ایاب و ذهاب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تامین خودرو باراننده جهت سرویس به سازمان تامین اجتماعی شعبه سیریک استعلام تامین خودرو باراننده جهت سرویس به سازمان تامین اجتماعی شعبه سیریک 29/03/1403 11:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب برج پژوهشی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب برج پژوهشی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه سروستان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه سروستان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان مرودشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان مرودشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان مرودشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان مرودشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان مهر (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان مهر (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان لامرد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان لامرد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان فراشبند (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان فراشبند (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان زرین دشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان زرین دشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان خرمبید (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان خرمبید (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شیکه بهداشت ودرمان کوار (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شیکه بهداشت ودرمان کوار (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان داراب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان داراب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان استهبان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان استهبان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان اقلبد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان اقلبد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان آباده (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان آباده (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان بختگان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان بختگان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان استهبان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان استهبان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان اقلید (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان اقلید (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان داراب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان داراب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان زرین دشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان زرین دشت (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان شهید فقیهی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان شهید فقیهی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان بیضا(دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان بیضا(دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه وبیمارستان شهرستان زرقان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه وبیمارستان شهرستان زرقان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه وبیمارستان خرامه (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه وبیمارستان خرامه (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان فیروزآباد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب شبکه بهداشت ودرمان فیروزآباد (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان نی ریز (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان نی ریز (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 11:35:00 ق.ظ مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل با یکدستگاه مینی بوس مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل با یکدستگاه مینی بوس 29/03/1403 11:08:05 ق.ظ مناقصه کرایه ماشین آلات- نوبت دوم مناقصه کرایه ماشین آلات- نوبت دوم 29/03/1403 11:06:07 ق.ظ استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری در اختیاربه همراه راننده جهت تامین خودروی شعبه سه تامین اجتماعی بمدت یکسال استعلام اجاره دو دستگاه خودروی سواری در اختیاربه همراه راننده جهت تامین خودروی شعبه سه تامین اجتماعی بمدت یکسال 29/03/1403 10:52:00 ق.ظ استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تامین اجتماعی هفت تپه در 4 مسیر دزفول، شوش ، شهرک ، حر به هفت تپه و برعکس استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تامین اجتماعی هفت تپه در 4 مسیر دزفول، شوش ، شهرک ، حر به هفت تپه و برعکس 29/03/1403 10:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب مرکز بهداشت شهدای والفجر(دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب مرکز بهداشت شهدای والفجر(دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 10:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب مرکز بهداشت انقلاب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب مرکز بهداشت انقلاب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) 29/03/1403 10:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروی شرکتی با سود مدیریتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروی شرکتی با سود مدیریتی 29/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام اجاره دو دستگاه سواری پژو یا سمند به همراه راننده استعلام اجاره دو دستگاه سواری پژو یا سمند به همراه راننده 29/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام تامین یک دستگاه سواری و یک دستگاه مزدا و 52 سرویس مینی بوس کولر دار شیراز بیضا استعلام تامین یک دستگاه سواری و یک دستگاه مزدا و 52 سرویس مینی بوس کولر دار شیراز بیضا 29/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام بابت سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل و دیگر امورات اداری با خودروی سواری مرکز بهداشتی و درمانی شهرک پیریوسفیان استان قزوین استعلام بابت سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل و دیگر امورات اداری با خودروی سواری مرکز بهداشتی و درمانی شهرک پیریوسفیان استان قزوین 29/03/1403 10:05:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ،فضای سبز و حمل و نقل  دانشگاه تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ،فضای سبز و حمل و نقل  دانشگاه 29/03/1403 10:06:17 ق.ظ استعلام اجاره دو دستگاه خودرو به همراه راننده (قیمت پیشنهادی بصورت مجموع جهت دو دستگاه خودرو به همراه راننده در بازه زمانی ذکر شده بشرح پیوست می باشد) استعلام اجاره دو دستگاه خودرو به همراه راننده (قیمت پیشنهادی بصورت مجموع جهت دو دستگاه خودرو به همراه راننده در بازه زمانی ذکر شده بشرح پیوست می باشد) 29/03/1403 09:38:00 ق.ظ استعلام بابت سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل و دیگر خدمات اداری مرکز بهداشتی و درمانی شهرک حصارخروان و حومه آن دراستان قزوین. استعلام بابت سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل و دیگر خدمات اداری مرکز بهداشتی و درمانی شهرک حصارخروان و حومه آن دراستان قزوین. 29/03/1403 09:37:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک دستگاه مینی بوس (هیوندا یا هایس ) جهت ایاب و ذهاب کارکنان در محدوده شهری سربندر استعلام نیاز به یک دستگاه مینی بوس (هیوندا یا هایس ) جهت ایاب و ذهاب کارکنان در محدوده شهری سربندر 29/03/1403 09:28:00 ق.ظ مناقصه تامین 17 دستگاه خودرو ... / نوبت دوم مناقصه تامین 17 دستگاه خودرو ... / نوبت دوم 29/03/1403 09:24:34 ق.ظ استعلام واگذاری انجام امور ایاب وذهاب مرکز عالی سلامت ممسنی استعلام واگذاری انجام امور ایاب وذهاب مرکز عالی سلامت ممسنی 29/03/1403 09:07:00 ق.ظ استعلام خدمات سرویس دهی مورد نیاز (تاکسی سرویس) لطفا جهت اعلام قیمت به مدارک پیوست مراجعه کنید . استعلام خدمات سرویس دهی مورد نیاز (تاکسی سرویس) لطفا جهت اعلام قیمت به مدارک پیوست مراجعه کنید . 29/03/1403 09:05:00 ق.ظ مناقصه عمومی فراخوان عمومی سرویس مدارس مناقصه عمومی فراخوان عمومی سرویس مدارس 29/03/1403 09:03:28 ق.ظ مناقصه عمومی تامین خودروی مناقصه عمومی تامین خودروی 29/03/1403 09:01:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 29/03/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان کودکان حکیم مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان کودکان حکیم 29/03/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت درمان مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت درمان 29/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت غذا و دارو مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت غذا و دارو 29/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری و مینی بوس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری و مینی بوس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر 29/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت جنوب مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت جنوب 29/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری 29/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب معاونت فرهنگی دانشجویی مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب معاونت فرهنگی دانشجویی 29/03/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت بین الملل مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت بین الملل 29/03/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشت مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشت 29/03/1403 08:46:00 ق.ظ مزایده انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان مزایده انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 29/03/1403 08:49:46 ق.ظ مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 29/03/1403 08:26:32 ق.ظ مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روز کار و شفیت کار مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روز کار و شفیت کار 29/03/1403 08:25:41 ق.ظ مناقصه تامین خودرو استیجاری جهت سرویس ماموریت های اداری داخل و خارج از شهر - مرحله دوم مناقصه تامین خودرو استیجاری جهت سرویس ماموریت های اداری داخل و خارج از شهر - مرحله دوم 29/03/1403 08:24:26 ق.ظ مناقصه خدمات سرویس ترابری ماموریتهای درون و برون شهری - نوبت دوم مناقصه خدمات سرویس ترابری ماموریتهای درون و برون شهری - نوبت دوم 29/03/1403 08:18:58 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات راهبری ناوگان سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه در خطوط به صورت حجمی ( ساعتی ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات راهبری ناوگان سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه در خطوط به صورت حجمی ( ساعتی ) 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام 176 سرویس سواری کارکنان در ماه و یک خودروی در اختیار / 44 سرویس ماهیانه سواری صدرا/ به مدت یکسال استعلام 176 سرویس سواری کارکنان در ماه و یک خودروی در اختیار / 44 سرویس ماهیانه سواری صدرا/ به مدت یکسال 29/03/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام اجاره 2 دستگاه خودرو استعلام اجاره 2 دستگاه خودرو 29/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل نوبت دوم مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل نوبت دوم 29/03/1403 08:08:57 ق.ظ مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و کارکنان بیمارستان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و کارکنان بیمارستان 29/03/1403 07:59:37 ق.ظ استعلام بکار گیری 4عددخودرو پژو سمند مدل98در اختیارباراننده به مدت یک سال وسپس تکمیل فرم پیوست الزامی میباشد و مجوز ومدارک شرکت در سامانه ثبت گردد استعلام بکار گیری 4عددخودرو پژو سمند مدل98در اختیارباراننده به مدت یک سال وسپس تکمیل فرم پیوست الزامی میباشد و مجوز ومدارک شرکت در سامانه ثبت گردد 29/03/1403 07:46:00 ق.ظ مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -نوبت دوم مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری -نوبت دوم 29/03/1403 07:46:11 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - 29/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام اجاره خودروی ون 12 نفره ( با راننده ) طبق مشخصات پیوست استعلام اجاره خودروی ون 12 نفره ( با راننده ) طبق مشخصات پیوست 29/03/1403 07:25:00 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - 29/03/1403 07:25:00 ق.ظ استعلام سرویس ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت قره چمن مطابق مدارک پیوست استعلام سرویس ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت قره چمن مطابق مدارک پیوست 29/03/1403 07:25:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه خودروی پیکاپ همراه با راننده برای ناحیه سلیمانیه در محدوده عملیاتی آب و فاضلاب منطقه 4شهر تهران به مدت یکسال بر اساس شرح خدمات پیوست استعلام اجاره یک دستگاه خودروی پیکاپ همراه با راننده برای ناحیه سلیمانیه در محدوده عملیاتی آب و فاضلاب منطقه 4شهر تهران به مدت یکسال بر اساس شرح خدمات پیوست 29/03/1403 07:15:00 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - 29/03/1403 07:14:00 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - استعلام اجاره یکدستگاه خودرو استیجاری از تاریخ 1403/04/01 لغایت 1403/12/30 - 29/03/1403 07:12:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... 29/03/1403 07:00:33 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان روزکار - نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان روزکار - نوبت دوم 29/03/1403 06:54:41 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه خودرو سواری ( پراید/ تیبا) به صورت 8ساعته کارکردروزانه.اجاره خودرو به همراه راننده و سوخت خودرو می باشد و هزینه جداگانه پرداخت نمی شود استعلام اجاره یکدستگاه خودرو سواری ( پراید/ تیبا) به صورت 8ساعته کارکردروزانه.اجاره خودرو به همراه راننده و سوخت خودرو می باشد و هزینه جداگانه پرداخت نمی شود 29/03/1403 06:42:00 ق.ظ مناقصه خدمات راهبری ناوگان سازمان حمل و نقل تجدید مناقصه خدمات راهبری ناوگان سازمان حمل و نقل تجدید 29/03/1403 06:41:18 ق.ظ استعلام اجاره دو دستگاه خودرو پژو پارس tu5lx سفید رنگ بدون راننده مطابق مندرجات قرارداد حاضر و موارد درخواستی و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان یزد استعلام اجاره دو دستگاه خودرو پژو پارس tu5lx سفید رنگ بدون راننده مطابق مندرجات قرارداد حاضر و موارد درخواستی و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان یزد 29/03/1403 06:20:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری بخشی از امور حمل و نقل شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر مناقصه, واگذاری بخشی از امور حمل و نقل شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر 29/03/1403 06:15:47 ق.ظ استعلام خودرو ون اینرودز در سال 1403 یک دستگاه استعلام خودرو ون اینرودز در سال 1403 یک دستگاه 29/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت برابر شرح پیوست استعلام ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت برابر شرح پیوست 29/03/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام تامین ایاب و ذهاب دانشجویی و پرسنل استعلام تامین ایاب و ذهاب دانشجویی و پرسنل 29/03/1403 06:11:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع فروکروم جغتای واقع در استان خراسان رضوی مناقصه, انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع فروکروم جغتای واقع در استان خراسان رضوی 29/03/1403 06:08:19 ق.ظ استعلام خودروهای استیجاری جهت بیمارستان شهدا طبق قرارداد پیوستی 0613622997 آقای موسوی استعلام خودروهای استیجاری جهت بیمارستان شهدا طبق قرارداد پیوستی 0613622997 آقای موسوی 29/03/1403 05:58:00 ق.ظ مزایده و مناقصه پیاده روسازی معابر ،واگذاری امور نقلیه ..... مزایده و مناقصه پیاده روسازی معابر ،واگذاری امور نقلیه ..... 29/03/1403 06:09:08 ق.ظ تجدید مناقصه انجام امور خدماتی از جمله پخش آسفالت، تولید، بلوکه، جدول و.... تجدید مناقصه انجام امور خدماتی از جمله پخش آسفالت، تولید، بلوکه، جدول و.... 29/03/1403 06:00:57 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات حمل و نقل سبک در مجتمع معدنی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات حمل و نقل سبک در مجتمع معدنی 29/03/1403 05:58:54 ق.ظ استعلام اجاره خودرو تیگو 8 یا تیگو 7 یا ساناتا یا الانترا یا سراتو پلاک اروندی و یا پلاک ملی مدل 2017 به بالا ،بدون نیاز به راننده و بدون هزینه های جانبی استعلام اجاره خودرو تیگو 8 یا تیگو 7 یا ساناتا یا الانترا یا سراتو پلاک اروندی و یا پلاک ملی مدل 2017 به بالا ،بدون نیاز به راننده و بدون هزینه های جانبی 29/03/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب 29/03/1403 05:58:15 ق.ظ استعلام اانجام خدمات اجاره تعداد 2 دستگاه خودروی پژو پارس صفر کیلو متربدون راننده جهت کارهای اداری، اجرایی وعملیاتی در حوزه ستادی بصورت 24 ساعته استعلام اانجام خدمات اجاره تعداد 2 دستگاه خودروی پژو پارس صفر کیلو متربدون راننده جهت کارهای اداری، اجرایی وعملیاتی در حوزه ستادی بصورت 24 ساعته 29/03/1403 05:46:00 ق.ظ استعلام درخواست 3خودرو سواری در اختیاردانشکده 22 روز کاری 10 ساعته درماه.اضافه کار مازادبرموظفی(پنج شنبه و جمعه)مالیات و بیمه درقرارداد لحاظ گردد09124573998 استعلام درخواست 3خودرو سواری در اختیاردانشکده 22 روز کاری 10 ساعته درماه.اضافه کار مازادبرموظفی(پنج شنبه و جمعه)مالیات و بیمه درقرارداد لحاظ گردد09124573998 29/03/1403 05:43:00 ق.ظ مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 29/03/1403 05:21:49 ق.ظ مناقصه «ارائه خدمات پشتیبانی جابه جایی کارکنان و بار» نوبت دوم مناقصه «ارائه خدمات پشتیبانی جابه جایی کارکنان و بار» نوبت دوم 29/03/1403 05:12:59 ق.ظ مناقصه عمومی فراخوان خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیردولتی مناقصه عمومی فراخوان خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیردولتی 29/03/1403 05:08:13 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات آژانس جهت تامین اجتماعی -تامین کننده خدمات فقط در محدوده شهرستان گناباد قابل پذیرش می باشند استعلام واگذاری خدمات آژانس جهت تامین اجتماعی -تامین کننده خدمات فقط در محدوده شهرستان گناباد قابل پذیرش می باشند 29/03/1403 04:53:00 ق.ظ استعلام اجاره اتوبوس استعلام اجاره اتوبوس 29/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب( رفت و برگشت) کارکنان دانشکده دندانپزشکی رشت استعلام خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب( رفت و برگشت) کارکنان دانشکده دندانپزشکی رشت 29/03/1403 03:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تامین و به کارگیری حداقل 8 دستگاه خودرو های سبک سواری با راننده ثابت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تامین و به کارگیری حداقل 8 دستگاه خودرو های سبک سواری با راننده ثابت 29/03/1403 03:05:00 ق.ظ استعلام تامین خودروی سواری آژانس جهت تردد پرسنل تامین اجتماعی آبیک جهت انجام امور محوله در کلیه مسیرهای داخل استان و استان های همجوار استعلام تامین خودروی سواری آژانس جهت تردد پرسنل تامین اجتماعی آبیک جهت انجام امور محوله در کلیه مسیرهای داخل استان و استان های همجوار 29/03/1403 03:00:00 ق.ظ