تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری 23/03/1403 09:34:22 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات 23/03/1403 09:02:19 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی 23/03/1403 08:36:42 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور 23/03/1403 06:45:46 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم 23/03/1403 06:40:36 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خدمات امداد ، گازبانی وصول مطالبات . کنتور خوانی و خدمات عمومی مناقصه پروژه انجام خدمات امداد ، گازبانی وصول مطالبات . کنتور خوانی و خدمات عمومی 23/03/1403 06:20:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب استان گیلان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب استان گیلان 22/03/1403 09:59:00 ق.ظ مناقصه, قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب استان گیلان مناقصه, قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب استان گیلان 22/03/1403 09:49:19 ق.ظ مناقصه, قرائت کنتور شهرستان اردکان مناقصه, قرائت کنتور شهرستان اردکان 22/03/1403 08:33:05 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب 22/03/1403 05:34:51 ق.ظ استعلام پروژه قرائت مشترکین عادی شهرستان رامشیر استعلام پروژه قرائت مشترکین عادی شهرستان رامشیر 21/03/1403 10:28:00 ق.ظ مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامشیر / نوبت دوم مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامشیر / نوبت دوم 21/03/1403 09:58:39 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی ... مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی ... 21/03/1403 08:47:45 ق.ظ استعلام پشتیبانی سامانه مشترکین و قرائت کنتورهای هوشمند یک عدد طبق پیوست استعلام پشتیبانی سامانه مشترکین و قرائت کنتورهای هوشمند یک عدد طبق پیوست 21/03/1403 06:22:00 ق.ظ مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامهرمز - نوبت دوم مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامهرمز - نوبت دوم 21/03/1403 06:30:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات،گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، اپراتوری و ... شهرستان سیرجان و مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات،گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، اپراتوری و ... شهرستان سیرجان و 21/03/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام مدیریت پیمان نیازهای خدمات انسانی (حجمی) بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب، قرائت کنتور و وصول مطالبات امور آبفای شبستر استعلام مدیریت پیمان نیازهای خدمات انسانی (حجمی) بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب، قرائت کنتور و وصول مطالبات امور آبفای شبستر 21/03/1403 03:45:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت نوبت دوم 20/03/1403 05:48:43 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 1و 3 عمرانی پایاب سد ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 1و 3 عمرانی پایاب سد ​​​​​​​نوبت دوم  20/03/1403 04:45:00 ق.ظ مناقصه عملیات پاسخگویی 121... نوبت دوم مناقصه عملیات پاسخگویی 121... نوبت دوم 19/03/1403 09:45:49 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب منطقه۳شهرتهران مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب منطقه۳شهرتهران 19/03/1403 08:38:45 ق.ظ مناقصه, قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در بخش مرکزی و شهر نیشابور مناقصه, قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در بخش مرکزی و شهر نیشابور 19/03/1403 08:06:40 ق.ظ مناقصه آبرسانی به روستاهای حسین آباد چهارقلعه وعسگر..- نوبت دوم مناقصه آبرسانی به روستاهای حسین آباد چهارقلعه وعسگر..- نوبت دوم 19/03/1403 07:28:33 ق.ظ مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامهرمز  مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامهرمز  17/03/1403 08:00:41 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 1و 3 عمرانی پایاب سد مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 1و 3 عمرانی پایاب سد 17/03/1403 07:59:17 ق.ظ مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامشیر مناقصه قرائت و توزیع قبوض آبفا رامشیر 17/03/1403 07:58:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران 16/03/1403 08:03:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت فراخوان مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده نواحی تحت پوشش شرکت 16/03/1403 07:05:52 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، توزیع قبض، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط ...تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور، توزیع قبض، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط ...تجدید 16/03/1403 06:17:28 ق.ظ مناقصه آبرسانی به روستاهای حسین آباد چهارقلعه وعسگر.. مناقصه آبرسانی به روستاهای حسین آباد چهارقلعه وعسگر.. 16/03/1403 05:51:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبض و و اخطار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبض و و اخطار 15/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید 46 دستگاه قرائت از راه دور تصحیح کننده های ایستگاه جهت نصب در محل مصرف جهت انتقال دیتای تصحیح کننده /05137072132 مهندس ارگیان استعلام خرید 46 دستگاه قرائت از راه دور تصحیح کننده های ایستگاه جهت نصب در محل مصرف جهت انتقال دیتای تصحیح کننده /05137072132 مهندس ارگیان 13/03/1403 09:59:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شرکت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شرکت 13/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام قرائت و وصول مشترکین برق نمین استعلام قرائت و وصول مشترکین برق نمین 13/03/1403 05:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور و بخش مرکزی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور و بخش مرکزی 13/03/1403 05:27:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نوبت دوم مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نوبت دوم 13/03/1403 05:27:15 ق.ظ مناقصه عملیات پاسخگویی 121... مناقصه عملیات پاسخگویی 121... 12/03/1403 12:12:29 ب.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب 12/03/1403 08:46:55 ق.ظ استعلام تقاضای خرید شماره: 0145092-22-08 شرح تقاضا: P/F: MH POWER TOP DRIVE استعلام تقاضای خرید شماره: 0145092-22-08 شرح تقاضا: P/F: MH POWER TOP DRIVE 12/03/1403 07:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت و وصول مطالبات حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت و وصول مطالبات حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 12/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام 60 عدد پراب قرائت بلوتوث استعلام 60 عدد پراب قرائت بلوتوث 09/03/1403 08:58:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین...​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین...​​​​​​​نوبت دوم  08/03/1403 09:05:32 ق.ظ مناقصه انجام عملیات نصب تجهیزات ابزار دقیق و قرائت مناقصه انجام عملیات نصب تجهیزات ابزار دقیق و قرائت 08/03/1403 06:54:05 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات امدادبهره برداری تعمیرات توسعه شبکه مشترکین گازبانی قرائت کنتور ...در سطح ناحیه طبس مناقصه, انجام خدمات امدادبهره برداری تعمیرات توسعه شبکه مشترکین گازبانی قرائت کنتور ...در سطح ناحیه طبس 07/03/1403 07:42:34 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات امداد،بهره برداری،تعمیرات،توسعه شبکه،مشترکین،گازبانی و قرائت کنتوردرشهرستان های سربیشه و نهبندان و روستاهای تابعه مناقصه, انجام خدمات امداد،بهره برداری،تعمیرات،توسعه شبکه،مشترکین،گازبانی و قرائت کنتوردرشهرستان های سربیشه و نهبندان و روستاهای تابعه 07/03/1403 07:41:14 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین.. ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین...​​​​​​​نوبت دوم  07/03/1403 06:47:05 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد،بهره برداری،تعمیرات،توسعه شبکه،مشترکین،گازبانی وقرائت کنتوردرسطح سربیشه و نهبندان و روستاهای تابعه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد،بهره برداری،تعمیرات،توسعه شبکه،مشترکین،گازبانی وقرائت کنتوردرسطح سربیشه و نهبندان و روستاهای تابعه 07/03/1403 05:52:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهر ها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهر ها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران 06/03/1403 10:02:27 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین... مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین... 06/03/1403 07:57:33 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش / نوبت دوم تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش / نوبت دوم 05/03/1403 09:15:36 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش... - نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش... - نوبت دوم 05/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین...، مناقصه روز پنجشنبه سوم خرداد 1403 مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین... 03/03/1403 08:51:58 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مناقصه, اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز 01/03/1403 08:08:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات 01/03/1403 07:21:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش... مناقصه عمومی انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش... 01/03/1403 07:23:33 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران 01/03/1403 05:31:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش 31/02/1403 07:37:38 ق.ظ مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف سبک و سنگین نوبت دوم مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف سبک و سنگین نوبت دوم 31/02/1403 06:16:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از پمپاژ،شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب،اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب،قرائت و وصول مطالبات آبفای بناب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از پمپاژ،شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب،اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب،قرائت و وصول مطالبات آبفای بناب 30/02/1403 11:17:00 ق.ظ استعلام خرید 300 عدد مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی استعلام خرید 300 عدد مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی 30/02/1403 07:56:00 ق.ظ استعلام خرید مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی (طرح تملک دارائی های سرمایه ای ) مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی *پرداخت نقد استعلام خرید مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی (طرح تملک دارائی های سرمایه ای ) مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی *پرداخت نقد 30/02/1403 07:44:00 ق.ظ مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور 30/02/1403 07:30:33 ق.ظ مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف سبک و سنگین مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف سبک و سنگین 30/02/1403 06:42:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتوروتوزیع برگ­تشخیص با اقطارمختلف (سبک و سنگین ) به صورت ردیف ، غیرردیف وخاص به تعداد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتوروتوزیع برگ­تشخیص با اقطارمختلف (سبک و سنگین ) به صورت ردیف ، غیرردیف وخاص به تعداد 30/02/1403 05:30:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور ارائه خدمات مهندسی و محاسبات...تجدید مناقصه عمومی انتخاب مشاور ارائه خدمات مهندسی و محاسبات... 30/02/1403 04:48:47 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش نوبت دوم مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش نوبت دوم 27/02/1403 05:19:33 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، توزیع قبض، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط ... مناقصه عملیات قرائت کنتور، توزیع قبض، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط ... 26/02/1403 05:38:33 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور و بخش مرکزی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، صدور صورتحساب و سایر اقدامات مربوط به فروش آب در شهر نیشابور و بخش مرکزی 26/02/1403 05:02:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور مناقصه, انجام خدمات قرائت کنتور 25/02/1403 07:58:43 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش 25/02/1403 05:36:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور 25/02/1403 05:06:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور منطقه یک و دو ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه قرائت کنتور منطقه یک و دو ​​​​​​​نوبت دوم  24/02/1403 10:31:48 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و ...تجدید - نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و ...تجدید - نوبت دوم 24/02/1403 09:47:59 ق.ظ فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات - نوبت دوم فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات - نوبت دوم 24/02/1403 06:05:05 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور منطقه یک و دو مناقصه قرائت کنتور منطقه یک و دو 23/02/1403 08:13:43 ق.ظ مناقصه, قرائت کنتور منطقه دو یزد مناقصه, قرائت کنتور منطقه دو یزد 23/02/1403 07:11:37 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین... مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین... 23/02/1403 07:18:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان های فارسان و کوهرنگ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان های فارسان و کوهرنگ 23/02/1403 07:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان بروجن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان بروجن 23/02/1403 07:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات کنتور رگلاتور شهرستان تاکستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی، نصب تجهیزات کنتور رگلاتور شهرستان تاکستان 23/02/1403 07:08:00 ق.ظ مناقصه عملیات حصارکشی چاه های آبرسانی شهر و ... مناقصه عملیات حصارکشی چاه های آبرسانی شهر و ... 22/02/1403 11:12:45 ق.ظ مناقصه, عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد دفع فاضلاب – شناسایی/ساماندهی و مجاز ن مناقصه, عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد دفع فاضلاب – شناسایی/ساماندهی و مجاز ن 22/02/1403 07:28:02 ق.ظ استعلام تقاضای0330012 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد. استعلام تقاضای0330012 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد. 22/02/1403 07:26:00 ق.ظ استعلام خرید 300 عدد مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی استعلام خرید 300 عدد مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی 22/02/1403 07:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات 20/02/1403 08:02:33 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و ...تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و ...تجدید 20/02/1403 07:53:27 ق.ظ مناقصه تجدید خرید مودم قرائت از راه دور کنتور فهام 2 ریلی مناقصه تجدید خرید مودم قرائت از راه دور کنتور فهام 2 ریلی 20/02/1403 07:50:19 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد دفع فاضلاب – شناسایی/ساماندهی و مجاز نمودن مصارف/ انشعابات غیر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد دفع فاضلاب – شناسایی/ساماندهی و مجاز نمودن مصارف/ انشعابات غیر 20/02/1403 05:50:00 ق.ظ تجدید دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد... - نوبت دوم تجدید دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد... - نوبت دوم 19/02/1403 09:32:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاهها و بهره برداری از آبهای سطحی برخی پارکهای سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاهها و بهره برداری از آبهای سطحی برخی پارکهای سطح شهر 18/02/1403 11:04:00 ق.ظ تجدید دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد... تجدید دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها و وصول آب بها و کارمزد... 18/02/1403 09:39:01 ق.ظ مناقصه, خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع مناقصه, خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع 18/02/1403 08:35:34 ق.ظ مناقصه, تامین نیروی انسانی خودرو تجهیزات امداد نگهداری تعمیرات حفاظت از زنگ کنتورخوانی منطقه ۶ اصفهان مناقصه, تامین نیروی انسانی خودرو تجهیزات امداد نگهداری تعمیرات حفاظت از زنگ کنتورخوانی منطقه ۶ اصفهان 18/02/1403 08:20:40 ق.ظ مناقصه, امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی حفاظت از زنگ کنتورخوانی در سطح شهرستان جرقویه ورزنه مناقصه, امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گازرسانی حفاظت از زنگ کنتورخوانی در سطح شهرستان جرقویه ورزنه 18/02/1403 08:19:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری تعمیرات حفاظت از زنگ کنتورخوانی در سطح جرقویه ورزنه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری تعمیرات حفاظت از زنگ کنتورخوانی در سطح جرقویه ورزنه 17/02/1403 10:18:00 ق.ظ مناقصه, خرید مودم قرائت از راه دور کنتور فهام ۲ ریلی مناقصه, خرید مودم قرائت از راه دور کنتور فهام ۲ ریلی 17/02/1403 08:30:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری کنتورخوانی توزیع صورتحساب در سطح منطقه6 اصفهان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری کنتورخوانی توزیع صورتحساب در سطح منطقه6 اصفهان 17/02/1403 08:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع 17/02/1403 08:14:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی....- نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی....- نوبت دوم 17/02/1403 07:58:22 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 2 عمرانی پایاب سد گاران - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ناحیه 2 عمرانی پایاب سد گاران - نوبت دوم 17/02/1403 05:55:26 ق.ظ