تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش - نوبت دوم 01/07/1402 07:29:20 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش 01/07/1402 07:11:59 ق.ظ استعلام قرائت کنتورهای دیماندی درخواست خدمات 269 استعلام قرائت کنتورهای دیماندی درخواست خدمات 269 01/07/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام خرید 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست استعلام خرید 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست 30/06/1402 05:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه(اسناد مالی حسابرسی شده) قرائت کنتور،چاپ قبوض,وصول مطالبات و سایر امور اداری در سطح مناطق امور آب و ف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه(اسناد مالی حسابرسی شده) قرائت کنتور،چاپ قبوض,وصول مطالبات و سایر امور اداری در سطح مناطق امور آب و ف 29/06/1402 10:37:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 29/06/1402 10:35:55 ق.ظ استعلام طرح قرائت هوشمند کنتورهای مشترکین استعلام طرح قرائت هوشمند کنتورهای مشترکین 29/06/1402 10:34:00 ق.ظ مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق - نوبت دوم مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق - نوبت دوم 29/06/1402 09:33:33 ق.ظ مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق 29/06/1402 09:31:51 ق.ظ مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... - نوبت دوم مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... - نوبت دوم 29/06/1402 09:09:26 ق.ظ مناقصه, مناقصه برون سپاری فعالیتهای خدمات مشترکین شرکت آب وفاضلاب سبزوار((قرائت کنتور) مناقصه, مناقصه برون سپاری فعالیتهای خدمات مشترکین شرکت آب وفاضلاب سبزوار((قرائت کنتور) 29/06/1402 07:51:38 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بها و وصول بدهی های معوقه مشترکین .. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بها و وصول بدهی های معوقه مشترکین .. 29/06/1402 07:45:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، امداد و گازبان، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور شهرستان بویین زهرا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، امداد و گازبان، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور شهرستان بویین زهرا 28/06/1402 08:13:00 ق.ظ مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... 28/06/1402 08:11:36 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام و ... - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام و ... - نوبت دوم 28/06/1402 06:25:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده ، بهمئی ، نواحی و روستاهای ت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده ، بهمئی ، نواحی و روستاهای ت 28/06/1402 05:40:00 ق.ظ مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور - نوبت دوم مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور - نوبت دوم 27/06/1402 09:26:48 ق.ظ مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و رگلاتور 27/06/1402 09:26:08 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت و وصول مناقصه, انجام خدمات قرائت و وصول 27/06/1402 07:13:50 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ... - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ... - نوبت دوم 27/06/1402 07:08:42 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام و ... تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام و ... 26/06/1402 07:28:46 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... 26/06/1402 06:54:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتورو وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتورو وصول مطالبات 26/06/1402 05:04:00 ق.ظ استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست 26/06/1402 02:49:00 ب.ظ استعلام خدمات قرائت کنتورهای گاز مشترکین جزء شهرستان بندرعباس استعلام خدمات قرائت کنتورهای گاز مشترکین جزء شهرستان بندرعباس 26/06/1402 02:49:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام 25/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی 25/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام مناقصه, خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام 22/06/1402 11:46:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم 22/06/1402 10:22:00 ق.ظ مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و...نوبت دوم مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و...نوبت دوم 22/06/1402 08:11:33 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات .... تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات .... 22/06/1402 05:40:28 ق.ظ مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ی عملیاتی منطقه ۶ و۷ آبفا مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ی عملیاتی منطقه ۶ و۷ آبفا 21/06/1402 08:01:35 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم 21/06/1402 07:59:13 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... - نوبت دوم مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... - نوبت دوم 20/06/1402 11:25:38 ق.ظ مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و... مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و... 20/06/1402 10:36:04 ق.ظ استعلام نگهداری و تعمیرات سیستم قرائت از راه دور ایستگاه های گاز استان بوشهر استعلام نگهداری و تعمیرات سیستم قرائت از راه دور ایستگاه های گاز استان بوشهر 20/06/1402 09:51:00 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - 20/06/1402 09:28:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت ، خطوط انتقال ، استاندارد سازی انشعابات ، تعویض کنتور و.... شهرستان کلیبر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت ، خطوط انتقال ، استاندارد سازی انشعابات ، تعویض کنتور و.... شهرستان کلیبر 20/06/1402 08:57:00 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم 20/06/1402 08:55:37 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... 20/06/1402 06:14:52 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... 19/06/1402 08:12:11 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استانداردسازی،... مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استانداردسازی،... 19/06/1402 04:24:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات جامع مشترکین شهرستان های بندرعباس و جزایر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات جامع مشترکین شهرستان های بندرعباس و جزایر 18/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - چاپ دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - چاپ دوم 18/06/1402 08:22:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی 14/06/1402 11:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش 14/06/1402 08:10:10 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی چناران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی چناران 14/06/1402 05:38:00 ق.ظ مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات خدمات کنتورخوانی صورتحساب مشترکین حفاظت از زنگ وصول مطالبات تیران و کرون مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات خدمات کنتورخوانی صورتحساب مشترکین حفاظت از زنگ وصول مطالبات تیران و کرون 13/06/1402 11:06:10 ق.ظ مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش 13/06/1402 10:26:51 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاها و ... تجدید مناقصه واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاها و ... 13/06/1402 09:40:03 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم 13/06/1402 08:42:19 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب غرب استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب غرب استان 13/06/1402 06:08:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... - نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... - نوبت دوم 12/06/1402 08:03:48 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 12/06/1402 04:37:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات وجمع آوری ... شهرستانهای شهرستانهای بم ، فهرج ، ریگان ، نرماشیر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات وجمع آوری ... شهرستانهای شهرستانهای بم ، فهرج ، ریگان ، نرماشیر 11/06/1402 09:05:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... 11/06/1402 08:47:36 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا ... مناقصه وصول مطالبات آبفا ... 11/06/1402 07:34:14 ق.ظ مناقصه انجام خدمات فنی ، تخصصی ، پشتیبانی ادارات گاز مناقصه انجام خدمات فنی ، تخصصی ، پشتیبانی ادارات گاز 09/06/1402 07:46:19 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی مشترکین، تعمیرات شبکه ... مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی مشترکین، تعمیرات شبکه ... 09/06/1402 07:19:41 ق.ظ مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان نطنز مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان نطنز 09/06/1402 04:29:03 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 08/06/1402 08:37:06 ق.ظ تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... نوبت دوم تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... نوبت دوم 08/06/1402 07:12:04 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی...- نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی...- نوبت دوم 07/06/1402 10:54:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات کنتورخوانی جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح تیران و کرون و توابع مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات کنتورخوانی جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح تیران و کرون و توابع 07/06/1402 07:38:00 ق.ظ آگهی مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی تجدید   آگهی مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی تجدید   07/06/1402 06:52:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و کنتور و رگلاتور شهرستان آوج مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات و کنتور و رگلاتور شهرستان آوج 07/06/1402 06:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات و قرائت کنتور آب سهند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات و قرائت کنتور آب سهند 07/06/1402 03:33:00 ق.ظ استعلام کنتورهوشمندآب قرائت ازراه دورمطابق جدول پیوست،ایران کدمشابه،نحوه پرداخت:(نقدی)،محل تحویل:بجنورد کالابانظرناظرفنی مورد تایید،اولویت باکالای ایرانی استعلام کنتورهوشمندآب قرائت ازراه دورمطابق جدول پیوست،ایران کدمشابه،نحوه پرداخت:(نقدی)،محل تحویل:بجنورد کالابانظرناظرفنی مورد تایید،اولویت باکالای ایرانی 07/06/1402 03:10:00 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب...- نوبت دوم مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب...- نوبت دوم 06/06/1402 06:56:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از عملیات قرائت و توزیع، وصول مطالبات آب و حق انشعاب و خدمات پس از فروش برای شهرهای: بندرگز،نوکنده،کردکوی ،بندرترک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از عملیات قرائت و توزیع، وصول مطالبات آب و حق انشعاب و خدمات پس از فروش برای شهرهای: بندرگز،نوکنده،کردکوی ،بندرترک 05/06/1402 10:05:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... 05/06/1402 09:58:48 ق.ظ مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش - نوبت دوم مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء و خدمات پس از فروش - نوبت دوم 05/06/1402 07:29:18 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... ـ نوبت دوم مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... ـ نوبت دوم 05/06/1402 06:11:53 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح 05/06/1402 05:08:05 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم 05/06/1402 04:53:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای خوانسار، گلپایگان، تیران و کرون 2484 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای خوانسار، گلپایگان، تیران و کرون 2484 05/06/1402 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای خور و بیابانک،نایین،اردستان 2485 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای خور و بیابانک،نایین،اردستان 2485 05/06/1402 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 05/06/1402 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای شهرضا، سمیرم، دهاقان 2487 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای شهرضا، سمیرم، دهاقان 2487 05/06/1402 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای فریدن،فریدونشهر، بویین میاندشت، چادگان 2488 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای فریدن،فریدونشهر، بویین میاندشت، چادگان 2488 05/06/1402 03:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای فلاورجان، خمینی شهر، نجف اباد 2489 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای فلاورجان، خمینی شهر، نجف اباد 2489 05/06/1402 03:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز 2490 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز 2490 05/06/1402 03:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای مبارکه، لنجان 2491 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیار وصول شهرستانهای مبارکه، لنجان 2491 05/06/1402 03:19:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تک فاز با قاب فهام  و... - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تک فاز با قاب فهام  و... - نوبت دوم 04/06/1402 09:45:16 ق.ظ مناقصه قرائت و همیار وصول و... مناقصه قرائت و همیار وصول و... 02/06/1402 04:49:14 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 01/06/1402 11:14:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی کنتورخوانی جمع اوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان نطنز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی کنتورخوانی جمع اوری کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان نطنز 01/06/1402 11:00:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 01/06/1402 10:37:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی شهرستان گر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی شهرستان گر 01/06/1402 09:54:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی- نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی- نوبت دوم 01/06/1402 09:07:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم 01/06/1402 08:52:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تک فاز با قاب فهام  و... تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تک فاز با قاب فهام  و... 01/06/1402 07:20:07 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام مناقصه, خرید کنتور هوشمند قرائت از راه دور تکفاز با قاب فهام 01/06/1402 07:00:30 ق.ظ استعلام قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان میامی استعلام قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان میامی 01/06/1402 06:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 140240 واگذاری عملیات قرائت و وصول مطالبات مشترکین عادی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 140240 واگذاری عملیات قرائت و وصول مطالبات مشترکین عادی 31/05/1402 11:27:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها 31/05/1402 10:52:06 ق.ظ تجدید مناقصه تامین نیرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات تجدید مناقصه تامین نیرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات 31/05/1402 09:44:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از عملیات قرائت و توزیع، وصول مطالبات آب و حق انشعاب و خدمات پس از فروش برای شهرهای: بندرگز،نوکنده،کردکوی ،بندرترک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از عملیات قرائت و توزیع، وصول مطالبات آب و حق انشعاب و خدمات پس از فروش برای شهرهای: بندرگز،نوکنده،کردکوی ،بندرترک 31/05/1402 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای بویراحمد ، دنا ، مارگون ، نواحی و روستاهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای بویراحمد ، دنا ، مارگون ، نواحی و روستاهای تابعه 31/05/1402 08:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای گچساران و باشت ، نواحی و روستاهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای گچساران و باشت ، نواحی و روستاهای تابعه 31/05/1402 08:27:00 ق.ظ