حفاری و حفر چاه آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام عملیات حفاری، کانال کنی، کابل کشی و نصب هیترسوزن های ایستگاه هشتگرد (مهر و امضا و ارسال نمودن کلیه اسناد پیوستی الزامی است) استعلام عملیات حفاری، کانال کنی، کابل کشی و نصب هیترسوزن های ایستگاه هشتگرد (مهر و امضا و ارسال نمودن کلیه اسناد پیوستی الزامی است) 15/09/1401 01:46:00 ب.ظ استعلام حمل و نصب الکتروپمپ طبق لیست پیوست استعلام حمل و نصب الکتروپمپ طبق لیست پیوست 14/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری دستی جهت پروژه دوربرگردان غیر همسطح استعلام اجرای عملیات حفاری دستی جهت پروژه دوربرگردان غیر همسطح 14/09/1401 11:45:08 ق.ظ استعلام حفاری یک حلقه چاه اب شرب دستی در شهرستان صفادشت براساس فهرست بهای پایه سال 1401 به مدت 4 ماه مطابق اسناد پیوست استعلام حفاری یک حلقه چاه اب شرب دستی در شهرستان صفادشت براساس فهرست بهای پایه سال 1401 به مدت 4 ماه مطابق اسناد پیوست 14/09/1401 11:05:00 ق.ظ استعلام حفرچاه واحیاء طبق پیوست استعلام حفرچاه واحیاء طبق پیوست 14/09/1401 10:59:00 ق.ظ مناقصه احداث راه دسترسی سد ....- نوبت دوم مناقصه احداث راه دسترسی سد ....- نوبت دوم 14/09/1401 10:52:02 ق.ظ مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی 250 متری ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی 250 متری ​​​​​​​نوبت دوم  14/09/1401 10:34:15 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی- نوبت دوم 14/09/1401 10:33:55 ق.ظ مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان ... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان ...​​​​​​​نوبت دوم  14/09/1401 10:33:36 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم 14/09/1401 10:30:42 ق.ظ مناقصه عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن - نوبت دوم مناقصه عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن 14/09/1401 10:20:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین و پودری (RC) به متراژ 30000 متر به همراه راه دسترسی و سکو ح مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین و پودری (RC) به متراژ 30000 متر به همراه راه دسترسی و سکو ح 14/09/1401 09:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 1 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 1 14/09/1401 09:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 2 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 2 14/09/1401 09:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری وآزمایش پمپاژچهار حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز 3 14/09/1401 09:51:00 ق.ظ استعلام عملیات حفاری، نصب لوله جدار و پمپاژ چاه روستای چهارده - شهرستان لردگان با دستگاه ضربه ای استعلام عملیات حفاری، نصب لوله جدار و پمپاژ چاه روستای چهارده - شهرستان لردگان با دستگاه ضربه ای 14/09/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام عملیات حفاری چاه روستای سرقلعه - شهرستان لردگان به روش ضربه ای استعلام عملیات حفاری چاه روستای سرقلعه - شهرستان لردگان به روش ضربه ای 14/09/1401 09:27:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین و پودری (RC) مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین و پودری (RC) 14/09/1401 09:36:17 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی... - نوبت دوم مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی... - نوبت دوم 14/09/1401 09:26:02 ق.ظ مناقصه تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای ... - نوبت دوم مناقصه تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای ... 14/09/1401 09:15:13 ق.ظ مناقصه, احداث دو حلقه چاه آندی یکی در محوطه پارکینگ اداره گاز امل و دیگری در محوطه تی بی اس آفتاب ۲۶ امل-تجد مناقصه, احداث دو حلقه چاه آندی یکی در محوطه پارکینگ اداره گاز امل و دیگری در محوطه تی بی اس آفتاب ۲۶ امل-تجد 14/09/1401 08:36:32 ق.ظ مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه در سازند سخت (آهکی) مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه در سازند سخت (آهکی) 14/09/1401 07:59:06 ق.ظ مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه آبرفتی در سطح شیراز مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه آبرفتی در سطح شیراز 14/09/1401 07:56:38 ق.ظ مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه آبرفتی (سری دوم) مناقصه, عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی ۵ حلقه چاه آبرفتی (سری دوم) 14/09/1401 07:54:27 ق.ظ استعلام حفر چاه جذبی اب باران در معابر منطقه چهار(با توجه به لیست پیوستی) بومی استان ،قیمت متعارف همراه با براورد جزییات استعلام حفر چاه جذبی اب باران در معابر منطقه چهار(با توجه به لیست پیوستی) بومی استان ،قیمت متعارف همراه با براورد جزییات 14/09/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری هفت حلقه چاه آبرفتی، دو چاه آهکی و احداث اتاقک ... مناقصه عملیات حفاری هفت حلقه چاه آبرفتی، دو چاه آهکی و احداث اتاقک ... 14/09/1401 07:35:37 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی ... ـ نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی ... ـ نوبت دوم 14/09/1401 07:29:08 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر 14/09/1401 07:14:21 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4850 متر در محدوده های اکتشافی مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4850 متر در محدوده های اکتشافی 14/09/1401 07:13:08 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در محدوده شهر اسفراین ( کبوترخانه 3 ) مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در محدوده شهر اسفراین ( کبوترخانه 3 ) مطابق مشخصات فنی پیوست 14/09/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفرولوله گذاری وآزمایش پمپاژیک حلقه چاه آب شرب به روش ضربه ای به همراه سیمانتاسیون درمحدوده روستای اسفیدان شهرستان بجنوردمطابق مشخصات فنی استعلام تجدید پروژه حفرولوله گذاری وآزمایش پمپاژیک حلقه چاه آب شرب به روش ضربه ای به همراه سیمانتاسیون درمحدوده روستای اسفیدان شهرستان بجنوردمطابق مشخصات فنی 14/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در محدوده شهر اسفراین ( کبوترخانه 4 ) مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در محدوده شهر اسفراین ( کبوترخانه 4 ) مطابق مشخصات فنی پیوست 14/09/1401 06:43:00 ق.ظ استعلام حفاری دستی 16 متر (مقنی) شهرک صنعتی نجم آباد تعدادگمانه2حلقه-عمق گمانه8متری- قطر گمانه100سانتی متر-هماهنگی 09126972845 مهندس رفیع زاده استعلام حفاری دستی 16 متر (مقنی) شهرک صنعتی نجم آباد تعدادگمانه2حلقه-عمق گمانه8متری- قطر گمانه100سانتی متر-هماهنگی 09126972845 مهندس رفیع زاده 14/09/1401 06:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی ... - نوبت دوم مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی ... - نوبت دوم 14/09/1401 06:51:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی اسفدن و راهور واقع در استان خراسان جنوبی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی اسفدن و راهور واقع در استان خراسان جنوبی 14/09/1401 06:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4850 متر در محدوده اکتشافی جنوب زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4850 متر در محدوده اکتشافی جنوب زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان 14/09/1401 06:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 5 حلقه چاه محوطه , S3 , S کریم آباد آبنیل و هشتادان گلباف و محی آباد شهرستان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 5 حلقه چاه محوطه , S3 , S کریم آباد آبنیل و هشتادان گلباف و محی آباد شهرستان کرمان 14/09/1401 06:09:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی 14/09/1401 06:15:06 ق.ظ تجدید مناقصه تامین خدمات فنی حفاری (گل حفاری و نودارگیری از گل) جهت اجرای پروژه اسیدکاری و ... - نوبت دوم تجدید مناقصه تامین خدمات فنی حفاری (گل حفاری و نودارگیری از گل) جهت اجرای پروژه اسیدکاری و 14/09/1401 05:49:09 ق.ظ استعلام حفرچاه نیمه عمیق روستای کرگینه استعلام حفرچاه نیمه عمیق روستای کرگینه 14/09/1401 05:09:00 ق.ظ استعلام حفرچاه عمیق روتاری 100مترشهردزج جایگزین شماره1 استعلام حفرچاه عمیق روتاری 100مترشهردزج جایگزین شماره1 14/09/1401 04:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی ماشین سازی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی ماشین سازی 13/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام برسی نمودارهای چاه پیمایی استعلام برسی نمودارهای چاه پیمایی 14/09/1401 01:57:00 ب.ظ استعلام اجرای کف شکنی چاه آب طبق فایل پیوست_ایران کد انتخابی مشابه است_ پیش فاکتور حتماً پیوست گردد_بازدید از محل اجرای پروژه قبل از اعلام قیمت الزمیست استعلام اجرای کف شکنی چاه آب طبق فایل پیوست_ایران کد انتخابی مشابه است_ پیش فاکتور حتماً پیوست گردد_بازدید از محل اجرای پروژه قبل از اعلام قیمت الزمیست 13/09/1401 10:46:00 ق.ظ استعلام حفر چاه ناحیه صنعتی چهار برج (بر اساس بر آورد اولیه و مشخصات پیوستی) استعلام حفر چاه ناحیه صنعتی چهار برج (بر اساس بر آورد اولیه و مشخصات پیوستی) 13/09/1401 10:26:00 ق.ظ استعلام حفر چاه ماشینی به روش ضربه ای شهر آببر شهرستان طارم محل تامین اعتبار: از محل اعتبار نقد و اسناد سال 1401(اسناد خزانه اسلامی سه ساله) استعلام حفر چاه ماشینی به روش ضربه ای شهر آببر شهرستان طارم محل تامین اعتبار: از محل اعتبار نقد و اسناد سال 1401(اسناد خزانه اسلامی سه ساله) 13/09/1401 10:24:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی چاه های آب فراخوان عمومی شناسایی چاه های آب 13/09/1401 10:39:21 ق.ظ استعلام استعلام حفر چاه آب و بهسازی متفرقه در پایانه مرزی لطف آباد(مطابق مشخصات فایل پیوست) استعلام استعلام حفر چاه آب و بهسازی متفرقه در پایانه مرزی لطف آباد(مطابق مشخصات فایل پیوست) 13/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام عملیلت حفر چاه دستگاهی روستای محمد آباد قالیباف از توابع شهرستان خنداب مبلغ برآورد اولیه : 4/952/668/032 ریال استعلام عملیلت حفر چاه دستگاهی روستای محمد آباد قالیباف از توابع شهرستان خنداب مبلغ برآورد اولیه : 4/952/668/032 ریال 13/09/1401 10:15:00 ق.ظ مزایده و مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن ..... - نوبت دوم مزایده و مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن ..... - نوبت دوم 13/09/1401 10:10:24 ق.ظ مناقصه تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای ... مناقصه تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای ... 13/09/1401 09:42:22 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش 13/09/1401 09:36:03 ق.ظ مناقصه عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن مناقصه عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن 13/09/1401 09:08:14 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی... مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی... 13/09/1401 07:46:49 ق.ظ استعلام حفر 9 گمانه ماشینی با مجموع متراژ 300 متر در دریای بندر ریگ - حق الزحمه پس از تائید کارفرما پرداخت میگردد - کسورات قانونی بعهده آزمایشگاه میباشد. استعلام حفر 9 گمانه ماشینی با مجموع متراژ 300 متر در دریای بندر ریگ - حق الزحمه پس از تائید کارفرما پرداخت میگردد - کسورات قانونی بعهده آزمایشگاه میباشد. 13/09/1401 07:23:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی ... فراخوان مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی ... 13/09/1401 07:35:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی در سطح شهرستان شیراز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی در سطح شهرستان شیراز 13/09/1401 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی در سطح شهرستان شیراز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه آبرفتی در سطح شهرستان شیراز 13/09/1401 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه در سازند سخت (آهکی) در سطح مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی بتنی و اتاق فلزی 5 حلقه چاه در سازند سخت (آهکی) در سطح 13/09/1401 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری هفت حلقه چاه آبرفتی ، دو چاه آهکی و احداث اتاقک و تجهیزات سرچاهی صیدون ، دره نی ، طلاور ، سرآسیاب ، قلعه تل ، با مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری هفت حلقه چاه آبرفتی ، دو چاه آهکی و احداث اتاقک و تجهیزات سرچاهی صیدون ، دره نی ، طلاور ، سرآسیاب ، قلعه تل ، با 13/09/1401 07:01:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای سست شهرستان اسفراین مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای سست شهرستان اسفراین مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:59:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای چوکانلو شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای چوکانلو شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستای فرهادان شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستای فرهادان شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای خانلق شهرستان شیروان مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی در روستای خانلق شهرستان شیروان مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستای اسفجیر شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام تجدید پروژه حفر چاه آب شرب دستی و گالری به همراه کول گذاری روستای اسفجیر شهرستان فاروج مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب محدوده روستای ملاویس - شهرستان جاجرم مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام پروژه حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب محدوده روستای ملاویس - شهرستان جاجرم مطابق مشخصات فنی پیوست 13/09/1401 06:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب شهر تویسرکان و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای تویسرکان و سرکان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و بهسازی چاه های آب شرب شهر تویسرکان و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای تویسرکان و سرکان 13/09/1401 05:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت و تقویت گروه های گشت و بازرسی مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات انسداد و پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت و تقویت گروه های گشت و بازرسی 13/09/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و احداث سکوی  13/09/1401 06:03:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه در پارک شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه در پارک شهر 13/09/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام خرید الکتروموتور و پمپ شناور جهت تجهیز چاهها استعلام خرید الکتروموتور و پمپ شناور جهت تجهیز چاهها 13/09/1401 02:40:00 ب.ظ استعلام مشاوره، تدوین قرارداد و نظارت بر حفر تا تکمیل و تجهیز کامل چاه و نگهداری آن استعلام مشاوره، تدوین قرارداد و نظارت بر حفر تا تکمیل و تجهیز کامل چاه و نگهداری آن 13/09/1401 02:39:00 ب.ظ استعلام حفر یک حلقه چاه Earth و انجام کامل کار استعلام حفر یک حلقه چاه Earth و انجام کامل کار 13/09/1401 02:29:00 ب.ظ استعلام حفر 2 حلقه چاه به عمق میله 10 متر ( یک عدد آن شامل 20 مترمکعب انباری) + شامل مفاصا حساب 09375567018 صالحی استعلام حفر 2 حلقه چاه به عمق میله 10 متر ( یک عدد آن شامل 20 مترمکعب انباری) + شامل مفاصا حساب 09375567018 صالحی 13/09/1401 02:25:00 ب.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب...- نوبت دوم مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب...- نوبت دوم 12/09/1401 11:52:43 ق.ظ استعلام بهسازی، ایجاد چاه و دفع آب های سطحی مطابق مشخصات و فایل های پیوست استعلام بهسازی، ایجاد چاه و دفع آب های سطحی مطابق مشخصات و فایل های پیوست 12/09/1401 11:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و ملزومات چاه های اب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و ملزومات چاه های اب 12/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام حفر میله چاه دستی چاه متک خرانق استعلام حفر میله چاه دستی چاه متک خرانق 12/09/1401 11:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث چاه عمیق در آرامستان بهشت رضا(ع) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث چاه عمیق در آرامستان بهشت رضا(ع) 12/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام حفاری چاه استعلام حفاری چاه 12/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه در پروژه روستای حسین آباد قبله شهرستان جهرم -عدم تعدیل-مدت اجرا 5 روز-اعتبارات عمرانی کد 1503003107 استعلام آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه در پروژه روستای حسین آباد قبله شهرستان جهرم -عدم تعدیل-مدت اجرا 5 روز-اعتبارات عمرانی کد 1503003107 12/09/1401 10:27:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی 250 متری مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی 250 متری 12/09/1401 10:25:35 ق.ظ مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان ... مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان ... 12/09/1401 10:17:43 ق.ظ مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی ۲۵۰ متری در روستای ابوالوردی شهرستان پاسارگاد مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی ۲۵۰ متری در روستای ابوالوردی شهرستان پاسارگاد 12/09/1401 09:57:57 ق.ظ استعلام حفاری 4حلقه گمانه دستی به عمق 10متر مجموع 40متر واقع در زارچ و صدوق یزد استعلام حفاری 4حلقه گمانه دستی به عمق 10متر مجموع 40متر واقع در زارچ و صدوق یزد 12/09/1401 09:48:00 ق.ظ استعلام حفر چاله و حفاریسطح امور استعلام حفر چاله و حفاریسطح امور 12/09/1401 09:27:00 ق.ظ مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان سروستان مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان سروستان 12/09/1401 09:26:30 ق.ظ مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان کوار مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان کوار 12/09/1401 09:25:14 ق.ظ مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان خرامه مناقصه, عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرستان خرامه 12/09/1401 09:24:35 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشار شکن شبکه توزیع آب شهر همدان ۱-۱۴۰۱/۲۸۱ مناقصه, عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشار شکن شبکه توزیع آب شهر همدان ۱-۱۴۰۱/۲۸۱ 12/09/1401 09:21:42 ق.ظ مناقصه, تجهیز و خط انتقال چاه قاسمی شهر کبودراهنگ ۱۴۰۱/۳۳۴ مناقصه, تجهیز و خط انتقال چاه قاسمی شهر کبودراهنگ ۱۴۰۱/۳۳۴ 12/09/1401 09:20:13 ق.ظ مناقصه, حفاری دو حلقه چاه مکانیکی شهر کبودراهنگ ۱۴۰۱/۳۳۵ مناقصه, حفاری دو حلقه چاه مکانیکی شهر کبودراهنگ ۱۴۰۱/۳۳۵ 12/09/1401 09:19:35 ق.ظ استعلام احداث چاهک های ارت مورد نیاز جهت تجهیزات عملیاتی مستقر در واحدهای عملیاتی غرب مارون استعلام احداث چاهک های ارت مورد نیاز جهت تجهیزات عملیاتی مستقر در واحدهای عملیاتی غرب مارون 12/09/1401 09:07:00 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی 12/09/1401 09:19:34 ق.ظ مزایده و مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن ..... مزایده و مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن ..... 12/09/1401 09:01:08 ق.ظ استعلام پنج ماه نگهداری وتعمیرات تاسیسات الکتریکال ایستگاههای پمپاژوچاههای آب فضای سبز،چراغهای راهنمایی،آذین بندی وساختمانهای اداری سطح شهربشرح عملیات(پیوست) استعلام پنج ماه نگهداری وتعمیرات تاسیسات الکتریکال ایستگاههای پمپاژوچاههای آب فضای سبز،چراغهای راهنمایی،آذین بندی وساختمانهای اداری سطح شهربشرح عملیات(پیوست) 12/09/1401 08:25:00 ق.ظ استعلام حفرکانال خاکی و نصب واجرای 3 رشته کابل 1*25 یک رشته فیبرنوری و یک کابل 20 زوج و ...( طبق مشخصات پیوست) استعلام حفرکانال خاکی و نصب واجرای 3 رشته کابل 1*25 یک رشته فیبرنوری و یک کابل 20 زوج و ...( طبق مشخصات پیوست) 12/09/1401 08:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب 12/09/1401 07:48:54 ق.ظ استعلام حفر 1 عدد چاه به ارتفاع 8 متر و کول گذاری و در پوش چاه و اتصال به لوله فاظلاب در داخل چاه و حمل نخاله ان به خارج از شرکت (انجام کار با مصالح میباشد) استعلام حفر 1 عدد چاه به ارتفاع 8 متر و کول گذاری و در پوش چاه و اتصال به لوله فاظلاب در داخل چاه و حمل نخاله ان به خارج از شرکت (انجام کار با مصالح میباشد) 12/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی 250 متری در روستای ابوالوردی شهرستان پاسارگاد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی 250 متری در روستای ابوالوردی شهرستان پاسارگاد 12/09/1401 07:15:00 ق.ظ