حسابداری و خدمات مالی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری ... - نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث پنج سوله کارگاهی با دیوار آجری ... - نوبت دوم 05/07/1402 10:47:20 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن.... فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن.... 05/07/1402 10:07:13 ق.ظ استعلام خدمات مالی طبق پیوست استعلام خدمات مالی طبق پیوست 05/07/1402 09:04:00 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ ....​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ ....​​​​​​​نوبت دوم  05/07/1402 08:21:32 ق.ظ مناقصه و مزایده بلوکهای منتخب از فضاهای در دست احداث .... مناقصه و مزایده بلوکهای منتخب از فضاهای در دست احداث .... 05/07/1402 05:58:18 ق.ظ استعلام مشاور مالیاتی جهت پرونده های مالیاتی شرکت گازاستان خوزستان نزد امور مالیاتی استعلام مشاور مالیاتی جهت پرونده های مالیاتی شرکت گازاستان خوزستان نزد امور مالیاتی 04/07/1402 11:18:00 ق.ظ مناقصه, : انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف: کارشناسی (فنی، اداری و مالی)، تکنسین فن مناقصه, : انجام بخشی از کارها و خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف: کارشناسی (فنی، اداری و مالی)، تکنسین فن 04/07/1402 09:15:49 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت 04/07/1402 07:35:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 38 نفر نیروی انسانی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 38 نفر نیروی انسانی 04/07/1402 06:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... 04/07/1402 05:22:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات فراخوان مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات 04/07/1402 05:12:25 ق.ظ استعلام بکارگیری پیمانکارجهت بررسی وضعیت بیمه اسناد مالی سال های 97تا1401 استعلام بکارگیری پیمانکارجهت بررسی وضعیت بیمه اسناد مالی سال های 97تا1401 03/07/1402 09:57:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت 03/07/1402 09:42:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مالی و حسابداری شرکت عمران شهر جدید ایوانکی سمنان (سهامی خاص) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مالی و حسابداری شرکت عمران شهر جدید ایوانکی سمنان (سهامی خاص) 03/07/1402 05:29:00 ق.ظ استعلام مدیریت پیمان حجم فعالیت اداری،مالی،پیشتیبانی و خدماتی واحدهای تابعه دانشگاه(با براورد 400 نفر)-لطفا به صورت درصد حق السهم مدیریت اعلام گردد. استعلام مدیریت پیمان حجم فعالیت اداری،مالی،پیشتیبانی و خدماتی واحدهای تابعه دانشگاه(با براورد 400 نفر)-لطفا به صورت درصد حق السهم مدیریت اعلام گردد. 03/07/1402 12:59:00 ب.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 01/07/1402 07:51:15 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 01/07/1402 07:47:38 ق.ظ مناقصه همکاری با صرافی های معتبر جهت خرید،فروش و پرداخت و نگهداری حواله های ارزی مناقصه همکاری با صرافی های معتبر جهت خرید،فروش و پرداخت و نگهداری حواله های ارزی 01/07/1402 05:14:15 ق.ظ مناقصه عمومی پرداخت حقوق مراکز رفاهی درمانی و سایر - نوبت دوم مناقصه عمومی پرداخت حقوق مراکز رفاهی درمانی و سایر - نوبت دوم 30/06/1402 07:47:28 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و...نوبت دوم تجدید مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و...نوبت دوم 30/06/1402 06:16:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پرداخت حقوق پرسنل مرکز رفاهی، درمانی و سایر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پرداخت حقوق پرسنل مرکز رفاهی، درمانی و سایر 29/06/1402 10:59:00 ق.ظ استعلام تجدید مناقصه انجام حسابرسی بودجه و دفاتر مالی شهرداری بر اساس لیست پیوست (مرحله دوم) استعلام تجدید مناقصه انجام حسابرسی بودجه و دفاتر مالی شهرداری بر اساس لیست پیوست (مرحله دوم) 29/06/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام درخواست استعلام بهاسامانه های نرم افزاری مالی وبودجه استعلام درخواست استعلام بهاسامانه های نرم افزاری مالی وبودجه 29/06/1402 10:14:00 ق.ظ استعلام یکپارچه سازی سامانه های مالی و اداری مرکز طبق RFP پیوست. استعلام یکپارچه سازی سامانه های مالی و اداری مرکز طبق RFP پیوست. 29/06/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام بروزرسانی سیستم جامع مالی سپند مطابق شرح خدمات استعلام بروزرسانی سیستم جامع مالی سپند مطابق شرح خدمات 29/06/1402 08:54:00 ق.ظ استعلام ایران کد استفاده شده مشابه می باشد براورد این شرکت مبلغ 1/290/000/000 ریال بابت 30 دوره اموزش مالی حسابداری استعلام ایران کد استفاده شده مشابه می باشد براورد این شرکت مبلغ 1/290/000/000 ریال بابت 30 دوره اموزش مالی حسابداری 29/06/1402 08:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت طراحی مدل های مالی برای اجرای طرح های بهینه سازی انرژی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت طراحی مدل های مالی برای اجرای طرح های بهینه سازی انرژی 28/06/1402 08:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی در امور آب و فاضلاب اراک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی در امور آب و فاضلاب اراک 28/06/1402 05:34:00 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و... تجدید مناقصه خدمات امور اداری، امور مشترکین، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و... 27/06/1402 08:32:14 ق.ظ مناقصه, خدمات مشاوره مدیریت (اداری٬ مالی٬ فنی و بازرگانی) مناقصه, خدمات مشاوره مدیریت (اداری٬ مالی٬ فنی و بازرگانی) 27/06/1402 07:10:53 ق.ظ استعلام حسابرسی شهرداری مریوان و سازمانهای تابعه در سال 1400 استعلام حسابرسی شهرداری مریوان و سازمانهای تابعه در سال 1400 27/06/1402 06:21:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره برای طراحی مفهومی مطالعات پایه و ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی ساخت و بهره برداری از شناورهای خدماتی مورد نیاز ایزوایکو طبق شرح پیوست استعلام ارائه خدمات مشاوره برای طراحی مفهومی مطالعات پایه و ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی ساخت و بهره برداری از شناورهای خدماتی مورد نیاز ایزوایکو طبق شرح پیوست 27/06/1402 03:30:00 ب.ظ استعلام بروزرسانی سیستم جامع مالی سپند مطابق شرح خدمات استعلام بروزرسانی سیستم جامع مالی سپند مطابق شرح خدمات 26/06/1402 06:06:00 ق.ظ استعلام تمدید قرار داد پشتیبانی خدمات نرن افزارهای مالی خزانه داری حقوق و دستمزد پرسنل و دارائی ثابت و بررسی و رفع اشکلات بصورت حضوری استعلام تمدید قرار داد پشتیبانی خدمات نرن افزارهای مالی خزانه داری حقوق و دستمزد پرسنل و دارائی ثابت و بررسی و رفع اشکلات بصورت حضوری 26/06/1402 05:26:00 ق.ظ استعلام حسابرسی دهیاران شهرستان نمین 1400 استعلام حسابرسی دهیاران شهرستان نمین 1400 26/06/1402 02:53:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری خدمات و فعالیتهای اداری مربوط به تجمیع قراردادهای «امور عمومی، اداری، پشتیبانی، فنی و تخصصی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری خدمات و فعالیتهای اداری مربوط به تجمیع قراردادهای «امور عمومی، اداری، پشتیبانی، فنی و تخصصی 25/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره مدیریت (اداری، مالی، فنی و بازرگانی) مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره مدیریت (اداری، مالی، فنی و بازرگانی) 21/06/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام پروژه "مشاوره در محاسبه حسابهای کشاورزی (پرورش دام و طیور)" طبق قرارداد پیوست استعلام انجام پروژه "مشاوره در محاسبه حسابهای کشاورزی (پرورش دام و طیور)" طبق قرارداد پیوست 21/06/1402 04:38:00 ق.ظ پمناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری،شامل بهره برداری از تاسیسات شبکه نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری،شامل بهره برداری از تاسیسات شبکه نوبت دوم 20/06/1402 06:33:05 ق.ظ استعلام انجام حسابرسی و بررسی صورت های مالی سالهای 1401-1400-1399 بر اساس اسناد و میزان بودجه استعلام انجام حسابرسی و بررسی صورت های مالی سالهای 1401-1400-1399 بر اساس اسناد و میزان بودجه 20/06/1402 06:13:00 ق.ظ استعلام برون سپاری فرایندهای امور مالی استعلام برون سپاری فرایندهای امور مالی 20/06/1402 05:56:00 ق.ظ فراخوان بررسی انواع روش های تامین مالی و تدوین نقشه راه سرمایه گذاری خارجی فراخوان بررسی انواع روش های تامین مالی و تدوین نقشه راه سرمایه گذاری خارجی 18/06/1402 10:32:20 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - چاپ دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - چاپ دوم 18/06/1402 08:22:41 ق.ظ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - نوبت دوم استعلام ارزیابی کیفی مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات - نوبت دوم 18/06/1402 06:39:55 ق.ظ استعلام انجام خدمات حسابرسی داخلی شرکت تولید نیروی برق شاهرود - کد خدمت مشابه - ارسال مدارک از طریق سامانه الزامی است. استعلام انجام خدمات حسابرسی داخلی شرکت تولید نیروی برق شاهرود - کد خدمت مشابه - ارسال مدارک از طریق سامانه الزامی است. 18/06/1402 04:37:00 ق.ظ استعلام کارت مشخصات کالا500 جلد، فرم درخواست خرید 300نسخه ،فرم تحویل کالا به انبار 500 نسخه ،فرم مجوز خروج کالا از انبار1500 نسخه همه کاربن لس سه نسخه ای استعلام کارت مشخصات کالا500 جلد، فرم درخواست خرید 300نسخه ،فرم تحویل کالا به انبار 500 نسخه ،فرم مجوز خروج کالا از انبار1500 نسخه همه کاربن لس سه نسخه ای 18/06/1402 01:17:00 ب.ظ مناقصه, خدمات حسابداری (مالی) کنترلی و نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز مناقصه, خدمات حسابداری (مالی) کنترلی و نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 14/06/1402 08:51:43 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام امور مشاوره در زمینه امور اقتصادی ، سرمایه گذاری و بازاریابی در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام امور مشاوره در زمینه امور اقتصادی ، سرمایه گذاری و بازاریابی در بندر امام خمینی (ره) 14/06/1402 08:36:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام امور مشاوره در زمینه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بازاریابی تجدید مناقصه انجام امور مشاوره در زمینه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بازاریابی 14/06/1402 08:14:45 ق.ظ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات استعلام ارزیابی کیفی مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات 14/06/1402 07:00:52 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم 13/06/1402 08:42:19 ق.ظ مناقصه خدمات حسابداری (مالی) کنترل و نظارت اداره کل - نوبت دوم مناقصه خدمات حسابداری (مالی) کنترل و نظارت اداره کل - نوبت دوم 13/06/1402 06:29:12 ق.ظ استعلام حسابرسی داخلی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه مالی، اداری و فنی طبق مشخصات، شرایط و شرح خدمات مندرج پیوست استعلام حسابرسی داخلی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه مالی، اداری و فنی طبق مشخصات، شرایط و شرح خدمات مندرج پیوست 12/06/1402 10:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات مالی کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات مالی کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن 12/06/1402 09:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری خدمات حسابرسی (مالی) کنترلی و نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری خدمات حسابرسی (مالی) کنترلی و نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 12/06/1402 06:45:00 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن.... فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن.... 12/06/1402 06:17:19 ق.ظ مناقصه خدمات حسابداری (مالی) کنترل و نظارت اداره کل مناقصه خدمات حسابداری (مالی) کنترل و نظارت اداره کل 12/06/1402 05:09:08 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا ... مناقصه وصول مطالبات آبفا ... 11/06/1402 07:34:14 ق.ظ اصلاحیه فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه مدیریت طرح ، ارزیابی عملکرد و نظارت بر امور خدمات شهری شهر اصلاحیه فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه مدیریت طرح ، ارزیابی عملکرد و نظارت بر امور خدمات شهری شهر 09/06/1402 05:24:43 ق.ظ استعلام تجدید مرحله سوم :خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن در استان گیلان توسط موسسه دارای صلاحیت خدمات مالی طبق پیوست به مدت یکسال استعلام تجدید مرحله سوم :خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن در استان گیلان توسط موسسه دارای صلاحیت خدمات مالی طبق پیوست به مدت یکسال 09/06/1402 03:59:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل: نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ... مناقصه, مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل: نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ... 08/06/1402 09:33:25 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم 08/06/1402 09:14:50 ق.ظ استعلام انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) استعلام انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) 07/06/1402 11:23:05 ق.ظ مناقصه شناسایی اعتبارات خرید و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده...نوبت دوم مناقصه شناسایی اعتبارات خرید و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده...نوبت دوم 07/06/1402 06:50:39 ق.ظ فراخوان عمومی ارائه انواع خدمات فنی مهندسی فن آوری و ارتباطات اداری و مالی ... فراخوان عمومی ارائه انواع خدمات فنی مهندسی فن آوری و ارتباطات اداری و مالی ... 07/06/1402 06:45:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه شناسایی اعتبارات خرد و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شهرداری اسلامشهر و سازمانهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه شناسایی اعتبارات خرد و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شهرداری اسلامشهر و سازمانهای تابعه 07/06/1402 03:31:00 ق.ظ مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن مناقصه خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن 06/06/1402 06:50:06 ق.ظ استعلام شرکت خدماتی برای پرداخت حقوق استعلام شرکت خدماتی برای پرداخت حقوق 06/06/1402 05:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی،امور بندری و گمرکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی،امور بندری و گمرکی و ... 06/06/1402 05:29:00 ق.ظ مناقصه شناسایی اموال و دارایی ، لیست برداری، کد گذاری و... مناقصه شناسایی اموال و دارایی ، لیست برداری، کد گذاری و... 06/06/1402 05:17:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان 05/06/1402 10:09:00 ق.ظ استعلام برگزاری دوره حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری طبق شرح خدمات پیوست استعلام برگزاری دوره حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری طبق شرح خدمات پیوست 05/06/1402 06:40:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی، تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی - نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی، تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی - نوبت دوم 05/06/1402 06:39:21 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات امور اداری کارکنان شاغل در این دستگاه از جمله پرداخت حقوق، بیمه و ... از محل منابع دستگاه استعلام برون سپاری خدمات امور اداری کارکنان شاغل در این دستگاه از جمله پرداخت حقوق، بیمه و ... از محل منابع دستگاه 05/06/1402 01:48:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات کارشناسی ،مشاوره مالی و اداری استعلام انجام خدمات کارشناسی ،مشاوره مالی و اداری 04/06/1402 11:31:00 ق.ظ مناقصه حسابرسی سالهای 1400 و 1401 دهیاری های استان مناقصه حسابرسی سالهای 1400 و 1401 دهیاری های استان 04/06/1402 08:22:41 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 04/06/1402 08:18:32 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب حسابرس رسمی فراخوان عمومی انتخاب حسابرس رسمی 04/06/1402 05:45:06 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره حسابرسی برای سال مالی 1402 به شرح مدرک پیوستی بارگذاری شده استعلام ارائه خدمات مشاوره حسابرسی برای سال مالی 1402 به شرح مدرک پیوستی بارگذاری شده 04/06/1402 03:53:00 ق.ظ مناقصه ساماندهی و بروزرسانی و انجام خدمات تفکیک ... مناقصه ساماندهی و بروزرسانی و انجام خدمات تفکیک ... 02/06/1402 06:43:34 ق.ظ فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه مدیریت طرح ، ارزیابی عملکرد و نظارت بر امور خدمات شهری شهر فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند در حوزه مدیریت طرح ، ارزیابی عملکرد و نظارت بر امور خدمات شهری شهر 02/06/1402 05:33:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی، تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1403-1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی، تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1403-1402 02/06/1402 03:05:00 ق.ظ استعلام حسابرس دانشگاه علوم پزشکی همدان استعلام حسابرس دانشگاه علوم پزشکی همدان 01/06/1402 08:01:00 ق.ظ استعلام تجدید مرحله دوم : خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن در استان گیلان توسط موسسه دارای صلاحیت خدمات مالی طبق پیوست به مدت یکسال استعلام تجدید مرحله دوم : خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن در استان گیلان توسط موسسه دارای صلاحیت خدمات مالی طبق پیوست به مدت یکسال 01/06/1402 07:34:00 ق.ظ مناقصه برونسپاری خدمات حراست و حفاظت فیزیکی  و... مناقصه برونسپاری خدمات حراست و حفاظت فیزیکی  و... 01/06/1402 07:29:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مالی و حسابداری شرکت عمران شهر جدید ایوانکی سمنان (سهامی خاص) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مالی و حسابداری شرکت عمران شهر جدید ایوانکی سمنان (سهامی خاص) 01/06/1402 06:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری خدمات منابع انسانی و مالی اداری-2482 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری خدمات منابع انسانی و مالی اداری-2482 01/06/1402 05:57:00 ق.ظ استعلام نگهداری ،پشتیبانی توسعه و بروزرسانی نرم افزار جامع و یکپارچه مالی ملک استعلام نگهداری ،پشتیبانی توسعه و بروزرسانی نرم افزار جامع و یکپارچه مالی ملک 01/06/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات امور اداری کارکنان شاغل در این دستگاه از جمله پرداخت حقوق، بیمه و ... از محل منابع دستگاه استعلام برون سپاری خدمات امور اداری کارکنان شاغل در این دستگاه از جمله پرداخت حقوق، بیمه و ... از محل منابع دستگاه 31/05/1402 11:45:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری خدمات حراست و حفاظت فیزیکی..... مناقصه برون سپاری خدمات حراست و حفاظت فیزیکی..... 31/05/1402 10:04:35 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت 31/05/1402 10:03:33 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات مالی و حسابداری شرکت نوبت دوم 31/05/1402 09:43:09 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره برای سال مالی 1402 کارفرما به شرح مدرک پیوستی استعلام ارائه خدمات مشاوره برای سال مالی 1402 کارفرما به شرح مدرک پیوستی 31/05/1402 09:19:00 ق.ظ مناقصه شناسایی اعتبارات خرید و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده... مناقصه شناسایی اعتبارات خرید و استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده... 31/05/1402 05:43:41 ق.ظ استعلام پشتیبانی از مجموعه سیستم های حوزه اداری و مالی سازمان زندان ها و ادارات تامینی و تربیتی کشور مطابق فایل پیوست استعلام پشتیبانی از مجموعه سیستم های حوزه اداری و مالی سازمان زندان ها و ادارات تامینی و تربیتی کشور مطابق فایل پیوست 30/05/1402 09:23:00 ق.ظ استعلام حسابرسی عملکرد مالی شهرداری پارس آباد سال 1401 طبق برگ پیوستی استعلام حسابرسی عملکرد مالی شهرداری پارس آباد سال 1401 طبق برگ پیوستی 30/05/1402 07:42:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات کارشناسی ،مشاوره مالی و اداری استعلام انجام خدمات کارشناسی ،مشاوره مالی و اداری 30/05/1402 01:42:00 ب.ظ فراخوان بررسی انواع روش های تامین مالی و تدوین نقشه راه سرمایه گذاری ... فراخوان بررسی انواع روش های تامین مالی و تدوین نقشه راه سرمایه گذاری ... 29/05/1402 08:58:56 ق.ظ استعلام ارائه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازسازی واگن های ترنست در راه آهن تهران مطابق مشخصات فنی و شرایط عمومی پیوست استعلام ارائه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازسازی واگن های ترنست در راه آهن تهران مطابق مشخصات فنی و شرایط عمومی پیوست 29/05/1402 08:53:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مالی ،کنترلی ونظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی استعلام خرید خدمات مالی ،کنترلی ونظارتی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 29/05/1402 05:44:00 ق.ظ