قالب های لغزنده info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی 10/09/1401 08:17:11 ق.ظ استعلام عقدقرارداد جهت اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی فلزی و چوبی و بتن ریزی فونداسیون و سقف های اول و دوم اسکلت پروژه دادگاه کوچصفهان استعلام عقدقرارداد جهت اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی فلزی و چوبی و بتن ریزی فونداسیون و سقف های اول و دوم اسکلت پروژه دادگاه کوچصفهان 09/09/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. 08/09/1401 11:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) 08/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) 08/09/1401 07:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... نوبت دوم 08/09/1401 04:50:13 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 4 واحدی بهبهان استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 4 واحدی بهبهان 08/09/1401 02:17:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 2 واحدی بهبهان استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 2 واحدی بهبهان 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) 08/09/1401 01:55:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) 08/09/1401 01:55:00 ب.ظ تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... 07/09/1401 08:34:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب 07/09/1401 05:57:00 ق.ظ مناقصه فوندانسیون، دیوار حائل و سقف مناقصه فوندانسیون، دیوار حائل و سقف 06/09/1401 07:38:04 ق.ظ استعلام قالب بندی و بتن ریزی ورودی حوضچه ها استعلام قالب بندی و بتن ریزی ورودی حوضچه ها 05/09/1401 11:11:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... 05/09/1401 10:38:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی تفرش مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی تفرش 05/09/1401 07:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک صنعتی ایبک آباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک صنعتی ایبک آباد 05/09/1401 07:30:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار راهنما- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار راهنما- نوبت دوم 03/09/1401 04:54:28 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ابنیه فنی پل ... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ابنیه فنی پل ... 01/09/1401 07:44:24 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار راهنما مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار راهنما 30/08/1401 07:05:43 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی شناژ کف وشناژ قائم پروژه لاسبید بهبهان استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی شناژ کف وشناژ قائم پروژه لاسبید بهبهان 30/08/1401 01:06:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 10 سوله کارگاهی سری دوم در شهرک صنعتی خیرآباد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 10 سوله کارگاهی سری دوم در شهرک صنعتی خیرآباد 25/08/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام قالب بندی و بتن ریزی کانال به ابعاد حدودا 120*100 سانتیمتر به همراه بتن مگر و شیب بندی کانال به صورت کامل 600 متر طول استعلام قالب بندی و بتن ریزی کانال به ابعاد حدودا 120*100 سانتیمتر به همراه بتن مگر و شیب بندی کانال به صورت کامل 600 متر طول 25/08/1401 04:18:00 ق.ظ مناقصه برونسپاری تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی و عملیات اجرایی تونل - نوبت دوم مناقصه برونسپاری تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی و عملیات اجرایی تونل - نوبت دوم 24/08/1401 05:29:18 ق.ظ مناقصه خرید آجر فشار ، ایزوگام ، پروفیل فلزی ... نوبت دوم مناقصه خرید آجر فشار ، ایزوگام ، پروفیل فلزی ... نوبت دوم 23/08/1401 09:38:00 ق.ظ مناقصه برونسپاری تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی و عملیات اجرایی تونل مناقصه برونسپاری تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی و عملیات اجرایی تونل 23/08/1401 06:02:12 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بتنی - نوبت دوم مناقصه عملیات مربوط به آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بتنی - نوبت دوم 21/08/1401 05:56:48 ق.ظ مناقصه طراحی و ساخت قالب فلزی دیوار پیش ساخته دوطرف نمای بتنی  مناقصه طراحی و ساخت قالب فلزی دیوار پیش ساخته دوطرف نمای بتنی  21/08/1401 04:48:13 ق.ظ مناقصه اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی باراندازی .. مناقصه اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی باراندازی .. 17/08/1401 10:18:32 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بتنی مناقصه عملیات مربوط به آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت بتنی 17/08/1401 07:39:21 ق.ظ استعلام اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی حوضچه رسوبگیر بتنی جهت پروژه چهل بازه استعلام اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی حوضچه رسوبگیر بتنی جهت پروژه چهل بازه 16/08/1401 10:49:27 ق.ظ مناقصه خرید آجر فشار ، ایزوگام ، پروفیل فلزی ... مناقصه خرید آجر فشار ، ایزوگام ، پروفیل فلزی ... 16/08/1401 08:15:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جک وقالب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جک وقالب 16/08/1401 07:47:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26 تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26 16/08/1401 06:54:41 ق.ظ تجدید مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن تجدید مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن 16/08/1401 06:53:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی خنجین مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی خنجین 15/08/1401 08:10:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ایستگاه استقلال ... - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ایستگاه استقلال ... - نوبت دوم 15/08/1401 06:07:42 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... - نوبت دوم 15/08/1401 06:07:02 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی شناژ کف وشناژ قائم پروژه لاسبید بهبهان استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی شناژ کف وشناژ قائم پروژه لاسبید بهبهان 15/08/1401 03:09:00 ب.ظ استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. 14/08/1401 08:52:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... 12/08/1401 05:36:13 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ایستگاه استقلال ... مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ایستگاه استقلال ... 12/08/1401 05:34:27 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه قالب لاینینگ تونل به طول 9 متر فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه قالب لاینینگ تونل به طول 9 متر 08/08/1401 06:23:51 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن - نوبت دوم مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن 08/08/1401 05:30:08 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات سازه شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پله فرار ایستگاههای 2 و L2 مناقصه اجرای عملیات سازه شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پله فرار ایستگاههای 2 و L2 07/08/1401 10:11:54 ق.ظ مناقصه اجرای دیوار W6,W7,W8 مناقصه اجرای دیوار W6,W7,W8 07/08/1401 07:39:36 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات سازه شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پله فرار ایستگاههای k2 و l2 مناقصه اجرای عملیات سازه شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پله فرار ایستگاههای k2 و l2 07/08/1401 05:39:53 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26- نوبت دوم 05/08/1401 05:38:03 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن مناقصه بخشی از عملیات ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و اجرای قرنیز بتن 04/08/1401 06:37:05 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26 مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع و دیوار W26 03/08/1401 07:26:15 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ... نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ... نوبت دوم 03/08/1401 06:50:40 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... نوبت دوم 03/08/1401 06:50:08 ق.ظ استعلام قالب بندی دیوار حاءل بتنی-ایرانکد مشابه میباشد-بعداز مطالعه دقیق فایل پیوست پیش فاکتور بارگزاری شود استعلام قالب بندی دیوار حاءل بتنی-ایرانکد مشابه میباشد-بعداز مطالعه دقیق فایل پیوست پیش فاکتور بارگزاری شود 03/08/1401 05:29:00 ق.ظ استعلام بازپیرایی و ساماندهی بوستان طوبی (پارک بانوان) شامل برچیدن فرش کف،خاکبرداری و حمل،شن ریزی،قالب بندی،شفته ریزی،فرش کف،نصب سنگ،تهیه و نصب آلاچیق استعلام بازپیرایی و ساماندهی بوستان طوبی (پارک بانوان) شامل برچیدن فرش کف،خاکبرداری و حمل،شن ریزی،قالب بندی،شفته ریزی،فرش کف،نصب سنگ،تهیه و نصب آلاچیق 02/08/1401 09:26:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ... - نوبت دوم مناقصه برون سپاری عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ... - نوبت دوم 01/08/1401 05:10:34 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سقف نهایی ایستگاه استقلال ... 30/07/1401 08:00:11 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ... مناقصه اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی سازه تراز سکوی ... 30/07/1401 07:58:41 ق.ظ مناقصه خرید بخشی از قالب فلزی و تجهیزات- نوبت دوم مناقصه خرید بخشی از قالب فلزی و تجهیزات- نوبت دوم 30/07/1401 06:33:39 ق.ظ استعلام قالب بتنی سنگین (طرح ترک) با وزن 2.4 کیلوگرم به رنگ آبی استعلام قالب بتنی سنگین (طرح ترک) با وزن 2.4 کیلوگرم به رنگ آبی 28/07/1401 05:50:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ... مناقصه برون سپاری عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ... 27/07/1401 06:42:41 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آشکارسازی میلگرد شمع ستون ... مناقصه اجرای عملیات آشکارسازی میلگرد شمع ستون ... 26/07/1401 10:58:33 ق.ظ مناقصه خرید بخشی از قالب فلزی و تجهیزات مناقصه خرید بخشی از قالب فلزی و تجهیزات 26/07/1401 06:07:41 ق.ظ تجدید تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار......- نوبت دوم تجدید تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار......- نوبت دوم 26/07/1401 05:28:34 ق.ظ استعلام قالب بتن کامپوزیتی 15*15 تعداد 200 عدد استعلام قالب بتن کامپوزیتی 15*15 تعداد 200 عدد 25/07/1401 11:14:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار ... استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار ... 25/07/1401 10:43:57 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان زورخانه ... تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان زورخانه ... تجدید 25/07/1401 08:00:05 ق.ظ تجدید تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار...... تجدید تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار...... 25/07/1401 07:40:43 ق.ظ مناقصه عملیات تحکیم، قابگذاری و شاتکریت تونل ... مناقصه عملیات تحکیم، قابگذاری و شاتکریت تونل ... 25/07/1401 06:03:25 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است تعداد 40 جفت براکت زنجیر اشپیل خور و 50 متر زنجیر کانوایر با مشخصات فنی در فایل پیوست مورد نیاز میباشد. استعلام ایران کد مشابه است تعداد 40 جفت براکت زنجیر اشپیل خور و 50 متر زنجیر کانوایر با مشخصات فنی در فایل پیوست مورد نیاز میباشد. 24/07/1401 07:49:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار و رمپ ورودی ... استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار و رمپ ورودی ... 23/07/1401 11:37:07 ق.ظ استعلام میز ویبره 3 متری ودستگاه میکسر 500کیلویی و 100متر مرع قالب 40در40 سانت استعلام میز ویبره 3 متری ودستگاه میکسر 500کیلویی و 100متر مرع قالب 40در40 سانت 23/07/1401 10:38:00 ق.ظ مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قالب بندی و بتن ریزی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قالب بندی و بتن ریزی 21/07/1401 05:32:44 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ،آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن‌ریزی ،اجرای شاتکریت جهت پروژه شفت تونل توان تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ،آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن‌ریزی ،اجرای شاتکریت جهت پروژه شفت تونل توان 20/07/1401 11:14:56 ق.ظ استعلام خرید حمل و تخلیه گیره و قلاب (جهت اجرا در دیوارچینی با میلگرد بستر) استعلام خرید حمل و تخلیه گیره و قلاب (جهت اجرا در دیوارچینی با میلگرد بستر) 19/07/1401 08:22:00 ق.ظ مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... - نوبت دوم مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... - نوبت دوم 19/07/1401 07:21:34 ق.ظ مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... 18/07/1401 07:20:31 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای سیلو ذخیره ذرت علوفه ای مناقصه عملیات اجرای سیلو ذخیره ذرت علوفه ای 18/07/1401 05:50:01 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار و رمپ ورودی (فاز 7) استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کال دیوار و رمپ ورودی (فاز 7) 17/07/1401 10:57:54 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... 12/07/1401 09:14:17 ق.ظ استعلام قالب بندی و بتن ریزی به ابعاد 120*100سانتیمتر به همراه بتن مگر و شیب بندی کانال به صورت کامل و به صورت دستمزدی با اعتبار اولیه 5میلیارد ریال استعلام قالب بندی و بتن ریزی به ابعاد 120*100سانتیمتر به همراه بتن مگر و شیب بندی کانال به صورت کامل و به صورت دستمزدی با اعتبار اولیه 5میلیارد ریال 12/07/1401 04:15:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای سیلو ذخیره ذرت علوفه ای مناقصه عملیات اجرای سیلو ذخیره ذرت علوفه ای 11/07/1401 07:30:19 ق.ظ تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار......نوبت دوم تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار...نوبت دوم 11/07/1401 05:30:01 ق.ظ تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار...... تکمیل عملیات اجرایی محدوده ریزشی تونل خوانسار... 10/07/1401 07:52:04 ق.ظ مناقصه اجرای ادامه اسکلت بتنی با قالب تونلی مناقصه اجرای ادامه اسکلت بتنی با قالب تونلی 10/07/1401 06:10:19 ق.ظ استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده 06/07/1401 07:53:00 ق.ظ استعلام تعداد 150 عدد قالب مکعبی کامپوزیتی 15*15*15 یک تکه با حداقل وزن 2200 گرم، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، گارانتی معتبر، ایران کد مشابه استعلام تعداد 150 عدد قالب مکعبی کامپوزیتی 15*15*15 یک تکه با حداقل وزن 2200 گرم، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، گارانتی معتبر، ایران کد مشابه 06/07/1401 12:56:00 ب.ظ استعلام تخریب ارماتوربندی قالبندی و بتن ریزی رمپ حفره تخلیه با مصالح و جمع اوری نخاله و حمل مطابق فایل پیوست استعلام تخریب ارماتوربندی قالبندی و بتن ریزی رمپ حفره تخلیه با مصالح و جمع اوری نخاله و حمل مطابق فایل پیوست 04/07/1401 05:42:00 ق.ظ استعلام تخریب ارماتوربندی قالبندی و بتن ریزی رمپ حفره تخلیه با مصالح و جمع اوری نخاله و حمل مطابق فایل پیوست استعلام تخریب ارماتوربندی قالبندی و بتن ریزی رمپ حفره تخلیه با مصالح و جمع اوری نخاله و حمل مطابق فایل پیوست 04/07/1401 05:17:00 ق.ظ استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده 04/07/1401 04:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ،آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن‌ریزی ،اجرای شاتکریت جهت پروژه شفت تونل توان تجدید مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ،آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن‌ریزی ،اجرای شاتکریت جهت پروژه شفت تونل توان 30/06/1401 10:44:34 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی لاینینگ حدود 300 متر طول تونل پروژه مترو ...- نوبت دوم مناقصه اجرای دستمزدی لاینینگ حدود 300 متر طول تونل پروژه مترو ...- نوبت دوم 30/06/1401 06:14:09 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی لاینینگ حدود 300 متر طول تونل پروژه مترو ... مناقصه اجرای دستمزدی لاینینگ حدود 300 متر طول تونل پروژه مترو ... 28/06/1401 04:23:31 ق.ظ استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده استعلام قالب فلزی بتن اقلام و نحوه خرید به پیوست ایران کد مشابه است کنترل کیفی 09141540700 مهندس رشتبرزاده 27/06/1401 05:02:00 ق.ظ استعلام عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی استعلام عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی 24/06/1401 08:08:16 ق.ظ فراخوان مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای دستمزدی عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ... نوبت دوم فراخوان مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای دستمزدی عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ... نوبت دوم 23/06/1401 08:25:31 ق.ظ فراخوان مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای دستمزدی عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ... نوبت دوم فراخوان مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای دستمزدی عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ... 23/06/1401 05:36:44 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار ادامه اجرای اسکلت بتنی به روش قالب تونلی مناقصه انتخاب پیمانکار ادامه اجرای اسکلت بتنی به روش قالب تونلی 23/06/1401 05:28:59 ق.ظ مناقصه اجرای آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، شمع، فونداسیون، ستون و ... نوبت دوم مناقصه اجرای آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، شمع، فونداسیون، ستون و ... نوبت دوم 22/06/1401 06:14:10 ق.ظ