تامین نیروی انسانی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و پایش از خطوط انتقال و فوق توزيع مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و پایش از خطوط انتقال و فوق توزيع 04/02/1403 11:49:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی حجمی بیمارستان استاد شهریار بستان آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی حجمی بیمارستان استاد شهریار بستان آباد 04/02/1403 11:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای سرویس و نگهداری تاسیسات مجتمع های قضائی استان فارس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای سرویس و نگهداری تاسیسات مجتمع های قضائی استان فارس 04/02/1403 11:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی بیمارستان امام حسین (ع)هشترود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی بیمارستان امام حسین (ع)هشترود 04/02/1403 11:33:00 ق.ظ مناقصه مدیریت امور انبارها مناقصه مدیریت امور انبارها 04/02/1403 11:41:14 ق.ظ استعلام سرویس و شتسشو کولر گازی (بستک) استعلام سرویس و شتسشو کولر گازی (بستک) 04/02/1403 11:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی - نوبت دوم 04/02/1403 11:33:24 ق.ظ مناقصه انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش مناقصه انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش 04/02/1403 11:27:29 ق.ظ استعلام استعلام بها واگذاری نگهداری تاسیسات وابسته دانشکده داروسازی کرمانشاه - نوبت دوم استعلام استعلام بها واگذاری نگهداری تاسیسات وابسته دانشکده داروسازی کرمانشاه - نوبت دوم 04/02/1403 11:14:00 ق.ظ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه دو مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه دو 04/02/1403 11:21:57 ق.ظ استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مدارس ماده 17تربت حیدریه استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مدارس ماده 17تربت حیدریه 04/02/1403 11:08:00 ق.ظ استعلام واگذاری نگهداری، راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س) استعلام واگذاری نگهداری، راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا(س) 04/02/1403 11:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری تامین نیروی خدماتی،فنی و پشتیبانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری تامین نیروی خدماتی،فنی و پشتیبانی 04/02/1403 11:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات الکنریکی و مکانیکی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات الکنریکی و مکانیکی 04/02/1403 11:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک شمالی و سایت خانواده درهکده فرهنگی و تفریحی زاینده رود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک شمالی و سایت خانواده درهکده فرهنگی و تفریحی زاینده رود 04/02/1403 11:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و نظافتی ساخنمان ستاد و معاونتهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و نظافتی ساخنمان ستاد و معاونتهای تابعه 04/02/1403 11:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز کاشت گل و گیاه و بذر ساختمان ستاد و معاونتهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز کاشت گل و گیاه و بذر ساختمان ستاد و معاونتهای تابعه 04/02/1403 11:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات نگهبانی اداره کل زندانهای خراسان جنوبی و ادارات تابعه با نظارت اداره کل زندان ها خراسان جنوبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات نگهبانی اداره کل زندانهای خراسان جنوبی و ادارات تابعه با نظارت اداره کل زندان ها خراسان جنوبی 04/02/1403 11:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی عمومی مرکز سینا نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی عمومی مرکز سینا نوبت دوم 04/02/1403 11:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری جنگلهای دهکده اول مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری جنگلهای دهکده اول 04/02/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه یک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه یک 04/02/1403 11:04:00 ق.ظ استعلام سرویس و شستشو کولز گازی (بندرلتگه) استعلام سرویس و شستشو کولز گازی (بندرلتگه) 04/02/1403 10:54:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدمات، پشتیبانی، نگهداری ساختمان و فضای سبز سال 1404- 1403  مناقصه واگذاری امور خدمات، پشتیبانی، نگهداری ساختمان و فضای سبز سال 1404- 1403  04/02/1403 10:59:11 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی راننده پایه یکم ...- نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی راننده پایه یکم ...- نوبت دوم 04/02/1403 10:55:17 ق.ظ استعلام سرویس و شستشو کولر گازی (حاجی آباد) استعلام سرویس و شستشو کولر گازی (حاجی آباد) 04/02/1403 10:46:00 ق.ظ مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی و ... / نوبت دوم مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی و ... / نوبت دوم 04/02/1403 10:52:49 ق.ظ استعلام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی تعدادی از مدارس استعلام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی تعدادی از مدارس 04/02/1403 10:44:00 ق.ظ فراخوان مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه سه فراخوان مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه سه 04/02/1403 10:48:02 ق.ظ استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی ساختمان استخر امیرالمومنین(ع) ، سالن های ورزشی استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی ساختمان استخر امیرالمومنین(ع) ، سالن های ورزشی 04/02/1403 10:38:00 ق.ظ استعلام تأمیـن 2 نفر نیـروی خدمـات نظافـت بر اسـاس قانـون کـار برای دانشگاه پیـام نـور استـان تهـران و دانشگاه پیـام نـور مرکز پردیـس استعلام تأمیـن 2 نفر نیـروی خدمـات نظافـت بر اسـاس قانـون کـار برای دانشگاه پیـام نـور استـان تهـران و دانشگاه پیـام نـور مرکز پردیـس 04/02/1403 10:37:00 ق.ظ استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مرکز درمانی فرهنگیان تربت حیدریه استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مرکز درمانی فرهنگیان تربت حیدریه 04/02/1403 10:35:00 ق.ظ استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مرکز آموزشی-رفاهی خدماتی فرهنگیان شماره 1 استعلام فعالیت های پشتیبانی ،خدماتی مرکز آموزشی-رفاهی خدماتی فرهنگیان شماره 1 04/02/1403 10:30:00 ق.ظ استعلام واگذاری حجمی واحد تاسیسات مرکز بهداشت رشت استعلام واگذاری حجمی واحد تاسیسات مرکز بهداشت رشت 04/02/1403 10:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهبانی از تاسیسات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهبانی از تاسیسات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی 04/02/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری حجمی فعالیت های پشتیبانی و خدماتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری حجمی فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 04/02/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کردستان در محدوده فعالیت شرکت در ستاد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کردستان در محدوده فعالیت شرکت در ستاد 04/02/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کشتی های حامل شکر خام بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کشتی های حامل شکر خام بندر امام خمینی (ره) 04/02/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز 04/02/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ، پذیرایی و دبیرخانه (دفتر مرکزی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ، پذیرایی و دبیرخانه (دفتر مرکزی) 04/02/1403 10:19:00 ق.ظ استعلام خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان ار تاریخ 1403/02/10 الی 1404/02/09 طبق فرم و قرارداد پیوست از ساعت 19 الی 19 روز استعلام خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان ار تاریخ 1403/02/10 الی 1404/02/09 طبق فرم و قرارداد پیوست از ساعت 19 الی 19 روز 04/02/1403 10:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی - پشتیبانی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی - پشتیبانی و ... 04/02/1403 10:17:00 ق.ظ استعلام سرویس و شستشو کولر گازی (جزیره) استعلام سرویس و شستشو کولر گازی (جزیره) 04/02/1403 10:16:00 ق.ظ استعلام نگهداری کارهای تعمیرات تاسیسات برقی و تزئیناتی در ساختمانهای کار فرما مطابق نمونه قرارداد پیوست استعلام نگهداری کارهای تعمیرات تاسیسات برقی و تزئیناتی در ساختمانهای کار فرما مطابق نمونه قرارداد پیوست 04/02/1403 10:16:00 ق.ظ مناقصه اسناد مناقصه خدمات مورد نیاز مناقصه اسناد مناقصه خدمات مورد نیاز 04/02/1403 10:24:34 ق.ظ مناقصه واگذاری امورات نسخه پیچی و تحویل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به بخش های مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر در سال 1403 - نوبت دوم مناقصه واگذاری امورات نسخه پیچی و تحویل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به بخش های مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر در سال 1403 - نوبت دوم 04/02/1403 10:23:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی 04/02/1403 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات 04/02/1403 10:10:00 ق.ظ استعلام شبکه پشتیبانی وزارتخانه(برای 46نقطه توابع و 1نقطه هدکوارتر با حجم نامحدود)در سال 1403 استعلام شبکه پشتیبانی وزارتخانه(برای 46نقطه توابع و 1نقطه هدکوارتر با حجم نامحدود)در سال 1403 04/02/1403 10:10:00 ق.ظ استعلام طبق لیست پیوستی استعلام طبق لیست پیوستی 04/02/1403 10:09:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت کمک مربی شیرخوارگاه امام علی (ع) اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد بصورت شیفت 24 ساعته استعلام خرید خدمت کمک مربی شیرخوارگاه امام علی (ع) اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد بصورت شیفت 24 ساعته 04/02/1403 10:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات بیمارستان خلیلی شیراز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات بیمارستان خلیلی شیراز 04/02/1403 10:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی، اداری و... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی، اداری و... 04/02/1403 10:07:00 ق.ظ مناقصه, انجام امور خدماتی و پشتیبانی مناقصه, انجام امور خدماتی و پشتیبانی 04/02/1403 10:03:13 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی فضای سبز مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی فضای سبز 04/02/1403 10:07:15 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری 04/02/1403 10:04:27 ق.ظ استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد موتور خانه ساختمان مرکزی را تعمیر و سرویس نماید استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد موتور خانه ساختمان مرکزی را تعمیر و سرویس نماید 04/02/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری از فضاها و اماکن ورزشی شهرستان اراک به پیوست و تأمین برآورد مربوطه. پیمانکاران شرکت کننده می بایست بومی این استان باشند. استعلام تعمیر و نگهداری از فضاها و اماکن ورزشی شهرستان اراک به پیوست و تأمین برآورد مربوطه. پیمانکاران شرکت کننده می بایست بومی این استان باشند. 04/02/1403 09:53:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور نگهداشت (تعمیر، سرویس و نگهداری) کلیه ی آسانسور های ساختمان (چهار دستگاه) بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان استعلام واگذاری امور نگهداشت (تعمیر، سرویس و نگهداری) کلیه ی آسانسور های ساختمان (چهار دستگاه) بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان 04/02/1403 09:52:00 ق.ظ مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ... مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ... 04/02/1403 09:59:57 ق.ظ مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب شهرهای... مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب شهرهای... 04/02/1403 09:54:27 ق.ظ استعلام واگذاری حجمی بخشی از امور خدماتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1403 مطابق با شرایط پیوست استعلام واگذاری حجمی بخشی از امور خدماتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1403 مطابق با شرایط پیوست 04/02/1403 09:45:00 ق.ظ مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف شهری و جمع آوری پسماند منطقه 12 مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف شهری و جمع آوری پسماند منطقه 12 04/02/1403 09:52:37 ق.ظ فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه مخابرات و اب و فاضلاب پایانه مرزی- نوبت دوم فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه مخابرات و اب و فاضلاب پایانه مرزی- نوبت دوم 04/02/1403 09:46:09 ق.ظ استعلام شرایط استعلام بها تاسیسات حرارتی و برودتی تاسیسات شماره 3 به مدت 1 سال استعلام شرایط استعلام بها تاسیسات حرارتی و برودتی تاسیسات شماره 3 به مدت 1 سال 04/02/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان و حفاظت فیزیکی استعلام تامین دو نفر نیروی نگهبان و حفاظت فیزیکی 04/02/1403 09:25:00 ق.ظ مناقصه, انجام امور خدماتی و پشتیبانی واداری مناقصه, انجام امور خدماتی و پشتیبانی واداری 04/02/1403 09:22:31 ق.ظ مناقصه انجام امور خدماتی پشتیبانی و مناقصه انجام امور خدماتی پشتیبانی و 04/02/1403 09:19:34 ق.ظ استعلام واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق-درج قیمت کل در سامانه-ایرانکد مشابه-حمل با تامین کننده- گذاشتن شرط توسط تامین کننده ممنوع- پرداخت براساس قرارداد استعلام واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق-درج قیمت کل در سامانه-ایرانکد مشابه-حمل با تامین کننده- گذاشتن شرط توسط تامین کننده ممنوع- پرداخت براساس قرارداد 04/02/1403 09:07:00 ق.ظ استعلام شرایط استعلام بهاء واگذاری انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان شهداء دهگلان استعلام شرایط استعلام بهاء واگذاری انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان شهداء دهگلان 04/02/1403 09:03:00 ق.ظ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه یک ... مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه منطقه یک ... 04/02/1403 09:07:03 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:57:00 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:52:00 ق.ظ مناقصه, خدمات نگهبانی از تاسیسات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی -...... مناقصه, خدمات نگهبانی از تاسیسات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی -...... 04/02/1403 08:48:34 ق.ظ مناقصه, انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی مناقصه, انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 04/02/1403 08:47:34 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:45:00 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:39:00 ق.ظ استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان شعبه بازار به شرح پیوست - لطفا تمامی صفحات قرارداد مهر و امضا شود استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان شعبه بازار به شرح پیوست - لطفا تمامی صفحات قرارداد مهر و امضا شود 04/02/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام آبیاری و نگهداری درختان و فضای سبز محوطه اداره کل و رفاه گستر و کوددهی و رسیدگی به گل های آپارتمانی داخل ساختمان اداره کل. بازدید ازمحل الزامی میباشد. استعلام آبیاری و نگهداری درختان و فضای سبز محوطه اداره کل و رفاه گستر و کوددهی و رسیدگی به گل های آپارتمانی داخل ساختمان اداره کل. بازدید ازمحل الزامی میباشد. 04/02/1403 08:36:00 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله روستا هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:35:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری امورخدماتی وپشتیبانی دراهوازودزفول مناقصه, واگذاری امورخدماتی وپشتیبانی دراهوازودزفول 04/02/1403 08:31:55 ق.ظ مناقصه, ۱/ع/۱۴۰۳ واگذاری امورخدمات عمومی ادارات مرکزی ومرکزآموزش بابلسر بانک مناقصه, ۱/ع/۱۴۰۳ واگذاری امورخدمات عمومی ادارات مرکزی ومرکزآموزش بابلسر بانک 04/02/1403 08:31:20 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری مجموعه دهکده طبیعت باراجین مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری مجموعه دهکده طبیعت باراجین 04/02/1403 08:38:24 ق.ظ استعلام جمع آوری زباله هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. استعلام جمع آوری زباله هفته ای سه روز بدون محاسبه ایام تعطیل و تخلیه در زباله گاه با تائیدیه مراجع ذیصلاح. لطفا فرم درخواست در سامانه بارگزاری گردد. 04/02/1403 08:26:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری امورخدماتی وپشتیبانی دربندرامام خمینی(ره) مناقصه, واگذاری امورخدماتی وپشتیبانی دربندرامام خمینی(ره) 04/02/1403 08:26:28 ق.ظ استعلام تامین نیروی انسانی رفت و روب معابر آبیاری فضای سبز بوته کنی و هرس درختان استعلام تامین نیروی انسانی رفت و روب معابر آبیاری فضای سبز بوته کنی و هرس درختان 04/02/1403 08:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی - نوبت دوم تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی - نوبت دوم 04/02/1403 08:30:39 ق.ظ مناقصه, آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲۰۶۱ - بهره برداری از کودکستان شرکت برق منطقه ای تهران مناقصه, آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲۰۶۱ - بهره برداری از کودکستان شرکت برق منطقه ای تهران 04/02/1403 08:19:04 ق.ظ مناقصه, انجام امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم مناقصه, انجام امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم 04/02/1403 08:11:38 ق.ظ مناقصه عمومی انجام امور خدماتی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی 04/02/1403 08:16:45 ق.ظ استعلام قرارداد سم پاشی و مبارزه با ناقلین طبق فایل پیوستی ایران کد شابه میباشد استعلام قرارداد سم پاشی و مبارزه با ناقلین طبق فایل پیوستی ایران کد شابه میباشد 04/02/1403 08:07:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی ، فضای سبز و پشتیبانی نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی ، فضای سبز و پشتیبانی نوبت دوم 04/02/1403 08:12:12 ق.ظ استعلام قرارداد فضای سبز به پیوست میباشد.جهت هرگونه سوال با این شماره تماس بگیرید 71732221 خانم نجفی استعلام قرارداد فضای سبز به پیوست میباشد.جهت هرگونه سوال با این شماره تماس بگیرید 71732221 خانم نجفی 04/02/1403 07:58:00 ق.ظ مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و ... مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و ... 04/02/1403 08:05:08 ق.ظ مناقصه, تجدید تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات عملیات امداد خدمات کنتور خوانی توزیع صورتحساب مشترکین در سطح شهرستان فریدن مناقصه, تجدید تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات عملیات امداد خدمات کنتور خوانی توزیع صورتحساب مشترکین در سطح شهرستان فریدن 04/02/1403 07:56:50 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت شماره دو و شهید تندگویان مناقصه واگذاری اداره امور انبارهای نفت شماره دو و شهید تندگویان 04/02/1403 08:04:35 ق.ظ مناقصه, واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی و انتظامات دانشگاه مناقصه, واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی و انتظامات دانشگاه 04/02/1403 07:55:41 ق.ظ استعلام خدمات امور نظافتی و خدمتگزاری و دبیرخانه استعلام خدمات امور نظافتی و خدمتگزاری و دبیرخانه 04/02/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه حفاظت از تصفیه خانه های آب، فاضلاب و سایر تاسیسات در سطح استان مناقصه حفاظت از تصفیه خانه های آب، فاضلاب و سایر تاسیسات در سطح استان 04/02/1403 08:01:41 ق.ظ مناقصه خدمات حراست و اجرائیات آتشنشانی و پشتیبانی - نوبت دوم مناقصه خدمات حراست و اجرائیات آتشنشانی و پشتیبانی - نوبت دوم 04/02/1403 08:00:33 ق.ظ استعلام تامین 3نفر نیرو خدمتگزار و 2 نفر کارشناس جهن دانشکده پرستاری خاش طبق آنالیز و نمونه قرارداد و استعلام پیوست استعلام تامین 3نفر نیرو خدمتگزار و 2 نفر کارشناس جهن دانشکده پرستاری خاش طبق آنالیز و نمونه قرارداد و استعلام پیوست 04/02/1403 07:52:00 ق.ظ