پیمانکاری برق و الکترونیک info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید و نصب وراه اندازی یکدستگاه تابلو کوپلر طبق پیش نویس قرارداد پیوست(ایران کد مشابه است) عدم ارسال مدارک به منزله انصراف است استعلام خرید و نصب وراه اندازی یکدستگاه تابلو کوپلر طبق پیش نویس قرارداد پیوست(ایران کد مشابه است) عدم ارسال مدارک به منزله انصراف است 10/09/1401 08:13:00 ق.ظ استعلام ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی اداره کل راه اهن قم استعلام ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی اداره کل راه اهن قم 10/09/1401 08:12:00 ق.ظ مناقصه عملیات بروزرسانی روشنایی محور - نوبت دوم مناقصه عملیات بروزرسانی روشنایی محور - نوبت دوم 10/09/1401 08:17:53 ق.ظ مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر 10/09/1401 07:59:52 ق.ظ مناقصه پروژه سرویس تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مناقصه پروژه سرویس تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 10/09/1401 08:15:13 ق.ظ مناقصه, نگهداری سیستم روشنایی راههای استان فاز ۲ مناقصه, نگهداری سیستم روشنایی راههای استان فاز ۲ 10/09/1401 07:53:12 ق.ظ مناقصه اصلاح و ساماندهی روشنایی بوستان های سطح منطقه یک مناقصه اصلاح و ساماندهی روشنایی بوستان های سطح منطقه یک 10/09/1401 07:59:19 ق.ظ استعلام اصلاح خطوط پرعارضه روستایی امور بهشهر استعلام اصلاح خطوط پرعارضه روستایی امور بهشهر 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام درخواست خدمات 87- دستورکارهای 1193804-1193818 رحیم آباد ، سامانه ستاد استعلام درخواست خدمات 87- دستورکارهای 1193804-1193818 رحیم آباد ، سامانه ستاد 10/09/1401 07:31:00 ق.ظ استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام سرویس و تعمیر و برنامه نویسی PLCتابلو کوپلینگ پست برق 20کیلووات فشار قوی بیمارستان استعلام سرویس و تعمیر و برنامه نویسی PLCتابلو کوپلینگ پست برق 20کیلووات فشار قوی بیمارستان 10/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح، اجرا و اصلاح شبکه برق فشار متوسط ورودی شهرک صنعتی جونقان استعلام تهیه مصالح، اجرا و اصلاح شبکه برق فشار متوسط ورودی شهرک صنعتی جونقان 10/09/1401 07:13:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه تمدید 10/09/1401 07:29:16 ق.ظ استعلام خرید و اجرا بمنظور تامین روشنایی زمین چمن مصنوعی روستای احمدی استعلام خرید و اجرا بمنظور تامین روشنایی زمین چمن مصنوعی روستای احمدی 10/09/1401 07:07:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه های نصب انشعاب شهری بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامیان استعلام اجرای پروژه های نصب انشعاب شهری بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامیان 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام پروژه توسعه و احداث روستایی فاز 2 ( عوارض برق بند ج تبصره 6 ) امور توزیع برق قائمشهر استعلام پروژه توسعه و احداث روستایی فاز 2 ( عوارض برق بند ج تبصره 6 ) امور توزیع برق قائمشهر 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه های نصب انشعاب روستایی بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامیان استعلام اجرای پروژه های نصب انشعاب روستایی بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامیان 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی (نیرورسانی) ... مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی (نیرورسانی) ... 10/09/1401 07:21:42 ق.ظ استعلام درخواست خدمات 87 - دستورکارهای 1193804و 1193818 استعلام درخواست خدمات 87 - دستورکارهای 1193804و 1193818 10/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام انتقال ، جابجایی و تعمیر پایه برق طبق لیست پیوستی استعلام انتقال ، جابجایی و تعمیر پایه برق طبق لیست پیوستی 10/09/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام پروژه ایجاد و تکمیل روشنایی محوطه معبد اناهیتا کنگاوربراساس براورد و شرایط پیوست..(ذکرو بارگذاری شماره تماس الزامیست.)مطالعه اسنادپیوست الزامیست. استعلام پروژه ایجاد و تکمیل روشنایی محوطه معبد اناهیتا کنگاوربراساس براورد و شرایط پیوست..(ذکرو بارگذاری شماره تماس الزامیست.)مطالعه اسنادپیوست الزامیست. 10/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه دو سو تغذیه کردن سایت شرکت توزیع با سکسیونر گازی سه طرفه (سایت استانداری) بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان استعلام اجرای پروژه دو سو تغذیه کردن سایت شرکت توزیع با سکسیونر گازی سه طرفه (سایت استانداری) بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان 10/09/1401 06:35:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب 80 عدد باتری UPS مناقصه خرید و نصب 80 عدد باتری UPS 10/09/1401 06:46:50 ق.ظ استعلام شاخه زنی استعلام شاخه زنی 10/09/1401 06:27:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه تعویض کابل فرسوده و دو سو تغذیه کردن (سایت استانداری) بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان استعلام اجرای پروژه تعویض کابل فرسوده و دو سو تغذیه کردن (سایت استانداری) بصورت دستمزدی درمحدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام اصلاح روشنایی ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و چراغ های چشمک زن (کلیه موارد تأسیساتی) استعلام اصلاح روشنایی ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و چراغ های چشمک زن (کلیه موارد تأسیساتی) 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها ، نورپردازی تقاطع ها ، پل های هوایی عابر پیاده و چاله پمپ ها مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها ، نورپردازی تقاطع ها ، پل های هوایی عابر پیاده و چاله پمپ ها 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بازدید و تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی منطقه برق نارمک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بازدید و تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی منطقه برق نارمک 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع (گذر از تابستان 1402) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع (گذر از تابستان 1402) 10/09/1401 06:23:00 ق.ظ مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال - نوبت دوم مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال - نوبت دوم 10/09/1401 06:39:47 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . 10/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام پروژه اجرای طرح روشنایی روستای یال بلند طبق لیست پیوست استعلام پروژه اجرای طرح روشنایی روستای یال بلند طبق لیست پیوست 10/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام تجدید نصب و جابجایی ترانس کونه و نصب ترانس جهت رفع نوسان روستای پدل و تنب چکی 270120841 و 270120842 و 2701200843 استعلام تجدید نصب و جابجایی ترانس کونه و نصب ترانس جهت رفع نوسان روستای پدل و تنب چکی 270120841 و 270120842 و 2701200843 10/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام تعمیر پرژکتور سوله ای سالن ورزشی مطابق فایل پیوست استعلام تعمیر پرژکتور سوله ای سالن ورزشی مطابق فایل پیوست 10/09/1401 06:04:00 ق.ظ مناقصه تهیه مواد ، ساخت و تحویل قطره گیرهای برج خنک کن مناقصه تهیه مواد ، ساخت و تحویل قطره گیرهای برج خنک کن 10/09/1401 06:20:16 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات سیستم روشنایی - نوبت دوم 10/09/1401 06:06:56 ق.ظ استعلام اجرای پروژه های اصلاح و بهینه روستایی ناحیه 6 مرکزی بصورت دستمزدی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد استعلام اجرای پروژه های اصلاح و بهینه روستایی ناحیه 6 مرکزی بصورت دستمزدی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد 10/09/1401 05:46:00 ق.ظ استعلام تعویض کابل تغذیه وتابلوی برق دیزل ژنراتوربه منظور امکان اتصال تاسیسات برق ساختمان شعبه به برق اضطراری در زمان قطع برق طبق لیست پیوست استعلام تعویض کابل تغذیه وتابلوی برق دیزل ژنراتوربه منظور امکان اتصال تاسیسات برق ساختمان شعبه به برق اضطراری در زمان قطع برق طبق لیست پیوست 10/09/1401 05:44:00 ق.ظ استعلام عملیات ساختمانی، تعبیه سیستم سرمایش، انجام الکتریکالUPS و درب و سیستم کنترل تردد، طبق فایل های پیوست(ایران کد مشابه است) استعلام عملیات ساختمانی، تعبیه سیستم سرمایش، انجام الکتریکالUPS و درب و سیستم کنترل تردد، طبق فایل های پیوست(ایران کد مشابه است) 10/09/1401 05:34:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده منطقه برق ... نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده منطقه برق ... نوبت دوم 10/09/1401 05:50:39 ق.ظ استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق شهرستانهای سراوان سوران ومهرستان به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست(تامین کالاباکارفرما) استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق شهرستانهای سراوان سوران ومهرستان به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست(تامین کالاباکارفرما) 10/09/1401 05:24:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق شهرستان کنارک به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست و فهرست بها(تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق شهرستان کنارک به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست و فهرست بها(تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق امور برق یک شهرستان زاهدان به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست و فهرست بها(تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات سرویس وتعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق امور برق یک شهرستان زاهدان به صورت خط گرم مطابق با شرایط پیوست و فهرست بها(تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 05:13:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق روستاهای نوبند،راسک و کشاری شهرستان راسک جهت گذر از پیک مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق روستاهای نوبند،راسک و کشاری شهرستان راسک جهت گذر از پیک مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق شهرستان نیکشهر جهت رفع افت ولتاژ مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق شهرستان نیکشهر جهت رفع افت ولتاژ مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های سیمی سرقت شده شهرستان سراوان مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های سیمی سرقت شده شهرستان سراوان مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع نورپردازی و روشنایی شهر کرمانشاه" استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع نورپردازی و روشنایی شهر کرمانشاه" 10/09/1401 04:54:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلوولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلوولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 04:53:00 ق.ظ فراخوان انتخاب خدمات مشاوره ای جهت انجام اعمال نظارت کارگاهی فراخوان انتخاب خدمات مشاوره ای جهت انجام اعمال نظارت کارگاهی 10/09/1401 05:06:51 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم 10/09/1401 05:00:58 ق.ظ استعلام جوشکاری ترانس جهت جلوگیری از سرقت استعلام جوشکاری ترانس جهت جلوگیری از سرقت 10/09/1401 04:22:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تعمیر 14 دستگاه ups طبق لیست پیوست . ( الزام به الصاق پیش فاکتور بصورت تفکیکی بر اساس دستگاه تعمیراتی) استعلام تعمیر 14 دستگاه ups طبق لیست پیوست . ( الزام به الصاق پیش فاکتور بصورت تفکیکی بر اساس دستگاه تعمیراتی) 10/09/1401 02:23:00 ب.ظ استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم 10/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم 10/09/1401 01:55:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه دیگ بخار کامل نیروگاه گازی صوفیان(به همراه اصلاحات مورد نیاز در بخش گرمایش مخازن و مسی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه دیگ بخار کامل نیروگاه گازی صوفیان(به همراه اصلاحات مورد نیاز در بخش گرمایش مخازن و مسی 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام "تجدید" اجرای پروژه هرس درختان ناحیه میناب به صورت خط گرم (هرس 1200 اصله درخت) استعلام "تجدید" اجرای پروژه هرس درختان ناحیه میناب به صورت خط گرم (هرس 1200 اصله درخت) 10/09/1401 01:28:00 ب.ظ استعلام احداث و اصلاح شبکه و معابر در سطح امور توزیع نیروی برق شفت برابر درخواست خدما 246 استعلام احداث و اصلاح شبکه و معابر در سطح امور توزیع نیروی برق شفت برابر درخواست خدما 246 10/09/1401 01:25:00 ب.ظ استعلام اجرای روشنایی اضطراری DC در راهرو و اتاقهای فنی طبقات مرکز فرشچی مطابق لیست و مشخصات پیوست در قالب موافقتنامه پیوست استعلام اجرای روشنایی اضطراری DC در راهرو و اتاقهای فنی طبقات مرکز فرشچی مطابق لیست و مشخصات پیوست در قالب موافقتنامه پیوست 10/09/1401 01:23:00 ب.ظ استعلام اصلاح عملیات خط گرم استهبان استعلام اصلاح عملیات خط گرم استهبان 10/09/1401 01:22:00 ب.ظ استعلام تهیه و نصب و آزمایش 24 سلول باطری با مشخصات فنی و شرایط کارفرما در فایل پیوست استعلام تهیه و نصب و آزمایش 24 سلول باطری با مشخصات فنی و شرایط کارفرما در فایل پیوست 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام تعمیر دستگاه AVR با احتساب هزینه بیمه استعلام تعمیر دستگاه AVR با احتساب هزینه بیمه 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات پرس افقی سرخط سیستم روشنایی آزاد راه تهران-کرج-آبیک استعلام اجرای عملیات پرس افقی سرخط سیستم روشنایی آزاد راه تهران-کرج-آبیک 09/09/1401 11:37:00 ق.ظ استعلام پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سیستم ارتباطی بیسیم های مدیریت تولید برق هرمزگان طبق شرایط پیوست استعلام پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سیستم ارتباطی بیسیم های مدیریت تولید برق هرمزگان طبق شرایط پیوست 09/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام بخش اول احداث شبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس هوائی به منظور تامین برق پروژه آرشام لشکر 77 ارتش تقاضای 4000289192 استعلام بخش اول احداث شبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس هوائی به منظور تامین برق پروژه آرشام لشکر 77 ارتش تقاضای 4000289192 09/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب حفاظ(کاور)کامپوزیتی تیرهای روشنایی آزاد راه تهران-کرج-قزوین استعلام تهیه و نصب حفاظ(کاور)کامپوزیتی تیرهای روشنایی آزاد راه تهران-کرج-قزوین 09/09/1401 11:27:00 ق.ظ استعلام استعلام تعویض ترانس معیوب و جابجایی پایه های خیابان فردوسی نافچ استعلام استعلام تعویض ترانس معیوب و جابجایی پایه های خیابان فردوسی نافچ 09/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام طرح های بهسازی و عوارض روستاهای اله آباد-دنبلا-عفیف آباد-فوداز وهماباد استعلام طرح های بهسازی و عوارض روستاهای اله آباد-دنبلا-عفیف آباد-فوداز وهماباد 09/09/1401 11:16:00 ق.ظ استعلام جوشکاری ترانسفورماتور های در سطح شهرستان اردل سال 1401 استعلام جوشکاری ترانسفورماتور های در سطح شهرستان اردل سال 1401 09/09/1401 11:11:00 ق.ظ استعلام جابجایی و اصلاح شبکه 20 کیلوولت هوائی جهت کاهش خاموشی های فیدر بوتان در جاده روستای ده غیبی بایگانی 8422943 پروژه 3576 استعلام جابجایی و اصلاح شبکه 20 کیلوولت هوائی جهت کاهش خاموشی های فیدر بوتان در جاده روستای ده غیبی بایگانی 8422943 پروژه 3576 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... 09/09/1401 11:17:30 ق.ظ استعلام کاهش تلفات د*ک 4201901003 مدت اجرا 3 ماه- ضعیف 3280 متر-6/983/870/639 ریال استعلام کاهش تلفات د*ک 4201901003 مدت اجرا 3 ماه- ضعیف 3280 متر-6/983/870/639 ریال 09/09/1401 10:45:00 ق.ظ استعلام تعویض پایه های فرسوده سه راهی جفیر - 4010076 استعلام تعویض پایه های فرسوده سه راهی جفیر - 4010076 09/09/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام اصلاح شبکه تیرهای فشار متوسط فرسوده روستای سطامیه - 4010077 استعلام اصلاح شبکه تیرهای فشار متوسط فرسوده روستای سطامیه - 4010077 09/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام تعویض تابلوها و کنتورهای کشاورزی بخش باغ بهادران استعلام تعویض تابلوها و کنتورهای کشاورزی بخش باغ بهادران 09/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام پروژه بهسازی شبکه روستایی -جاده کارخانه تا خانه مدیریت برق ماهشهر 8101301008 استعلام پروژه بهسازی شبکه روستایی -جاده کارخانه تا خانه مدیریت برق ماهشهر 8101301008 09/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام بهاء نورپردازی آیلند میانی استعلام بهاء نورپردازی آیلند میانی 09/09/1401 10:49:20 ق.ظ استعلام اجرای بهسازی سیستم روشناییپارک 113مسکن مهر طی مشخصات فنی پیوستی استعلام اجرای بهسازی سیستم روشناییپارک 113مسکن مهر طی مشخصات فنی پیوستی 09/09/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام عوارض برق روستای سیره مزبان - 4010145 استعلام عوارض برق روستای سیره مزبان - 4010145 09/09/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام توسعه خط 20kvجهت برج نوری و حوضچه هوادهی استعلام توسعه خط 20kvجهت برج نوری و حوضچه هوادهی 09/09/1401 10:47:03 ق.ظ استعلام (شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _(شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(زمینی KV خطوط 20_600)_ امور توزیع برق یک رشت استعلام (شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _(شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(زمینی KV خطوط 20_600)_ امور توزیع برق یک رشت 09/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام تکتیری روستایی مرحله چهارم بخش میانکوه شهرستان اردل استعلام تکتیری روستایی مرحله چهارم بخش میانکوه شهرستان اردل 09/09/1401 10:26:00 ق.ظ مناقصه اجرای شبکه برق فشار متوسط 33 کیلووات مناقصه اجرای شبکه برق فشار متوسط 33 کیلووات 09/09/1401 10:43:27 ق.ظ استعلام تعیین پیمانکار پروژه خودیاری مهدی مافی امور برق قزوین جنوب استعلام تعیین پیمانکار پروژه خودیاری مهدی مافی امور برق قزوین جنوب 09/09/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام بازسازی باطریخانه بوشهر1 و نگهبانی قدیم فانوس استعلام بازسازی باطریخانه بوشهر1 و نگهبانی قدیم فانوس 09/09/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام اجرای برق رسانی ترمینال فرودگاه (سیویل ورک برق رسانی طبق مشخصات پیوست و بازدید از محل) استعلام اجرای برق رسانی ترمینال فرودگاه (سیویل ورک برق رسانی طبق مشخصات پیوست و بازدید از محل) 09/09/1401 10:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید1401.33_تامین قسمتی از تجهیزات،جایگزینی،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل ،فیدرخانه 20 کیلوو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید1401.33_تامین قسمتی از تجهیزات،جایگزینی،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل ،فیدرخانه 20 کیلوو 09/09/1401 10:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی محور آزادشهر - نوده خاندوز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی محور آزادشهر - نوده خاندوز 09/09/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام سرویس، تعمیر و کالیبره ولو سوخت توربین های زیمنس با گیربکس skf و بدنه metso استعلام سرویس، تعمیر و کالیبره ولو سوخت توربین های زیمنس با گیربکس skf و بدنه metso 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام نصب کنتور های متقاضیان برق بشاگرد در حومه شهرستان بشاگرد استعلام نصب کنتور های متقاضیان برق بشاگرد در حومه شهرستان بشاگرد 09/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بروز رسانی روشنایی محور بیرجند – سربیشه در استان خراسان جنوبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بروز رسانی روشنایی محور بیرجند – سربیشه در استان خراسان جنوبی 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام پروژه مقاوم سازی پست های هوایی شهری (2997) استعلام پروژه مقاوم سازی پست های هوایی شهری (2997) 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام سیم پیچی راکتور سلفی استعلام سیم پیچی راکتور سلفی 09/09/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث شبکه پوششی فشارضعیف متقاضیان شهری فاز2 (3039) استعلام پروژه احداث شبکه پوششی فشارضعیف متقاضیان شهری فاز2 (3039) 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام تامین برق مجتمع کیان و تعویض ترانس کم تلفات به خشک به مبلغ 7.289.989.735 ریال می باشد. استعلام تامین برق مجتمع کیان و تعویض ترانس کم تلفات به خشک به مبلغ 7.289.989.735 ریال می باشد. 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام عملیات و خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای OPGW بر روی خط 63 کیلو ولت آب و برق - نمایشگاه استعلام عملیات و خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای OPGW بر روی خط 63 کیلو ولت آب و برق - نمایشگاه 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ