احداث ورزشگاه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان 10/09/1401 08:04:02 ق.ظ مناقصه تکمیل استخر .... مناقصه تکمیل استخر .... 10/09/1401 07:15:49 ق.ظ مناقصه مشارکت در ساخت و اجرای برج های مسکونی، ورزشی و تجاری- نوبت دوم مناقصه مشارکت در ساخت و اجرای برج های مسکونی، ورزشی و تجاری- نوبت دوم 10/09/1401 05:26:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی پارک مالک اشتر کوی فرهنگ شهر واقع در منطقه 5 شهرداریاهواز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی پارک مالک اشتر کوی فرهنگ شهر واقع در منطقه 5 شهرداریاهواز 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای فنداسیون و تکمیل سوله ورزشی به متراژ 1008 و قسمت اداری 93 استعلام اجرای فنداسیون و تکمیل سوله ورزشی به متراژ 1008 و قسمت اداری 93 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه- نوبت دوم مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه- نوبت دوم 09/09/1401 10:11:42 ق.ظ مزایده و مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال مزایده و مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 09/09/1401 09:20:04 ق.ظ مناقصه اجرای زیرسازی زمین چمن مصنوعی منمناقصه اجرای زیرسازی زمین چمن مصنوعی 09/09/1401 08:51:46 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی شهرستان دلفان استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی شهرستان دلفان 09/09/1401 07:34:00 ق.ظ مناقصه تعمیرات جکوزی مناقصه تعمیرات جکوزی 09/09/1401 07:26:36 ق.ظ مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 09/09/1401 07:15:52 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی احداث زمین چمن مصنوعی استادیوم تجدید مناقصه عمومی احداث زمین چمن مصنوعی استادیوم 09/09/1401 06:57:59 ق.ظ استعلام اجرای زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی روستای باغک شمالی طبق شرح پیوست مدارک مورد نظر بارگذاری گردد استعلام اجرای زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی روستای باغک شمالی طبق شرح پیوست مدارک مورد نظر بارگذاری گردد 09/09/1401 05:39:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی 09/09/1401 05:32:20 ق.ظ مناقصه عمومی احداث زمین ورزشی پارک مالک اشترکوی مناقصه عمومی احداث زمین ورزشی پارک مالک اشترکوی 09/09/1401 05:26:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نکمیل سالن کشتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نکمیل سالن کشتی 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای چمن مصنوعی ورزشگاه شهید بهشتی شهرستان ری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای چمن مصنوعی ورزشگاه شهید بهشتی شهرستان ری 09/09/1401 04:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی زمین چمن مصنوعی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی زمین چمن مصنوعی 09/09/1401 04:54:00 ق.ظ مناقصه اجرای چمن مصنوعی در ورزشگاه شهید بهشتی مناقصه اجرای چمن مصنوعی در ورزشگاه شهید بهشتی 09/09/1401 04:56:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخر دانش آموزی برازجان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخر دانش آموزی برازجان 08/09/1401 11:34:00 ق.ظ مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه- نوبت دوم مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه- نوبت دوم 08/09/1401 10:56:15 ق.ظ استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی – زمین فوتبال پارک آزادگان و مهر گیتی شهرداری منطقه دو مشخصات دقیق به پیوست استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی – زمین فوتبال پارک آزادگان و مهر گیتی شهرداری منطقه دو مشخصات دقیق به پیوست 08/09/1401 10:37:00 ق.ظ استعلام راه اندازی و رفع عیوب استخر سرپوشیده شهید سلیمانی دانشگاه استعلام راه اندازی و رفع عیوب استخر سرپوشیده شهید سلیمانی دانشگاه 08/09/1401 10:25:00 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی شهر ... مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی شهر ... 08/09/1401 10:36:27 ق.ظ استعلام خرید و نصب کفپوش ورزشی استعلام خرید و نصب کفپوش ورزشی 08/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام احداث سالن ورزشی مدرسه امامت فیروز آبادشهرستان پارس آباد استعلام احداث سالن ورزشی مدرسه امامت فیروز آبادشهرستان پارس آباد 08/09/1401 09:36:00 ق.ظ مناقصه عملیات پروژه تکمیل (دیوارکشی و سفت کاری) سالن ورزشی مناقصه عملیات پروژه تکمیل (دیوارکشی و سفت کاری) سالن ورزشی 08/09/1401 09:02:02 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی باغ گلف شرکت نفت مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی باغ گلف شرکت نفت 08/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دیوار پوش جهت ایمنی ورزشکاران در سالن ورزشی مطابق فایل پیوست استعلام خرید و نصب دیوار پوش جهت ایمنی ورزشکاران در سالن ورزشی مطابق فایل پیوست 08/09/1401 07:04:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی 08/09/1401 05:58:57 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی 07/09/1401 11:14:20 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث زمین فوتبال فراخوان مناقصه احداث زمین فوتبال 07/09/1401 11:12:41 ق.ظ مزایده و مناقصه جذب سرمایه گذاری ورزشی و تفریحی استخر مزایده و مناقصه جذب سرمایه گذاری مجموعه ورزشی و تفریحی استخر 07/09/1401 11:01:08 ق.ظ استعلام استعلام قیمت برای احداث سالن ورزشی در حیاط پشتی مدرسه الزهرا استعلام استعلام قیمت برای احداث سالن ورزشی در حیاط پشتی مدرسه الزهرا 07/09/1401 10:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتور خانه _زمین چمن طبیعی بوستان مل) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتور خانه _زمین چمن طبیعی بوستان مل) 07/09/1401 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای عملیات اجرایی باقیمانده تهیه، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم 5000 نفری بوکان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای عملیات اجرایی باقیمانده تهیه، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم 5000 نفری بوکان 07/09/1401 08:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان 07/09/1401 08:21:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تهیه، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تهیه، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی 07/09/1401 08:36:56 ق.ظ مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی - تجدید مناقصه ساخت، نصب و اجرای دیواره ورزشی سنگ نوردی - تجدید 07/09/1401 06:29:36 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری - نوبت دوم تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری 07/09/1401 06:22:44 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شرک کوثر (تجدید) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شرک کوثر (تجدید) 07/09/1401 05:56:00 ق.ظ مناقصه تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتورخانه مناقصه تعویض چمن ورزشی طبیعی به همراه زیرسازی سیستم آبیاری و موتورخانه 07/09/1401 06:04:40 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی گلف فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی گلف 07/09/1401 04:18:59 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره جهت طراحی پروژه فرهنگی ورزشی خمینی شهر استعلام انجام خدمات مشاوره جهت طراحی پروژه فرهنگی ورزشی خمینی شهر 07/09/1401 01:39:00 ب.ظ استعلام رنگ امیزی زمین های ورزشی شامل یک زمین والیبال ویک زمین بسکتبال به متراژ1100 متر مربع به شرح ضمیمه استعلام رنگ امیزی زمین های ورزشی شامل یک زمین والیبال ویک زمین بسکتبال به متراژ1100 متر مربع به شرح ضمیمه 07/09/1401 01:16:00 ب.ظ استعلام تعمیر اماکن ورزشی و فرهنگی متعلق به شهرداری ترمیم سقف سالن فجر حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 (تجدید) استعلام تعمیر اماکن ورزشی و فرهنگی متعلق به شهرداری ترمیم سقف سالن فجر حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 (تجدید) 06/09/1401 10:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی کوی لور اندیمشک(فاز2) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی کوی لور اندیمشک(فاز2) 06/09/1401 09:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل استخر و تجاریها و سرویس بهداشتی پل بادگیر زاوقان ز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل استخر و تجاریها و سرویس بهداشتی پل بادگیر زاوقان ز 06/09/1401 09:56:00 ق.ظ استعلام احداث پیست اسکیت ورزشگاه شهید مجدیان دزفول استعلام احداث پیست اسکیت ورزشگاه شهید مجدیان دزفول 06/09/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی ساختمان باشگاه ملوانان بندر بهشتی مطابق اسناد پیوستی استعلام تعمیرات اساسی ساختمان باشگاه ملوانان بندر بهشتی مطابق اسناد پیوستی 06/09/1401 08:35:00 ق.ظ استعلام احداث زمین چمن مصنوعی در روستای کوثر دزفول استعلام احداث زمین چمن مصنوعی در روستای کوثر دزفول 06/09/1401 08:28:00 ق.ظ استعلام احداث سکوی تماشاچی در زمین خاکی کوی علی آباد در منطقه سه شهرداری اهواز استعلام احداث سکوی تماشاچی در زمین خاکی کوی علی آباد در منطقه سه شهرداری اهواز 06/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی روستای هفتکده زرین آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی روستای هفتکده زرین آباد 06/09/1401 07:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده موسیان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده موسیان 06/09/1401 07:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی روستای بیات غران دهلران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی روستای بیات غران دهلران 06/09/1401 06:59:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل استخر.... فراخوان مناقصه تکمیل استخر.... 06/09/1401 06:37:48 ق.ظ استعلام ساخت زمین چمن مصنوعی و زیر سازی در ابعاد 20.40 استعلام ساخت زمین چمن مصنوعی و زیر سازی در ابعاد 20.40 05/09/1401 11:12:00 ق.ظ فراخوان ارائه خدمات نمونه گیری آزمایشگاه و... - نوبت دوم فراخوان ارائه خدمات نمونه گیری آزمایشگاه و... - نوبت دوم 05/09/1401 10:51:35 ق.ظ مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه مناقصه عمومی مسقف کردن ساختمان کشتی و زورخانه 05/09/1401 10:41:09 ق.ظ فراخوان تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاههای مورد... نوبت دوم فراخوان تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاههای مورد... نوبت دوم 05/09/1401 10:28:30 ق.ظ استعلام اجرای تعمیرات برقی و ابنیه استخر غدیر شهرستان تفت طبق استعلام پیوست. نحوه پرداخت نقدی پس از پایان کار وتایید ناظر اداره کل. استعلام اجرای تعمیرات برقی و ابنیه استخر غدیر شهرستان تفت طبق استعلام پیوست. نحوه پرداخت نقدی پس از پایان کار وتایید ناظر اداره کل. 05/09/1401 10:03:00 ق.ظ مناقصه تکمیل سالن ورزشی کوی لور - نوبت دوم مناقصه تکمیل سالن ورزشی کوی لور - نوبت دوم 05/09/1401 09:13:44 ق.ظ استعلام خریدقطعات فاز4سوله ورزشی آبنیه طبق فایل پیوستی(تقریبا10تن)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا استعلام خریدقطعات فاز4سوله ورزشی آبنیه طبق فایل پیوستی(تقریبا10تن)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا 05/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام استعلام قیمت برای احداث سالن ورزشی در حیاط پشتی مدرسه الزهرا استعلام استعلام قیمت برای احداث سالن ورزشی در حیاط پشتی مدرسه الزهرا 05/09/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام خریدقطعات فاز3 سوله ورزشی سورستان طبق فایل پیوستی(85000کیلوگرم)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا استعلام خریدقطعات فاز3 سوله ورزشی سورستان طبق فایل پیوستی(85000کیلوگرم)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا 05/09/1401 07:12:00 ق.ظ مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه - تجدید نوبت دوم مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه - تجدید نوبت دوم 05/09/1401 07:04:25 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در بازسازی، بهره برداری، اجاره و انتقال مجموعه های ورزشی مناقصه و مزایده فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در بازسازی، بهره برداری، اجاره و انتقال مجموعه های ورزشی 05/09/1401 06:46:14 ق.ظ استعلام کف پوش سالن ورزشی طبق مشخصات شرح استعلام پیوست همراه با قیمت نمونه کار را راسال فرمائید 09131819091 استعلام کف پوش سالن ورزشی طبق مشخصات شرح استعلام پیوست همراه با قیمت نمونه کار را راسال فرمائید 09131819091 05/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام استخر دانش آموزان ناحیه 6 مشهد ( ایستگاه گاز ) استعلام استخر دانش آموزان ناحیه 6 مشهد ( ایستگاه گاز ) 05/09/1401 06:04:00 ق.ظ استعلام استخر دانش آموزان ناحیه 5 مشهد ( ایستگاه گاز ) استعلام استخر دانش آموزان ناحیه 5 مشهد ( ایستگاه گاز ) 05/09/1401 05:57:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت سوله ورزشی - نوبت دوم تجدید مناقصه ساخت سوله ورزشی 05/09/1401 05:16:51 ق.ظ مناقصه تجدید تکمیل ساختمان اداری مجموعه ورزشی مناقصه تجدید تکمیل ساختمان اداری مجموعه ورزشی 05/09/1401 05:15:33 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت نگهبانی و سرویس بهداشتی زمین چمن - نوبت دوم تجدید مناقصه ساخت نگهبانی و سرویس بهداشتی زمین چمن 05/09/1401 05:13:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 04/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام پروژه اجرای سالن ورزشی روستای حصار محمدیه استعلام پروژه اجرای سالن ورزشی روستای حصار محمدیه 03/09/1401 08:06:00 ق.ظ مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... 03/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 03/09/1401 07:30:54 ق.ظ مناقصه عمومی احداث زمین چمن مصنوعی استادیوم - نوبت دوم مناقصه عمومی احداث زمین چمن مصنوعی استادیوم - نوبت دوم 03/09/1401 05:40:59 ق.ظ استعلام اجرای چمن مصنوعی روستای دهنو شهرستان دشتستان– اعتبارات نفت- غیرعمرانی شرح عملیات : اجرای چمن مصنوعی به ابعاد 26*46 استعلام اجرای چمن مصنوعی روستای دهنو شهرستان دشتستان– اعتبارات نفت- غیرعمرانی شرح عملیات : اجرای چمن مصنوعی به ابعاد 26*46 03/09/1401 03:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مسقف کردن ساختمان کشتی و زور خانه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مسقف کردن ساختمان کشتی و زور خانه 03/09/1401 03:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان 02/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام عملیات اجرایی زیرسازی زمین های چمن مصنوعی با اولویت محلات پردیس و مسکن مهر طبق شرایط آگهی استعلام و فهرست بها راه،راه آهن و باند فرودگاه (پیوست) استعلام عملیات اجرایی زیرسازی زمین های چمن مصنوعی با اولویت محلات پردیس و مسکن مهر طبق شرایط آگهی استعلام و فهرست بها راه،راه آهن و باند فرودگاه (پیوست) 03/09/1401 01:21:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه تکمیل پارک آزادگان(زمین های ورزشی تنیس و ...) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه تکمیل پارک آزادگان(زمین های ورزشی تنیس و ...) 02/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام عملیات اجرایی زیرسازی زمین های چمن مصنوعی با اولویت محلات مهارت و شهرک میلاد طبق شرایط آگهی استعلام و فهرست بها راه،راه آهن و باند فرودگاه (پیوست) استعلام عملیات اجرایی زیرسازی زمین های چمن مصنوعی با اولویت محلات مهارت و شهرک میلاد طبق شرایط آگهی استعلام و فهرست بها راه،راه آهن و باند فرودگاه (پیوست) 02/09/1401 11:53:00 ق.ظ تجدید استعلام بهاءتعمیرات اساسی فضای ورزشی روباز ... تجدید استعلام بهاءتعمیرات اساسی فضای ورزشی روباز ... 02/09/1401 11:55:47 ق.ظ فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث فاز اول سالن ورزشی فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث فاز اول سالن ورزشی 02/09/1401 10:37:15 ق.ظ استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی پیوستی - واحد شمارش مترمربع میباشد استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی پیوستی - واحد شمارش مترمربع میباشد 02/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام اجرا فنداسیون کامل جهت سالن ورزشی به متراژ608مترمریع زیر بنای سالن به علاوه 120متر مربع اداری در مجموع 728مترمربع. استعلام اجرا فنداسیون کامل جهت سالن ورزشی به متراژ608مترمریع زیر بنای سالن به علاوه 120متر مربع اداری در مجموع 728مترمربع. 02/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام اجرا فنداسیون کامل جهت سالن ورزشی به متراژ608مترمریع زیر بنای سالن به علاوه 120متر مربع اداری در مجموع 728مترمربع. استعلام اجرا فنداسیون کامل جهت سالن ورزشی به متراژ608مترمریع زیر بنای سالن به علاوه 120متر مربع اداری در مجموع 728مترمربع. 02/09/1401 08:27:00 ق.ظ فراخوان تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاههای مورد... فراخوان تهیه و تامین ماشین آلات و دستگاههای مورد... 02/09/1401 08:37:47 ق.ظ استعلام احداث سالن ورزشی در مدرسه امامت روستای قیروز آباد شهرستان پارس آباد طبق براورد پیوستی استعلام احداث سالن ورزشی در مدرسه امامت روستای قیروز آباد شهرستان پارس آباد طبق براورد پیوستی 02/09/1401 08:10:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه احداث دو مجموعه چمن مصنوعی و... اصلاحیه مناقصه احداث دو مجموعه چمن مصنوعی و... 02/09/1401 08:21:48 ق.ظ مناقصه تجدید تکمیل پروژه استخر عمومی سعیداباد - نوبت دوم مناقصه تجدید تکمیل پروژه استخر عمومی سعیداباد - نوبت دوم 02/09/1401 08:10:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمل فاز دوم سالن ورزشی غیر توپی-اداری-سرویس بهداشتی-حمام مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمل فاز دوم سالن ورزشی غیر توپی-اداری-سرویس بهداشتی-حمام 02/09/1401 07:31:00 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده ورزشی کارگران - نوبت دوم مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده ورزشی کارگران - نوبت دوم 02/09/1401 06:57:26 ق.ظ مناقصه عمومی فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان ...- نوبت دوم مناقصه عمومی فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان ...- نوبت دوم 02/09/1401 06:34:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز یک سوله ورزشی در شهرک مصطفی خمینی صباشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز یک سوله ورزشی در شهرک مصطفی خمینی صباشهر 02/09/1401 04:39:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی بهمراه زیرسازی و زهکشی واقع در محوطه ستاد دانشگاه به متراژ600 متر مربع(پیوست) شماره تماس مهندس جمشیدی 09163985523 استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی بهمراه زیرسازی و زهکشی واقع در محوطه ستاد دانشگاه به متراژ600 متر مربع(پیوست) شماره تماس مهندس جمشیدی 09163985523 02/09/1401 02:05:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی کارگران بندرعباس شامل ابنیه ، مکانیک برق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی کارگران بندرعباس شامل ابنیه ، مکانیک برق 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی کارگران بندرعباس شامل ابنیه ، مکانیک برق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی کارگران بندرعباس شامل ابنیه ، مکانیک برق 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ