همایش، سمینار و کنفرانس info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 14/12/1402 08:33:34 ق.ظ دومین کنگره ملی 24 هزار شهید استان خوزستان  دومین کنگره ملی 24 هزار شهید استان خوزستان  14/12/1402 07:28:14 ق.ظ ششمین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی  ششمین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی  13/12/1402 11:11:21 ق.ظ دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران معماری و مدیریت شهری  دوازدهمین کنفرانس بین المللی عمران معماری و مدیریت شهری  13/12/1402 11:04:33 ق.ظ هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست ، کشاورزی و منابع طبیعی  هشتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست ، کشاورزی و منابع طبیعی  13/12/1402 11:03:11 ق.ظ نهمین همایش بین المللی همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران  نهمین همایش بین المللی همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران  13/12/1402 11:01:31 ق.ظ هشتمین همایش بین المللی معماری ، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار هشتمین همایش بین المللی معماری ، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار 13/12/1402 10:57:15 ق.ظ کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل ، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی  کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل ، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی  13/12/1402 10:55:15 ق.ظ پنجمین همایش بین الملبی علوم کشاورزی ، دامی ، منابع طبیعی گیاهان دارویی و گردشگری روستایی  پنجمین همایش بین الملبی علوم کشاورزی ، دامی ، منابع طبیعی گیاهان دارویی و گردشگری روستایی  13/12/1402 10:53:46 ق.ظ همایش کشاورزی و منابع طبیعی ، محیط زیست  همایش کشاورزی و منابع طبیعی ، محیط زیست  13/12/1402 10:51:47 ق.ظ  هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران   هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران  13/12/1402 10:50:01 ق.ظ هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد مدیریت و حسابداری ایران  هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد مدیریت و حسابداری ایران  13/12/1402 10:48:53 ق.ظ ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی ، مدیریت و بازاریابی ایران  ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی ، مدیریت و بازاریابی ایران  13/12/1402 10:47:43 ق.ظ دهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری ، حقوق علوم تربیتی دهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری ، حقوق علوم تربیتی 13/12/1402 10:46:15 ق.ظ هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران  هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران  13/12/1402 10:44:28 ق.ظ نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران  نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران  13/12/1402 10:43:04 ق.ظ اولین کنفرانس بین المللی سلامت بهداشت و آموزش  اولین کنفرانس بین المللی سلامت بهداشت و آموزش  13/12/1402 10:40:43 ق.ظ کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه  کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت ، اقتصاد و توسعه  13/12/1402 10:39:39 ق.ظ اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، مدیریت و کامپیوتر  اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، مدیریت و کامپیوتر  13/12/1402 10:38:29 ق.ظ چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی  چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی  13/12/1402 10:33:38 ق.ظ پانزدهمین کنفرانس ملی حقوق ، علوم اجتماعی و انسانی ، روانشناسی و مشاوره پانزدهمین کنفرانس ملی حقوق ، علوم اجتماعی و انسانی ، روانشناسی و مشاوره 12/12/1402 10:43:23 ق.ظ هفدهیمن همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  هفدهیمن همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  12/12/1402 10:42:23 ق.ظ هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 12/12/1402 10:41:00 ق.ظ بیست و دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  بیست و دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  12/12/1402 10:39:37 ق.ظ دهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار دهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار 12/12/1402 10:38:43 ق.ظ بیست و دومین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی  بیست و دومین کنفرانس ملی روانشناسی ، علوم اجتماعی و تربیتی  12/12/1402 10:36:53 ق.ظ دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی علوم اجتماعی و حقوق  دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی علوم اجتماعی و حقوق  12/12/1402 10:35:32 ق.ظ کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی  کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی  12/12/1402 10:34:41 ق.ظ هفدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت ، حسابداری اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها هفدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت ، حسابداری اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها 12/12/1402 10:34:02 ق.ظ کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات  کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات  12/12/1402 10:32:40 ق.ظ دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی  12/12/1402 10:31:32 ق.ظ کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی  کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی  12/12/1402 10:30:17 ق.ظ هفدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی هفدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی 12/12/1402 10:28:59 ق.ظ کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ادبیات ، فرهنگ و تاریخ  کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ادبیات ، فرهنگ و تاریخ  12/12/1402 10:27:36 ق.ظ دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و آموزشی  دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و آموزشی  12/12/1402 10:26:36 ق.ظ دوازدهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی ، زنان ، زایمان و نازایی دوازدهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی ، زنان ، زایمان و نازایی 12/12/1402 10:25:39 ق.ظ کنفرانس بین المللی پژوهش مدیریت اقتصاد و توسعه کنفرانس بین المللی پژوهش مدیریت اقتصاد و توسعه 12/12/1402 10:23:44 ق.ظ پنجمین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت حسابداری ، بانکداری و اقتصاد  پنجمین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت حسابداری ، بانکداری و اقتصاد  07/12/1402 12:27:49 ب.ظ یازدهمین کنفرانس بین الملی چشم اندازهای نوین در مدیریت ، حسابداری و کارآفرینی یازدهمین کنفرانس بین الملی چشم اندازهای نوین در مدیریت ، حسابداری و کارآفرینی 07/12/1402 12:25:19 ب.ظ دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران 07/12/1402 12:23:45 ب.ظ یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 07/12/1402 12:21:50 ب.ظ چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی  چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی  07/12/1402 12:20:28 ب.ظ اولین همایش ملی کاربرد مورد کاوی در آموزش مدیران دولتی اولین همایش ملی کاربرد مورد کاوی در آموزش مدیران دولتی 07/12/1402 12:19:24 ب.ظ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، بازرگانی اقتصاد و حسابداری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، بازرگانی اقتصاد و حسابداری 07/12/1402 12:18:00 ب.ظ دهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار دهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار 07/12/1402 12:17:00 ب.ظ کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری 07/12/1402 12:15:07 ب.ظ دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین حقوقی - فقهی دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین حقوقی - فقهی 07/12/1402 12:13:44 ب.ظ چهارمین همایش ملی بیداری و احیای تمدن اسلامی بر مبنای اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی چهارمین همایش ملی بیداری و احیای تمدن اسلامی بر مبنای اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی 07/12/1402 12:12:23 ب.ظ دهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت  دهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت  07/12/1402 12:09:51 ب.ظ اولین کنفرانس روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی اولین کنفرانس روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی 07/12/1402 12:08:08 ب.ظ دومین همایش ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش اموزی  دومین همایش ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش اموزی  05/12/1402 11:05:12 ق.ظ پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین همایش ملی یافته های نوین در مدیریت روانشناسی و حسابداری  پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین همایش ملی یافته های نوین در مدیریت روانشناسی و حسابداری  05/12/1402 11:03:49 ق.ظ پانزدهمین کنفرانس ملی حقوق ، علوم اجتماعی و انسانی ، روانشناسی و مشاوره پانزدهمین کنفرانس ملی حقوق ، علوم اجتماعی و انسانی ، روانشناسی و مشاوره 05/12/1402 11:02:13 ق.ظ اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی ، معماری و عمران اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی ، معماری و عمران 05/12/1402 11:00:43 ق.ظ بیستمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست  بیستمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست  05/12/1402 10:59:44 ق.ظ اولین کنفرانس ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری اولین کنفرانس ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری 05/12/1402 10:58:29 ق.ظ هجدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ، کامپیوتر و مهندسی پزشکی هجدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ، کامپیوتر و مهندسی پزشکی 05/12/1402 10:56:44 ق.ظ سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی  سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی  05/12/1402 10:55:40 ق.ظ بیست و دومین کنفرانس ملی شهرسازی ، معماری ، عمران و محیط زیست  بیست و دومین کنفرانس ملی شهرسازی ، معماری ، عمران و محیط زیست  05/12/1402 10:54:36 ق.ظ پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  05/12/1402 10:53:33 ق.ظ هجدهمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری هجدهمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری 05/12/1402 10:51:57 ق.ظ اولین همایش ملی رویکردهای پژوهشی تحول آفرین در آموزش و پرورش  اولین همایش ملی رویکردهای پژوهشی تحول آفرین در آموزش و پرورش  05/12/1402 10:50:55 ق.ظ بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 05/12/1402 10:49:33 ق.ظ بیست و دومین کنفرانس سیستم های فازی ایران  بیست و دومین کنفرانس سیستم های فازی ایران  05/12/1402 10:48:10 ق.ظ سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی 02/12/1402 11:22:13 ق.ظ دومین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی ، تربیت بدنی ، تغذیه و پژوهش های نوین روانشناسی  دومین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی ، تربیت بدنی ، تغذیه و پژوهش های نوین روانشناسی  02/12/1402 11:20:39 ق.ظ پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل و ترافیک با رویکرد هوش مصنوعی در مهندسی عمران  پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل و ترافیک با رویکرد هوش مصنوعی در مهندسی عمران  02/12/1402 11:19:22 ق.ظ یازدهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  یازدهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  02/12/1402 11:17:55 ق.ظ اولین همایش بین المللی آموزش و پرورش با رویکرد مدارس هوشمند ، معلمان خلاق و دانش آموزان متفکر در افق 1404 اولین همایش بین المللی آموزش و پرورش با رویکرد مدارس هوشمند ، معلمان خلاق و دانش آموزان متفکر در افق 1404 02/12/1402 11:15:40 ق.ظ ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، کامپیوتر ، مکانیک و هوش مصنوعی ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، کامپیوتر ، مکانیک و هوش مصنوعی 02/12/1402 11:13:34 ق.ظ دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو 02/12/1402 11:12:11 ق.ظ دومین جشنواره ملی خبر ایران  دومین جشنواره ملی خبر ایران  02/12/1402 09:05:19 ق.ظ ششمین همایش روز مهندس  ششمین همایش روز مهندس  01/12/1402 07:51:17 ق.ظ همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه 86 نداجا همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه 86 نداجا 30/11/1402 10:26:13 ق.ظ ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 30/11/1402 07:42:53 ق.ظ اولین کنفرانس محیط زیست شهری (همزمان با روز جهانی شهرها) اولین کنفرانس محیط زیست شهری (همزمان با روز جهانی شهرها) 29/11/1402 10:22:44 ق.ظ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، بازرگانی اقتصاد و حسابداری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، بازرگانی اقتصاد و حسابداری 29/11/1402 10:20:49 ق.ظ همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثر بخشی سیاستهای پولی و ارزی همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثر بخشی سیاستهای پولی و ارزی 29/11/1402 09:13:36 ق.ظ بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی  بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی  29/11/1402 07:57:24 ق.ظ همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 29/11/1402 06:27:36 ق.ظ اولین همایش سراسری بهبود و توسعه زیرساخت مراکز داده صنعتی اولین همایش سراسری بهبود و توسعه زیرساخت مراکز داده صنعتی 28/11/1402 10:30:16 ق.ظ همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 26/11/1402 05:07:58 ق.ظ یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی علوم اسلامی ، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی علوم اسلامی ، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 25/11/1402 12:00:25 ب.ظ چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی چهارمین کنفرانس بین المللی سلامت ، علوم تربیتی و روانشناسی 25/11/1402 11:59:26 ق.ظ دوازدهمین کنفرانس بین الملی پژوهشهای نوین حسابداری ، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم دوازدهمین کنفرانس بین الملی پژوهشهای نوین حسابداری ، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم 25/11/1402 11:58:28 ق.ظ بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران 25/11/1402 11:57:40 ق.ظ هشتمین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق ، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلامی هشتمین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق ، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلامی 25/11/1402 11:56:33 ق.ظ نخستین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی نخستین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی 25/11/1402 11:54:52 ق.ظ هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام 25/11/1402 11:53:29 ق.ظ سومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران سومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران 25/11/1402 11:52:33 ق.ظ دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در فناوری اطلاعات دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در فناوری اطلاعات 25/11/1402 11:51:57 ق.ظ هشتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران هشتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران 25/11/1402 11:50:45 ق.ظ پنجمین همایش بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی پنجمین همایش بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی 25/11/1402 11:50:07 ق.ظ هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک ، ریاضی و توسعه علوم پایه هفتمین کنفرانس بین المللی فیزیک ، ریاضی و توسعه علوم پایه 25/11/1402 11:48:28 ق.ظ پنجمین همایش بین المللی علوم کشاورزی ، دامی ، منابع طبیعی گیاهان داروئی و گردشگری روستایی پنجمین همایش بین المللی علوم کشاورزی ، دامی ، منابع طبیعی گیاهان داروئی و گردشگری روستایی 25/11/1402 11:05:44 ق.ظ هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی 25/11/1402 11:04:47 ق.ظ نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم 24/11/1402 07:31:37 ق.ظ همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 قدرت پیش بینی بگیرید... همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1403 قدرت پیش بینی بگیرید... 24/11/1402 07:17:39 ق.ظ همایش اقتصادی راهبردی میلاد رامگر همایش اقتصادی راهبردی میلاد رامگر 23/11/1402 10:41:14 ق.ظ چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر 23/11/1402 06:31:22 ق.ظ