تجهیزات و احداث جایگاه سوخت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام احداث مخزن گاز LPG راهدارخانه گلدشت استعلام احداث مخزن گاز LPG راهدارخانه گلدشت 30/06/1402 08:16:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی پیمان سوختگیری هواپیمایی تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی پیمان سوختگیری هواپیمایی 29/06/1402 10:13:35 ق.ظ استعلام خرید لوازم تاسیساتی پمپ بنزین به شرح جدول پیوستی.جواد کیخا 09159443521کارپرداز استعلام خرید لوازم تاسیساتی پمپ بنزین به شرح جدول پیوستی.جواد کیخا 09159443521کارپرداز 29/06/1402 08:57:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت - نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت - نوبت دوم 28/06/1402 08:45:58 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت 28/06/1402 07:20:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت 28/06/1402 05:45:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی ... تجدید فراخوان مناقصه عملیات احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی ... 27/06/1402 06:37:52 ق.ظ استعلام لیتر شمار مکانیکی / کنتور گازوئیل / 2 آیتم / طبق تقاضای پیوست استعلام لیتر شمار مکانیکی / کنتور گازوئیل / 2 آیتم / طبق تقاضای پیوست 26/06/1402 04:11:00 ق.ظ مناقصه بکارگیری پیمانکار واجد شرایط جهت واگذاری مدیریت پیمان .... مناقصه بکارگیری پیمانکار واجد شرایط جهت واگذاری مدیریت پیمان .... 22/06/1402 10:46:08 ق.ظ مناقصه اداره امور حجمی / زمانی سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم مناقصه اداره امور حجمی / زمانی سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم 22/06/1402 07:19:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی قابل واگذاری شهرداری شادمهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی قابل واگذاری شهرداری شادمهر 21/06/1402 09:47:00 ق.ظ مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ...تجدید نوبت دوم مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ...تجدید نوبت دوم 21/06/1402 08:51:05 ق.ظ تجدید مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... تجدید مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... 21/06/1402 08:48:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور حجمی/ زمانی سوختگیری هواپیمایی بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور حجمی/ زمانی سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 21/06/1402 08:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد 21/06/1402 07:14:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح , ساخت و نصب حوضچه های درین مخازن اصلی مرکز سوختگیری هواپیمایی تبریز طبق شرح کار استعلام تهیه مصالح , ساخت و نصب حوضچه های درین مخازن اصلی مرکز سوختگیری هواپیمایی تبریز طبق شرح کار 21/06/1402 02:45:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم الکترو پمپ سیستم سوخت رسانی فرودگاه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم الکترو پمپ سیستم سوخت رسانی فرودگاه 20/06/1402 06:07:00 ق.ظ استعلام لایروبی مخزن 40 میلیون لیتری سقف شناور 101 بنزین معمولی در انبار نفت شهید محمد منتظری استعلام لایروبی مخزن 40 میلیون لیتری سقف شناور 101 بنزین معمولی در انبار نفت شهید محمد منتظری 20/06/1402 05:07:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری، تنظیف، فضای سبز بصورت حجمی  مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری، تنظیف، فضای سبز بصورت حجمی  19/06/1402 05:22:41 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه میتر، شماره اندازه، صافی 4 اینچ مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه میتر، شماره اندازه، صافی 4 اینچ 19/06/1402 05:20:56 ق.ظ مناقصه اداره امور حجمی / زمانی سوختگیری هواپیمایی مناقصه اداره امور حجمی / زمانی سوختگیری هواپیمایی 18/06/1402 09:58:12 ق.ظ مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم 18/06/1402 09:33:48 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاه های شرکتی (عرضه بنزین معمولی و سوپر)...- نوبت دوم مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاه های شرکتی (عرضه بنزین معمولی و سوپر)...- نوبت دوم 18/06/1402 05:40:26 ق.ظ تمدید مرحله دوم مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری دوره ای موردی تجهیزات پمپ های بنزین ... تمدید مرحله دوم مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری دوره ای موردی تجهیزات پمپ های بنزین ... 16/06/1402 07:25:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 14/06/1402 11:49:00 ق.ظ مناقصه خرید تک بال و نشانه گیری بزرگ.... مناقصه خرید تک بال و نشانه گیری بزرگ.... 14/06/1402 08:45:04 ق.ظ مناقصه خرید 3 قلم الکتروپمپ سیستم سوخت رسانی فرودگاه مناقصه خرید 3 قلم الکتروپمپ سیستم سوخت رسانی فرودگاه 14/06/1402 07:45:55 ق.ظ استعلام اتصالات سوختگیری هلی کوپتری طبق شرح درخواست پیوست. استعلام اتصالات سوختگیری هلی کوپتری طبق شرح درخواست پیوست. 14/06/1402 06:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی منطقه تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی منطقه تهران 13/06/1402 11:05:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت ومجاری عرضه درسطح منطقه ونواحی تابعه شرکت نفت کرمان مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت ومجاری عرضه درسطح منطقه ونواحی تابعه شرکت نفت کرمان 13/06/1402 10:34:11 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم 13/06/1402 04:31:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه پخش منطقه کرمان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه پخش منطقه کرمان 12/06/1402 09:45:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل دیسپنسر دو قلو طرح کهابدار (استیج2) طبق مشخصات استعلام پیوستی 09159443521 جواد کیخا استعلام تهیه و حمل دیسپنسر دو قلو طرح کهابدار (استیج2) طبق مشخصات استعلام پیوستی 09159443521 جواد کیخا 12/06/1402 09:24:00 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاه های شرکتی (عرضه بنزین معمولی و سوپر)... مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاه های شرکتی (عرضه بنزین معمولی و سوپر)... 12/06/1402 06:36:11 ق.ظ مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی 11/06/1402 09:14:58 ق.ظ استعلام سیستم سوخت رسانی فرودگاه (طبق لیست پیوست) تایید و تحویل منطقه نفتی بهرگان شهر امام حسن می باشد استعلام سیستم سوخت رسانی فرودگاه (طبق لیست پیوست) تایید و تحویل منطقه نفتی بهرگان شهر امام حسن می باشد 11/06/1402 06:47:00 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه و نواحی تابعه 09/06/1402 07:41:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی/زمانی اداره امورجایگاه شرکتی سمنان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی/زمانی اداره امورجایگاه شرکتی سمنان 08/06/1402 07:44:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمنی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمنی اداره امور جایگاه شرکتی 08/06/1402 05:24:55 ق.ظ مناقصه, ۳۲۰۸- تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی سمنان مناقصه, ۳۲۰۸- تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه شرکتی سمنان 07/06/1402 10:56:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 21 دستگاه فیلتراسیون مخازن سوخت ثابت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 21 دستگاه فیلتراسیون مخازن سوخت ثابت 07/06/1402 10:48:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری مجاری عرضه، لطفا جزییات در فرم پیوست تکمیل گردد استعلام پیمانکاری مجاری عرضه، لطفا جزییات در فرم پیوست تکمیل گردد 07/06/1402 09:51:00 ق.ظ استعلام نمونه گیری و پایش میزان انتشار BTEX از چهار گوشه انبار های نفت اردبیل، پارس آباد و خلخال و تاسیسات سوختگیری هواپیمایی فرودگاه اردبیل استعلام نمونه گیری و پایش میزان انتشار BTEX از چهار گوشه انبار های نفت اردبیل، پارس آباد و خلخال و تاسیسات سوختگیری هواپیمایی فرودگاه اردبیل 07/06/1402 09:43:00 ق.ظ مناقصه تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا - نوبت دوم مناقصه تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا - نوبت دوم 06/06/1402 11:23:18 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات عمرانی جزئی واحدهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل -نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات عمرانی جزئی واحدهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل -نوبت دوم 06/06/1402 10:56:52 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاه ...- نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاه ...- نوبت دوم 06/06/1402 10:41:44 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات عمرانی جزئی واحدهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل مناقصه اجرای عملیات عمرانی جزئی واحدهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل 06/06/1402 08:52:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا در مرز تمرچین پیرانشهر منطقه میاندوآب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا در مرز تمرچین پیرانشهر منطقه میاندوآب 06/06/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام خرید یک دستگاه ایستگاه سوخت سیار به همراه متعلقات مطابق پیوست/H استعلام تجدید استعلام خرید یک دستگاه ایستگاه سوخت سیار به همراه متعلقات مطابق پیوست/H 06/06/1402 05:11:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری دوره ای موردی تجهیزات پمپ های بنزین ... مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری دوره ای موردی تجهیزات پمپ های بنزین ... 05/06/1402 11:39:44 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اموراجرایی جایگاه شرکتی قصرشیرین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اموراجرایی جایگاه شرکتی قصرشیرین 05/06/1402 11:29:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه شرکتی تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه شرکتی 05/06/1402 09:04:02 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاه ... تجدید مناقصه واگذاری امور اجرایی جایگاه ... 05/06/1402 08:14:14 ق.ظ مناقصه خرید دو عدد ست هیدرولیک تجدید ـ نوبت دوم مناقصه خرید دو عدد ست هیدرولیک تجدید ـ نوبت دوم 04/06/1402 10:21:13 ق.ظ استعلام جابجایی یک دستگاه رفیولر 20 هزار لیتری سوخت جهت سوختگیری هواپیمایی ( محموله ترافیکی ) با تریلی کفی یا کمرشکن طبق شرح کار پیوست استعلام جابجایی یک دستگاه رفیولر 20 هزار لیتری سوخت جهت سوختگیری هواپیمایی ( محموله ترافیکی ) با تریلی کفی یا کمرشکن طبق شرح کار پیوست 04/06/1402 09:43:00 ق.ظ مناقصه تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا مناقصه تجمیع عرضه سوخت، ایستگاه کنترل باک و تامین غذا 04/06/1402 08:06:15 ق.ظ مناقصه, واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع باقرخان مناقصه, واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع باقرخان 04/06/1402 08:01:11 ق.ظ فراخوان عمومی عملیات احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی کوچک مقیاس ... فراخوان عمومی عملیات احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی کوچک مقیاس ... 04/06/1402 07:22:14 ق.ظ استعلام اجرای تاسیسات جایگاه تک سکوی پمپ بنزین شهر علی اکبر طبق استعلام پیوستی .شماره تماس09159443521 استعلام اجرای تاسیسات جایگاه تک سکوی پمپ بنزین شهر علی اکبر طبق استعلام پیوستی .شماره تماس09159443521 04/06/1402 10:23:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری مجاری عرضه استعلام پیمانکاری مجاری عرضه 04/06/1402 10:18:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل دیسپنسر دو قلو طرح کهاب2 طبق استعلام کتبی پیوستی.شماره تماس 09159443521 جواد کیخا استعلام تهیه و حمل دیسپنسر دو قلو طرح کهاب2 طبق استعلام کتبی پیوستی.شماره تماس 09159443521 جواد کیخا 02/06/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری مجاری عرضه استعلام پیمانکاری مجاری عرضه 02/06/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام انجام جوشکاری در خط لوله فرآورده های بنزین ,نفت سفید , نفتگاز و آب و سازه و ساپورت گذاری مدنظر می باشد استعلام انجام جوشکاری در خط لوله فرآورده های بنزین ,نفت سفید , نفتگاز و آب و سازه و ساپورت گذاری مدنظر می باشد 01/06/1402 11:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه زاهدان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه زاهدان 01/06/1402 11:00:00 ق.ظ استعلام استاندارد سازی جایگاه سی ان جی اتوبوسرانی رشت استعلام استاندارد سازی جایگاه سی ان جی اتوبوسرانی رشت 01/06/1402 07:23:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پیمان استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل - نوبت دوم  فراخوان مناقصه پیمان استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل - نوبت دوم  31/05/1402 07:08:26 ق.ظ فراخوان مناقصه پیمان استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل فراخوان مناقصه پیمان استفاده بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل 29/05/1402 11:25:49 ق.ظ استعلام شیلنگ تخلیه سوخت گازوئیل استعلام شیلنگ تخلیه سوخت گازوئیل 29/05/1402 08:43:37 ق.ظ مناقصه خرید دو عدد ست هیدرولیک تجدید مناقصه خرید دو عدد ست هیدرولیک تجدید 29/05/1402 08:16:03 ق.ظ استعلام سرویس ونصب دو دستگاه پیمانه گیر وشمارش انداز مکانیکی مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام سرویس ونصب دو دستگاه پیمانه گیر وشمارش انداز مکانیکی مجتمع سنگ آهن سنگان 29/05/1402 03:13:00 ق.ظ استعلام خرید پمپ توزیع سوخت تک نازله و دو نازله استعلام خرید پمپ توزیع سوخت تک نازله و دو نازله 28/05/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام جایگاه سی ان جی 2 استعلام خرید اقلام جایگاه سی ان جی 2 28/05/1402 07:14:00 ق.ظ استعلام تعمیرجایگاه سی ان جی تازه آباد رشت استعلام تعمیرجایگاه سی ان جی تازه آباد رشت 28/05/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی نخودچر1رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی نخودچر1رشت 28/05/1402 06:42:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی نخودچر 2رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی نخودچر 2رشت 28/05/1402 06:38:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی گیل 2 رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی گیل 2 رشت 28/05/1402 06:32:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی گیل 1رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی گیل 1رشت 28/05/1402 06:30:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی دولت آباد 1 رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی دولت آباد 1 رشت 28/05/1402 06:20:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی اتوبوسرانی رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی اتوبوسرانی رشت 28/05/1402 06:03:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی دولت آباد 2 رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی دولت آباد 2 رشت 28/05/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی تازه آباد رشت استعلام استانداردسازی جایگاه سی ان جی تازه آباد رشت 28/05/1402 05:24:00 ق.ظ استعلام اجرای تاسیسات جایگاه تک سکوی پمپ بنزین شهر علی اکبر طبق استعلام پیوستی . استعلام اجرای تاسیسات جایگاه تک سکوی پمپ بنزین شهر علی اکبر طبق استعلام پیوستی . 25/05/1402 09:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد 25/05/1402 08:02:00 ق.ظ فراخوان مناقصه نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخت رسان نوبت دوم فراخوان مناقصه نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخت رسان نوبت دوم 25/05/1402 05:11:51 ق.ظ مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی ​​​​​​​نوبت دوم  24/05/1402 08:53:15 ق.ظ استعلام تعمیرات تیوب سیل مخزن 1013 بنزین استعلام تعمیرات تیوب سیل مخزن 1013 بنزین 24/05/1402 04:55:00 ق.ظ استعلام سرویس ونصب دو دستگاه تلمبه های گازوئیل وینزین مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام سرویس ونصب دو دستگاه تلمبه های گازوئیل وینزین مجتمع سنگ آهن سنگان 24/05/1402 03:29:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخترسان مراکز سوختگیری هواپیمایی کشور مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخترسان مراکز سوختگیری هواپیمایی کشور 23/05/1402 10:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین 23/05/1402 09:58:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب وسل فیلتر ۴۰ دستگاه واحد سوخترسان مراکز سوختگیری کشور مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب وسل فیلتر ۴۰ دستگاه واحد سوخترسان مراکز سوختگیری کشور 23/05/1402 09:31:20 ق.ظ مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... ـ نوبت دوم مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... ـ نوبت دوم 23/05/1402 09:03:42 ق.ظ مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... 23/05/1402 09:02:56 ق.ظ فراخوان مناقصه نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخت رسان فراخوان مناقصه نصب وسل فیلتر 40 دستگاه واحد سوخت رسان 23/05/1402 06:54:20 ق.ظ مناقصه, واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع باقرخان مناقصه, واگذاری عملیات امور جاری جایگاه گاز مایع باقرخان 23/05/1402 05:43:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت 22/05/1402 06:09:00 ق.ظ مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات سوختگیری هواپیمایی 21/05/1402 12:25:50 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه دیسپنسر(نوبت سوم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه دیسپنسر(نوبت سوم) 21/05/1402 09:35:00 ق.ظ استعلام پروژه گازرسانی به جایگاه دومنظوره مسعود سرمست بر اساس برآورد و شرح خدمات پیوست(بارگذاری شماره تماس الزامیست) استعلام پروژه گازرسانی به جایگاه دومنظوره مسعود سرمست بر اساس برآورد و شرح خدمات پیوست(بارگذاری شماره تماس الزامیست) 21/05/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام سرویس دستگاه تلمبه سوخت گازوئیل وبنزین مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام سرویس دستگاه تلمبه سوخت گازوئیل وبنزین مجتمع سنگ آهن سنگان 21/05/1402 04:51:00 ق.ظ استعلام تعمیرجایگاه نخودچر2 استعلام تعمیرجایگاه نخودچر2 21/05/1402 11:19:00 ق.ظ