمیرات، نگهداری آب، رفع حوادث ... 04/11/1401 08:46:44 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر جهرم (قطعه 30) مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر جهرم (قطعه 30) 04/11/1401 08:26:48 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 04/11/1401 08:21:41 ق.ظ استعلام ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح آبگیر و توسعه تصفیه خانه آب .... استعلام ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح آبگیر و توسعه تصفیه خانه آب .... 04/11/1401 07:06:01 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی... - نوبت دوم مناقصه پروژه های آبرسانی... 04/11/1401 05:57:50 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب - نوبت دوم 04/11/1401 05:33:09 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب -نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب -نوبت دوم 04/11/1401 05:30:48 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات امداد و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای عملیات امداد و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم 04/11/1401 05:14:47 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب - نوبت دوم 03/11/1401 07:25:33 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی... مناقصه پروژه های آبرسانی... 03/11/1401 05:58:02 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب 02/11/1401 09:35:40 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی عملیات احداث زهکش های اصلی ... تجدید فراخوان ارزیابی کیفی عملیات احداث زهکش های اصلی ... 02/11/1401 08:53:17 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات امداد و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید مناقصه اجرای عملیات امداد و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب 02/11/1401 07:46:37 ق.ظ مناقصه, اجرای توسعه شبکه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب رودان مناقصه, اجرای توسعه شبکه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب رودان 01/11/1401 10:39:43 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال - نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال - نوبت دوم 01/11/1401 09:38:00 ق.ظ مناقصه ایستگاه پمپاژ بروات و مخزن 500 مترمکعبی نوبت دوم مناقصه ایستگاه پمپاژ بروات و مخزن 500 مترمکعبی نوبت دوم 01/11/1401 08:54:15 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی... - نوبت دوم تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی... - نوبت دوم 01/11/1401 07:42:36 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب 01/11/1401 07:00:28 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب تجدید فراخوان مناقصه عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب 01/11/1401 06:58:11 ق.ظ مناقصه, عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط ان مناقصه, عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط ان 01/11/1401 06:26:25 ق.ظ مناقصه, عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط ان مناقصه, عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط ان 01/11/1401 06:02:31 ق.ظ مناقصه برونسپاری انجام خدمات تخصصی بخش‌های مختلف شغلی - نوبت دوم مناقصه برونسپاری انجام خدمات تخصصی بخش‌های مختلف شغلی - نوبت دوم 01/11/1401 05:16:02 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم 29/10/1401 07:20:35 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال 29/10/1401 07:17:24 ق.ظ مناقصه, ۰۱/۱۰۴۰ تجدید-انجام عملیات بهره برداری،اصلاح،نوسازی وتوسعه،نگهداری و تعمیرات تاسیسات جم،کنگان،عسلویه مناقصه, ۰۱/۱۰۴۰ تجدید-انجام عملیات بهره برداری،اصلاح،نوسازی وتوسعه،نگهداری و تعمیرات تاسیسات جم،کنگان،عسلویه 28/10/1401 08:44:45 ق.ظ مناقصه, ۰۱/۱۰۳۹ تجدید - انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب دشتستان مناقصه, ۰۱/۱۰۳۹ تجدید - انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب دشتستان 28/10/1401 08:38:44 ق.ظ مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع...- نوبت دوم مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع...- نوبت دوم 28/10/1401 08:51:59 ق.ظ مناقصه, سامانه ستاد: تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز ۱۸۰۰ میلیمتر فاضلابی و احداث باکس بتنی مناقصه, سامانه ستاد: تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز ۱۸۰۰ میلیمتر فاضلابی و احداث باکس بتنی 28/10/1401 06:21:19 ق.ظ مناقصه اجرای خط فاضلاب - نوبت دوم مناقصه اجرای خط فاضلاب - نوبت دوم 28/10/1401 06:21:23 ق.ظ تجدید آگهی ارزیابی کیفی ترمیم نوارهای حفاری عرضی (عملکها) و طولی ـ نوبت دوم تجدید آگهی ارزیابی کیفی ترمیم نوارهای حفاری عرضی (عملکها) و طولی ـ نوبت دوم 28/10/1401 05:55:51 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد خاکی - نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد خاکی 28/10/1401 05:47:15 ق.ظ تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر نوبت دوم تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر 28/10/1401 05:23:30 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی - نوبت دوم مناقصه پروژه های آبرسانی 28/10/1401 05:16:11 ق.ظ مناقصه برونسپاری انجام خدمات تخصصی بخش‌های مختلف شغلی مناقصه برونسپاری انجام خدمات تخصصی بخش‌های مختلف شغلی 28/10/1401 05:09:05 ق.ظ مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع... مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع... 27/10/1401 09:02:51 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه تعمیرات کانال انتقال شبکه آبیاری گلپایگان- نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه تعمیرات کانال انتقال شبکه آبیاری گلپایگان- نوبت دوم 27/10/1401 08:08:41 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی مناقصه پروژه های آبرسانی 27/10/1401 07:24:10 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی... تجدید مناقصه انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی... 27/10/1401 07:16:16 ق.ظ مناقصه اجرای خط فاضلاب مناقصه اجرای خط فاضلاب 27/10/1401 06:57:39 ق.ظ مناقصه تکمیل سد ذخیره ای- نوبت دوم مناقصه تکمیل سد ذخیره ای- نوبت دوم 26/10/1401 07:32:08 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات کانال انتقال شبکه آبیاری گلپایگان...تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات کانال انتقال شبکه آبیاری گلپایگان...تجدید 26/10/1401 07:26:52 ق.ظ تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر تجدید مناقصه آسفالت معابر شهر 26/10/1401 06:00:15 ق.ظ تجدید آگهی ارزیابی کیفی ترمیم نوارهای حفاری عرضی (عملکها) و طولی تجدید آگهی ارزیابی کیفی ترمیم نوارهای حفاری عرضی (عملکها) و طولی 26/10/1401 05:55:47 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد خاکی مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد خاکی 26/10/1401 05:17:04 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - نوبت دوم مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - نوبت دوم 26/10/1401 05:02:23 ق.ظ مناقصه تکمیل سد ذخیره ای مناقصه تکمیل سد ذخیره ای 25/10/1401 10:04:27 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار جهت اجرای خط انتقال آب به شهر...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار جهت اجرای خط انتقال آب به شهر...- نوبت دوم 25/10/1401 06:23:47 ق.ظ مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه باشت فاز اول مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه باشت فاز اول 25/10/1401 06:12:40 ق.ظ فراخوان مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی - نوبت دوم فراخوان مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 25/10/1401 05:03:27 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات شبکه آبرسانی فاز توسعه شهرک صنعتی فراخوان مناقصه عملیات شبکه آبرسانی فاز توسعه شهرک صنعتی 24/10/1401 08:58:59 ق.ظ مناقصه احداث کانال هدایت سیلاب و احداث ادامه دایک های سیل بند خاکی مناقصه احداث کانال هدایت سیلاب و احداث ادامه دایک های سیل بند خاکی 24/10/1401 07:41:41 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات حمل تانکری آب شیرین - نوبت دوم فراخوان مناقصه خدمات حمل تانکری آب شیرین - نوبت دوم 24/10/1401 07:12:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار جهت اجرای خط انتقال آب به شهر... فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار جهت اجرای خط انتقال آب به شهر... 24/10/1401 07:11:13 ق.ظ مناقصه, اجرای خط انتقال آب در مسیر کوهستانی تا خط انتقال آب در مسیر کوهستانی تا خط لوله موجود - خط انتقال آب از سامانه نمکزدایی بندر چارک تا شهرهای بستک و جناح مناقصه, اجرای خط انتقال آب در مسیر کوهستانی تا خط انتقال آب در مسیر کوهستانی تا خط لوله موجود - خط انتقال آب از سامانه نمکزدایی بندر چارک تا شهرهای بستک و جناح 22/10/1401 06:45:34 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، ترمیم و بازسازی نوبت دوم  فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، ترمیم و بازسازی 22/10/1401 06:36:24 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی ترمیم و تکمیل ایستگاه پمپاژ کوپن، احداث مخزن بتنی و خط آبرسانی به دشت بچه بازار شهرستا مناقصه, عملیات اجرایی ترمیم و تکمیل ایستگاه پمپاژ کوپن، احداث مخزن بتنی و خط آبرسانی به دشت بچه بازار شهرستا 22/10/1401 06:17:20 ق.ظ مناقصه اجرای خط انتقال آب خام از ایستگاه پمپاژ مناقصه اجرای خط انتقال آب خام از ایستگاه پمپاژ 21/10/1401 11:03:09 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، ترمیم و بازسازی فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، ترمیم و بازسازی 21/10/1401 10:22:36 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی ... مناقصه پروژه های آبرسانی ... ـ نوبت دوم 21/10/1401 08:57:34 ق.ظ مناقصه ادامه پارک ... مناقصه ادامه پارک ... 21/10/1401 08:32:34 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه احداث ساختمانی و تهیه ، خرید، حمل ...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه احداث ساختمانی و تهیه ، خرید، حمل ...- نوبت دوم 21/10/1401 08:07:51 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات حمل تانکری آب شیرین فراخوان مناقصه خدمات حمل تانکری آب شیرین 21/10/1401 06:36:04 ق.ظ فراخوان مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فراخوان مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 21/10/1401 06:21:26 ق.ظ مناقصه تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز 1800 میلیمتر فاضلابی...- نوبت دوم مناقصه تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز 1800 میلیمتر فاضلابی...- نوبت دوم 20/10/1401 09:35:35 ق.ظ مناقصه پروژه بهره برداری؛ تعمیرات تاسیسات پمپاژ آب بیرگان نوبت دوم مناقصه پروژه بهره برداری؛ تعمیرات تاسیسات پمپاژ آب بیرگان نوبت دوم 20/10/1401 09:32:27 ق.ظ فراخوان اجرای حدود 100 کیلومتر خط لوله فولادی آب با قطار 1600 تا 2000 میلی متر و... فراخوان اجرای حدود 100 کیلومتر خط لوله فولادی آب با قطار 1600 تا 2000 میلی متر و... 20/10/1401 06:53:40 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه بهره برداری؛ تعمیرات تاسیسات پمپاژ آب بیرگان مناقصه عمومی پروژه بهره برداری؛ تعمیرات تاسیسات پمپاژ آب بیرگان 19/10/1401 08:49:41 ق.ظ مناقصه ساماندهی بند بصری و تامین حقابه های کشاورزی و زیست محیطی پایین دست نوبت دوم مناقصه ساماندهی بند بصری و تامین حقابه های کشاورزی و زیست محیطی پایین دست نوبت دوم 19/10/1401 08:39:43 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ... اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ... 19/10/1401 07:55:58 ق.ظ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم  استعلام ارزیابی کیفی مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم  19/10/1401 07:06:43 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی- نوبت دوم مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی- نوبت دوم 19/10/1401 06:52:17 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری- نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری- نوبت دوم 19/10/1401 05:44:40 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی 19/10/1401 05:24:34 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب - نوبت دوم 18/10/1401 09:51:39 ق.ظ مناقصه ساماندهی بند بصری و تامین حقابه های کشاورزی و زیست محیطی پایین دست مناقصه ساماندهی بند بصری و تامین حقابه های کشاورزی و زیست محیطی پایین دست 18/10/1401 08:29:21 ق.ظ مناقصه تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز 1800 میلیمتر فاضلابی... مناقصه تهیه قسمتی از لوله ها و لوله گذاری با لوله سایز 1800 میلیمتر فاضلابی... 18/10/1401 08:29:18 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه فاضلاب سایت 163 هکتاری 18/10/1401 07:27:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه احداث ساختمانی و تهیه ، خرید، حمل ... فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه احداث ساختمانی و تهیه ، خرید، حمل ... 18/10/1401 07:22:41 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 18/10/1401 07:01:24 ق.ظ مناقصه, انجام بخشی از کارها وخدمات موردنیاز شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران درسطوح شغلی مختلف :کارشناسی مناقصه, انجام بخشی از کارها وخدمات موردنیاز شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران درسطوح شغلی مختلف :کارشناسی 18/10/1401 05:27:23 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع ... مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع ... 17/10/1401 10:53:43 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و بهسازی شبکه های فاضلاب منازل، ادارات و تاسیسات- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و بهسازی شبکه های فاضلاب منازل، ادارات و تاسیسات- نوبت دوم 17/10/1401 09:45:16 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب نوبت دوم  مناقصه پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب نوبت دوم  17/10/1401 09:24:00 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی نوبت دوم مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی نوبت دوم 17/10/1401 09:22:59 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب 17/10/1401 08:54:52 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره بردرای از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره...- نوبت دوم تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره بردرای از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره...- نوبت دوم 17/10/1401 08:46:24 ق.ظ مناقصه تکمیل عملیات اجرایی طرح آبرسانی مناقصه تکمیل عملیات اجرایی طرح آبرسانی 17/10/1401 07:07:43 ق.ظ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی استعلام ارزیابی کیفی مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی 17/10/1401 07:03:58 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ...- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ...- نوبت دوم 17/10/1401 06:21:07 ق.ظ مناقصه انجام قسمتی از فعالیت های حوزه معاونت بهره برداری در بخش های اپراتوری و نگهداری خطوط...- نوبت دوم مناقصه انجام قسمتی از فعالیت های حوزه معاونت بهره برداری در بخش های اپراتوری و نگهداری خطوط...- نوبت دوم 15/10/1401 07:46:05 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ... مناقصه عملیات اجرای طرح علاج بخشی و بهسازی تجهیزات سد ... 15/10/1401 06:34:25 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب مناقصه پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب 15/10/1401 06:25:34 ق.ظ