حسابداری و خدمات مالی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام سامانه اعتبارات امورمالی مدیریت طبق فایل پیوست استعلام سامانه اعتبارات امورمالی مدیریت طبق فایل پیوست 04/04/1403 09:56:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین ستاد و شهرستان های یازده گانه مناقصه, واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین ستاد و شهرستان های یازده گانه 04/04/1403 08:40:14 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه برای گردآوری تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای.... آگهی فراخوان مناقصه برای گردآوری تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای.... 04/04/1403 07:09:50 ق.ظ استعلام فرم پیشنهاد قیمت حقوق و مزایای متصدی خدمات (قرارداد سود مدیریت) استعلام فرم پیشنهاد قیمت حقوق و مزایای متصدی خدمات (قرارداد سود مدیریت) 04/04/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی 04/04/1403 01:09:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خبر و انواع محصولات و محتوای رسانه ای و عملیات پشتیبانی خبررسانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خبر و انواع محصولات و محتوای رسانه ای و عملیات پشتیبانی خبررسانی 03/04/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام انعقاد قراردادهای خدمات پژوهشی و پشتیبانی سال 1403 طبق فایلهای پیوست استعلام انعقاد قراردادهای خدمات پژوهشی و پشتیبانی سال 1403 طبق فایلهای پیوست 03/04/1403 07:24:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه انجام خدمات پشتیبانی شامل:خدمات دفتری،... آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه انجام خدمات پشتیبانی شامل:خدمات دفتری،... 02/04/1403 12:18:04 ب.ظ مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... 02/04/1403 04:01:43 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره مالی و انجام عملیات مالی وحسابداری و ثبت اطلاعات سنوات قبل و جاری طرح های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شهر جدید فولادشهر استعلام انجام خدمات مشاوره مالی و انجام عملیات مالی وحسابداری و ثبت اطلاعات سنوات قبل و جاری طرح های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شهر جدید فولادشهر 31/03/1403 07:02:00 ق.ظ مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف 31/03/1403 06:58:38 ق.ظ مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... 31/03/1403 04:16:54 ق.ظ استعلام پشتیبانی از مجموعه سیستم های حوزه اداری و مالی سازمان زندانها طبق شرح مندرج در لیست های پیوست (شش برگ) با تنظیم قرارداد استعلام پشتیبانی از مجموعه سیستم های حوزه اداری و مالی سازمان زندانها طبق شرح مندرج در لیست های پیوست (شش برگ) با تنظیم قرارداد 30/03/1403 11:12:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، ل مناقصه, انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، ل 30/03/1403 08:20:30 ق.ظ مناقصه, تجدید دوم انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و ا مناقصه, تجدید دوم انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و ا 30/03/1403 08:12:02 ق.ظ مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... - مناقصه روز چهارشنبه سی ام خرداد 1403 مناقصه و مزایده تهاتر ارز حاصل از صادرات... 30/03/1403 07:50:24 ق.ظ استعلام انعقاد قراردادهای خدمات پژوهشی و پشتیبانی سال 1403 طبق فایلهای پیوست استعلام انعقاد قراردادهای خدمات پژوهشی و پشتیبانی سال 1403 طبق فایلهای پیوست 30/03/1403 07:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مالی اداری و خدمات مشترکین ستاد شرکت وشهرستانهای 11گانه استان چهار محال وبختیاری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مالی اداری و خدمات مشترکین ستاد شرکت وشهرستانهای 11گانه استان چهار محال وبختیاری 30/03/1403 05:16:00 ق.ظ استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی 30/03/1403 02:06:00 ب.ظ مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی اداری و خدمات مشترکین مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی اداری و خدمات مشترکین 29/03/1403 10:48:35 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ...- نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ...- نوبت دوم 29/03/1403 09:38:50 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید نوبت دوم 29/03/1403 07:29:17 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... 29/03/1403 07:00:33 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی تخصصی...- نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی تخصصی...- نوبت دوم 29/03/1403 04:47:24 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ... مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ... 27/03/1403 11:03:20 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 27/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 27/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید 27/03/1403 07:19:49 ق.ظ تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر- نوبت دوم تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر- نوبت دوم 27/03/1403 07:07:42 ق.ظ فراخوان انتخاب حسابرس فراخوان انتخاب حسابرس 26/03/1403 06:54:52 ق.ظ استعلام حسابرسی صورت های مالی مرکز آموزش عالی لار، مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29 استعلام حسابرسی صورت های مالی مرکز آموزش عالی لار، مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29 26/03/1403 05:39:00 ق.ظ استعلام جذب 12نفر نیروی مشاور درامورمالی باشرایط درنظر گرفته شده(پیوست) الویت با شرکتهای بومی استان میباشد. استعلام جذب 12نفر نیروی مشاور درامورمالی باشرایط درنظر گرفته شده(پیوست) الویت با شرکتهای بومی استان میباشد. 26/03/1403 05:34:00 ق.ظ استعلام جذب 12نفر نیروی مشاور درامورمالی باشرایط درنظر گرفته شده(پیوست) الویت با شرکتهای بومی استان میباشد. استعلام جذب 12نفر نیروی مشاور درامورمالی باشرایط درنظر گرفته شده(پیوست) الویت با شرکتهای بومی استان میباشد. 26/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام حسابرسی صورت های مالی مرکز آموزش عالی لار، مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29 مشتمل بر صورت های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی استعلام حسابرسی صورت های مالی مرکز آموزش عالی لار، مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29 مشتمل بر صورت های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی 26/03/1403 04:42:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال 1401 طبق شرایط عمومی و شرح خدمات پیوست . استعلام ارائه خدمات محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال 1401 طبق شرایط عمومی و شرح خدمات پیوست . 23/03/1403 09:40:00 ق.ظ فراخوان شناسایی حسابرس رسمی فراخوان شناسایی حسابرس رسمی 22/03/1403 10:35:45 ق.ظ استعلام حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استعلام حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 22/03/1403 08:27:00 ق.ظ مناقصه نصب، سرویس، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و جمع آوری برقهای غیرمجاز...- نوبت دوم مناقصه نصب، سرویس، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و جمع آوری برقهای غیرمجاز...- نوبت دوم 22/03/1403 08:23:23 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری مشترکین نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری مشترکین نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم 21/03/1403 07:56:37 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ...- نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ...- نوبت دوم 21/03/1403 05:07:18 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب شوش تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب شوش 20/03/1403 11:54:18 ق.ظ استعلام واگذاری امور اپراتوری امور مالی (حسابدار) بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان از مورخ 1403/05/01 لغایت 1404/04/31 به مدت یکسال مطابق شرایط پیوستی استعلام واگذاری امور اپراتوری امور مالی (حسابدار) بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان از مورخ 1403/05/01 لغایت 1404/04/31 به مدت یکسال مطابق شرایط پیوستی 20/03/1403 10:28:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1402 آگهی فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1402 20/03/1403 09:42:52 ق.ظ استعلام نرم افزار حسابداری-ایران کد مشابه می باشد-پرکردن برگ استعلام الزامی است استعلام نرم افزار حسابداری-ایران کد مشابه می باشد-پرکردن برگ استعلام الزامی است 20/03/1403 09:09:00 ق.ظ تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر 20/03/1403 06:05:46 ق.ظ تجدید مناقصه راهبری مشاغل پشتیبانی... تجدید مناقصه راهبری مشاغل پشتیبانی... 19/03/1403 10:43:28 ق.ظ مناقصه نصب، سرویس، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و جمع آوری برقهای غیرمجاز... مناقصه نصب، سرویس، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و جمع آوری برقهای غیرمجاز... 19/03/1403 10:29:05 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی سال مالی 1402 دهیاریهای استان کردستان استعلام انجام حسابرسی سال مالی 1402 دهیاریهای استان کردستان 19/03/1403 08:44:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی سال مالی 1401 دهیاریهای استان کردستان استعلام انجام حسابرسی سال مالی 1401 دهیاریهای استان کردستان 19/03/1403 08:39:00 ق.ظ مناقصه, راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی ، رفاهی و پشتیبانی ، اتش نشانی و ... مناقصه, راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی ، رفاهی و پشتیبانی ، اتش نشانی و ... 19/03/1403 08:20:44 ق.ظ استعلام ارائه خدمات محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال 1401 طبق شرایط عمومی و شرح خدمات پیوست . استعلام ارائه خدمات محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال 1401 طبق شرایط عمومی و شرح خدمات پیوست . 19/03/1403 06:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی فعالیت های مربوط به خدمات پشتیبانی مالی واداری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی فعالیت های مربوط به خدمات پشتیبانی مالی واداری 19/03/1403 05:47:00 ق.ظ فراخوان عمومی گردآوری، تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای شامل خبر، مقاله، گزارش های نوشتاری، صوتی و ... - نوبت دوم فراخوان عمومی گردآوری، تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای شامل خبر، مقاله، گزارش های نوشتاری، صوتی و ... - نوبت دوم 19/03/1403 05:04:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه شماره 11-606-1402 موضوع راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی، رفاهی و پشتیبانی، آتشنشانی و اطفاء مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه شماره 11-606-1402 موضوع راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی، رفاهی و پشتیبانی، آتشنشانی و اطفاء 19/03/1403 03:56:00 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری مشترکین نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا - مناقصه روز پنجشنبه هفدهم خرداد 1403 تجدید مناقصه خدمات امور اداری امور مالی انبارها بهره برداری مشترکین نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا 17/03/1403 08:14:56 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ... مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ... 17/03/1403 08:10:36 ق.ظ فراخوان عمومی تعیین حسابرس مالی دانشگاه فراخوان عمومی تعیین حسابرس مالی دانشگاه 17/03/1403 07:24:00 ق.ظ فراخوان عمومی گردآوری، تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای شامل خبر، مقاله، گزارش های نوشتاری، صوتی و ... فراخوان عمومی گردآوری، تولید و توزیع انواع محتوای رسانه ای شامل خبر، مقاله، گزارش های نوشتاری، صوتی و ... 17/03/1403 05:14:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل خدمات اداری، مالی، مشترکین، و انبار، خدمات عمومی، خدمات بهره برداری آب و فاضلاب، رانند مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل خدمات اداری، مالی، مشترکین، و انبار، خدمات عمومی، خدمات بهره برداری آب و فاضلاب، رانند 16/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خبر و انواع محصولات و محتوای رسانه ای و عملیات پشتیبانی خبررسانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خبر و انواع محصولات و محتوای رسانه ای و عملیات پشتیبانی خبررسانی 16/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام پشتیبانی نرم افزارهای جامع اداری ، مالی نیروگاه زرند«طبق شرح کار پیوست» استعلام پشتیبانی نرم افزارهای جامع اداری ، مالی نیروگاه زرند«طبق شرح کار پیوست» 16/03/1403 11:36:00 ق.ظ استعلام استعلام انتخاب حسابرس مستقل جهت سال مالی 1403 طبق شرایط پیوستی استعلام استعلام انتخاب حسابرس مستقل جهت سال مالی 1403 طبق شرایط پیوستی 16/03/1403 09:19:00 ق.ظ استعلام تعیین حسابرس مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان سال 1403 استعلام تعیین حسابرس مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان سال 1403 16/03/1403 09:18:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات پیمانکاری شامل خدمات اداری، مالی، مشترکین، بازرگانی و انبار، خدمات عمومی... تجدید مناقصه انجام خدمات پیمانکاری شامل خدمات اداری، مالی، مشترکین، بازرگانی و انبار، خدمات عمومی... 16/03/1403 06:17:46 ق.ظ استعلام تامین هزینه قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای مالی. انبار.برنامه ریزی و بازرگانی همکاران سیستم بمدت یکسال استعلام تامین هزینه قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای مالی. انبار.برنامه ریزی و بازرگانی همکاران سیستم بمدت یکسال 13/03/1403 06:45:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای امور حسابداری و حسابرسی داخلی استعلام خدمات مشاوره ای امور حسابداری و حسابرسی داخلی 13/03/1403 06:44:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی 13/03/1403 02:32:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تکمیل وارسال اسناد پزشکی بیمارستانها به موسسات بیمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تکمیل وارسال اسناد پزشکی بیمارستانها به موسسات بیمه 12/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات حسابرسی 1402 استعلام انجام خدمات حسابرسی 1402 12/03/1403 07:29:00 ق.ظ تجدید مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف - نوبت دوم تجدید مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف - نوبت دوم 10/03/1403 07:15:43 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... 10/03/1403 07:03:14 ق.ظ استعلام واگذاری امور اپراتوری امور مالی (حسابدار) بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان از مورخ 1403/05/01 لغایت 1404/04/31 به مدت یکسال مطابق شرایط پیوستی استعلام واگذاری امور اپراتوری امور مالی (حسابدار) بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان از مورخ 1403/05/01 لغایت 1404/04/31 به مدت یکسال مطابق شرایط پیوستی 10/03/1403 06:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف ( بخش های اداری ، مالی ، کارشناسی ، بهره برداری ، فنی ، پش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف ( بخش های اداری ، مالی ، کارشناسی ، بهره برداری ، فنی ، پش 09/03/1403 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف تجدید مناقصه برونسپاری انجام خدمات پشتیبانی به حوزه های مختلف 09/03/1403 09:12:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی امور آب و فاضلاب اراک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی امور آب و فاضلاب اراک 09/03/1403 08:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد کار حجمی ستاد و شهرستانها فرمهین، کمیجان، محلات، خنداب، دلیجان، زرندیه، تفرش، شازند و خمین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد کار حجمی ستاد و شهرستانها فرمهین، کمیجان، محلات، خنداب، دلیجان، زرندیه، تفرش، شازند و خمین 09/03/1403 08:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه راهبری مشاغل عملیاتی ... تجدید مناقصه راهبری مشاغل عملیاتی ... 08/03/1403 05:50:47 ق.ظ استعلام حق بهره برداری زیرسیستم های حسابداری، نقدینگی و بانک (خزانه داری) و همچنین ارائه خدمات جهت پیاده سازی شیوه نامه ابلاغی خزانه داری استعلام حق بهره برداری زیرسیستم های حسابداری، نقدینگی و بانک (خزانه داری) و همچنین ارائه خدمات جهت پیاده سازی شیوه نامه ابلاغی خزانه داری 07/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام حسابرسی دهیاری های بخش موران شهرستان گرمی سال1400 استعلام حسابرسی دهیاری های بخش موران شهرستان گرمی سال1400 07/03/1403 07:54:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های تجدید نوبت سوم فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های تجدید نوبت سوم 07/03/1403 07:16:36 ق.ظ استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی 07/03/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی تخصصی مناقصه تامین نیروی انسانی تخصصی 07/03/1403 06:08:36 ق.ظ استعلام برگزاری ۱۴۱ دوره آموزشی حیطه اداری و مالی وفق پیوست های: عناوین دوره های آموزشی بهمراه فایل شرح خدمات و دستاوردهای مورد انتظار استعلام برگزاری ۱۴۱ دوره آموزشی حیطه اداری و مالی وفق پیوست های: عناوین دوره های آموزشی بهمراه فایل شرح خدمات و دستاوردهای مورد انتظار 07/03/1403 03:33:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره اخذ خدمات مشاوره جامع مالی، اقتصادی و کنترل مؤلفه های طرح و پروژه های سازمان (خرید خدمات مشاوره PMO)) مناقصه، خرید خدمات مشاوره اخذ خدمات مشاوره جامع مالی، اقتصادی و کنترل مؤلفه های طرح و پروژه های سازمان (خرید خدمات مشاوره PMO)) 07/03/1403 03:04:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی استعلام خرید خدمات مالی و حسابرسی داخلی 07/03/1403 01:00:00 ب.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های نوبت دوم تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های نوبت دوم 06/03/1403 09:28:29 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و...- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و...- نوبت دوم 06/03/1403 08:42:12 ق.ظ فراخوان انتخاب حسابرس - نوبت سوم فراخوان انتخاب حسابرس - نوبت سوم 06/03/1403 07:43:53 ق.ظ استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری و توسعه سامانه جامع مالی و اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1403 مربوط به شرکت فرجام فراپرداز استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری و توسعه سامانه جامع مالی و اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1403 مربوط به شرکت فرجام فراپرداز 05/03/1403 11:17:00 ق.ظ مناقصه, خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه, خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 05/03/1403 10:35:09 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، ل مناقصه, انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، ل 05/03/1403 10:26:51 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... 05/03/1403 10:32:26 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره جامع مالی اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های 05/03/1403 10:26:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 05/03/1403 09:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 05/03/1403 09:04:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی - نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی - نوبت دوم 05/03/1403 05:51:13 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 01/03/1403 05:42:46 ق.ظ استعلام پشتیبانی نرم افزار های اداری ومالی راهکاران به شرح شرایط فنی پیوست استعلام پشتیبانی نرم افزار های اداری ومالی راهکاران به شرح شرایط فنی پیوست 31/02/1403 07:28:00 ق.ظ استعلام حسابرسی تشکل های عشایری استان البرز استعلام حسابرسی تشکل های عشایری استان البرز 29/02/1403 09:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تکمیل وارسال اسناد پزشکی بیمارستانها به موسسات بیمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به تکمیل وارسال اسناد پزشکی بیمارستانها به موسسات بیمه 26/02/1403 09:30:00 ب.ظ