نوار اخطار info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید ملزومات طرح توسعه شهرک استعلام خرید ملزومات طرح توسعه شهرک 13/09/1401 12:21:17 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح سرقتی ... استعلام خرید ملزومات طرح سرقتی ... 13/09/1401 12:06:43 ب.ظ استعلام الکترونیکی، سیلندر تنفسی و نوار خطر ده سانتی استعلام الکترونیکی، سیلندر تنفسی و نوار خطر ده سانتی 12/09/1401 10:45:22 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی کوچک استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی کوچک 09/09/1401 11:37:01 ق.ظ استعلام کابلکشی خاکی کابل مسی .. استعلام کابلکشی خاکی کابل مسی .. 09/09/1401 11:36:38 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح اخراج رزرو کافوی نوری استعلام خرید ملزومات طرح اخراج رزرو کافوی نوری 08/09/1401 12:40:33 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح سرقتی استعلام خرید ملزومات طرح سرقتی 08/09/1401 12:16:47 ب.ظ استعلام نوار خطر زرد و مشکی / شماره تقاضا 0140042 استعلام نوار خطر زرد و مشکی / شماره تقاضا 0140042 05/09/1401 01:04:00 ب.ظ استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... 03/09/1401 08:25:41 ق.ظ استعلام نوار خطر-کله قندی و بادسنج /پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح و عکس پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام نوار خطر-کله قندی و بادسنج /پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح و عکس پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 02/09/1401 10:50:00 ق.ظ استعلام خرید علائم ترافیکی شامل راه بند استوانه ای و راه بند بشکه ای و ... استعلام خرید علائم ترافیکی شامل راه بند استوانه ای و راه بند بشکه ای و ... 02/09/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک 01/09/1401 10:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر 30/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام نوار خطر زرد و قرمز رنگ به عرض 10 سانتیمتر و هر کدام از آیتم ها 25 رول 50 متری می باشد استعلام نوار خطر زرد و قرمز رنگ به عرض 10 سانتیمتر و هر کدام از آیتم ها 25 رول 50 متری می باشد 29/08/1401 10:16:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر - نوبت دوم 29/08/1401 09:01:06 ق.ظ استعلام نوار خطر-کله قندی و بادسنج /پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح و عکس پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام نوار خطر-کله قندی و بادسنج /پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح و عکس پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 28/08/1401 11:50:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر  مناقصه عمومی خرید نوار زرد اخطار به عرض 25 و 40 سانتیمتر  28/08/1401 08:19:20 ق.ظ استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... 26/08/1401 08:17:33 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی کوچک .... استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی کوچک .... 26/08/1401 08:15:10 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل استعلام خرید ملزومات طرح کابل 24/08/1401 11:27:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار براساس لیست پیوست تحت عنوان 1قلم کالا ومبنای پیشنهاد مالی بایستی براساس لیست ومشخصات فنی پیوست باشد. استعلام نوار زرد اخطار براساس لیست پیوست تحت عنوان 1قلم کالا ومبنای پیشنهاد مالی بایستی براساس لیست ومشخصات فنی پیوست باشد. 24/08/1401 05:48:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح رفع خرابی و تعویض کابل 100 خاکی استعلام خرید ملزومات طرح رفع خرابی و تعویض کابل 100 خاکی 23/08/1401 11:33:39 ق.ظ استعلام اجرای حفر کانال وخرید نوار زرد وموزابییک جهت لوله کشی لوله گاز استعلام اجرای حفر کانال وخرید نوار زرد وموزابییک جهت لوله کشی لوله گاز 22/08/1401 10:47:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات اجرای طرح ترمیم قاریک کابل سرقتی استعلام خرید ملزومات اجرای طرح ترمیم قاریک کابل سرقتی 18/08/1401 12:07:55 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی خرید کابل و نوار خطر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی خرید کابل و نوار خطر 17/08/1401 06:02:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی ... استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی ... 16/08/1401 11:11:08 ق.ظ استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک 16/08/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام اجناس مربوط به انجام خدمات لوله کشی گاز استعلام اجناس مربوط به انجام خدمات لوله کشی گاز 15/08/1401 10:06:00 ق.ظ استعلام نوار خطر , مخروط ترافیک استعلام نوار خطر , مخروط ترافیک 11/08/1401 01:52:00 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل استعلام خرید ملزومات طرح کابل 10/08/1401 12:21:51 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی... استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی... 09/08/1401 10:43:22 ق.ظ استعلام، نوار خطر زرد رنگ طبق فایل پیوست نوار خطر زرد رنگ طبق فایل پیوست 08/08/1401 04:39:31 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه خیابان جرجان از کافو نوری 97 مرکز شهید علیزاده  استعلام خرید ملزومات طرح توسعه خیابان جرجان از کافو نوری 97 مرکز شهید علیزاده  05/08/1401 05:56:15 ق.ظ استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک 04/08/1401 06:09:00 ق.ظ استعلام خریدکله قندی/پرچم قرمز/نوار زرد50متری/تابلو دستی ایست شارژی/چراغ قوه شارژی/تابلو3پایه کارگران مشغول کار-ایرانکد مشابه است.فقط طبق مشخصات پیوست. استعلام خریدکله قندی/پرچم قرمز/نوار زرد50متری/تابلو دستی ایست شارژی/چراغ قوه شارژی/تابلو3پایه کارگران مشغول کار-ایرانکد مشابه است.فقط طبق مشخصات پیوست. 03/08/1401 11:23:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه خیابان جرجان از کافو نوری 97 مرکز شهید علیزاده  استعلام خرید ملزومات طرح توسعه خیابان جرجان از کافو نوری 97 مرکز شهید علیزاده  02/08/1401 10:52:04 ق.ظ استعلام نوار اخطاری ..... استعلام نوار اخطاری ..... 01/08/1401 11:07:30 ق.ظ استعلام کابل فیبرنوری-پچ پنل-پیگیتل-مدیاکانورتور-نوار خطر ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد استعلام کابل فیبرنوری-پچ پنل-پیگیتل-مدیاکانورتور-نوار خطر ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد 01/08/1401 08:54:00 ق.ظ استعلام بست لوله بست دیواری .... استعلام بست لوله بست دیواری .... 28/07/1401 08:28:43 ق.ظ استعلام کابل فیبرنوری-پچ پنل-پیگیتل-مدیاکانورتور-نوار خطر ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد استعلام کابل فیبرنوری-پچ پنل-پیگیتل-مدیاکانورتور-نوار خطر ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد 26/07/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه مسکن استعلام خرید ملزومات طرح توسعه مسکن 25/07/1401 10:33:54 ق.ظ استعلام خرید نوار خطر زرد: 300 رول 150 متری به عرض 10 سانتیمتر ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست استعلام خرید نوار خطر زرد: 300 رول 150 متری به عرض 10 سانتیمتر ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست 24/07/1401 04:15:00 ق.ظ استعلام خریدنوار زرد40سانتی متری موردنیاز شرکت گاز استان مازندران.هزینه ارسال با برنده استعلام میباشد. استعلام خریدنوار زرد40سانتی متری موردنیاز شرکت گاز استان مازندران.هزینه ارسال با برنده استعلام میباشد. 11/07/1401 09:05:00 ق.ظ استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک 10/07/1401 01:00:00 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه 06/07/1401 04:25:19 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه سربی کافو 06 گلها استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه سربی کافو 06 گلها 04/07/1401 09:27:40 ق.ظ استعلام نوار خطر زرد ****تولید داخلی***** 06153183711 استعلام نوار خطر زرد ****تولید داخلی***** 06153183711 31/06/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه کافو نوری 45 چاله باغ (قدس 4، یخ چشمه، سفید چشمه) استعلام خرید ملزومات طرح توسعه کافو نوری 45 چاله باغ (قدس 4، یخ چشمه، سفید چشمه) 30/06/1401 10:57:16 ق.ظ استعلام خریدنواراخطار 700رول (رول 200متری ) نوع پلاستیکی درجه یک آبی ونام وآرم شرکت آب وفاضلاب سیرجان قیدگردد. استعلام خریدنواراخطار 700رول (رول 200متری ) نوع پلاستیکی درجه یک آبی ونام وآرم شرکت آب وفاضلاب سیرجان قیدگردد. 27/06/1401 04:34:49 ق.ظ استعلام خرید لوله پلی اتیلن نمره 4 (لوله پست 2.40 متری) و ... استعلام خرید لوله پلی اتیلن نمره 4 (لوله پست 2.40 متری) و ... 22/06/1401 11:30:36 ق.ظ استعلام بتن آماده و... به شرح پیوست-ایران کدها ملاک نمی باشد استعلام بتن آماده و... به شرح پیوست-ایران کدها ملاک نمی باشد 20/06/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه کافو نوری 45 چاله باغ (قدس 4، یخ چشمه، سفید چشمه) استعلام خرید ملزومات طرح توسعه کافو نوری 45 چاله باغ (قدس 4، یخ چشمه، سفید چشمه) 19/06/1401 11:26:53 ق.ظ استعلام نوار خطر عمومی پلاستیکی زرد مشکی 200متری عرض 15 سانتیمتر طبق تصویر در مدارک پیوستی مهلت تامین حداکثر سه روز پس از سفارش است استعلام نوار خطر عمومی پلاستیکی زرد مشکی 200متری عرض 15 سانتیمتر طبق تصویر در مدارک پیوستی مهلت تامین حداکثر سه روز پس از سفارش است 17/06/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام کابل خانگی ... استعلام کابل خانگی ... 16/06/1401 11:21:40 ق.ظ استعلام خرید نوار زرد اخطار 25 مخصوص گازی - ایران کد مشابه می باشد--پیش فاکتور ضمیمه شود.تولید کننده کالا باید عضو وندور لیست شرکت ملی گاز ایران باشد. استعلام خرید نوار زرد اخطار 25 مخصوص گازی - ایران کد مشابه می باشد--پیش فاکتور ضمیمه شود.تولید کننده کالا باید عضو وندور لیست شرکت ملی گاز ایران باشد. 15/06/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام مفصل حرارتی ... استعلام مفصل حرارتی ... 14/06/1401 09:39:26 ق.ظ استعلام نوار خطر , مخروط ترافیک استعلام نوار خطر , مخروط ترافیک 10/06/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام نوار خطر زرد مشکی و قرمز سفید استعلام نوار خطر زرد مشکی و قرمز سفید 09/06/1401 06:05:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات جهت اجرای طرح فیبر نوری مرکز مینودشت به الفجر و سه راهی قلمی استعلام خرید ملزومات جهت اجرای طرح فیبر نوری مرکز مینودشت به الفجر و سه راهی قلمی 06/06/1401 10:14:06 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی استعلام خرید ملزومات طرح کابل سرقتی 06/06/1401 09:57:42 ق.ظ استعلام خرید ملزومات جهت اجرای طرح تقویت و برگردان کافو 04 استعلام خرید ملزومات جهت اجرای طرح تقویت و برگردان کافو 04 05/06/1401 10:54:37 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح فیبر نوری ftth کوی سعادت و سروش  2 - 4 - 6 استعلام خرید ملزومات طرح فیبر نوری ftth کوی سعادت و سروش  2 - 4 - 6 05/06/1401 10:23:35 ق.ظ استعلام اجناس مربوط به انجام خدمات لوله کشی گاز استعلام اجناس مربوط به انجام خدمات لوله کشی گاز 02/06/1401 08:48:00 ق.ظ استعلام فیبر نوری استعلام فیبر نوری 02/06/1401 06:40:00 ق.ظ استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن 29/05/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام نوار حفاری (آبی رنگ) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست. استعلام نوار حفاری (آبی رنگ) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست. 29/05/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام خرید مفصل فیبر نوری 48 کر و... استعلام خرید مفصل فیبر نوری 48 کر و... 27/05/1401 07:25:16 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه سربی کافو 06 گلها استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی و تعویض کابل آبونه سربی کافو 06 گلها 25/05/1401 08:53:01 ق.ظ استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن 25/05/1401 05:34:00 ق.ظ استعلام نوار حفاری (آبی رنگ) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست. استعلام نوار حفاری (آبی رنگ) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست. 24/05/1401 04:46:00 ق.ظ استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن استعلام فیروزه - نوار هشدار و اتصال پلی اتیلن 19/05/1401 05:23:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار ( هشدا دهنده ) 40 سانتی متری - مطابق با درخواست و مشخصات فنی پیوست - ایرانکد مشابه است استعلام نوار زرد اخطار ( هشدا دهنده ) 40 سانتی متری - مطابق با درخواست و مشخصات فنی پیوست - ایرانکد مشابه است 19/05/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام خرید بتن با عیار ۳۵۰ کلیه مصالح بتن و حمل تا پای کار  و... استعلام خرید بتن با عیار ۳۵۰ کلیه مصالح بتن و حمل تا پای کار  و... 18/05/1401 11:10:12 ق.ظ استعلام نوار خطر زرد مشکی و سفید قرمز/ایران کد مشابه می باشد/مطابق شرح پیوست استعلام نوار خطر زرد مشکی و سفید قرمز/ایران کد مشابه می باشد/مطابق شرح پیوست 18/05/1401 05:49:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح ترمیم کابل سرقتی استعلام خرید ملزومات طرح ترمیم کابل سرقتی 11/05/1401 11:01:45 ق.ظ استعلام نوار خطر زرد عرض 10 سانت درجه یک 50 رول استعلام نوار خطر زرد عرض 10 سانت درجه یک 50 رول 09/05/1401 07:18:00 ق.ظ استعلام خرید کله قندی قایل حمل ، بولارداستوانه ای و کتابی استاندارد و گل میخ پلاستیکی (آگهی استعلام و شرایط فنی پیوست می باشد) استعلام خرید کله قندی قایل حمل ، بولارداستوانه ای و کتابی استاندارد و گل میخ پلاستیکی (آگهی استعلام و شرایط فنی پیوست می باشد) 08/05/1401 07:15:00 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح توسعه مسکن استعلام خرید ملزومات طرح توسعه مسکن 06/05/1401 07:32:13 ق.ظ استعلام اتصالات فاضلابی استعلام اتصالات فاضلابی 04/05/1401 07:24:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار مطابق با فایل پیوست- ایرانکد صوری می باشد - فرم استعلام قیمت پیوست پس از تکمیل ضمیمه گردد در غیر این صورت ترتیب اثر داده نمی شود. استعلام نوار زرد اخطار مطابق با فایل پیوست- ایرانکد صوری می باشد - فرم استعلام قیمت پیوست پس از تکمیل ضمیمه گردد در غیر این صورت ترتیب اثر داده نمی شود. 03/05/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام نوار خطر ****تولید داخلی ***** 061-53183711 استعلام نوار خطر ****تولید داخلی ***** 061-53183711 03/05/1401 03:45:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار - نوبت دوم 25/04/1401 06:23:01 ق.ظ تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار 22/04/1401 06:15:49 ق.ظ استعلام لوله پلی اتیلن "2 و ..... استعلام لوله پلی اتیلن "2 و ..... 21/04/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام شهرستان پیرانشهر (اشنو زنگ) : خرید نوار حریم بندی آرمدار با عرض 20 سانتیمتر طبق مشخصات درخواستی (ایران کدمشابه است). الصاق پیش فاکتور الزامی است. استعلام شهرستان پیرانشهر (اشنو زنگ) : خرید نوار حریم بندی آرمدار با عرض 20 سانتیمتر طبق مشخصات درخواستی (ایران کدمشابه است). الصاق پیش فاکتور الزامی است. 21/04/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام شهرستان پیرانشهر : خرید نوار حریم بندی آرمدار با عرض 20 سانتیمتر طبق مشخصات درخواستی (ایران کدمشابه است). الصاق پیش فاکتور الزامی است. استعلام شهرستان پیرانشهر : خرید نوار حریم بندی آرمدار با عرض 20 سانتیمتر طبق مشخصات درخواستی (ایران کدمشابه است). الصاق پیش فاکتور الزامی است. 21/04/1401 04:19:00 ق.ظ استعلام نت خدمات ایستگاهی استعلام نت خدمات ایستگاهی 20/04/1401 05:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار 20/04/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام نوار اخطار-لوله پلی پرو پیلن 20 م م -لوله پلی پرو پیلن 25 م م -لوله پل اتیلن 10اتمسفر 40 م م وغیره اقلام استعلام نوار اخطار-لوله پلی پرو پیلن 20 م م -لوله پلی پرو پیلن 25 م م -لوله پل اتیلن 10اتمسفر 40 م م وغیره اقلام 20/04/1401 12:05:00 ب.ظ استعلام خرید نوار خطر زرد: 300 رول 150 متری به عرض 10 سانتیمتر ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست استعلام خرید نوار خطر زرد: 300 رول 150 متری به عرض 10 سانتیمتر ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست 18/04/1401 05:06:00 ق.ظ استعلام کابل خاکی ... استعلام کابل خاکی ... 16/04/1401 08:30:14 ق.ظ استعلام نت خدمات ایستگاهی استعلام نت خدمات ایستگاهی 15/04/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام کابل خاکی 200.04 ژله فیلد.... استعلام کابل خاکی 200.04 ژله فیلد.... 13/04/1401 11:07:16 ق.ظ استعلام خرید نوار اخطاری با عرض 20 و... استعلام خرید نوار اخطاری با عرض 20 و... 13/04/1401 10:40:41 ق.ظ مناقصه‌ خرید لوازم انشعابات آب مناقصه‌ خرید لوازم انشعابات آب 13/04/1401 10:21:22 ق.ظ مناقصه, خرید ۱۵۰۰۰ رول نوار اخطار زرد رنگ ۲۵ و ۴۰ سانتی متری مناقصه, خرید ۱۵۰۰۰ رول نوار اخطار زرد رنگ ۲۵ و ۴۰ سانتی متری 13/04/1401 07:21:29 ق.ظ استعلام نوار خطر ****تولید داخلی ***** 061-53183711 استعلام نوار خطر ****تولید داخلی ***** 061-53183711 13/04/1401 12:08:00 ب.ظ استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی ... استعلام خرید ملزومات طرح تقویت مرکزی ... 11/04/1401 12:21:14 ب.ظ فراخوان مناقصه خرید نوار زرد اخطار نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید نوار زرد اخطار 11/04/1401 10:41:04 ق.ظ مناقصه عمومی کمربند ناف برنجی PP... مناقصه عمومی کمربند ناف برنجی PP... 11/04/1401 06:05:10 ق.ظ