تایپ و پانچ و خدمات اداری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام ویرایش فنی مقالات فارسی استعلام ویرایش فنی مقالات فارسی 10/09/1401 06:47:00 ق.ظ مناقصه انجام کارهای حجمی (نظافت و آبدارخانه، خدمات دفتری و بایگانی، قطع و وصل و .. مناقصه انجام کارهای حجمی (نظافت و آبدارخانه، خدمات دفتری و بایگانی، قطع و وصل و .. 10/09/1401 06:58:19 ق.ظ مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی و اپراتوری ایستگاههای پمپاژ مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی و اپراتوری ایستگاههای پمپاژ 10/09/1401 06:52:04 ق.ظ مناقصه انجام خدمات اپراتوری سامانه 122 مناقصه انجام خدمات اپراتوری سامانه 122 10/09/1401 06:42:19 ق.ظ استعلام انتخاب کارگزاریدیجیتال مارکتینگ استعلام انتخاب کارگزاریدیجیتال مارکتینگ 10/09/1401 06:13:00 ق.ظ استعلام انتخاب کارگزار ارزشگذاری فناوری استعلام انتخاب کارگزار ارزشگذاری فناوری 10/09/1401 06:05:00 ق.ظ مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی در امورات حوزه خدمات شهری مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی در امورات حوزه خدمات شهری 10/09/1401 05:41:12 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت 10/09/1401 05:23:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی بیمارستان ضیایی اردکان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی بیمارستان ضیایی اردکان 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام کلیه خدمات چاپ وتکثیر اوراق اد اری معاونت درمان و معاونت دارو غذا و معاونت بهداشتی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طبق فایل پیوست استعلام انجام کلیه خدمات چاپ وتکثیر اوراق اد اری معاونت درمان و معاونت دارو غذا و معاونت بهداشتی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طبق فایل پیوست 10/09/1401 02:45:00 ب.ظ استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به ماشین نویسی، چاپ و تکثیر (فتوکپی) نامه¬ ها و اوراق اداری استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به ماشین نویسی، چاپ و تکثیر (فتوکپی) نامه¬ ها و اوراق اداری 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان فایل پیوست تکمیل گردد و قیمت نهایی ملاک میباشد استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان فایل پیوست تکمیل گردد و قیمت نهایی ملاک میباشد 09/09/1401 10:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ممیزی املاک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ممیزی املاک 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور عمومی شبکه بهداشت میامی بصورت حجمی(نفر ساعت) در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور عمومی شبکه بهداشت میامی بصورت حجمی(نفر ساعت) در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام مستندات مطابق بند2 ماده 2 شرایط عمومی پیوست گردددرغیر اینصورت ابطال می گردد تامین 4نیروی اداری معادل 768ساعت کار ماه و معادل 9216ساعت کاردرسال استعلام مستندات مطابق بند2 ماده 2 شرایط عمومی پیوست گردددرغیر اینصورت ابطال می گردد تامین 4نیروی اداری معادل 768ساعت کار ماه و معادل 9216ساعت کاردرسال 09/09/1401 09:14:00 ق.ظ مناقصه عمومی راهبری خدمات عمومی و دفتری منطقه -تجدید مناقصه عمومی راهبری خدمات عمومی و دفتری منطقه -تجدید 09/09/1401 09:21:11 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... 09/09/1401 07:47:46 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست - نوبت دوم 09/09/1401 07:15:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی بیمارستان افشار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی منشی بیمارستان افشار 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، عمومی و تنظیفی ... مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، عمومی و تنظیفی ... 08/09/1401 11:40:31 ق.ظ استعلام ه هنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی به همراه نصب پلاک طبق شرایط فنی فایل پیوست استعلام ه هنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی به همراه نصب پلاک طبق شرایط فنی فایل پیوست 08/09/1401 11:15:00 ق.ظ آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف 08/09/1401 11:14:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و نصب پلاک تلفیقی و کد پستی دارای کد QR مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و نصب پلاک تلفیقی و کد پستی دارای کد QR 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، عمومی و تنظیفی و نگهبانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، عمومی و تنظیفی و نگهبانی 08/09/1401 10:34:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی سالن ورزشی....- نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی سالن ورزشی....- نوبت دوم 08/09/1401 10:23:54 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات- نوبت دوم 08/09/1401 09:32:19 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:09:06 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری صدرا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری صدرا 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات تخصصی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی و تدوین پرونده سلامت جامعه هدف طبق شرایط پیوست استعلام خرید خدمات تخصصی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی و تدوین پرونده سلامت جامعه هدف طبق شرایط پیوست 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام خدمات چاپ و تکثیر و اوراق طبق لیست پیوست استعلام خدمات چاپ و تکثیر و اوراق طبق لیست پیوست 08/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات ثبت انشعابات آب،برق و گاز به متقاضیان پروژه های مسکن مهر به مدت یک سال طبق شرح خدمات پیوست استعلام ارائه خدمات ثبت انشعابات آب،برق و گاز به متقاضیان پروژه های مسکن مهر به مدت یک سال طبق شرح خدمات پیوست 08/09/1401 07:28:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم 08/09/1401 07:38:26 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست مناقصه انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست 08/09/1401 07:38:04 ق.ظ مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید 08/09/1401 07:20:14 ق.ظ استعلام خرید خدمت 3 نفر کارشناس طبق انالیز و فرم پیشنهاد قیمت پیوست استعلام خرید خدمت 3 نفر کارشناس طبق انالیز و فرم پیشنهاد قیمت پیوست 08/09/1401 06:36:00 ق.ظ تمدید فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی تمدید فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی 08/09/1401 04:57:31 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی -تمدید فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی -تمدید 08/09/1401 04:54:42 ق.ظ استعلام اسکن پرونده های پزشکی بیمارستان ولیعصر ممسنی استعلام اسکن پرونده های پزشکی بیمارستان ولیعصر ممسنی 08/09/1401 04:27:00 ق.ظ استعلام موافقت باسود مدیریت حداکثر 4/9 و پرداخت یک ماهه موافقت می گردد. استعلام موافقت باسود مدیریت حداکثر 4/9 و پرداخت یک ماهه موافقت می گردد. 08/09/1401 04:27:00 ق.ظ استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های کاشمر ، کلات و خلیل آباد استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های کاشمر ، کلات و خلیل آباد 07/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های تایباد ، باخرز و زاوه استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های تایباد ، باخرز و زاوه 07/09/1401 10:52:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور مربوط به تایپ در دبیرخانه استعلام واگذاری امور مربوط به تایپ در دبیرخانه 07/09/1401 10:42:00 ق.ظ استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های درگز ، سرخس و صالح آباد استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های درگز ، سرخس و صالح آباد 07/09/1401 10:39:00 ق.ظ استعلام (ایران کد معادل می باشد)استعلام خدمات مناقصه چاپ و تکثیر 1401 استعلام (ایران کد معادل می باشد)استعلام خدمات مناقصه چاپ و تکثیر 1401 07/09/1401 10:37:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات فراخوان مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات 07/09/1401 10:52:10 ق.ظ استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های بجستان و گناباد استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی در شهرستان های بجستان و گناباد 07/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام خدمات چاپ وتکثیر برای ساختمان اداره کل راه و شهرسازی( شروین ) استعلام خدمات چاپ وتکثیر برای ساختمان اداره کل راه و شهرسازی( شروین ) 07/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام پایبندی به تعهدات مندرج در دفترچه ارسالی در قسمت مدارک پیوستی استعلام پایبندی به تعهدات مندرج در دفترچه ارسالی در قسمت مدارک پیوستی 07/09/1401 10:29:00 ق.ظ استعلام خدمات چاپ وتکثیر برای ساختمان اداره کل راه و شهرسازی شهید دادمان استعلام خدمات چاپ وتکثیر برای ساختمان اداره کل راه و شهرسازی شهید دادمان 07/09/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام اسکن، ویرایش پرونده¬ها، بارگذاری و ورود اطلاعات در سامانه یکپارچه مدیریت اراضی ملی و مستغلات ملی زمین و مسکن استعلام اسکن، ویرایش پرونده¬ها، بارگذاری و ورود اطلاعات در سامانه یکپارچه مدیریت اراضی ملی و مستغلات ملی زمین و مسکن 07/09/1401 10:12:00 ق.ظ مناقصه یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی مناقصه یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی 07/09/1401 09:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور منشی و بیمابری و متصدی امور دفتری بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور منشی و بیمابری و متصدی امور دفتری بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان 07/09/1401 08:23:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات چاپ وتکثیر اداره خسارت بیمه ایران الماس شر ق به شرح پیوست استعلام انجام خدمات چاپ وتکثیر اداره خسارت بیمه ایران الماس شر ق به شرح پیوست 07/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام تهیه فراداده های داده های دریافتی و آرشیو سازمان فضایی ایران مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست استعلام تهیه فراداده های داده های دریافتی و آرشیو سازمان فضایی ایران مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست 07/09/1401 05:40:00 ق.ظ استعلام اسکن پرونده های بیمارستانی استعلام اسکن پرونده های بیمارستانی 07/09/1401 04:43:00 ق.ظ استعلام قرارداد آرشیو الکترونیک اسکن 420000صفحه پرونده طبق مشخصات فنی و قرارداد پیوست -پیوست پیش فاکتور و بارگذاری قرارداد بامهر الزامیست استعلام قرارداد آرشیو الکترونیک اسکن 420000صفحه پرونده طبق مشخصات فنی و قرارداد پیوست -پیوست پیش فاکتور و بارگذاری قرارداد بامهر الزامیست 07/09/1401 02:42:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای واحدهای عمران موتوری اداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای واحدهای عمران موتوری اداری 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام زیراکس و چاپ استعلام زیراکس و چاپ 06/09/1401 11:21:49 ق.ظ استعلام ساماندهی و مکانیزاسیون آرشیو الکترونیک اسنادشامل اسکن استعلام ساماندهی و مکانیزاسیون آرشیو الکترونیک اسنادشامل اسکن 06/09/1401 10:56:00 ق.ظ استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان . جهت اطلاع از شرایط استعلام خواهشمند است برگه پیوستی به دقت مطالعه گردد . استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان . جهت اطلاع از شرایط استعلام خواهشمند است برگه پیوستی به دقت مطالعه گردد . 06/09/1401 10:30:00 ق.ظ استعلام خدمات سورتر ارزی ریالی استعلام خدمات سورتر ارزی ریالی 06/09/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام اسکن مدارک استعلام اسکن مدارک 06/09/1401 10:11:00 ق.ظ مناقصه انجام امور خدمات فنی و اداری نیروگاه مناقصه انجام امور خدمات فنی و اداری نیروگاه 06/09/1401 10:01:14 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... 06/09/1401 09:33:51 ق.ظ استعلام ظرفیت سازی نیروهای تخصصی و تقویت دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای استان ایلام استعلام ظرفیت سازی نیروهای تخصصی و تقویت دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای استان ایلام 06/09/1401 09:04:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 09:09:39 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدماتی .... مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 08:13:27 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی (تنظیفات پیش خدمتی، آبدارخانه،نامه رسانی وچاپ و تکثیر) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی (تنظیفات پیش خدمتی، آبدارخانه،نامه رسانی وچاپ و تکثیر) 06/09/1401 07:02:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا 06/09/1401 07:15:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی تاسیس تغییر و فروش پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی تاسیس تغییر و فروش پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها 06/09/1401 06:56:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری - نوبت دوم 06/09/1401 06:29:59 ق.ظ استعلام ارشیو الکترونیکی مدارکپزشکی اسکن تمام برگ ها - بارگذاری در سیستم His تعداد برگه95500هزاربرگه بستری پیش فاکتور ضمیمه ومالیات ضمیمه گردد استعلام ارشیو الکترونیکی مدارکپزشکی اسکن تمام برگ ها - بارگذاری در سیستم His تعداد برگه95500هزاربرگه بستری پیش فاکتور ضمیمه ومالیات ضمیمه گردد 06/09/1401 05:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات منشی بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات منشی بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام سامانه مدیریت علمی نشریات دانشگاه محقق اردبیلی استعلام سامانه مدیریت علمی نشریات دانشگاه محقق اردبیلی 05/09/1401 11:13:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی حجمی زمانی امور خدمات عمومی و دفتری تجدید مناقصه عمومی حجمی زمانی امور خدمات عمومی و دفتری 05/09/1401 09:38:57 ق.ظ استعلام ویرایش فنی مقالات فارسی استعلام ویرایش فنی مقالات فارسی 05/09/1401 08:33:00 ق.ظ استعلام تامین وفروش متن کامل متون علمی الکترونیکی بین المللی استعلام تامین وفروش متن کامل متون علمی الکترونیکی بین المللی 05/09/1401 08:12:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب ...نوبت دوم  مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب ...نوبت دوم  05/09/1401 08:27:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور دفتری و خدمات عمومی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور دفتری و خدمات عمومی 05/09/1401 07:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ازانجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ازانجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری 05/09/1401 06:47:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و انجام خدمات عمومی و اداری 05/09/1401 06:59:38 ق.ظ استعلام انجام واکشی و ثبت اطلاعات پرونده های سنواتی در سامانه امور اراضی به شرح پیوست استعلام انجام واکشی و ثبت اطلاعات پرونده های سنواتی در سامانه امور اراضی به شرح پیوست 05/09/1401 05:53:00 ق.ظ استعلام پایبندی به تعهدات خواسته شده مندرج در قسمت مدارک پیوستی استعلام پایبندی به تعهدات خواسته شده مندرج در قسمت مدارک پیوستی 05/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام قرار داد تایپ ستاد مرکزی دانشگاه مطابق مدارک ضمیمه پیوستی - شرکت های بومی و با سابقه کار با دانشگاه در الویت خرید قرار دارند استعلام قرار داد تایپ ستاد مرکزی دانشگاه مطابق مدارک ضمیمه پیوستی - شرکت های بومی و با سابقه کار با دانشگاه در الویت خرید قرار دارند 05/09/1401 09:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک 04/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام استعلام چاپ و تکثیر فرمهای مدارک پزشکی بیمارستان حاجیه نرگس معرفی شبکه ماهشهر 1401  استعلام استعلام چاپ و تکثیر فرمهای مدارک پزشکی بیمارستان حاجیه نرگس معرفی شبکه ماهشهر 1401  03/09/1401 06:56:02 ق.ظ استعلام چاپ وتکثیر به مدت چهار ماه وبومی بودن ازامی است استعلام چاپ وتکثیر به مدت چهار ماه وبومی بودن ازامی است 03/09/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور چاپ و تکثیر بیمارستان قائم (عج) و دانشکده ی علوم پزشکی اسدآباد استعلام واگذاری امور چاپ و تکثیر بیمارستان قائم (عج) و دانشکده ی علوم پزشکی اسدآباد 03/09/1401 06:03:00 ق.ظ مناقصه, خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز ۱۲۲ و ثبت اطلاعات درخواست ها درنرم افزار به صورت ۲۴ ساعته آبفافارس مناقصه, خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز ۱۲۲ و ثبت اطلاعات درخواست ها درنرم افزار به صورت ۲۴ ساعته آبفافارس 03/09/1401 05:58:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی، خدماتی، دفتری و اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 03/09/1401 05:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، فنی تخصصی وپشتیبانی در سطح شرکت گاز استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، فنی تخصصی وپشتیبانی در سطح شرکت گاز استان 02/09/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... 02/09/1401 11:10:04 ق.ظ فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... نوبت دوم فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... نوبت دوم 02/09/1401 10:49:05 ق.ظ استعلام چاپ و تکثیر شرکت گاز ایلام- لازم است برنده نفر اول قبل از اعلام جهت انجام کار ضانتنامه را امضا کند استعلام چاپ و تکثیر شرکت گاز ایلام- لازم است برنده نفر اول قبل از اعلام جهت انجام کار ضانتنامه را امضا کند 02/09/1401 08:58:00 ق.ظ استعلام خدمات چاپ و تکثیر اوراق طبق لیست پیوست استعلام خدمات چاپ و تکثیر اوراق طبق لیست پیوست 02/09/1401 08:50:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب .... مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب .... 02/09/1401 08:53:06 ق.ظ استعلام اسکن پرونده های پزشکی بیمارستان ولیعصر ممسنی استعلام اسکن پرونده های پزشکی بیمارستان ولیعصر ممسنی 02/09/1401 08:31:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی تخصصی و پشتیبانی - نوبت دوم تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی تخصصی و پشتیبانی - نوبت دوم 02/09/1401 06:57:30 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/ 1401/0076 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی سالن ورزش ، متصدی خدمات اداری و دفتری ، کارمند ثبت و توزیع اط مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/ 1401/0076 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی سالن ورزش ، متصدی خدمات اداری و دفتری ، کارمند ثبت و توزیع اط 02/09/1401 04:35:00 ق.ظ مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی،تاسیسات ،تعمیر و نگهداری ،حمل و نقل، تایپ،خدمات فضای سبز و کانتین مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی،تاسیسات ،تعمیر و نگهداری ،حمل و نقل، تایپ،خدمات فضای سبز و کانتین 01/09/1401 12:19:51 ب.ظ