تجهیزات و احداث جایگاه سوخت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تعمیر رادیاتور جایگاه CNG شهرداری با مصالح لازم ( کویل آبی 5/8 با فویل آلومینیوم بدون شاسی و فن استعلام تعمیر رادیاتور جایگاه CNG شهرداری با مصالح لازم ( کویل آبی 5/8 با فویل آلومینیوم بدون شاسی و فن 24/03/1403 05:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری عمومی و امور اجرائی مرکز سوختگیری هواپیمائی منطقه اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی راهبری خدمات پشتیبانی اداری عمومی و امور اجرائی مرکز سوختگیری هواپیمائی منطقه اردبیل 23/03/1403 10:42:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری از جایگاه شرکتی- نوبت دوم مناقصه بهره برداری از جایگاه شرکتی- نوبت دوم 23/03/1403 10:00:43 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت.... تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت.... 23/03/1403 08:28:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری از جایگاه شرکتی منطقه چالوس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری از جایگاه شرکتی منطقه چالوس 22/03/1403 10:11:00 ق.ظ استعلام طراحی و ارائه پیشنهاد فنی ایستگاه ذخیره سازی و پمپ گازوئیل استعلام طراحی و ارائه پیشنهاد فنی ایستگاه ذخیره سازی و پمپ گازوئیل 22/03/1403 09:33:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه جایگاه سیار نفتگاز 28000 لیتری دو دیسپینری چهار نازله مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه جایگاه سیار نفتگاز 28000 لیتری دو دیسپینری چهار نازله 22/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه جایگاه سیار نفتگاز 28000 لیتری دو دیسپینری چهار نازله مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه جایگاه سیار نفتگاز 28000 لیتری دو دیسپینری چهار نازله 22/03/1403 07:49:00 ق.ظ فراخوان عمومی احداث جایگاه دو منظوره CNG و بنزین فراخوان عمومی احداث جایگاه دو منظوره CNG و بنزین 22/03/1403 07:36:02 ق.ظ استعلام تعمیر کامل (اورهال ) کمپرسور 2000تام کار گاز جایگاه cng شهرداری بندر گناوه طبق مدارک پیوستی استعلام تعمیر کامل (اورهال ) کمپرسور 2000تام کار گاز جایگاه cng شهرداری بندر گناوه طبق مدارک پیوستی 21/03/1403 11:42:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری 21/03/1403 11:21:23 ق.ظ مناقصه عمومی ساخت احداث ،تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد...نوبت دوم مناقصه عمومی ساخت احداث ،تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد... نوبت دوم 21/03/1403 09:32:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث جایگاه عرضه سوخت ارتش در بوستان جهان شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث جایگاه عرضه سوخت ارتش در بوستان جهان شهر 21/03/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه احداث جایگاه عرضه سوخت ارتش در بوستان جهان شهر  مناقصه احداث جایگاه عرضه سوخت ارتش در بوستان جهان شهر  21/03/1403 07:11:00 ق.ظ فراخوان احداث ۱۵ باب جایگاه مایع و CNG - مزایده روز یکشنبه بیستم خرداد 1403 فراخوان احداث ۱۵ باب جایگاه مایع و CNG 20/03/1403 12:27:02 ب.ظ مناقصه بهره برداری از جایگاه شرکتی مناقصه بهره برداری از جایگاه شرکتی 20/03/1403 11:31:26 ق.ظ فراخوان احداث تاسیسات گاز مایع در مرکز در شهرستان ... تمدید فراخوان احداث تاسیسات گاز مایع در مرکز در شهرستان ... تمدید 20/03/1403 11:13:08 ق.ظ مناقصه خرید 4 دستگاه جایگاه سیار عرضه نفتگاز مناقصه خرید 4 دستگاه جایگاه سیار عرضه نفتگاز 20/03/1403 10:47:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری، پرداخت بخشی از درآمد در دوره بهره برداری و سپس انتقال پروژه جایگاه عرضه فرآورده مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری، پرداخت بخشی از درآمد در دوره بهره برداری و سپس انتقال پروژه جایگاه عرضه فرآورده 20/03/1403 06:05:00 ق.ظ تجدید مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی و در مرز ریمدان تجدید مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی و در مرز ریمدان 19/03/1403 10:31:16 ق.ظ فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت مشارکت در احداث پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت مشارکت در احداث پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم 19/03/1403 10:30:59 ق.ظ استعلام استعلام اورهال جایگاه CNG شهید کامیاب با قطعات مربوطه برابر لیست پیوست استعلام استعلام اورهال جایگاه CNG شهید کامیاب با قطعات مربوطه برابر لیست پیوست 19/03/1403 08:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی در مرز ریمدان منطقه چابهار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی در مرز ریمدان منطقه چابهار 19/03/1403 07:41:00 ق.ظ دعوت به سرمایه گذاری دعوت به سرمایه گذاری 19/03/1403 07:03:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث و بهره برداری جایگاه سوخت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث و بهره برداری جایگاه سوخت 19/03/1403 05:37:00 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG نوبت دوم مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG نوبت دوم 19/03/1403 05:18:38 ق.ظ مناقصه عمومی ساخت احداث ،تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد... مناقصه عمومی ساخت احداث ،تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد... 17/03/1403 08:03:43 ق.ظ تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت - مرحله دوم نوبت اول تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت - مرحله دوم نوبت اول 17/03/1403 07:37:39 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری بندر بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری بندر بوشهر 16/03/1403 11:50:00 ق.ظ استعلام قرارداد نگهداشت یکساله سیستم LG-TG پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت انبار نفت قزوین مطابق با اسناد،شرح کار و انالیز پیوست استعلام قرارداد نگهداشت یکساله سیستم LG-TG پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت انبار نفت قزوین مطابق با اسناد،شرح کار و انالیز پیوست 16/03/1403 09:02:00 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین شهر نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین شهر 16/03/1403 05:35:26 ق.ظ استعلام، دیسپنسر ‎بنزین معمولی‏ ‎تک فراورده‏ تعداد نازل ‎1‏ دیسپنسر ‎بنزین معمولی‏ ‎تک فراورده‏ تعداد نازل ‎1‏ 16/03/1403 04:10:05 ق.ظ استعلام تهیه کنتورهای هوشمند الکترومغناطیسی و سایر اجناس و مصالح لازم و نصب در چاه های عمیق انبارنفت شهدای پخش تبریز و مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز استعلام تهیه کنتورهای هوشمند الکترومغناطیسی و سایر اجناس و مصالح لازم و نصب در چاه های عمیق انبارنفت شهدای پخش تبریز و مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز 13/03/1403 02:25:00 ب.ظ تجدید مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی در مرز ریمدان منطقه چابهار تجدید مناقصه ایستگاه کنترل باک فرآورده های نفتی در مرز ریمدان منطقه چابهار 12/03/1403 12:02:38 ب.ظ استعلام اجرای تاسیسات پمپ بنزین بصورت کامل(کابل کشی لوله کشی مخزن دوربین روشنایی سقف وجایگاه تابلوشناور)طبق نقشه های پیوست تسویه پس از تاییدیه شرکت نفت استعلام اجرای تاسیسات پمپ بنزین بصورت کامل(کابل کشی لوله کشی مخزن دوربین روشنایی سقف وجایگاه تابلوشناور)طبق نقشه های پیوست تسویه پس از تاییدیه شرکت نفت 12/03/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG 10/03/1403 07:58:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری،نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG (نوبت اول) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری،نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG (نوبت اول) 10/03/1403 04:51:00 ق.ظ استعلام لایروبی مخازن و سوخترسانهای مرکز سوختگیری هواپیمایی تبریز استعلام لایروبی مخازن و سوخترسانهای مرکز سوختگیری هواپیمایی تبریز 10/03/1403 02:53:00 ق.ظ استعلام خرید دیسپنسرهای جایگاه بنزین موقوفه بکایی واقع در استان همدان، شهرستان اسدآباد، با مشخصات مندرج در برگه مشخصات فنی از شرکت واجد شرایط استعلام خرید دیسپنسرهای جایگاه بنزین موقوفه بکایی واقع در استان همدان، شهرستان اسدآباد، با مشخصات مندرج در برگه مشخصات فنی از شرکت واجد شرایط 09/03/1403 10:19:00 ق.ظ استعلام BAHRAM BAZOO BOTTOM LOADING ARMS FOR GASOLINE استعلام BAHRAM BAZOO BOTTOM LOADING ARMS FOR GASOLINE 08/03/1403 10:49:07 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جایگاه سوخت دو منظوره مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جایگاه سوخت دو منظوره 08/03/1403 06:23:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پمپ بنزین شهر شاپور آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پمپ بنزین شهر شاپور آباد 08/03/1403 05:44:00 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین شهر فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین شهر 08/03/1403 04:52:53 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین فراخوان مناقصه احداث پمپ بنزین 07/03/1403 10:54:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مجموعه خدمات شهری، فضای سبز، حراست، واحد موتوری، آتش نشانی، CNG و اداری شهرداری مهر (مدیریت پیمان) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مجموعه خدمات شهری، فضای سبز، حراست، واحد موتوری، آتش نشانی، CNG و اداری شهرداری مهر (مدیریت پیمان) 07/03/1403 10:24:00 ق.ظ تمدید فراخوان احداث تاسیسات گاز مایع در مرکز در شهرستان نیکشهر بخش بنت و شهرستان دلگان تمدید فراخوان احداث تاسیسات گاز مایع در مرکز در شهرستان نیکشهر بخش بنت و شهرستان دلگان 07/03/1403 08:02:13 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) - نوبت دوم مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) - نوبت دوم 07/03/1403 07:17:52 ق.ظ استعلام فراخوان واگذاری آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع و CNG ، وسایل توزین سبک و باسکول های سنگین جاده ای استعلام فراخوان واگذاری آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع و CNG ، وسایل توزین سبک و باسکول های سنگین جاده ای 07/03/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام خرید شناور جهت جایگاه سوخت و ... طبق مشخصات آگهی استعلام پیوست با ایران کد مشابه دارای تاییدیه شرکت پخش فراورده های نفتی(ملاک اگهی استعلام) استعلام خرید شناور جهت جایگاه سوخت و ... طبق مشخصات آگهی استعلام پیوست با ایران کد مشابه دارای تاییدیه شرکت پخش فراورده های نفتی(ملاک اگهی استعلام) 07/03/1403 03:42:00 ق.ظ استعلام تهیه کنتورهای هوشمند الکترومغناطیسی و سایر اجناس مصالح لازم و نصب در چاههای عمیق انبارنفت شهدای پخش تبریز و مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز استعلام تهیه کنتورهای هوشمند الکترومغناطیسی و سایر اجناس مصالح لازم و نصب در چاههای عمیق انبارنفت شهدای پخش تبریز و مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز 07/03/1403 01:02:00 ب.ظ استعلام استعلام اورهال جایگاه CNG شهید کامیاب با قطعات مربوطه برابر لیست پیوست استعلام استعلام اورهال جایگاه CNG شهید کامیاب با قطعات مربوطه برابر لیست پیوست 06/03/1403 09:53:00 ق.ظ استعلام قرارداد نگهداشت یکساله سیستم LG-TG پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت انبار نفت قزوین مطابق با اسناد،شرح کار و انالیز پیوست استعلام قرارداد نگهداشت یکساله سیستم LG-TG پانزده دستگاه مخزن ذخیره سوخت انبار نفت قزوین مطابق با اسناد،شرح کار و انالیز پیوست 06/03/1403 08:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای راهبری حجمی عملیات جایگاه شرکتی 1403(تجدید) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای راهبری حجمی عملیات جایگاه شرکتی 1403(تجدید) 06/03/1403 08:56:00 ق.ظ تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده های نفتی نوبت دوم تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده های نفتی نوبت دوم 06/03/1403 07:22:45 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) 06/03/1403 06:36:26 ق.ظ استعلام اقلام سوخت گیری (( طبق در خواست پیوست)) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد. استعلام اقلام سوخت گیری (( طبق در خواست پیوست)) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد. 06/03/1403 02:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امور عملیات جایگاه شرکتی گاز مایع و شرکتی نربت جام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امور عملیات جایگاه شرکتی گاز مایع و شرکتی نربت جام 05/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام اقلام سوخت گیری (( طبق در خواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهربندر امام حسن می باش . استعلام اقلام سوخت گیری (( طبق در خواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهربندر امام حسن می باش . 06/03/1403 02:16:00 ب.ظ استعلام تجهیزات پمپ بنزین- جایگاه5 استعلام تجهیزات پمپ بنزین- جایگاه5 06/03/1403 02:13:00 ب.ظ مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی منطقه البرز-تجدید مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی منطقه البرز-تجدید 05/03/1403 12:00:05 ب.ظ مناقصه اداره امور انبار نفت مناقصه اداره امور انبار نفت 05/03/1403 11:42:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی وجایگاهcngشهرداری نیمبلوک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی وجایگاهcngشهرداری نیمبلوک 05/03/1403 08:51:00 ق.ظ مناقصه احداث جایگاه سوخت دو منظوره مجتمع مس سونگون مناقصه احداث جایگاه سوخت دو منظوره مجتمع مس سونگون 05/03/1403 06:12:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح کهاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح کهاب 04/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه پمپ بنزین شهرداری خنداب طبق لیست پیوست استعلام تهیه نقشه پمپ بنزین شهرداری خنداب طبق لیست پیوست 05/03/1403 10:28:00 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم 03/03/1403 05:27:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش مهندسی فرآورده های نفتی منطقه تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش مهندسی فرآورده های نفتی منطقه تهران 02/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاههای مرزی نوبت دوم مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاههای مرزی نوبت دوم 01/03/1403 09:45:31 ق.ظ تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده های نفتی تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده های نفتی 01/03/1403 07:05:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جایگاه مرزی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جایگاه مرزی 31/02/1403 08:26:00 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت 30/02/1403 07:35:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور انبارهای نفت بیرجند، مراکز سوختگیری هواپیمایی بیرجند و طبس و امور عملیاتی ایستگاه های .. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور انبارهای نفت بیرجند، مراکز سوختگیری هواپیمایی بیرجند و طبس و امور عملیاتی ایستگاه های .. 30/02/1403 04:15:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاههای مرزی مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاههای مرزی 29/02/1403 08:56:20 ق.ظ فراخوان احداث جایگاه دومنظوره CNG و بنزین فراخوان احداث جایگاه دومنظوره CNG و بنزین 29/02/1403 06:46:52 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت - نوبت دوم فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت - نوبت دوم 29/02/1403 05:24:35 ق.ظ استعلام اقلام سوختگیری (( طبق درخواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد استعلام اقلام سوختگیری (( طبق درخواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد 25/02/1403 05:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازدید بخش خصوصی از مجاری عرضه و سرویس های صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازدید بخش خصوصی از مجاری عرضه و سرویس های صنعتی 25/02/1403 05:12:00 ق.ظ مناقصه خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) و جایگاه cng مناقصه خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) و جایگاه cng 24/02/1403 09:51:22 ق.ظ استعلام اجرای شبکه برق جایگاه CNG استعلام اجرای شبکه برق جایگاه CNG 24/02/1403 09:35:00 ق.ظ مناقصه مزایده واگذاری جایگاه مورد احداث پمپ بنزین مناقصه مزایده واگذاری جایگاه مورد احداث پمپ بنزین 24/02/1403 09:05:59 ق.ظ استعلام خرید سه دستگاه فیلتراسیون طبق مشخصات پیوست استعلام خرید سه دستگاه فیلتراسیون طبق مشخصات پیوست 22/02/1403 09:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث و بهره برداری جایگاه سوخت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث و بهره برداری جایگاه سوخت 21/02/1403 09:30:00 ب.ظ مزایده و مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداشت ، تعمیر و تامین تجهیزات ... نوبت دوم مزایده و مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداشت ، تعمیر و تامین تجهیزات ... نوبت دوم 20/02/1403 06:29:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مجموعه خدمات شهری، فضای سبز، حراست، واحد موتوری، آتش نشانی، CNG و اداری شهرداری مهر (مدیریت پیمان) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مجموعه خدمات شهری، فضای سبز، حراست، واحد موتوری، آتش نشانی، CNG و اداری شهرداری مهر (مدیریت پیمان) 19/02/1403 11:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح کهاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح کهاب 19/02/1403 11:28:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح کهاب با کلیه لوازم بر اساس آخرین دستورالعملهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه استعلام اجرای طرح کهاب با کلیه لوازم بر اساس آخرین دستورالعملهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه 19/02/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام خرید دیسپنسر مطابق مشخصات پیوستی که بایستی به تایید شرکتهای تابعه وزارت نفت برسد استعلام خرید دیسپنسر مطابق مشخصات پیوستی که بایستی به تایید شرکتهای تابعه وزارت نفت برسد 19/02/1403 10:09:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری تجدید - نوبت دوم مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری تجدید - نوبت دوم 19/02/1403 07:27:43 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت فراخوان عمومی مشارکت در احداث جایگاه سوخت 19/02/1403 05:21:12 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری - نوبت دوم تجدید مناقصه تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری - نوبت دوم 18/02/1403 08:48:08 ق.ظ مناقصه خدمات شهری- نوبت دوم مناقصه خدمات شهری- نوبت دوم 17/02/1403 10:36:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی وجایگاهcngشهرداری نیمبلوک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی وجایگاهcngشهرداری نیمبلوک 16/02/1403 10:43:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امورات اپراتوری جایگاه سوختگیری گازوئیل مناقصه واگذاری امورات اپراتوری جایگاه سوختگیری گازوئیل 16/02/1403 10:02:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات اپراتوری جایگاه سوختگیری گازوئیل و شیفت شب شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات اپراتوری جایگاه سوختگیری گازوئیل و شیفت شب شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 16/02/1403 08:01:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری تجدید 16/02/1403 08:08:50 ق.ظ استعلام استاندارد سازی و انجام تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی جایگاه سوختگیری سازمان استعلام استاندارد سازی و انجام تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی جایگاه سوختگیری سازمان 16/02/1403 07:38:00 ق.ظ مناقصه خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) و جایگاه cng مناقصه خدمات شهری (رفته گری و فضای سبز) و جایگاه cng 16/02/1403 07:37:26 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) - نوبت دوم مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌ اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) - نوبت دوم 16/02/1403 06:25:26 ق.ظ مناقصه خدمات واگذاری خدمات شهری، فضای سبز، عمران و شهرسازی، نظافت و ... نوبت دوم مناقصه خدمات واگذاری خدمات شهری، فضای سبز، عمران و شهرسازی، نظافت و ... نوبت دوم 16/02/1403 05:30:49 ق.ظ مناقصه سرمایه گذاری ساخت احداث تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد- نوبت دوم مناقصه سرمایه گذاری ساخت احداث تجهیز راه اندازی و بهره برداری پرداخت بخشی از درآمد- نوبت دوم 13/02/1403 08:21:33 ق.ظ