کنتور برق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام مدیریت انرژی 1 آمپر طبق مشخصات فنی پیوست استعلام مدیریت انرژی 1 آمپر طبق مشخصات فنی پیوست 14/12/1402 10:57:00 ق.ظ استعلام هوشمندسازی اشتراکهای دیماند ثانویه کشاورزی (جاده اهواز تا شهرک مدنی) 5401902040 اسناد پیوست و جدول پیشنهاد قیمت تکمیل ، امضاء و بارگذاری گردد استعلام هوشمندسازی اشتراکهای دیماند ثانویه کشاورزی (جاده اهواز تا شهرک مدنی) 5401902040 اسناد پیوست و جدول پیشنهاد قیمت تکمیل ، امضاء و بارگذاری گردد 14/12/1402 10:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 7000 دستگاه کنتور تکفاز ترمینالی فهام2 و قاب کنتور تکفاز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 7000 دستگاه کنتور تکفاز ترمینالی فهام2 و قاب کنتور تکفاز 14/12/1402 10:56:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق 14/12/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام واگذاری اجرای عملیات هوشمندسازی امور برق ناحیه دو زاهدان، ایرانشهر و زابل مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام واگذاری اجرای عملیات هوشمندسازی امور برق ناحیه دو زاهدان، ایرانشهر و زابل مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 14/12/1402 07:55:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سکسیونر گازی 20 کیلوولت- نوبت دوم تجدید مناقصه خرید سکسیونر گازی 20 کیلوولت- نوبت دوم 14/12/1402 07:00:34 ق.ظ استعلام خرید 79 دستگاه انواع کنتور (عوارض برق)//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید 79 دستگاه انواع کنتور (عوارض برق)//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 13/12/1402 11:19:00 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند سه فاز اتصال غیر مستقیم با ترانس جریان طبق مشخصات فنی پیوست-پرداخت غیر نقدی طی چندماه هر ماه یک واریزی استعلام کنتور هوشمند سه فاز اتصال غیر مستقیم با ترانس جریان طبق مشخصات فنی پیوست-پرداخت غیر نقدی طی چندماه هر ماه یک واریزی 13/12/1402 11:07:00 ق.ظ استعلام موضوع تجدید استعلام : واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه سه استعلام موضوع تجدید استعلام : واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه سه 13/12/1402 09:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی کنتور تکفاز ترمینالی فهام 2... مناقصه عمومی کنتور تکفاز ترمینالی فهام 2... 13/12/1402 09:48:06 ق.ظ استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست 13/12/1402 09:11:00 ق.ظ استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه دو استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه دو 13/12/1402 06:54:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ...- نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ...- نوبت دوم 13/12/1402 06:48:30 ق.ظ استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه 8 اصفهان استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه 8 اصفهان 13/12/1402 06:03:00 ق.ظ استعلام استعلام بها پروژه اصلاح و هوشمند سازی انشعاب مشترکین تامین کنندگان محترم براساس فرم استعلام بها و مستندات پیوست قیمت گذاری را انجام دهند. استعلام استعلام بها پروژه اصلاح و هوشمند سازی انشعاب مشترکین تامین کنندگان محترم براساس فرم استعلام بها و مستندات پیوست قیمت گذاری را انجام دهند. 13/12/1402 01:55:00 ب.ظ تجدید مناقصه خرید سکسیونر گازی 20 کیلوولت تجدید مناقصه خرید سکسیونر گازی 20 کیلوولت 12/12/1402 10:55:33 ق.ظ استعلام دستگاه های آزمایشگاه گروه برق طبق فایل پیوست استعلام دستگاه های آزمایشگاه گروه برق طبق فایل پیوست 12/12/1402 06:42:00 ق.ظ استعلام کنتور برق هوشمند مطابق با شرح و مشخصات پیوست استعلام کنتور برق هوشمند مطابق با شرح و مشخصات پیوست 12/12/1402 06:11:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ... فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ... 12/12/1402 05:24:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی وآنتن با قابلیت نصب بیرونی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی وآنتن با قابلیت نصب بیرونی 09/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید کنتور EDMI MK6E استعلام خرید کنتور EDMI MK6E 09/12/1402 11:41:10 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی وآنتن با قابلیت نصب بیرونی مناقصه, خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی وآنتن با قابلیت نصب بیرونی 09/12/1402 10:32:59 ق.ظ مناقصه واگذاری امور برق مجموعه... مناقصه واگذاری امور برق مجموعه... 09/12/1402 10:38:48 ق.ظ استعلام تابلو کنتور برق اردبیل استعلام تابلو کنتور برق اردبیل 09/12/1402 08:40:00 ق.ظ استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست 09/12/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام اجرای تعویض کنتورها هوشمند سازی بند دال دستمزدی در سطح مدیریت برق شهرستان کردکوی استعلام اجرای تعویض کنتورها هوشمند سازی بند دال دستمزدی در سطح مدیریت برق شهرستان کردکوی 09/12/1402 04:16:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه تعویض کنتور هشتبندی شش ماهه دوم ( تعویض 500 دستگاه کنتور ) استعلام اجرای پروژه تعویض کنتور هشتبندی شش ماهه دوم ( تعویض 500 دستگاه کنتور ) 08/12/1402 11:12:00 ق.ظ مناقصه خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی و آنتن با قابلیت نصب بیرونی مناقصه خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال ثانویه فهام یک و ماژول مخابراتی و آنتن با قابلیت نصب بیرونی 08/12/1402 10:41:00 ق.ظ استعلام بها شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز منطقه یک استعلام بها شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز منطقه یک 08/12/1402 10:40:53 ق.ظ استعلام تعویض کنتور سه فاز دیجیتال به هوشمند پروژه 70203018 استعلام تعویض کنتور سه فاز دیجیتال به هوشمند پروژه 70203018 08/12/1402 10:21:00 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند استعلام کنتور هوشمند 08/12/1402 10:11:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور تک فاز و سه فاز شهرستان سیریک سه ماهه چهارم 1402 استعلام تعویض کنتور تک فاز و سه فاز شهرستان سیریک سه ماهه چهارم 1402 08/12/1402 09:59:00 ق.ظ استعلام تجدیداستعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه سه استعلام تجدیداستعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه سه 08/12/1402 09:35:00 ق.ظ مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات ...- نوبت دوم مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات ...- نوبت دوم 08/12/1402 08:39:03 ق.ظ استعلام نصب کنتور هوشمند مطابق توضیحات و مدارک پیوستی درخواست(بازدید از محل پروژه و اخذ تاییدیه کتبی الزامی می باشد) استعلام نصب کنتور هوشمند مطابق توضیحات و مدارک پیوستی درخواست(بازدید از محل پروژه و اخذ تاییدیه کتبی الزامی می باشد) 08/12/1402 07:50:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی - نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی - نوبت دوم 08/12/1402 06:50:40 ق.ظ استعلام تابلوبرق لوازم اندازه گیری ویژه 2کنتور باقدرت 125 کیلو وات و2000کیلو وات طبق فایل پیوست استعلام تابلوبرق لوازم اندازه گیری ویژه 2کنتور باقدرت 125 کیلو وات و2000کیلو وات طبق فایل پیوست 08/12/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام نصب و اصلاح کنتور بیله سوار استعلام نصب و اصلاح کنتور بیله سوار 08/12/1402 06:09:00 ق.ظ استعلام تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری-خرید کنتور هوشمند آب و برق و تجهیزات مرتبط -هزینه حمل تا شرکت آب منطقه ای قزوین بعهده تامین کننده میباشد- استعلام تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری-خرید کنتور هوشمند آب و برق و تجهیزات مرتبط -هزینه حمل تا شرکت آب منطقه ای قزوین بعهده تامین کننده میباشد- 08/12/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام خریدانواع کنتور،کلیدفیوز گردان،اتومات ولوله پلی اتیلین براساس استانداردوالزامات توانیرو تعدادپیوست استعلام خریدانواع کنتور،کلیدفیوز گردان،اتومات ولوله پلی اتیلین براساس استانداردوالزامات توانیرو تعدادپیوست 08/12/1402 05:56:00 ق.ظ استعلام خرید 5 قلم به تعداد 10 عدد انواع کنتور الکترومغناطیس مطابق استعلام و مشخصات پیوست استعلام خرید 5 قلم به تعداد 10 عدد انواع کنتور الکترومغناطیس مطابق استعلام و مشخصات پیوست 08/12/1402 05:14:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم اصلاحیه مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم 07/12/1402 12:04:54 ب.ظ استعلام تجدید9:طرح تعویض کنتورهای تکفاز معیوب در سطح مدیریت برق بستک و جناح از محل منابع داخلی استعلام تجدید9:طرح تعویض کنتورهای تکفاز معیوب در سطح مدیریت برق بستک و جناح از محل منابع داخلی 07/12/1402 11:56:00 ق.ظ استعلام تجدید2:موضوع: عملیات جابجایی کنتورهای تکفاز و سه فاز بر روی پایه های فشارضعیف در روستای کوخرد از محل منابع داخلی استعلام تجدید2:موضوع: عملیات جابجایی کنتورهای تکفاز و سه فاز بر روی پایه های فشارضعیف در روستای کوخرد از محل منابع داخلی 07/12/1402 11:36:00 ق.ظ مناقصه, خرید ۱۲۲۰۰ کنتورتکفاز هوشمند و ریلی مناقصه, خرید ۱۲۲۰۰ کنتورتکفاز هوشمند و ریلی 07/12/1402 11:05:50 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی 07/12/1402 10:59:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطا 07/12/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه شش استعلام واگذاری کلیه خدمات نصب، بهینه سازی و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی و غیردیماندی در منطقه شش 07/12/1402 06:45:00 ق.ظ استعلام کنتور تکفاز Ami استعلام کنتور تکفاز Ami 05/12/1402 10:47:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات اصلاحات لوازم اندازه گیری مصارف عادی امور برق لاهیجان به شرح ضمایم فایل پیوست استعلام اجرای عملیات اصلاحات لوازم اندازه گیری مصارف عادی امور برق لاهیجان به شرح ضمایم فایل پیوست 05/12/1402 09:40:00 ق.ظ استعلام کنتور ION power measurement P7330A0B0B0A0A0A دستگاه 1 استعلام کنتور ION power measurement P7330A0B0B0A0A0A دستگاه 1 05/12/1402 05:49:00 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند برق ساختمان تامین اجتماعی کردکوی در راستای طرح هوشمند سازی ادارات استعلام کنتور هوشمند برق ساختمان تامین اجتماعی کردکوی در راستای طرح هوشمند سازی ادارات 05/12/1402 10:38:00 ق.ظ استعلام خرید 500 دستگاه کنتور هوشمند تکفاز چندتعرفه ریلی با قابلیت قطع و وصل بار- فهام 2 طبق مشخصات فنی پیوست شده و شرایط پرداخت 3 ماهه استعلام خرید 500 دستگاه کنتور هوشمند تکفاز چندتعرفه ریلی با قابلیت قطع و وصل بار- فهام 2 طبق مشخصات فنی پیوست شده و شرایط پرداخت 3 ماهه 05/12/1402 10:27:00 ق.ظ مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱۰۲۹- خرید تجهیزات اندازه گیری شرکت برق منطقه ای تهران مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱۰۲۹- خرید تجهیزات اندازه گیری شرکت برق منطقه ای تهران 03/12/1402 07:33:17 ق.ظ مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطالبات مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطالبات 03/12/1402 07:24:42 ق.ظ مناقصه عمومی نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره و سه کنتوره.... تجدید مناقصه عمومی نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره و سه کنتوره....تجدید 03/12/1402 06:38:55 ق.ظ استعلام خرید کنتور هوشمند استعلام خرید کنتور هوشمند 03/12/1402 01:34:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی، خودرو و لوازم کار ایمنی حوزه خدمات مشترکین شرق استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی، خودرو و لوازم کار ایمنی حوزه خدمات مشترکین شرق استان 02/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست استعلام خرید 750 عدد کنتورهوشمندتک فازچندتعرفه باقابلیت قطع ووصل بار -فهام دو- ریلی مطابق فرم استعلام بهاء ومشخصات فنی پیوست 02/12/1402 11:39:00 ق.ظ مناقصه خرید 5 دستگاه رکلوزر 630 آمپر با تابلو و متعلقات کامل...- نوبت دوم مناقصه خرید 5 دستگاه رکلوزر 630 آمپر با تابلو و متعلقات کامل...- نوبت دوم 02/12/1402 11:02:47 ق.ظ استعلام نصب واصلاح کنتور بیله سوار استعلام نصب واصلاح کنتور بیله سوار 02/12/1402 09:52:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه یک - نوبت دوم مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه یک - نوبت دوم 02/12/1402 08:04:09 ق.ظ استعلام نصب کنتور هوشمند برق طبق توضیحات و مدارک پیوستی درخواست استعلام نصب کنتور هوشمند برق طبق توضیحات و مدارک پیوستی درخواست 02/12/1402 05:54:00 ق.ظ استعلام خرید 5 قلم به تعداد 10 عدد انواع کنتور الکترومغناطیس مطابق استعلام و مشخصات پیوست استعلام خرید 5 قلم به تعداد 10 عدد انواع کنتور الکترومغناطیس مطابق استعلام و مشخصات پیوست 02/12/1402 05:47:00 ق.ظ استعلام خرید 2000 عدد کنتور هوشمند تکفاز فهام2 استعلام خرید 2000 عدد کنتور هوشمند تکفاز فهام2 02/12/1402 01:42:00 ب.ظ استعلام خرید 222عدد کنتور تکفاز با قاب مطابق لیست پیوست استعلام خرید 222عدد کنتور تکفاز با قاب مطابق لیست پیوست 02/12/1402 01:41:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مشترکین شهرستان گرمسار، آرادان و ایوانکی مناقصه شماره 402/37 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مشترکین شهرستان گرمسار، آرادان و ایوانکی مناقصه شماره 402/37 01/12/1402 11:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مشترکین دامغان و نواحی مناقصه شماره 402/38 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مشترکین دامغان و نواحی مناقصه شماره 402/38 01/12/1402 11:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 12200 کنتورتکفاز هوشمند و ریلی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 12200 کنتورتکفاز هوشمند و ریلی 01/12/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور تک فاز و سه فاز شهرستان سیریک سه ماهه چهارم 1402 استعلام تعویض کنتور تک فاز و سه فاز شهرستان سیریک سه ماهه چهارم 1402 01/12/1402 10:45:00 ق.ظ مناقصه خرید 5 دستگاه رکلوزر 630 آمپر با تابلو و متعلقات کامل... مناقصه خرید 5 دستگاه رکلوزر 630 آمپر با تابلو و متعلقات کامل... 01/12/1402 08:36:11 ق.ظ استعلام تجدید9:طرح تعویض کنتورهای تکفاز معیوب در سطح مدیریت برق بستک و جناح از محل منابع داخلی استعلام تجدید9:طرح تعویض کنتورهای تکفاز معیوب در سطح مدیریت برق بستک و جناح از محل منابع داخلی 01/12/1402 07:57:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور سه فاز دیجیتال به هوشمند پروژه 7020318 استعلام تعویض کنتور سه فاز دیجیتال به هوشمند پروژه 7020318 01/12/1402 07:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اندازه گیری شرکت برق منطقه ای تهران (تجدید) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اندازه گیری شرکت برق منطقه ای تهران (تجدید) 01/12/1402 05:55:00 ق.ظ استعلام تجدید تعویض کنتور تکفاز دی ماه 1402- خمیر و رویدر استعلام تجدید تعویض کنتور تکفاز دی ماه 1402- خمیر و رویدر 01/12/1402 05:51:00 ق.ظ استعلام تهیه وتحویل و نصب تابلو هوشمند کنترل پذیر 250آمپر جهت کنتور هوشمند یک دستگاه پیش فاکتور وثبت نام مالیاتی پیوست گردد استعلام تهیه وتحویل و نصب تابلو هوشمند کنترل پذیر 250آمپر جهت کنتور هوشمند یک دستگاه پیش فاکتور وثبت نام مالیاتی پیوست گردد 01/12/1402 05:45:00 ق.ظ استعلام تعمیر کنتور استعلام تعمیر کنتور 30/11/1402 11:19:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب کنتور هوشمند جهت چاههای سطح منطقه استعلام تهیه و نصب کنتور هوشمند جهت چاههای سطح منطقه 30/11/1402 10:52:00 ق.ظ استعلام فلومتر و کنتور مغناطیسی شماره تقاضای 3151820378 الزاما ساخت داخل و طبق مشخصات پیوست استعلام فلومتر و کنتور مغناطیسی شماره تقاضای 3151820378 الزاما ساخت داخل و طبق مشخصات پیوست 30/11/1402 10:21:00 ق.ظ استعلام خرید 150 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی فهام یک به همراه قاب مربوطه طبق استعلام پیوست استعلام خرید 150 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی فهام یک به همراه قاب مربوطه طبق استعلام پیوست 30/11/1402 09:58:00 ق.ظ استعلام خرید 79 دستگاه انواع کنتور (عوارض برق)//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید 79 دستگاه انواع کنتور (عوارض برق)//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 30/11/1402 08:46:00 ق.ظ استعلام تست و تعویض کنتورهای عادی و دیماند دیجیتالی به هوشمند باشت استعلام تست و تعویض کنتورهای عادی و دیماند دیجیتالی به هوشمند باشت 30/11/1402 06:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات ,تست و بازرسی لوازم اندازه گیری. قرائت و وصول مطالبات منطقه یک شهرستانه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات ,تست و بازرسی لوازم اندازه گیری. قرائت و وصول مطالبات منطقه یک شهرستانه 30/11/1402 06:17:00 ق.ظ استعلام کنتور تکفاز(طبق مشخصات فنی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه سی ام بهمن 1402 استعلام کنتور تکفاز(طبق مشخصات فنی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 30/11/1402 03:25:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 156-خرید تعداد 1850 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم و قاب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 156-خرید تعداد 1850 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم و قاب 29/11/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )لیکک استعلام نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )لیکک 29/11/1402 06:40:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع کنتور... مزایده واگذاری خودرو سواری (سمند lx) مناقصه خرید انواع کنتور... نوبت دوم 29/11/1402 05:41:20 ق.ظ استعلام خرید کنتور هوشمند استعلام خرید کنتور هوشمند 29/11/1402 05:29:00 ق.ظ استعلام ترانس جریان/کنتور مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام ترانس جریان/کنتور مجتمع سنگ آهن سنگان 29/11/1402 04:15:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف ... نوبت دوم مناقصه عمومی خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف ... نوبت دوم 28/11/1402 08:53:14 ق.ظ مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه سه نوبت دوم مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه سه نوبت دوم 28/11/1402 08:47:50 ق.ظ استعلام قرارداد اصلاحات لوازم اندازه گیری امور انزلی استعلام قرارداد اصلاحات لوازم اندازه گیری امور انزلی 28/11/1402 08:41:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه تعویض کنتور هشتبندی شش ماهه دوم ( تعویض 500 دستگاه کنتور ) استعلام اجرای پروژه تعویض کنتور هشتبندی شش ماهه دوم ( تعویض 500 دستگاه کنتور ) 28/11/1402 06:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام 1 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کنتور سه فاز هوشمند فهام 1 28/11/1402 05:12:00 ق.ظ استعلام کنتور برق هوشمند استعلام کنتور برق هوشمند 28/11/1402 02:12:00 ب.ظ استعلام تعویض و برکناری لوازم اندازه گیری – جهت نصب کنتور های کنترل پذیر طبق مدارک پیوست استعلام تعویض و برکناری لوازم اندازه گیری – جهت نصب کنتور های کنترل پذیر طبق مدارک پیوست 28/11/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام خریدتعداد5000عددمیله سردرب کنتورشمالی برابراستانداردومشخصات پیوست استعلام خریدتعداد5000عددمیله سردرب کنتورشمالی برابراستانداردومشخصات پیوست 28/11/1402 09:21:00 ق.ظ استعلام جهت خرید لوازم و نصب کنتور هوشمند برق جهت اداره تامین اجتماعی گنبد کاووس طبق مدارک و مشخصات پیوست ورعایت کلیه موارد ذکر شده در توضیحات درخواست استعلام جهت خرید لوازم و نصب کنتور هوشمند برق جهت اداره تامین اجتماعی گنبد کاووس طبق مدارک و مشخصات پیوست ورعایت کلیه موارد ذکر شده در توضیحات درخواست 26/11/1402 07:34:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع کنتور... مناقصه خرید انواع کنتور... 26/11/1402 07:32:12 ق.ظ مناقصه عمومی خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف ... مناقصه عمومی خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف ... 26/11/1402 06:18:16 ق.ظ