حسابداری و خدمات مالی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, انجام خدمات حسابداری بر اساس استانداردهای مالی و اداری ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه و قانون تج مناقصه, انجام خدمات حسابداری بر اساس استانداردهای مالی و اداری ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه و قانون تج 09/09/1401 07:41:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات حسابداری بر اساس استانداردهای مالی و اداری، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه و قانون تجارت و ... فراخوان مناقصه انجام خدمات حسابداری بر اساس استانداردهای مالی و اداری، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه و قانون تجارت و ... 09/09/1401 07:31:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حسابداری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حسابداری 09/09/1401 06:04:00 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:09:06 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم 08/09/1401 07:38:26 ق.ظ استعلام شرح خدمات درخواستی شامل انجام حسابرسی عملیاتی برای سال منتهی به 1400/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران - بارگذاری پیش فاکتور در سامانه الزامیست استعلام شرح خدمات درخواستی شامل انجام حسابرسی عملیاتی برای سال منتهی به 1400/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران - بارگذاری پیش فاکتور در سامانه الزامیست 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ استعلام ارائه خدمات حسابداری، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل استعلام ارائه خدمات حسابداری، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل 06/09/1401 10:48:00 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... 06/09/1401 09:33:51 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال طبق فایل پیوستی استعلام انجام حسابرسی دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال طبق فایل پیوستی 06/09/1401 08:04:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا 06/09/1401 07:15:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0154 خدمات مور نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل اموال مدیریت امور مالی ستاد شرکت ملی مناطق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0154 خدمات مور نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل اموال مدیریت امور مالی ستاد شرکت ملی مناطق 05/09/1401 06:43:00 ق.ظ فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... 02/09/1401 11:10:04 ق.ظ فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... نوبت دوم فراخوان مناقصه مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و ... نوبت دوم 02/09/1401 10:49:05 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1401 - مرحله دوم فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1401 - مرحله دوم 02/09/1401 10:24:32 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه - نوبت دوم تجدید مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه - نوبت دوم 01/09/1401 06:54:44 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری نیروهای حجمی شامل امور اداری ،مالی ،بهره برداری و آبدارخانه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری نیروهای حجمی شامل امور اداری ،مالی ،بهره برداری و آبدارخانه 30/08/1401 10:45:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه تجدید مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه 30/08/1401 06:22:07 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز اموراداری ( مدیریت منابع انسانی ) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز اموراداری ( مدیریت منابع انسانی ) 29/08/1401 05:55:00 ق.ظ استعلام حسابرسی صورت های مالی یک ساله سالهای 98 و 99 دهیاریها ، استعلام حسابرسی صورت های مالی یک ساله سالهای 98 و 99 دهیاریها ، 29/08/1401 05:00:00 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۱۵۴ خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترول اموال مدیریت امور مالی ستاد شرکت م مناقصه, م م/۰۱/۰۱۵۴ خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترول اموال مدیریت امور مالی ستاد شرکت م 28/08/1401 08:23:52 ق.ظ استعلام قرارداد پشتیبانی نرم افزار سیستمهای مالی استعلام قرارداد پشتیبانی نرم افزار سیستمهای مالی 28/08/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حسابرسی استعلام انجام عملیات حسابرسی 28/08/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام حسابرسی سال های مالی 1399 -1400 - 1401 شهرداری محمودآباد و سازمان حمل و نقل همگانی شهر محمودآباد استعلام حسابرسی سال های مالی 1399 -1400 - 1401 شهرداری محمودآباد و سازمان حمل و نقل همگانی شهر محمودآباد 28/08/1401 04:34:00 ق.ظ استعلام تهیه و پشتیبانی کیف پول الکترونیک استعلام تهیه و پشتیبانی کیف پول الکترونیک 25/08/1401 09:38:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی 25/08/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام مدارک پیوستی بارگذاری گرددید.شرایط قرارد از تاریخ یک مهر ماه 1401 می باشد استعلام مدارک پیوستی بارگذاری گرددید.شرایط قرارد از تاریخ یک مهر ماه 1401 می باشد 24/08/1401 11:24:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات حسابداری، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل استعلام ارائه خدمات حسابداری، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل 24/08/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی 23/08/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام حسارسی استعلام حسارسی 23/08/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام ارتقای سامانه اموال جهت اجرای حسابداری تعهدی استعلام ارتقای سامانه اموال جهت اجرای حسابداری تعهدی 23/08/1401 01:33:00 ب.ظ فراخوان انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) فراخوان انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) 22/08/1401 06:54:27 ق.ظ استعلام پشتیبانی از سامانه حسابداری و اموال انجمن های حمایت از زندانیان طبق شرح مندرج در فایل پیوست استعلام پشتیبانی از سامانه حسابداری و اموال انجمن های حمایت از زندانیان طبق شرح مندرج در فایل پیوست 22/08/1401 01:42:00 ب.ظ استعلام طبق لیست پیوست استعلام طبق لیست پیوست 21/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام حسابرسی سه سال 108دهیاری شهرستان اردبیل طبق فایل پیوستی استعلام حسابرسی سه سال 108دهیاری شهرستان اردبیل طبق فایل پیوستی 21/08/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام حسابرسی سه سال دهیاریهای شهرستان اردبیل طبق فایل پیوستی استعلام حسابرسی سه سال دهیاریهای شهرستان اردبیل طبق فایل پیوستی 21/08/1401 10:04:00 ق.ظ فراخوان طرح حسابرسی کامپیوتری و فناوری اطلاعات- نوبت دوم فراخوان طرح حسابرسی کامپیوتری و فناوری اطلاعات- نوبت دوم 19/08/1401 04:47:43 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا نوبت دوم 18/08/1401 10:15:02 ق.ظ استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر 18/08/1401 07:23:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی نوبت دوم مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی نوبت دوم 18/08/1401 07:08:46 ق.ظ استعلام مدیریت پیمان حجم فعالیت اداری،مالی،پشتیبانی و خدماتی واحدهای تابعه دانشگاه (براورد با 360 نفر و هزینه پرسنلی 120 میلیون ریال) استعلام مدیریت پیمان حجم فعالیت اداری،مالی،پشتیبانی و خدماتی واحدهای تابعه دانشگاه (براورد با 360 نفر و هزینه پرسنلی 120 میلیون ریال) 17/08/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر 17/08/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام خدمات مورد نیاز جهت تحول آفرینی فرهنگ سازی مالیاتی مطابق درخواست (مدت زمان انجام پروژه 3 ماهه) استعلام خدمات مورد نیاز جهت تحول آفرینی فرهنگ سازی مالیاتی مطابق درخواست (مدت زمان انجام پروژه 3 ماهه) 17/08/1401 06:49:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی استعلام انجام حسابرسی عملیاتی طبق فایل پیوستی 17/08/1401 05:17:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا 16/08/1401 10:26:39 ق.ظ استعلام حسابرسی عملکرد شهرداری پارس آباد مغان استعلام حسابرسی عملکرد شهرداری پارس آباد مغان 16/08/1401 09:35:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی 16/08/1401 07:02:17 ق.ظ استعلام نیرو متخصص حسابداری دولتی ترجیحا آقا جهت حسابداری طرح تملک و... موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 24ماهه جهت کار در شرکت عمران شهر جدید گلبهار. استعلام نیرو متخصص حسابداری دولتی ترجیحا آقا جهت حسابداری طرح تملک و... موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 24ماهه جهت کار در شرکت عمران شهر جدید گلبهار. 16/08/1401 01:14:00 ب.ظ مناقصه, برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی مناقصه, برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 15/08/1401 11:14:17 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است 2 درخواست برابر مشخصات فایل پیوست مد نظر است 3 الصاق پیش فاکتور ممهور عین درخواست الزامی است 4 پرداخت نقدی برابر پیوست استعلام ایران کد مشابه است 2 درخواست برابر مشخصات فایل پیوست مد نظر است 3 الصاق پیش فاکتور ممهور عین درخواست الزامی است 4 پرداخت نقدی برابر پیوست 15/08/1401 08:11:00 ق.ظ فراخوان شناسایی شرکت های دارای محصول و تجربه پیاده سازی پلتفرم بومی حوزه مالیاتی و پرداخت فراخوان شناسایی شرکت های دارای محصول و تجربه پیاده سازی پلتفرم بومی حوزه مالیاتی و پرداخت 15/08/1401 07:18:28 ق.ظ فراخوان خدمات حسابرسی فراخوان خدمات حسابرسی 15/08/1401 05:23:55 ق.ظ استعلام بررسی اسنادحسابداری مربوط به سالهای 1387 لغایت 1397 به مدت 10 سال جهت استخراج اطلاعات مالیات برارزش افزوده و استردادآن استعلام بررسی اسنادحسابداری مربوط به سالهای 1387 لغایت 1397 به مدت 10 سال جهت استخراج اطلاعات مالیات برارزش افزوده و استردادآن 14/08/1401 08:31:00 ق.ظ استعلام فراخوان انتخاب حسابرس سال 1401 بر اساس شیوه نامه منضم هیاءت امناء 98/11/7 طبق شرایط و مدارک فایل پیوست استعلام فراخوان انتخاب حسابرس سال 1401 بر اساس شیوه نامه منضم هیاءت امناء 98/11/7 طبق شرایط و مدارک فایل پیوست 14/08/1401 06:42:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید نوبت دوم 14/08/1401 06:38:22 ق.ظ مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری - نوبت دوم مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری - نوبت دوم 14/08/1401 06:22:18 ق.ظ فراخوان طرح حسابرسی کامپیوتری و فناوری اطلاعات فراخوان طرح حسابرسی کامپیوتری و فناوری اطلاعات 12/08/1401 06:23:53 ق.ظ استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط 12/08/1401 04:42:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط 12/08/1401 04:34:00 ق.ظ استعلام شناسایی احصا صورت مالی وگزارشات حسابرسی درتمام ادارات کل استانی وزارت تعاون اجتماعی که تاتاریخ عقد قرارداد درسامانه استعلام شناسایی احصا صورت مالی وگزارشات حسابرسی درتمام ادارات کل استانی وزارت تعاون اجتماعی که تاتاریخ عقد قرارداد درسامانه 12/08/1401 01:34:00 ب.ظ استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط استعلام انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی یک ساله سال های 1398 و 1399 دهیاری های شهرستان بیله سوار به شرکت ها و موسسه های حسابرسی واجد شرایط 11/08/1401 11:07:00 ق.ظ استعلام حسابداری مالی استعلام حسابداری مالی 11/08/1401 10:40:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه - نوبت دوم مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه - نوبت دوم 11/08/1401 09:33:38 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید مناقصه خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت .... تجدید 11/08/1401 08:27:12 ق.ظ مناقصه, انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری مناقصه, انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری 11/08/1401 08:05:56 ق.ظ مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری 11/08/1401 08:01:24 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری خود را براساس استانداردهای مالی واداری، قوانین و مقررات مالیاتی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام بخشی از خدمات پشتیبانی ، مالی واداری خود را براساس استانداردهای مالی واداری، قوانین و مقررات مالیاتی 11/08/1401 05:23:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 11/08/1401 02:19:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رائه خدمات کارکنان نیروهای حجمی شامل امور اداری، مالی ، بهره برداری و آبدارخانه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رائه خدمات کارکنان نیروهای حجمی شامل امور اداری، مالی ، بهره برداری و آبدارخانه 10/08/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام حسابرسی دهیاران استعلام حسابرسی دهیاران 10/08/1401 08:23:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه مناقصه ارائه خدمات کارکنان پیمانکاری حجمی شامل امور اداری، مالی، بهره برداری، آبدارخانه 10/08/1401 07:03:03 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی(ارزیابی عملکرد شرکت)برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 (طبق شرایط پیوست) استعلام انجام حسابرسی عملیاتی(ارزیابی عملکرد شرکت)برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 (طبق شرایط پیوست) 10/08/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام تبدیل اسناد و مدارک مالی به میکروفیلم استعلام تبدیل اسناد و مدارک مالی به میکروفیلم 10/08/1401 06:01:00 ق.ظ استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید 10/08/1401 05:42:00 ق.ظ استعلام حسابرسی صورت های مالی مربوط به سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت استعلام حسابرسی صورت های مالی مربوط به سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت 09/08/1401 07:25:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی فنی انتخاب مشاور مدیریت طرح ( mc) یکپارچه سازی نرم افزارها فراخوان ارزیابی فنی انتخاب مشاور مدیریت طرح ( mc) یکپارچه سازی نرم افزارها 09/08/1401 06:05:04 ق.ظ استعلام راه اندازی سیستم مالی و اداری شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب استعلام راه اندازی سیستم مالی و اداری شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب 09/08/1401 04:41:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی - نوبت دوم مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی - نوبت دوم 07/08/1401 10:22:23 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزی - حسابداری مالی (فرهنگسازان) استعلام برون سپاری خدمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزی - حسابداری مالی (فرهنگسازان) 07/08/1401 09:29:00 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم مناقصه عمومی خدمات امور اداری ، مالی ، انبارها ، بهره برداری و نگهبانی ، حفاظت از تاسیسات آبفا - نوبت دوم 07/08/1401 08:51:15 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات محاسبه و صدور صورتحساب فروش انرژی، خدمات پس از فروش ... مناقصه، مناقصه اجرای عملیات محاسبه و صدور صورتحساب فروش انرژی، خدمات پس از فروش ... 07/08/1401 08:38:17 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات آموزشی مدیریت برنامه ریزی - حسابداری مالی استعلام برون سپاری خدمات آموزشی مدیریت برنامه ریزی - حسابداری مالی 07/08/1401 08:14:00 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 07/08/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام نیرو متخصص حسابداری دولتی ترجیحا آقا جهت حسابداری طرح تملک و... موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 24ماهه جهت کار در شرکت عمران شهر جدید گلبهار استعلام نیرو متخصص حسابداری دولتی ترجیحا آقا جهت حسابداری طرح تملک و... موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 24ماهه جهت کار در شرکت عمران شهر جدید گلبهار 07/08/1401 09:51:00 ق.ظ استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید 07/08/1401 09:37:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1401 فراخوان عمومی انتخاب حسابرس سال 1401 05/08/1401 06:59:31 ق.ظ استعلام حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال 1401دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت استعلام حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال 1401دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت 05/08/1401 03:25:00 ب.ظ مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی مناقصه برون سپاری کارهای حجمی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی 04/08/1401 09:39:27 ق.ظ استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر استعلام خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی - 5 نفر 04/08/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام قرارداد دو ماهه جهت پرداخت حقوق 35 نفر نیروی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران مدارک پیوست مطالعه شود تلفن تماس جهت پاسخگویی88630017 استعلام قرارداد دو ماهه جهت پرداخت حقوق 35 نفر نیروی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران مدارک پیوست مطالعه شود تلفن تماس جهت پاسخگویی88630017 04/08/1401 06:47:00 ق.ظ  فراخوان برون سپاری خدمات لجستیک بانک ( پروژه ملی پیک ) - نوبت دوم  فراخوان برون سپاری خدمات لجستیک بانک ( پروژه ملی پیک ) 04/08/1401 06:02:00 ق.ظ استعلام حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به 29 اسفند1400دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت طبق شرایط پیوست استعلام حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به 29 اسفند1400دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت طبق شرایط پیوست 03/08/1401 10:22:00 ق.ظ مناقصه خدمات امداد ، مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض ، وصول مطالبات.... - نوبت دوم مناقصه خدمات امداد ، مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض ، وصول مطالبات.... 03/08/1401 08:50:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای محاسبه و صدور صورتحساب فروش انرژی، خدمات پس از فروش و فروش انشعاب185-01 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای محاسبه و صدور صورتحساب فروش انرژی، خدمات پس از فروش و فروش انشعاب185-01 03/08/1401 05:52:00 ق.ظ استعلام اشتراک یک ساله اطلاعات AIS استعلام اشتراک یک ساله اطلاعات AIS 03/08/1401 05:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد، مشترکین ،قرائت و توزیع قبوض، وصول مطالبات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار، اپراتور مشترکین، اداری ،کالا،مالی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد، مشترکین ،قرائت و توزیع قبوض، وصول مطالبات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار، اپراتور مشترکین، اداری ،کالا،مالی 02/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد، مشترکین ،قرائت و توزیع قبوض، وصول مطالبات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار، اپراتور مشترکین، اداری ،کالا،مالی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد، مشترکین ،قرائت و توزیع قبوض، وصول مطالبات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار، اپراتور مشترکین، اداری ،کالا،مالی 02/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام بارگذاری،تکمیل اطلاعات گزارشات حسابرسی شرکتهای تعاونی درسامانه هوشمندبخش تعاونی کشورباهدف شرایط لازم برای محاسبه سهم بخش تعاون دراقتصادکشور استعلام بارگذاری،تکمیل اطلاعات گزارشات حسابرسی شرکتهای تعاونی درسامانه هوشمندبخش تعاونی کشورباهدف شرایط لازم برای محاسبه سهم بخش تعاون دراقتصادکشور 02/08/1401 09:00:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه انجام امور خدمات اداری و دفتری ...نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه انجام امور خدمات اداری و دفتری ...نوبت دوم 02/08/1401 07:15:52 ق.ظ مناقصه انجام تراکنش های ارزی از قبیل خرید، فروش، پرداخت و نگهداری حواله ارزی... مناقصه انجام تراکنش های ارزی از قبیل خرید، فروش، پرداخت و نگهداری حواله ارزی... 02/08/1401 04:52:31 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 استعلام انجام حسابرسی عملیاتی ارزیابی عملکرد مربوط به سال منتهی به 1400/12/29 02/08/1401 01:52:00 ب.ظ