انبارداری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر در استان های مرکزی، همدان و لرستان استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر در استان های مرکزی، همدان و لرستان 09/09/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام جابجایی،دسته بندی وتفکیک ضایعات آهن،لوله واتصالات،قرقره کابل و...درداخل محوطه انبار نفت بیرجند استعلام جابجایی،دسته بندی وتفکیک ضایعات آهن،لوله واتصالات،قرقره کابل و...درداخل محوطه انبار نفت بیرجند 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری - نوبت دوم/ چاپ دوم فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری - نوبت دوم/ چاپ دوم 09/09/1401 09:36:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... 09/09/1401 07:47:46 ق.ظ تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن- نوبت دوم تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن- نوبت دوم 09/09/1401 07:34:34 ق.ظ مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه- نوبت دوم مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه- نوبت دوم 09/09/1401 05:18:17 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:09:06 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در داخل انبار وبارگیری بروی کامیون به مقدار 1000تن کودشیمیایی فله، شماره تماس 06633300388 احمدیان استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در داخل انبار وبارگیری بروی کامیون به مقدار 1000تن کودشیمیایی فله، شماره تماس 06633300388 احمدیان 08/09/1401 06:46:00 ق.ظ مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه کرمانشاه مناقصه ، مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه کرمانشاه 08/09/1401 06:51:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی زمانی انبار نفت منطقه کرمانشاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی زمانی انبار نفت منطقه کرمانشاه 08/09/1401 06:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری پیمان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری پیمان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد 07/09/1401 11:34:00 ق.ظ تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن 07/09/1401 11:00:31 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری 07/09/1401 09:42:01 ق.ظ مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی نوبت دوم مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی نوبت دوم 07/09/1401 06:56:11 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... 06/09/1401 09:33:51 ق.ظ اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 09:09:39 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدماتی .... مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 08:13:27 ق.ظ مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی 06/09/1401 07:52:14 ق.ظ مناقصه تامین نیروهای خدماتی و کار انبار مناقصه تامین نیروهای خدماتی و کار انبار 06/09/1401 05:50:39 ق.ظ مناقصه, تکمیل و بهره برداری از انبارهای چند منظوره نگهداری کالا در قطعه شماره ۱۱ اراضی پشتیبانی منطقه ویژه مناقصه, تکمیل و بهره برداری از انبارهای چند منظوره نگهداری کالا در قطعه شماره ۱۱ اراضی پشتیبانی منطقه ویژه 05/09/1401 08:36:36 ق.ظ استعلام انجام عملیات پرس بندی وبارگیری وحمل ودپوی بقایای سویا در خوراک دام استحصالی بخشهای1 و7و8 (به مقدار حدودی 303700 کیلو) استعلام انجام عملیات پرس بندی وبارگیری وحمل ودپوی بقایای سویا در خوراک دام استحصالی بخشهای1 و7و8 (به مقدار حدودی 303700 کیلو) 03/09/1401 06:52:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی جهت تولید و بارگیری محصولات شوینده و خدمات مناقصه تامین نیروی انسانی جهت تولید و بارگیری محصولات شوینده و خدمات 03/09/1401 05:14:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی انبار نفت شهید محمد منتظری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی انبار نفت شهید محمد منتظری 03/09/1401 03:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان باارزیابی کیفی حجمی انباروسوختگیری هواپیمایی نوشهرورامسر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان باارزیابی کیفی حجمی انباروسوختگیری هواپیمایی نوشهرورامسر 02/09/1401 07:40:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد... - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد... - نوبت دوم 02/09/1401 07:44:17 ق.ظ استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر 01/09/1401 11:26:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی... نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی... نوبت دوم 01/09/1401 09:15:16 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد... تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد... 01/09/1401 08:08:39 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی 01/09/1401 05:45:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی 1 مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه امور خدماتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی 1 مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه امور خدماتی 30/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه پیمانکاری امور تولید ، بسته بندی و بارگیری محصولات تولیدی ... مناقصه پیمانکاری امور تولید ، بسته بندی و بارگیری محصولات تولیدی ... 30/08/1401 07:16:46 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت دوم 30/08/1401 06:37:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امورانبارهای نفت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امورانبارهای نفت 29/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 29/08/1401 11:15:00 ق.ظ تجدید مناقصه حجمی زمانی امور انبارهای نفت .... تجدید مناقصه حجمی زمانی امور انبارهای نفت .... 29/08/1401 09:29:08 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه استخرهای خاکی کارخانه ... فراخوان مناقصه تخلیه استخرهای خاکی کارخانه ... 29/08/1401 07:09:48 ق.ظ مناقصه انجام خدمات دفتری انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 نوبت دوم مناقصه انجام خدمات دفتری انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 نوبت دوم 29/08/1401 06:36:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م آج/1401/0042 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات عمومی آبدارخانه / نظافت و عملیات تخلیه بارگیری و متص مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م آج/1401/0042 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات عمومی آبدارخانه / نظافت و عملیات تخلیه بارگیری و متص 29/08/1401 05:52:00 ق.ظ استعلام جابجایی قفسه های مخازن فیلم و جمع آوری قوطی های فیلم و بسته بندی و نظافت طبق شرح فایل پیوست استعلام جابجایی قفسه های مخازن فیلم و جمع آوری قوطی های فیلم و بسته بندی و نظافت طبق شرح فایل پیوست 29/08/1401 01:49:00 ب.ظ استعلام تخلیه لوله های فولادی بادو کارگر ماهر به میزان 41 ظرفیت با جرثقیل سنگین مناسب به آدرس یزد خضر اباد روبروی کارخانه اسفالت شهرداری انبار های گاز یزد استعلام تخلیه لوله های فولادی بادو کارگر ماهر به میزان 41 ظرفیت با جرثقیل سنگین مناسب به آدرس یزد خضر اباد روبروی کارخانه اسفالت شهرداری انبار های گاز یزد 28/08/1401 10:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات دفتری انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 مناقصه عمومی انجام خدمات دفتری انبارداری و آبدارخانه در سال 1401 28/08/1401 07:57:08 ق.ظ استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی استعلام انجام عملیات کیسه گیری، توزین، صفافی و پارتی چینی 10000 تن کود شیمیایی فله در انبارهای سازمان و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی 28/08/1401 07:39:00 ق.ظ مناقصه, برون سپاری پیمان حجمی انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد مناقصه, برون سپاری پیمان حجمی انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد 28/08/1401 07:27:25 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم - نوبت دوم 28/08/1401 07:30:21 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری، حمل و جابجایی مواد اولیه مناقصه عملیات بارگیری، حمل و جابجایی مواد اولیه 28/08/1401 06:54:18 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/1401/0039 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی ، استاد کار نجار ، کارگر خدمات عمومی آبدارخانه / نظافت، مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج/1401/0039 تأمین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی ، استاد کار نجار ، کارگر خدمات عمومی آبدارخانه / نظافت، 28/08/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین- نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین- نوبت دوم 28/08/1401 05:35:42 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی... مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک عمومی... 26/08/1401 07:53:07 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین 26/08/1401 06:19:19 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه در سال ۱۴۰۱ مناقصه, انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه در سال ۱۴۰۱ 26/08/1401 05:29:48 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین 25/08/1401 08:29:33 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست... مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست... 25/08/1401 05:25:32 ق.ظ تجدید مزایده و مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها ، انباشت و برداشت ...- نوبت دوم تجدید مزایده و مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها ، انباشت و برداشت ...- نوبت دوم 25/08/1401 04:51:56 ق.ظ استعلام انجام خدمات بارگیری تخلیه و جابجایی ادوات خطی کوپلاژ-تراورس-ریل-سوزن و سایر ادوات خطی با تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مکانیزه لازم در سطح شبکه استعلام انجام خدمات بارگیری تخلیه و جابجایی ادوات خطی کوپلاژ-تراورس-ریل-سوزن و سایر ادوات خطی با تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مکانیزه لازم در سطح شبکه 24/08/1401 10:25:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابع مناقصه, واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابع 24/08/1401 08:27:03 ق.ظ مناقصه, حجمی زمانی انبارهای نفت سنندج٬ بانه و سوختگیری در سال ۱۴۰۱ مناقصه, حجمی زمانی انبارهای نفت سنندج٬ بانه و سوختگیری در سال ۱۴۰۱ 24/08/1401 08:26:24 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، حراست، انبارش و بارگیری و تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین 24/08/1401 07:26:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابعه بصورت حجمی-زمانی 1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابعه بصورت حجمی-زمانی 1401 23/08/1401 09:39:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم 23/08/1401 09:06:36 ق.ظ تجدید مزایده و مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها ، انباشت و برداشت .... تجدید مزایده و مناقصه واگذاری راهبری واگن برگردان ها ، انباشت و برداشت .... 23/08/1401 07:22:05 ق.ظ مناقصه انجام امور خدمات پیمانکاری لیفتراک به تعداد 13 دستگاه (11 دستگاه سه تن و 2 دستگاه پنج تن) مناقصه انجام امور خدمات پیمانکاری لیفتراک به تعداد 13 دستگاه (11 دستگاه سه تن و 2 دستگاه پنج تن) 22/08/1401 06:21:28 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها، تنظیفات ادارات، حمل و جابجایی، امورچاپخانه، انبار، پست، امورمنشی گری و دفتری، تاسیسات، آتش نشانی در مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها، تنظیفات ادارات، حمل و جابجایی، امورچاپخانه، انبار، پست، امورمنشی گری و دفتری، تاسیسات، آتش نشانی در 22/08/1401 05:59:00 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت 21/08/1401 11:17:23 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کالای اساسی در استان تهران مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کالای اساسی در استان تهران 19/08/1401 06:08:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی انبار ، ستاد ، سوختگیری هواپیمایی و ناحیه بردسکن منطقه سبزوار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی انبار ، ستاد ، سوختگیری هواپیمایی و ناحیه بردسکن منطقه سبزوار 19/08/1401 05:53:00 ق.ظ استعلام کیسه گیری کود فله بمیزان910 تن عبارت از400تن درکیسه های 25 و 510تن درکیسه های50کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون استعلام کیسه گیری کود فله بمیزان910 تن عبارت از400تن درکیسه های 25 و 510تن درکیسه های50کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون 18/08/1401 10:11:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی- زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی - نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی- زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی - نوبت دوم 18/08/1401 07:13:10 ق.ظ استعلام انجام عملیات کیسه گیری مقدار 3000تن کود فله شامل پرکردن کیسه ،توزین،سردوزی وصفافی (برروی کامیون یادرانبار) استعلام انجام عملیات کیسه گیری مقدار 3000تن کود فله شامل پرکردن کیسه ،توزین،سردوزی وصفافی (برروی کامیون یادرانبار) 18/08/1401 05:40:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر در استان های مرکزی، همدان و لرستان استعلام انجام عملیات انبارگردانی پایان سال 1401 مجموعه انبارهای شرکت برق منطقه ای باختر در استان های مرکزی، همدان و لرستان 18/08/1401 02:16:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، بارگیری ،حمل و دپو بقایای سویا درخوراک دام ( استحصالی مزارع ناحیه یک در بخش های 1و 7 و 8) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، بارگیری ،حمل و دپو بقایای سویا درخوراک دام ( استحصالی مزارع ناحیه یک در بخش های 1و 7 و 8) 17/08/1401 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، بارگیری ،حمل و دپو بقایای سویا درخوراک دام ( استحصالی مزارع شرکت در ناحیه سه بخش های 10و 9 و 5 و 4) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بسته بندی ، بارگیری ،حمل و دپو بقایای سویا درخوراک دام ( استحصالی مزارع شرکت در ناحیه سه بخش های 10و 9 و 5 و 4) 17/08/1401 07:50:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی 17/08/1401 06:39:07 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی 17/08/1401 06:10:47 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری محموله در اسکله رجایی مناقصه ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری محموله در اسکله رجایی 17/08/1401 04:49:21 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت ...- نوبت دوم مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت ...- نوبت دوم 16/08/1401 05:56:25 ق.ظ مناقصه, خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان جهت انبارهای توتون از طریق بکارگیری ۶۲ نفر کارگر مناقصه, خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان جهت انبارهای توتون از طریق بکارگیری ۶۲ نفر کارگر 15/08/1401 08:30:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه،صفافی و بارشماری کالای اساسی کیسه ای و بارگیری مجدد در انبارهای استان تهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه،صفافی و بارشماری کالای اساسی کیسه ای و بارگیری مجدد در انبارهای استان تهران 15/08/1401 08:15:00 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در داخل انبار وبارگیری بروی کامیون به مقدار 4000تن کودشیمیایی فله استعلام عملیات کیسه گیری ،توزین، سردوزی، صفافی وپارت چینی در داخل انبار وبارگیری بروی کامیون به مقدار 4000تن کودشیمیایی فله 15/08/1401 07:03:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کالای اساسی فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کالای اساسی 15/08/1401 05:39:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت میاندوآب، امور دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت میاندوآب، امور دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفت 14/08/1401 10:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری  کالای اساسی در استان تهران 250.000 تن  فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری  کالای اساسی در استان تهران 250.000 تن  14/08/1401 09:09:33 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات نگهبانی و حفظ و حراست از....تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی مناقصه, انجام خدمات نگهبانی و حفظ و حراست از....تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 14/08/1401 08:22:45 ق.ظ مناقصه حجمی/ زمانی انبار نفت - نوبت دوم مناقصه حجمی/ زمانی انبار نفت - نوبت دوم 14/08/1401 07:08:05 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم 14/08/1401 06:38:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی / زمانی انبار نفت شهید رجایی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی / زمانی انبار نفت شهید رجایی 14/08/1401 06:07:00 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت ... مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت ... 14/08/1401 06:14:05 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکاری 14/08/1401 06:10:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی کارشناس فنی وغیرفنی ، خدمات اداری ودفتری ، کارپردازی ، انبارداری ، نگهبانی ، کارگری تنظی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی کارشناس فنی وغیرفنی ، خدمات اداری ودفتری ، کارپردازی ، انبارداری ، نگهبانی ، کارگری تنظی 13/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی ....- نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی ....- نوبت دوم 12/08/1401 07:17:22 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی .... مناقصه تامین نیروی انسانی .... 11/08/1401 09:12:35 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید 11/08/1401 08:27:12 ق.ظ استعلام کیسه گیری کود فله بمیزان910 تن عبارت از400تن درکیسه های 25 و 510تن درکیسه های50کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون استعلام کیسه گیری کود فله بمیزان910 تن عبارت از400تن درکیسه های 25 و 510تن درکیسه های50کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون 11/08/1401 06:17:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای 10/08/1401 08:16:11 ق.ظ استعلام کیسه گیری ، توزین بصورت کیسه های25و 50 کیلوئی استاندارد سردوزی ، صفافی ، پارت چینی انواع کودهای شیمیایی استعلام کیسه گیری ، توزین بصورت کیسه های25و 50 کیلوئی استاندارد سردوزی ، صفافی ، پارت چینی انواع کودهای شیمیایی 09/08/1401 10:45:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای 09/08/1401 08:34:09 ق.ظ مناقصه حجمی/ زمانی انبار نفت مناقصه حجمی/ زمانی انبار نفت 09/08/1401 06:28:23 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از ساختمان مرکزی، انبارها و کلیه دفاتر منطقه ای 08/08/1401 06:50:19 ق.ظ مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی تجدید مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی 08/08/1401 06:42:23 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم مناقصه عمومی خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم 07/08/1401 08:51:15 ق.ظ استعلام کیسه گیری ، توزین بصورت کیسه های 25و50کیلوئی استاندارد سردوزی ، صفافی ، پارت چینی انواع کودهای شیمیایی،به مقدار 3000 تن استعلام کیسه گیری ، توزین بصورت کیسه های 25و50کیلوئی استاندارد سردوزی ، صفافی ، پارت چینی انواع کودهای شیمیایی،به مقدار 3000 تن 05/08/1401 12:35:00 ب.ظ