تاسیسات ساختمانی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم 10/09/1401 08:24:23 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان شعبه مرکزی مناقصه تکمیل ساختمان شعبه مرکزی 10/09/1401 05:24:36 ق.ظ مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری - نوبت دوم مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری - نوبت دوم 10/09/1401 05:18:16 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور 09/09/1401 10:14:22 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد - نوبت دوم 09/09/1401 09:11:58 ق.ظ مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید 09/09/1401 08:27:36 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه...نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... نوبت دوم 09/09/1401 07:35:55 ق.ظ مناقصه, انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات، سیستم های ارتباطی و پاسخگ مناقصه, انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات، سیستم های ارتباطی و پاسخگ 09/09/1401 07:10:14 ق.ظ مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری مناقصه نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری 09/09/1401 06:02:20 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساخت و تکمیل مجتمع تجاری - اداری فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساخت و تکمیل مجتمع تجاری - اداری 08/09/1401 11:15:53 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... 08/09/1401 10:41:17 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک 07/09/1401 07:43:10 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان، محوطه سازی، حصارکشی و احداث ساختمان نگهبانی  مناقصه تکمیل ساختمان، محوطه سازی، حصارکشی و احداث ساختمان نگهبانی  07/09/1401 05:38:45 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال مناقصه عملیات اجرایی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال 06/09/1401 10:36:50 ق.ظ مناقصه خرید و نصب سیستم های برودتی هواپیما (PCA) تجدید- نوبت دوم مناقصه خرید و نصب سیستم های برودتی هواپیما (PCA) تجدید- نوبت دوم 06/09/1401 07:42:25 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد 05/09/1401 11:58:22 ق.ظ مناقصه پروژه احداث ساختمان شعبه مناقصه پروژه احداث ساختمان شعبه 05/09/1401 11:40:04 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن نوبت دوم 05/09/1401 10:05:24 ق.ظ مناقصه خرید و نصب سیستم های برودتی هواپیما (PCA) تجدید مرحله دوم نوبت اول مناقصه خرید و نصب سیستم های برودتی هواپیما (PCA) تجدید مرحله دوم نوبت اول 05/09/1401 07:51:48 ق.ظ تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز - نوبت دوم تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز - نوبت دوم 05/09/1401 05:59:57 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن 05/09/1401 04:50:08 ق.ظ مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... 03/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای تکمیل پردیس نوبت دوم مناقصه عملیات اجرای تکمیل پردیس 02/09/1401 11:10:13 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاه مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاه 02/09/1401 10:44:50 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن 02/09/1401 10:01:59 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی تعمیرات روزمره و پیشگیرانه منازل، ادارات نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حجمی تعمیرات روزمره و پیشگیرانه منازل، ادارات نوبت دوم 02/09/1401 07:33:47 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن 02/09/1401 05:20:45 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای تکمیل پردیس مناقصه عملیات اجرای تکمیل پردیس 01/09/1401 10:52:42 ق.ظ تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز 01/09/1401 07:49:17 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر مناقصه و مزایده فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 01/09/1401 06:52:10 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تکمیل ابنیه نوبت دوم  فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تکمیل ابنیه 01/09/1401 05:07:17 ق.ظ مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز - نوبت دوم مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز - نوبت دوم 30/08/1401 06:59:53 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی تعمیرات روزمره و پیشگیرانه منازل، ادارات مناقصه انجام خدمات حجمی تعمیرات روزمره و پیشگیرانه منازل، ادارات 30/08/1401 06:29:48 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تکمیل ابنیه فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تکمیل ابنیه 29/08/1401 05:19:31 ق.ظ تمدید مناقصه تکمیل سالنهای چند منظوره و مدیریت بحران تمدید مناقصه تکمیل سالنهای چند منظوره و مدیریت بحران 28/08/1401 10:38:45 ق.ظ مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز 28/08/1401 08:39:12 ق.ظ مناقصه احداث 20 واحد منازل سازمانی - نوبت دوم مناقصه احداث 20 واحد منازل سازمانی - نوبت دوم 28/08/1401 05:13:18 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار مناقصه پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار 25/08/1401 08:03:17 ق.ظ اصلاحیه مناقصه خدمات مشاوره مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی ابنیه ... اصلاحیه مناقصه خدمات مشاوره مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی ابنیه ... 25/08/1401 05:41:52 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت... نوبت دوم  مناقصه عمومی تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت... نوبت دوم  24/08/1401 09:45:13 ق.ظ مناقصه احداث 20 واحد منازل سازمانی مناقصه احداث 20 واحد منازل سازمانی 24/08/1401 09:04:00 ق.ظ مناقصه خدمات مشاوره مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی ابنیه ... - نوبت دوم مناقصه خدمات مشاوره مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی ابنیه ... - نوبت دوم 24/08/1401 07:01:18 ق.ظ مناقصه تهیه ، حمل نصب و اصلاح جابه جایی تابلوهای اطلاعاتی ... نوبت دوم مناقصه تهیه ، حمل نصب و اصلاح جابه جایی تابلوهای اطلاعاتی ... نوبت دوم 23/08/1401 11:14:06 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز دیسپاچینگ نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز دیسپاچینگ نوبت دوم 23/08/1401 10:58:49 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار 23/08/1401 07:19:26 ق.ظ مناقصه تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ... مناقصه تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ... 23/08/1401 06:09:12 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت... مناقصه عمومی تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20 کیلوولت... 22/08/1401 08:31:47 ق.ظ مناقصه تهیه ، حمل نصب و اصلاح جابه جایی تابلوهای اطلاعاتی ... مناقصه تهیه ، حمل نصب و اصلاح جابه جایی تابلوهای اطلاعاتی ... 21/08/1401 10:30:17 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان فناوری اطلا مناقصه تکمیل ساختمان فناوری اطلا 21/08/1401 09:24:12 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز دیسپاچینگ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز دیسپاچینگ 21/08/1401 09:13:33 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی - نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی - نوبت دوم 21/08/1401 08:00:08 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار 21/08/1401 07:09:01 ق.ظ آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران احداث کارخانه تولید شمش طلا آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران احداث کارخانه تولید شمش طلا 18/08/1401 06:17:20 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عمومی تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 5000 نفری تجدید فراخوان مناقصه عمومی تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 5000 نفری 17/08/1401 11:50:01 ق.ظ مناقصه تکمیل راه اندازی و رفع نواقص بیمارستان مناقصه تکمیل راه اندازی و رفع نواقص بیمارستان 17/08/1401 10:39:44 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پارک حاشیه ای ورودی جنوبی شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای پارک حاشیه ای ورودی جنوبی شهر - نوبت دوم 17/08/1401 09:13:03 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران 17/08/1401 08:20:55 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک 17/08/1401 07:23:26 ق.ظ فراخوان مشارکت در ساخت فراخوان مشارکت در ساخت 17/08/1401 07:05:34 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تاسیسات و سیستم های برودتی 17/08/1401 06:43:55 ق.ظ مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران ... نوبت دوم مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران ... نوبت دوم 16/08/1401 08:10:22 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم 14/08/1401 06:38:22 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید 11/08/1401 08:27:12 ق.ظ اصلاحیه و تمدید مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 اصلاحیه و تمدید مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 11/08/1401 07:52:51 ق.ظ مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی شماره 2 - نوبت دوم مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی شماره 2 - نوبت دوم 11/08/1401 07:52:32 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان محوطه پاسگاه پلیس مناقصه احداث ساختمان محوطه پاسگاه پلیس 11/08/1401 07:48:51 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پارک حاشیه ای ورودی جنوبی شهر تجدید مناقصه اجرای پارک حاشیه ای ورودی جنوبی شهر 10/08/1401 11:11:37 ق.ظ مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران ... مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران ... 09/08/1401 09:11:35 ق.ظ مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی 09/08/1401 08:37:20 ق.ظ مناقصه گازرسانی به روستاهای محور -نوبت دوم مناقصه گازرسانی به روستاهای محور -نوبت دوم 09/08/1401 08:36:40 ق.ظ مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی شماره 2 مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی شماره 2 09/08/1401 08:03:02 ق.ظ مناقصه احداث پارک 17 شهریور و غیره ... نوبت دوم مناقصه احداث پارک 17 شهریور و غیره ... نوبت دوم 09/08/1401 05:26:13 ق.ظ مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی 08/08/1401 07:55:34 ق.ظ مناقصه گازرسانی به روستاهای محور مناقصه گازرسانی به روستاهای محور 08/08/1401 07:45:34 ق.ظ مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی 07/08/1401 08:11:07 ق.ظ مناقصه احداث پارک آبی مناقصه احداث پارک آبی 04/08/1401 09:05:57 ق.ظ مناقصه تکمیل سالنهای چند منظوره و مدیریت بحران مناقصه تکمیل سالنهای چند منظوره و مدیریت بحران 04/08/1401 08:35:50 ق.ظ آگهی عمومی احداث و تجهیز یک باب ساختمان خوابگاه دانشجویان آگهی عمومی احداث و تجهیز یک باب ساختمان خوابگاه دانشجویان 04/08/1401 07:02:18 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات احداث پروژه مرکز درمانی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات احداث پروژه مرکز درمانی 03/08/1401 08:00:59 ق.ظ تجدید مناقصه حفظ ، حراست، سرویس، نگهداری و خرید قطعات مورد نیاز پل های عابر پیاده مکانیزه تجدید مناقصه حفظ ، حراست، سرویس، نگهداری و خرید قطعات مورد نیاز پل های عابر پیاده مکانیزه 03/08/1401 05:21:17 ق.ظ مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 - نوبت دوم مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 02/08/1401 08:56:33 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات اداره برق - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات اداره برق - نوبت دوم 02/08/1401 08:32:28 ق.ظ مناقصه احداث پارک 17 شهریور و غیره ... مناقصه احداث پارک 17 شهریور و غیره ... 02/08/1401 06:38:36 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شهرک کوثر... مناقصه عمومی تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شهرک کوثر... 01/08/1401 10:30:58 ق.ظ تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری 01/08/1401 09:57:51 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات اداره برق مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات اداره برق 01/08/1401 07:44:57 ق.ظ مناقصه, م ک ۱۴۰۱/۰۰۳۲انجام خدمات موردنیازدرتاسیسات بهره برداری شرکت کارون مناقصه, م ک ۱۴۰۱/۰۰۳۲انجام خدمات موردنیازدرتاسیسات بهره برداری شرکت کارون 01/08/1401 06:46:31 ق.ظ مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی شماره 3 01/08/1401 05:25:48 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات احداث مدرسه 15 کلاسه - نوبت دوم تجدید مناقصه انجام عملیات احداث مدرسه 15 کلاسه - نوبت دوم 30/07/1401 07:48:08 ق.ظ اصلاحیه مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه اصلاحیه مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه 30/07/1401 07:33:15 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بلوک شماره 2 ساختمان دانشکده مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بلوک شماره 2 ساختمان دانشکده 30/07/1401 07:00:44 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه - نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه - نوبت دوم 30/07/1401 06:59:17 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های 120 واحدی ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های 120 واحدی ...- نوبت دوم 30/07/1401 05:35:52 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات احداث مدرسه 15 کلاسه تجدید مناقصه انجام عملیات احداث مدرسه 15 کلاسه 28/07/1401 06:38:26 ق.ظ ارزیابی کیفی و جذب سرمایه گذار جهت طراحی و ساخت پروژه جایگزین بیمارستان ارزیابی کیفی و جذب سرمایه گذار جهت طراحی و ساخت پروژه جایگزین بیمارستان 28/07/1401 05:39:53 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های 120 واحدی ... فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های 120 واحدی ... 27/07/1401 08:18:20 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 27/07/1401 06:30:44 ق.ظ مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن - نوبت دوم مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن - نوبت دوم 27/07/1401 06:25:03 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، .... نوبت دوم فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، .... نوبت دوم 26/07/1401 08:52:00 ق.ظ مناقصه پروژه پیوند پهنه های مجاور بزرگراه ... مناقصه پروژه پیوند پهنه های مجاور بزرگراه ... 26/07/1401 05:53:00 ق.ظ