کنتور آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تامین 1000 عدد کنتور آب 1/2کلاس R160 خشک ( مطابق با مشخصات فنی پیوست ) استعلام تامین 1000 عدد کنتور آب 1/2کلاس R160 خشک ( مطابق با مشخصات فنی پیوست ) 06/07/1402 07:58:00 ق.ظ استعلام کنتور آب منزل مسکونی/ تعداد 8 عدد/ جنس بسیار خوب و مورد تایید اداره آب /ایران کد مشابه استعلام کنتور آب منزل مسکونی/ تعداد 8 عدد/ جنس بسیار خوب و مورد تایید اداره آب /ایران کد مشابه 05/07/1402 01:49:00 ب.ظ استعلام پک نصب انشعاب آب1/2طبق وندور لیست و مشخصات پیوست. استعلام پک نصب انشعاب آب1/2طبق وندور لیست و مشخصات پیوست. 04/07/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام، فلومتر استعلام، فلومتر 04/07/1402 03:57:58 ق.ظ استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعابات و تعویض کنتور در منطقه مبارکه  استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعابات و تعویض کنتور در منطقه مبارکه  03/07/1402 09:20:32 ق.ظ استعلام کنتور سه فاز اولیه دیجیتالی چندتعرفه هوشمندکلاس دقت0.2مدل JAM3000 CTPT - 0.2 S فرکانس50 هرتز نام تجاری الکترونیک افرازآزما استعلام کنتور سه فاز اولیه دیجیتالی چندتعرفه هوشمندکلاس دقت0.2مدل JAM3000 CTPT - 0.2 S فرکانس50 هرتز نام تجاری الکترونیک افرازآزما 01/07/1402 09:22:00 ق.ظ مناقصه واگذاری کنتور مولتی جت نیمه خشک کلاس C مناقصه واگذاری کنتور مولتی جت نیمه خشک کلاس C 01/07/1402 07:04:40 ق.ظ استعلام خرید 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست استعلام خرید 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست 30/06/1402 05:02:00 ق.ظ استعلام تهیه کنتور حجمی 100 طبق مشخصات و شرایط پیوست استعلام تهیه کنتور حجمی 100 طبق مشخصات و شرایط پیوست 30/06/1402 04:14:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب  - نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب  - نوبت دوم 29/06/1402 08:29:08 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و ... نوبت دوم مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و ... نوبت دوم 29/06/1402 08:17:16 ق.ظ چاپ دوم مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه صدرا چاپ دوم مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه صدرا 29/06/1402 07:43:47 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه یک- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه یک- نوبت دوم 29/06/1402 07:17:23 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۱ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۱ 29/06/1402 06:46:49 ق.ظ استعلام کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک R160 تعداد 650 عدد براساس مشخصات پیوست استعلام کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک R160 تعداد 650 عدد براساس مشخصات پیوست 29/06/1402 06:44:00 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز،جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه صدرا مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز،جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه صدرا 29/06/1402 06:40:16 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب،قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۴ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب،قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۴ 29/06/1402 06:34:15 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۳ مناقصه, عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه ۳ 29/06/1402 06:09:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب 28/06/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام هوشمند سازی مصرفف آب برق استعلام هوشمند سازی مصرفف آب برق 29/06/1402 01:16:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور مواتی جت نیمه خشک کلاس c(کد 147-1402 ) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور مواتی جت نیمه خشک کلاس c(کد 147-1402 ) 28/06/1402 08:14:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب  تجدید مناقصه تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب  28/06/1402 08:10:59 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه صدرا مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه صدرا 28/06/1402 08:10:33 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه یک مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه یک 28/06/1402 06:42:06 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و ... مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و ... 28/06/1402 06:19:00 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز... مناقصه عمومی عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز... 28/06/1402 06:15:03 ق.ظ استعلام تامین 6 دستگاه کنتور حجمی هوشمند با قابلیت قرائت از راه دور(مطابق با مشخصات فنی پیوست ) استعلام تامین 6 دستگاه کنتور حجمی هوشمند با قابلیت قرائت از راه دور(مطابق با مشخصات فنی پیوست ) 28/06/1402 06:04:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب کنتور حجمی الکترومغناطیسی و متعلقات آن مطابق با فایل پیوست 09134649714 (فرهاد لجم اورک) استعلام تهیه و نصب کنتور حجمی الکترومغناطیسی و متعلقات آن مطابق با فایل پیوست 09134649714 (فرهاد لجم اورک) 28/06/1402 03:32:00 ق.ظ استعلام تابلو برق دیماند 40 کیلووات 1 دستگاه - تابلو کنتوری هوشمند 40 کیلووات 1 دستگاه - طبق درخواست پیوستی استعلام تابلو برق دیماند 40 کیلووات 1 دستگاه - تابلو کنتوری هوشمند 40 کیلووات 1 دستگاه - طبق درخواست پیوستی 27/06/1402 09:15:00 ق.ظ استعلام خرید تعداد 50 عدد کنتور هوشمند آب 1/2(یک دوم اینچ) و 5 عدد کنتور هوشمند آب 3/4 (سه چهارم اینج) محل پرداخت اسناد خزانه نیمه اول 1404 اخزا 101. استعلام خرید تعداد 50 عدد کنتور هوشمند آب 1/2(یک دوم اینچ) و 5 عدد کنتور هوشمند آب 3/4 (سه چهارم اینج) محل پرداخت اسناد خزانه نیمه اول 1404 اخزا 101. 27/06/1402 07:22:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور و نوسازی انشعابات آب شرب شهر شاندیز استعلام تعویض کنتور و نوسازی انشعابات آب شرب شهر شاندیز 27/06/1402 04:34:00 ق.ظ استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست 26/06/1402 02:49:00 ب.ظ مناقصه, خرید کنتور در سایزهای مختلف مناقصه, خرید کنتور در سایزهای مختلف 22/06/1402 07:07:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید بخشی از لوازم یدکی ضروری الکتروپمپ های ksb تلمبه خانه سد لار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید بخشی از لوازم یدکی ضروری الکتروپمپ های ksb تلمبه خانه سد لار 22/06/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام کنتور مکانیکی استعلام کنتور مکانیکی 22/06/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و نظارت بر نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتورهای هوشمند حجمی به تعداد 3000 بازدید (در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین) استعلام انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و نظارت بر نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتورهای هوشمند حجمی به تعداد 3000 بازدید (در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین) 21/06/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست 21/06/1402 07:37:00 ق.ظ مناقصه خرید شیرآلات در انواع مختلف.... مناقصه خرید شیرآلات در انواع مختلف.... 21/06/1402 06:39:30 ق.ظ استعلام کنتو1/2اینچ R160 استعلام کنتو1/2اینچ R160 21/06/1402 05:40:00 ق.ظ استعلام کنتو4/3اینچ R160 استعلام کنتو4/3اینچ R160 21/06/1402 05:28:00 ق.ظ استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست استعلام تعداد 70 دستگاه قرائت کنتور paxx930 طبق مشخصات پیوست 20/06/1402 11:35:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... - نوبت دوم مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... - نوبت دوم 20/06/1402 11:25:38 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند انرژی و آب SEWM303 تعداد 1 عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیم UCB 100R/80-100A/38KA تعداد 2 عدد استعلام کنتور هوشمند انرژی و آب SEWM303 تعداد 1 عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیم UCB 100R/80-100A/38KA تعداد 2 عدد 20/06/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام دبی سنج التراسونیک اینزرشنی طبق لیست پیوستی و مشخصات فنی پیوست. کد کالا مشابه است استعلام دبی سنج التراسونیک اینزرشنی طبق لیست پیوستی و مشخصات فنی پیوست. کد کالا مشابه است 20/06/1402 10:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت ، خطوط انتقال ، استاندارد سازی انشعابات ، تعویض کنتور و.... شهرستان کلیبر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت ، خطوط انتقال ، استاندارد سازی انشعابات ، تعویض کنتور و.... شهرستان کلیبر 20/06/1402 08:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید فلومتر اولتراسونیک به تعداد 79 دستگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید فلومتر اولتراسونیک به تعداد 79 دستگاه 20/06/1402 06:55:00 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند مطابق لیست پیوست استعلام کنتور هوشمند مطابق لیست پیوست 20/06/1402 04:34:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید کنتور هوشمندبا قابلیت ارسال داده (لاگردار)در انواع سایز طبق وندور و مشخصات فنی پیوست استعلام استعلام خرید کنتور هوشمندبا قابلیت ارسال داده (لاگردار)در انواع سایز طبق وندور و مشخصات فنی پیوست 20/06/1402 01:44:00 ب.ظ استعلام خرید رولبرینگ کروی .... استعلام خرید رولبرینگ کروی .... 19/06/1402 09:10:18 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استاندارد سازی انشعابات، تعویض کنتور، نصب انشعاب جدید و تعمیر و امداد اتفاقات آب.... 19/06/1402 08:12:11 ق.ظ استعلام کنتور آب 1/2- -طبق مشخصات فنی پیوستR160 ( تعداد 200 عدد) استعلام کنتور آب 1/2- -طبق مشخصات فنی پیوستR160 ( تعداد 200 عدد) 19/06/1402 07:02:00 ق.ظ استعلام تامین 800 دستگاه کنتور آب 1/2 (مطابق با مشخصات فنی پیوست ) استعلام تامین 800 دستگاه کنتور آب 1/2 (مطابق با مشخصات فنی پیوست ) 19/06/1402 05:31:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استانداردسازی،... مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت، خطوط انتقال، استانداردسازی،... 19/06/1402 04:24:07 ق.ظ استعلام spare parts for o2 analyzer compact board yokogawa استعلام spare parts for o2 analyzer compact board yokogawa 19/06/1402 02:04:00 ب.ظ استعلام کنتور هوشمند آب و برق تک فاز 5 کنتور هوشمند آب و برق سه فاز 5 با مشخصات پیوست استعلام کنتور هوشمند آب و برق تک فاز 5 کنتور هوشمند آب و برق سه فاز 5 با مشخصات پیوست 18/06/1402 08:42:00 ق.ظ استعلام کنتور 4 اینچ الکترومغناطیس هوشمند همراه نصب مطابق فایل پیوست کارشناس آقای نادرپور : 09163080323 استعلام کنتور 4 اینچ الکترومغناطیس هوشمند همراه نصب مطابق فایل پیوست کارشناس آقای نادرپور : 09163080323 18/06/1402 07:08:00 ق.ظ استعلام وسایل نصب کنتور هوشمند آب_ ترجیحا شرکت کنندگان از فروشندگان بومی شهر اردبیل باشد_ایرانکد مشابه است _طبق مشخصات پیوستی استعلام وسایل نصب کنتور هوشمند آب_ ترجیحا شرکت کنندگان از فروشندگان بومی شهر اردبیل باشد_ایرانکد مشابه است _طبق مشخصات پیوستی 18/06/1402 07:06:00 ق.ظ استعلام کنتور حجمی هوشمند مطابق مشخصات پیوست استعلام کنتور حجمی هوشمند مطابق مشخصات پیوست 18/06/1402 06:09:00 ق.ظ استعلام خرید کنتور الکترومغناطیسی فلنجی طبق مشخصات فنی پیوست تحویل خیلی فوری پرداخت نقدی قرارداد دارد . استعلام خرید کنتور الکترومغناطیسی فلنجی طبق مشخصات فنی پیوست تحویل خیلی فوری پرداخت نقدی قرارداد دارد . 18/06/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی سه اینچ : 80 دستگاه استعلام کنتور معمولی سه اینچ : 80 دستگاه 14/06/1402 10:02:00 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذار طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب - نوبت دوم تجدید مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذار طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب - نوبت دوم 14/06/1402 09:31:15 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند انرژی و آبSEWM303تعداد1عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیمUCB100R/80-100A/38KAتعداد2عدد استعلام کنتور هوشمند انرژی و آبSEWM303تعداد1عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیمUCB100R/80-100A/38KAتعداد2عدد 13/06/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام 783 - خرید 295 دستگاه کنتور خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک با دقت اندازه گیری R 160 استعلام 783 - خرید 295 دستگاه کنتور خانگی نیم اینچ مولتی جت خشک با دقت اندازه گیری R 160 13/06/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام 783 - خرید 250 عدد کنتور نیم اینچ مولتی جت خشک با دقت اندازه گیری R 160 استعلام 783 - خرید 250 عدد کنتور نیم اینچ مولتی جت خشک با دقت اندازه گیری R 160 13/06/1402 10:11:00 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذار طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب تجدید مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذار طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب 13/06/1402 09:17:04 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم 13/06/1402 08:42:19 ق.ظ استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 100،150 واحد شمارش دستگاه می باشد استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 100،150 واحد شمارش دستگاه می باشد 13/06/1402 04:33:00 ق.ظ استعلام خرید 182 دستگاه کنتور 1.2اینچ طبق مشخصات پیوست استعلام خرید 182 دستگاه کنتور 1.2اینچ طبق مشخصات پیوست 13/06/1402 03:53:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست 13/06/1402 03:00:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور 4500 عدد مربوط به ناحیه دو و سه به شرح مندرج در اسناد پیوست استعلام تعویض کنتور 4500 عدد مربوط به ناحیه دو و سه به شرح مندرج در اسناد پیوست 12/06/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام دو دستگاه کنتورهوشمندالکترو مغناطیس الزاما ردیوسبر سایز 800 و 200میلیمتر با تاییدیه رسمی از سازمان اب و برق خوزستان و قابلیت ارسال دیتا به ان سازمان استعلام دو دستگاه کنتورهوشمندالکترو مغناطیس الزاما ردیوسبر سایز 800 و 200میلیمتر با تاییدیه رسمی از سازمان اب و برق خوزستان و قابلیت ارسال دیتا به ان سازمان 12/06/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور به تعداد 2500 عدد مربوط به ناحیه یک استعلام تعویض کنتور به تعداد 2500 عدد مربوط به ناحیه یک 12/06/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی 1/2 : 1400 دستگاه استعلام کنتور معمولی 1/2 : 1400 دستگاه 12/06/1402 05:12:00 ق.ظ استعلام انواع کنتور آب مکانیکی طبق وندور لیست استعلام انواع کنتور آب مکانیکی طبق وندور لیست 11/06/1402 10:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین2000 دستگاه کنتورآب 1/2 به همراه اتصالات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین2000 دستگاه کنتورآب 1/2 به همراه اتصالات 11/06/1402 09:06:00 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا ... مناقصه وصول مطالبات آبفا ... 11/06/1402 07:34:14 ق.ظ استعلام نوبت اول - خرید و حمل کنتورهای هوشمند شبکه شرب شمیل -بندرعباس استعلام نوبت اول - خرید و حمل کنتورهای هوشمند شبکه شرب شمیل -بندرعباس 11/06/1402 06:21:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی 1/2 : 1400 دستگاه استعلام کنتور معمولی 1/2 : 1400 دستگاه 11/06/1402 06:12:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی 3/4 : 120 دستگاه استعلام کنتور معمولی 3/4 : 120 دستگاه 11/06/1402 06:03:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی 1,1/2 : 50 دستگاه استعلام کنتور معمولی 1,1/2 : 50 دستگاه 11/06/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام فلومتر آلتراسونیک و کابل سنسور .(از ایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد.) استعلام فلومتر آلتراسونیک و کابل سنسور .(از ایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد.) 09/06/1402 02:56:00 ب.ظ استعلام کنتور حجمی با دقت +-3درصد سایز 80 میلیمتر 16 بار به تعداد یک دستگاه مطابق مشخصات پیوست مهر و امضا گردد استعلام کنتور حجمی با دقت +-3درصد سایز 80 میلیمتر 16 بار به تعداد یک دستگاه مطابق مشخصات پیوست مهر و امضا گردد 08/06/1402 10:32:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل اتصالات وشیرآلات ولوله وکنتور جهت اصلاح شبکه آزادشهروبندرگزوگرگان استعلام تهیه و حمل اتصالات وشیرآلات ولوله وکنتور جهت اصلاح شبکه آزادشهروبندرگزوگرگان 08/06/1402 08:40:00 ق.ظ استعلام کنتور 2/1 اینچ R160 استعلام کنتور 2/1 اینچ R160 08/06/1402 07:06:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست استعلام استعلام بهاء تجهیزات آبرسانی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست 08/06/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل اتصالات و کنتور مغناطیسی جهت حوضچه کنترل شبکه گرگان استعلام تهیه و حمل اتصالات و کنتور مغناطیسی جهت حوضچه کنترل شبکه گرگان 08/06/1402 05:53:00 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند آلتراسونیک 1/2 اینچ 15 عدد کنتور هوشمند آلتراسونیک یک اینچ 10 عدد استعلام کنتور هوشمند آلتراسونیک 1/2 اینچ 15 عدد کنتور هوشمند آلتراسونیک یک اینچ 10 عدد 07/06/1402 11:38:00 ق.ظ استعلام 782 - کنتور خانگی نیم اینچ با دقت اندازه گیری 160 R استعلام 782 - کنتور خانگی نیم اینچ با دقت اندازه گیری 160 R 07/06/1402 10:52:00 ق.ظ استعلام استعلام خریدکنتور مغناطیسی. استعلام استعلام خریدکنتور مغناطیسی. 07/06/1402 09:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتورهای 1.2 اینچ و 3.4 اینچ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتورهای 1.2 اینچ و 3.4 اینچ 07/06/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام خرید آلتراسونیک در سایزهای مختلف طبق لیست و مشخصات پیوست استعلام خرید آلتراسونیک در سایزهای مختلف طبق لیست و مشخصات پیوست 07/06/1402 09:44:00 ق.ظ استعلام نوبت اول - خرید و ارسال دو دستگاه ترنسمیتر فلومتر التراسونیک زیمنس (بدون سنسور)جهت استفاده در شمیل و نیان استعلام نوبت اول - خرید و ارسال دو دستگاه ترنسمیتر فلومتر التراسونیک زیمنس (بدون سنسور)جهت استفاده در شمیل و نیان 07/06/1402 09:34:00 ق.ظ مناقصه, تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب مناقصه, تهیه و حمل کنتور ثبت تولید منابع آب 07/06/1402 08:58:30 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی تهیه، نصب و تجهیز چاه به کنتورهای هوشمند فراخوان مناقصه عمومی تهیه، نصب و تجهیز چاه به کنتورهای هوشمند 07/06/1402 08:41:25 ق.ظ استعلام کنتور هوشمند انرژی و آب SEWM303 تعداد 1 عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیم UCB 100R/80-100A/38KA تعداد2عدد-فنی مهندس مردانی 09153723500 استعلام کنتور هوشمند انرژی و آب SEWM303 تعداد 1 عدد کلید فیوز نیمه اتومات سه فاز قابل تنظیم UCB 100R/80-100A/38KA تعداد2عدد-فنی مهندس مردانی 09153723500 07/06/1402 07:44:00 ق.ظ استعلام فلومتر التراسونیک اینزریشن 10 دستگاه استعلام فلومتر التراسونیک اینزریشن 10 دستگاه 07/06/1402 06:16:00 ق.ظ استعلام پوسته ورینگ برنجی کنتور1/2طرح دوریس75m-هرکدام2270عددمطابق درخواست خرید-پرداخت مطابق درخواست خرید-شهرهای اسکوتبریزکلیبر-قیمت کل داده شود استعلام پوسته ورینگ برنجی کنتور1/2طرح دوریس75m-هرکدام2270عددمطابق درخواست خرید-پرداخت مطابق درخواست خرید-شهرهای اسکوتبریزکلیبر-قیمت کل داده شود 07/06/1402 06:16:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری، نگهداری و خدمات مشترکین تاسیسات آب شرب روستاهای..نوبت دوم مناقصه بهره برداری، نگهداری و خدمات مشترکین تاسیسات آب شرب روستاهای..نوبت دوم 07/06/1402 05:54:27 ق.ظ استعلام خرید کنتوربا مهره ماسوره آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کلاسC قطر 2/1 (اینچ ) استعلام خرید کنتوربا مهره ماسوره آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کلاسC قطر 2/1 (اینچ ) 07/06/1402 04:29:00 ق.ظ استعلام کنتور خانگی سایز 1/2 اینچ طبق مشخصات فنی پیوست- تعداد 177 عدد، سامانه ستاد استعلام کنتور خانگی سایز 1/2 اینچ طبق مشخصات فنی پیوست- تعداد 177 عدد، سامانه ستاد 07/06/1402 03:11:00 ق.ظ