زمین شناسی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام یک دستگاه تعیین شاخص دوام بتن در برابر ذوب و یخبندان طبق مشخصات فنی پیوست، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، گارانتی معتبر، ایران کد مشابه استعلام یک دستگاه تعیین شاخص دوام بتن در برابر ذوب و یخبندان طبق مشخصات فنی پیوست، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، گارانتی معتبر، ایران کد مشابه 10/09/1401 01:33:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشگاهی یروژههای عمرانی استعلام انجام خدمات آزمایشگاهی یروژههای عمرانی 09/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام گزارش انجام مطالعات آزمایش خاک -پروژه مرکز بهداشت قارلق - واقع در شهرستان کنگاور استعلام گزارش انجام مطالعات آزمایش خاک -پروژه مرکز بهداشت قارلق - واقع در شهرستان کنگاور 09/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو 09/09/1401 05:15:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور و اجرای عملیات اکتشافی مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور و اجرای عملیات اکتشافی 08/09/1401 07:32:44 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات لرزه نگاری  استعلام خرید تجهیزات لرزه نگاری  07/09/1401 11:20:55 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و همکاری در زمینه زمین شناسی مهندسی و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و همکاری در زمینه زمین شناسی مهندسی و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش به شرح پیوست. 06/09/1401 09:30:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی- نوبت دوم  تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی- نوبت دوم  06/09/1401 09:04:49 ق.ظ استعلام متقاضی اقلام اندازه گیری شامل ارت سنج و تستر مقاومت خاک و دیتا لاگر و آمپر متر چنگکی و نیرو سنج و هالیدی دتکتور طبق مشخصات پیوست ایران کد مشابه است استعلام متقاضی اقلام اندازه گیری شامل ارت سنج و تستر مقاومت خاک و دیتا لاگر و آمپر متر چنگکی و نیرو سنج و هالیدی دتکتور طبق مشخصات پیوست ایران کد مشابه است 06/09/1401 05:55:00 ق.ظ تمدید مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری تمدید مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری 06/09/1401 05:50:53 ق.ظ استعلام آزمایش خاک مرکز بهداشت قارلق. به پیوستدرخواستو ضمائم استعلام آزمایش خاک مرکز بهداشت قارلق. به پیوستدرخواستو ضمائم 06/09/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئوتکنیک پل های محور پیرانشهر - تمرچین استعلام مطالعات ژئوتکنیک پل های محور پیرانشهر - تمرچین 06/09/1401 04:36:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی 05/09/1401 12:25:03 ب.ظ مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ...- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ...- نوبت دوم 05/09/1401 08:20:51 ق.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشات مکانیک خاک بتن و آسفالت پروژ های بهسازی روستاهای شهرستانهای اهواز،کارون،حمیدیه،باوی،دشت آزادگان،هویزه، شوش و کرخه استعلام انجام خدمات آزمایشات مکانیک خاک بتن و آسفالت پروژ های بهسازی روستاهای شهرستانهای اهواز،کارون،حمیدیه،باوی،دشت آزادگان،هویزه، شوش و کرخه 05/09/1401 10:37:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات و عملیات شناسایی٬ پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان گناباد و بجستان استان خراسان رضوی مناقصه, انجام خدمات و عملیات شناسایی٬ پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان گناباد و بجستان استان خراسان رضوی 03/09/1401 05:27:27 ق.ظ استعلام ژئوتکنیک 2 کلاسه خیری آلبلاغ مهاباد کد 225 استعلام ژئوتکنیک 2 کلاسه خیری آلبلاغ مهاباد کد 225 03/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام ژئوتکنیک 2 کلاسه آلبلاغ مهاباد کد 255 استعلام ژئوتکنیک 2 کلاسه آلبلاغ مهاباد کد 255 02/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی ژئو تکنیک شعبه ابهر بیمه ایران طبق فایل پیوست استعلام خدمات مهندسی ژئو تکنیک شعبه ابهر بیمه ایران طبق فایل پیوست 02/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جهت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جهت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. 02/09/1401 08:15:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی نوبت دوم  تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 02/09/1401 04:55:17 ق.ظ استعلام آزمایش ژئوتکنیک مرکز بهداشت شهرامام دانشگاه علوم پزشکی دزفول استعلام آزمایش ژئوتکنیک مرکز بهداشت شهرامام دانشگاه علوم پزشکی دزفول 01/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام اجرای خدمات ژئوتکنیک 6 کلاسه مشارکتی قره جالو پلدشت کد 224 استعلام اجرای خدمات ژئوتکنیک 6 کلاسه مشارکتی قره جالو پلدشت کد 224 01/09/1401 10:07:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران مناقصه, انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران 01/09/1401 09:11:42 ق.ظ استعلام آزمایش ژتوتکنیک مرکز بهداشت شهرامام دانشگاه علوم پزشکی دزفول استعلام آزمایش ژتوتکنیک مرکز بهداشت شهرامام دانشگاه علوم پزشکی دزفول 01/09/1401 08:55:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ... مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ... 01/09/1401 08:31:23 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری - نوبت دوم مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری - نوبت دوم 01/09/1401 07:17:52 ق.ظ استعلام آزمایش خاک مرکز بهداشت قارلق. به پیوستدرخواستو ضمائم استعلام آزمایش خاک مرکز بهداشت قارلق. به پیوستدرخواستو ضمائم 01/09/1401 06:05:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو مطابق شرح خدمات پیوستی استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو مطابق شرح خدمات پیوستی 01/09/1401 05:56:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور 01/09/1401 05:57:11 ق.ظ فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       01/09/1401 05:41:08 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  مناقصه، مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  01/09/1401 05:39:54 ق.ظ استعلام انجام حفاری ژئوتکنیک ( موارد خواسته شده طبق فایل پیوست ) استعلام انجام حفاری ژئوتکنیک ( موارد خواسته شده طبق فایل پیوست ) 01/09/1401 01:02:00 ب.ظ فراخوان شناسایی سبک های ساختاری، سیستم گسلش و چین خوردگی ها فراخوان شناسایی سبک های ساختاری، سیستم گسلش و چین خوردگی ها 30/08/1401 10:36:40 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... نوبت دوم 30/08/1401 10:04:30 ق.ظ استعلام انجام مطالعات و تهیه طرح بهسازی و مقاوم سازی ، مربوط به خدمات رشته تخصصی مقاوم سازی خاک و ساختمان در محل مورد نظر کارفرما . استعلام انجام مطالعات و تهیه طرح بهسازی و مقاوم سازی ، مربوط به خدمات رشته تخصصی مقاوم سازی خاک و ساختمان در محل مورد نظر کارفرما . 30/08/1401 07:18:00 ق.ظ استعلام الک ازمایشگاهی درسایزهای مختلف استعلام الک ازمایشگاهی درسایزهای مختلف 30/08/1401 06:42:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی...نوبت دوم  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی...نوبت دوم  30/08/1401 06:02:31 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری اصلاحیه  مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری اصلاحیه  30/08/1401 05:52:12 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  مناقصه، مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  30/08/1401 05:34:06 ق.ظ فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       30/08/1401 05:32:32 ق.ظ استعلام خرید لوپ زمین شناسی استعلام خرید لوپ زمین شناسی 29/08/1401 11:35:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  مناقصه، مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی  29/08/1401 08:18:22 ق.ظ فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       فراخوان شناسایی شركت های مشاور فعالیت های اكتشافی معادن       29/08/1401 08:04:26 ق.ظ استعلام انجام عملیات ژئوتکنیک استخر سرپوشیده شهر ریز طبق شرح پیوست مدارک موردنظر بارگذاری گردد استعلام انجام عملیات ژئوتکنیک استخر سرپوشیده شهر ریز طبق شرح پیوست مدارک موردنظر بارگذاری گردد 29/08/1401 06:35:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری 29/08/1401 06:28:52 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... 29/08/1401 06:12:29 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... 29/08/1401 06:00:50 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ نوبت دوم 28/08/1401 10:17:01 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای انجام مطالعات ژئوتکنیک مربوط به 6 پروژه : جاجرم، بجنورد (ارکان) ، گرمه، جغتای، فاروج و کاشمر. استعلام خدمات مشاوره ای انجام مطالعات ژئوتکنیک مربوط به 6 پروژه : جاجرم، بجنورد (ارکان) ، گرمه، جغتای، فاروج و کاشمر. 28/08/1401 07:08:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مطالعات مکانیک خاک پروژه مسکونی ۱۵۳۰ واحدی مناقصه ارائه خدمات مطالعات مکانیک خاک پروژه مسکونی ۱۵۳۰ واحدی 28/08/1401 06:56:34 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری 28/08/1401 06:47:47 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 28/08/1401 06:46:35 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری نمونه و مغزه گیری اکتشافی- ژئوتکنیکی در محدوده سد باطله ...نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات حفاری نمونه و مغزه گیری اکتشافی- ژئوتکنیکی در محدوده سد باطله ... نوبت دوم 28/08/1401 05:46:47 ق.ظ استعلام استعلام بهاء عملیات آزمایش مکانیک خاک و ژئو تکنیک پروژه ساختمان اداری و ستادی دانشکده ابوریحان استعلام استعلام بهاء عملیات آزمایش مکانیک خاک و ژئو تکنیک پروژه ساختمان اداری و ستادی دانشکده ابوریحان 28/08/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان پارس شمالی براساس شرح خدمات قرارداد 35-1401-CM استعلام طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان پارس شمالی براساس شرح خدمات قرارداد 35-1401-CM 26/08/1401 04:07:00 ب.ظ مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و مشاوره اکتشاف تفضیلی معدن سنگ آهک مناقصه واگذاری خدمات مهندسی و مشاوره اکتشاف تفضیلی معدن سنگ آهک 25/08/1401 06:44:34 ق.ظ آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی انتخاب مشاور در زمینه اکتشاف عمومی و تفصیلی در استان های .... آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی انتخاب مشاور در زمینه اکتشاف عمومی و تفصیلی در استان های .... 25/08/1401 06:40:42 ق.ظ آگهی فراخوان شناسایی مشاور در زمینه اکتشاف تکمیلی، استخراج و فرآوری در استان های .... آگهی فراخوان شناسایی مشاور در زمینه اکتشاف تکمیلی، استخراج و فرآوری در استان های .... 25/08/1401 06:31:25 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ‍ژئوتکنیک محل احداث مخازن آب آتش نشانی مرکز انتقال نفت گل پل استعلام انجام مطالعات ‍ژئوتکنیک محل احداث مخازن آب آتش نشانی مرکز انتقال نفت گل پل 24/08/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام ژئوتکنیک احداث مدرسه 3 کلاسه قابانباسان شوط 223 استعلام ژئوتکنیک احداث مدرسه 3 کلاسه قابانباسان شوط 223 24/08/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام ژئوتکنیک مدرسه 3 کلاسه طوره شوط 222 استعلام ژئوتکنیک مدرسه 3 کلاسه طوره شوط 222 24/08/1401 07:39:00 ق.ظ استعلام اجرای خدمات ژئوتکنیک مدرسه 6 کلاسه قره باغ انزل ارومیه کد 221 استعلام اجرای خدمات ژئوتکنیک مدرسه 6 کلاسه قره باغ انزل ارومیه کد 221 24/08/1401 07:09:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری نمونه و مغزه گیری اکتشافی- ژئوتکنیکی در محدوده سد باطله ... مناقصه اجرای عملیات حفاری نمونه و مغزه گیری اکتشافی- ژئوتکنیکی در محدوده سد باطله ... 23/08/1401 07:28:10 ق.ظ استعلام دستگاه بار نقطه ای دیجیتال - وسایل کامل آزمایش بارگذاری صفحه ای و دسیکاتور - موارد خواسته شده طبق فایل پیوست استعلام دستگاه بار نقطه ای دیجیتال - وسایل کامل آزمایش بارگذاری صفحه ای و دسیکاتور - موارد خواسته شده طبق فایل پیوست 23/08/1401 05:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران 23/08/1401 03:02:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 22/08/1401 06:11:23 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان اداره پُست شهرستان میاندرود (سورک) استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان اداره پُست شهرستان میاندرود (سورک) 22/08/1401 01:35:00 ب.ظ مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان نوبت دوم مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان نوبت دوم 19/08/1401 07:59:55 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 19/08/1401 05:56:09 ق.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشات مکانیک خاک بتن و آسفالت پروژ های بهسازی روستاهای شهرستانهای اهواز،کارون،حمیدیه،باوی،دشت آزادگان،هویزه، شوش و کرخه استعلام انجام خدمات آزمایشات مکانیک خاک بتن و آسفالت پروژ های بهسازی روستاهای شهرستانهای اهواز،کارون،حمیدیه،باوی،دشت آزادگان،هویزه، شوش و کرخه 18/08/1401 08:27:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 18/08/1401 08:28:17 ق.ظ مناقصه عمومی مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان مناقصه عمومی مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان 17/08/1401 11:01:26 ق.ظ استعلام انجام ژئوتکنیک نصرت آباد پلدشت 220 استعلام انجام ژئوتکنیک نصرت آباد پلدشت 220 17/08/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام نجام خدمات ژئوتکنیک مدرسه 12 کلاسه ی خاقانی ارومیه 219 استعلام نجام خدمات ژئوتکنیک مدرسه 12 کلاسه ی خاقانی ارومیه 219 17/08/1401 10:24:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 17/08/1401 07:16:11 ق.ظ مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی (ژئوفیزیکی) مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی (ژئوفیزیکی) 17/08/1401 06:59:45 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی در سطح 16500 هکتار از اراضی استان کردستان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی در سطح 16500 هکتار از اراضی استان کردستان 16/08/1401 07:49:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی نوبت دوم 16/08/1401 06:35:04 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/027/اف پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیای خارگ و بهرگان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/027/اف پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیای خارگ و بهرگان 16/08/1401 05:47:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/028/اف پروژه تأمین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی لاوان، سیری و قشم مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/028/اف پروژه تأمین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی لاوان، سیری و قشم 16/08/1401 05:47:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان پُست میاندرود (سورک) استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان پُست میاندرود (سورک) 16/08/1401 05:15:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئو فیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی ...- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئو فیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی ...- نوبت دوم 16/08/1401 05:08:06 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱۳۳/۰۱ برداشت لرزه نگاری سه بعدی میادین نفتی گچساران چلینگر و گرنگان مناقصه, م م/۰۱۳۳/۰۱ برداشت لرزه نگاری سه بعدی میادین نفتی گچساران چلینگر و گرنگان 15/08/1401 08:38:22 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی 15/08/1401 06:45:09 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئو فیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی ... آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تامین خدمات ژئو فیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی ... 15/08/1401 05:39:59 ق.ظ مناقصه حوزه برداشت های ژئوفیزیک پهپادی نوبت دوم  مناقصه حوزه برداشت های ژئوفیزیک پهپادی نوبت دوم  15/08/1401 05:29:37 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 15/08/1401 05:12:35 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره عملیات ژئوتکنیک شهر جدید تیس- شرح خدمت :تحلیل و آزمایش فنی-مطالعات ژئوتکنیک و گمانه زنی طبق فایل پیوستی استعلام خدمات مشاوره عملیات ژئوتکنیک شهر جدید تیس- شرح خدمت :تحلیل و آزمایش فنی-مطالعات ژئوتکنیک و گمانه زنی طبق فایل پیوستی 14/08/1401 09:47:00 ق.ظ فراخوان استعلام مناقصه پردازش 1550 کیلومتر مربع داده لرزه ای سه بعدی میدان - نوبت دوم فراخوان استعلام مناقصه پردازش 1550 کیلومتر مربع داده لرزه ای سه بعدی میدان - نوبت دوم 14/08/1401 07:26:39 ق.ظ فراخوان برگزاری فرایند انتخاب خرید خدمات مشاور مبنی بر انجام مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی فراخوان برگزاری فرایند انتخاب خرید خدمات مشاور مبنی بر انجام مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و تناسب اراضی 14/08/1401 07:15:19 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات مکانیک خاک ساختمان دادگستری گناباد مطابق مشخصات پیوست- کارشناس فنی: آقای مهندس نبوی شماره تماس: -05136152131 09371532203 استعلام انجام آزمایشات مکانیک خاک ساختمان دادگستری گناباد مطابق مشخصات پیوست- کارشناس فنی: آقای مهندس نبوی شماره تماس: -05136152131 09371532203 14/08/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام استقرار همزمان آزمایشگاه واحد محلی ژئوتکنیک جهت کنترل عملیات خاکریزی در پروژه های آبخیزداری استعلام استقرار همزمان آزمایشگاه واحد محلی ژئوتکنیک جهت کنترل عملیات خاکریزی در پروژه های آبخیزداری 14/08/1401 04:51:00 ق.ظ استعلام حفر 3 گمانه 10 متری جهت آزمایش ژئوتکنیک پروژه پست برق شهرک صنعتی ایوانکی به صورت حفاری دستی (مقنی)- فقط حفر گمانه تحقیقاتی مد نظر می باشد. استعلام حفر 3 گمانه 10 متری جهت آزمایش ژئوتکنیک پروژه پست برق شهرک صنعتی ایوانکی به صورت حفاری دستی (مقنی)- فقط حفر گمانه تحقیقاتی مد نظر می باشد. 14/08/1401 10:16:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ 3 مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ 3 13/08/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر روی کیفیت منابع اب سطحی با تاکید بر پارامترهای الودگی فراخوان بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر روی کیفیت منابع اب سطحی با تاکید بر پارامترهای الودگی 12/08/1401 08:27:58 ق.ظ ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاور مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ نوبت دوم ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاور مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ نوبت دوم 12/08/1401 05:36:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان مهم شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان مهم شهرداری 11/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام آزمایشات خاک.... استعلام انجام آزمایشات خاک.... 11/08/1401 11:21:43 ق.ظ ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاور مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاور مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ 11/08/1401 07:10:47 ق.ظ