بوژی واگن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید کوپلر الکترو فیوژن طبق درخواست عدم بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی بمنزله ابطال نرخ تلقی میگردد . استعلام خرید کوپلر الکترو فیوژن طبق درخواست عدم بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی بمنزله ابطال نرخ تلقی میگردد . 29/03/1403 10:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات ساخت و نصب لتیس و اجرای مش و شاتکریت ... تجدید مناقصه عملیات ساخت و نصب لتیس و اجرای مش و شاتکریت ... تجدید 29/03/1403 07:32:59 ق.ظ استعلام تامین فرش کوپه و راهرو برای واگن قطارهای پلور سبز زندگی و سپهر زندگی مطابق مشخصات پیوست استعلام تامین فرش کوپه و راهرو برای واگن قطارهای پلور سبز زندگی و سپهر زندگی مطابق مشخصات پیوست 29/03/1403 07:12:00 ق.ظ مناقصه, ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره ۱ و تعمیر و بازسازی ۸ عدد بوژی مناقصه, ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره ۱ و تعمیر و بازسازی ۸ عدد بوژی 29/03/1403 05:44:09 ق.ظ استعلام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی ماشین آلات نگهداری خطوط ریلی مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست(بصورت عقد قرارداد) استعلام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی ماشین آلات نگهداری خطوط ریلی مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست(بصورت عقد قرارداد) 29/03/1403 04:55:00 ق.ظ استعلام، پابند صفحه تیپ K جهت ریل(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن استعلام، پابند صفحه تیپ K جهت ریل(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن 29/03/1403 04:21:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 29/03/1403 04:17:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چرخ های قطارهای ناوگان متروی درون شهری تهران شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چرخ های قطارهای ناوگان متروی درون شهری تهران شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات بازسازی و تبدیل 15 دستگاه گرم کن غذای 110 ولتی واگن به 220 ولتی در محوطه راه آهن تهران استعلام انجام خدمات بازسازی و تبدیل 15 دستگاه گرم کن غذای 110 ولتی واگن به 220 ولتی در محوطه راه آهن تهران 27/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام خرید 64 عدد کلنگ الماسه دار ماشین آلات زیرکوب طبق شرایط و مشخصات و شرح خدمات پیوست استعلام خرید 64 عدد کلنگ الماسه دار ماشین آلات زیرکوب طبق شرایط و مشخصات و شرح خدمات پیوست 27/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام تهیه قفل آویز یکپارچه منقوش به آرم راه آهن استعلام تهیه قفل آویز یکپارچه منقوش به آرم راه آهن 27/03/1403 10:12:00 ق.ظ استعلام خرید 64 عدد کلنگ الماسه دار ماشین آلات زیرکوب طبق شرایط و مشخصات و شرح خدمات پیوست استعلام خرید 64 عدد کلنگ الماسه دار ماشین آلات زیرکوب طبق شرایط و مشخصات و شرح خدمات پیوست 27/03/1403 10:11:00 ق.ظ استعلام تهیه ماکت ریل و قطار و کابین و کنسول فرمان لکوموتیو (تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) استعلام تهیه ماکت ریل و قطار و کابین و کنسول فرمان لکوموتیو (تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) 27/03/1403 08:24:00 ق.ظ استعلام بازسازی تعداد 20 دستگاه منبع آب سر کلگی واگن خلیج فارس و میلاد مطابق شرح خدمات پیوست استعلام بازسازی تعداد 20 دستگاه منبع آب سر کلگی واگن خلیج فارس و میلاد مطابق شرح خدمات پیوست 27/03/1403 07:08:00 ق.ظ مناقصه, خرید ۲۸۳۵۹ قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ مناقصه, خرید ۲۸۳۵۹ قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ 27/03/1403 04:57:43 ق.ظ مناقصه, خرید ۲۲۳۰۱ قالب کفشک ترمز چدنی کوچک مناقصه, خرید ۲۲۳۰۱ قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 27/03/1403 04:55:56 ق.ظ مناقصه, خرید ۲۵۰۰۰ قالب کفشک ترمز کامپوزیت مناقصه, خرید ۲۵۰۰۰ قالب کفشک ترمز کامپوزیت 27/03/1403 04:55:16 ق.ظ استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی 27/03/1403 04:08:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ 26/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 22301 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 26/03/1403 11:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 25000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت 26/03/1403 11:40:00 ق.ظ استعلام تهیه پایه نگهدارنده ریل هادی ( کله گاوی) استعلام تهیه پایه نگهدارنده ریل هادی ( کله گاوی) 26/03/1403 09:09:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو، سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و.. - نوبت دوم تجدید مناقصه ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو، سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و.. - نوبت دوم 26/03/1403 08:38:46 ق.ظ ارزیابی کیفی (فرخوان پنجم) مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری ... تجدید نوبت دوم ارزیابی کیفی (فرخوان پنجم) مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری ... تجدید نوبت دوم 26/03/1403 07:23:22 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت تجدید نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت تجدید نوبت دوم 26/03/1403 07:20:17 ق.ظ استعلام تراورس چوبی سوزن استعلام تراورس چوبی سوزن 26/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سیستم برق و الکترونیک ماشین آلات مکانیزه به شرح شرایط و مشخصات پیوستی استعلام تعمیرات سیستم برق و الکترونیک ماشین آلات مکانیزه به شرح شرایط و مشخصات پیوستی 26/03/1403 03:41:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ.... - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ.... - نوبت دوم 23/03/1403 08:36:14 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ.... تجدید مناقصه خرید 28359 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ.... 23/03/1403 08:30:20 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی (فرخوان پنجم) مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری ... تجدید ارزیابی کیفی (فرخوان پنجم) مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری ... 23/03/1403 06:44:39 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت 23/03/1403 06:42:08 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو، سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و.. تجدتجدید مناقصه ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو، سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره 1 و.. 23/03/1403 06:10:14 ق.ظ استعلام نظارت و ارزیابی واگنهای مسافری و تعیین رتبه آنها استعلام نظارت و ارزیابی واگنهای مسافری و تعیین رتبه آنها 23/03/1403 05:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت کامل بوژی لوکوموتیو سرویس و تعمییر کامل بوژی شماره یک و تعمییر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت کامل بوژی لوکوموتیو سرویس و تعمییر کامل بوژی شماره یک و تعمییر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر 23/03/1403 05:31:00 ق.ظ استعلام تولید سامانه ردیابی و کنترل عملیات ماشین آلات مکانیزه (ریمون) استعلام تولید سامانه ردیابی و کنترل عملیات ماشین آلات مکانیزه (ریمون) 23/03/1403 05:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2000 عدد صفحه فلزی دو سوراخه زیر ریل UIC54 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2000 عدد صفحه فلزی دو سوراخه زیر ریل UIC54 23/03/1403 03:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه ماشین سوزن Unistar Hr وست آلپاین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه ماشین سوزن Unistar Hr وست آلپاین 22/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 26 دستگاه انواع ماشین سوزن های چینی مترو تهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 26 دستگاه انواع ماشین سوزن های چینی مترو تهران 22/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام کالیبراسیون ایستگاه پایش زیست محیطی.. استعلام کالیبراسیون ایستگاه پایش زیست محیطی.. 22/03/1403 11:36:52 ق.ظ استعلام تامین تعداد 4200 عدد لنت ترمز اکسپرس چپ و راست قطار با مشخصات و نقشه های پیوست استعلام تامین تعداد 4200 عدد لنت ترمز اکسپرس چپ و راست قطار با مشخصات و نقشه های پیوست 22/03/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام تراورس چوبی وزن استعلام تراورس چوبی وزن 22/03/1403 05:26:00 ب.ظ استعلام جعبه کنترل دنده لکوموتیو برقی4/5تن استعلام جعبه کنترل دنده لکوموتیو برقی4/5تن 21/03/1403 05:29:00 ق.ظ استعلام تعمیر وسیم پیچی الکتروموتور(رتور)لکوموتیو برقی به تعداد 5 عدد(09136101195) استعلام تعمیر وسیم پیچی الکتروموتور(رتور)لکوموتیو برقی به تعداد 5 عدد(09136101195) 21/03/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 21/03/1403 04:45:30 ق.ظ استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی 21/03/1403 04:15:18 ق.ظ استعلام تراورس چوبی استعلام تراورس چوبی 21/03/1403 03:33:00 ب.ظ استعلام تعمیرات اساسی و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ماشین آلات مکانیزه ریلی طبق شرایط و شرح خدمات پیوست استعلام تعمیرات اساسی و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ماشین آلات مکانیزه ریلی طبق شرایط و شرح خدمات پیوست 20/03/1403 08:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری تجدید مناقصه تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری 20/03/1403 07:38:12 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری اصفهان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری اصفهان 20/03/1403 06:06:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز کامپوزیت 20/03/1403 05:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیربومی ، اداری و واگنهای رمپ ، ادارات کل راه آهن آذربایجان ، شمالغرب ، تهران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات ، زیربومی ، اداری و واگنهای رمپ ، ادارات کل راه آهن آذربایجان ، شمالغرب ، تهران 20/03/1403 05:53:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مجموعه تراورس های چوبی سوزن استعلام الکترونیکی، مجموعه تراورس های چوبی سوزن 20/03/1403 04:08:55 ق.ظ استعلام خرید رولبرینگ مجموعه اکسل درایو ماشین زیر کوب به شرح شرایط و مشخصات پیوستی استعلام خرید رولبرینگ مجموعه اکسل درایو ماشین زیر کوب به شرح شرایط و مشخصات پیوستی 19/03/1403 08:56:00 ق.ظ استعلام تامین تعداد 3 عدد میل لنگ موتور پرکینز با مشخصات و نقشه پیوست استعلام تامین تعداد 3 عدد میل لنگ موتور پرکینز با مشخصات و نقشه پیوست 19/03/1403 08:24:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ماشین آلات مکانیزه ریلی طبق شرایط و شرح خدمات پیوست استعلام تعمیرات اساسی و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ماشین آلات مکانیزه ریلی طبق شرایط و شرح خدمات پیوست 19/03/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی ماشین آلات نگهداری خطوط ریلی مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست(بصورت عقد قرارداد) استعلام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی ماشین آلات نگهداری خطوط ریلی مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست(بصورت عقد قرارداد) 19/03/1403 07:46:00 ق.ظ استعلام تامین تعداد 3 عدد بلوک موتور پرکینز بامشخصات و نقشه پیوست استعلام تامین تعداد 3 عدد بلوک موتور پرکینز بامشخصات و نقشه پیوست 19/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی 19/03/1403 04:04:29 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 19/03/1403 04:03:14 ق.ظ استعلام، اقلام مصرفی تولید سایرواحدها استعلام، اقلام مصرفی تولید سایرواحدها 17/03/1403 04:26:25 ق.ظ استعلام، قاب کفشک ترمز لکوموتیو جی ام مدلG22W2 استعلام، قاب کفشک ترمز لکوموتیو جی ام مدلG22W2 17/03/1403 04:18:46 ق.ظ استعلام تراورس چوبی سوزن استعلام تراورس چوبی سوزن 16/03/1403 11:44:00 ق.ظ استعلام خازن شیمیایی - مقاومت - ترانزیستور استعلام خازن شیمیایی - مقاومت - ترانزیستور 16/03/1403 10:14:01 ق.ظ استعلام عملیات تعمیر و تجهیز سالن قطار نجات استعلام عملیات تعمیر و تجهیز سالن قطار نجات 16/03/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه درزین تشریفاتی خطوط مترو - نوبت دوم مناقصه خرید یک دستگاه درزین تشریفاتی خطوط مترو - نوبت دوم 16/03/1403 06:17:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 15/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 15/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 15/03/1403 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم 13/03/1403 10:08:25 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان 13/03/1403 07:58:00 ق.ظ استعلام بازرسی فنی 200 عدد میله کشش دانمارکی مدل فرانسوی در کشور رومانی استعلام بازرسی فنی 200 عدد میله کشش دانمارکی مدل فرانسوی در کشور رومانی 13/03/1403 07:13:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​- نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​- نوبت دوم 13/03/1403 06:44:42 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت...- نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت...- نوبت دوم 13/03/1403 06:07:17 ق.ظ تجدید مناقصه تامین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول دپو و روسازی خط 2 قطار شهری تجدید مناقصه تامین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول دپو و روسازی خط 2 قطار شهری 13/03/1403 05:12:48 ق.ظ استعلام، غلطک و قاب کفشک استعلام، غلطک و قاب کفشک 13/03/1403 04:25:09 ق.ظ استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی 13/03/1403 04:24:41 ق.ظ مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر  13/03/1403 04:01:45 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 13/03/1403 04:01:28 ق.ظ مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور... مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور... 13/03/1403 04:00:45 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات پیوست استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات پیوست 13/03/1403 03:14:00 ب.ظ استعلام ساخت یک مجموعه کامل قفسه نورد به همراه تجهیزات جانبی و ... استعلام ساخت یک مجموعه کامل قفسه نورد به همراه تجهیزات جانبی و ... 12/03/1403 12:28:25 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه سوزن اتریشی 760-UIC60 بدون تراورس چوبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه سوزن اتریشی 760-UIC60 بدون تراورس چوبی 12/03/1403 11:42:00 ق.ظ مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر  12/03/1403 04:14:01 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 12/03/1403 04:13:28 ق.ظ مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور... مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور... 12/03/1403 04:11:40 ق.ظ مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر  - مناقصه روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگنهای مسافری و مدیریت خدمات فنی در سیر  10/03/1403 07:22:55 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 - مناقصه روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 10/03/1403 06:57:24 ق.ظ مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور...- مناقصه روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 مناقصه خرید دیواره های جانبی واگنهای آلمان غربی شامل دیواره های کوپه، کوپه مامور... 10/03/1403 06:51:50 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​ تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​ 10/03/1403 06:49:32 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت... تجدید مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت... 10/03/1403 06:40:18 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک تجدید مناقصه تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 10/03/1403 06:34:43 ق.ظ استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی استعلام، تجهیزات مکانیکی ریلی 10/03/1403 04:49:08 ق.ظ مناقصه تامین و تحویل 1000 حلقه چرخ منوبلوک 920  - نوبت دوم مناقصه تامین و تحویل 1000 حلقه چرخ منوبلوک 920  - نوبت دوم 10/03/1403 04:42:29 ق.ظ استعلام تعمیر پمپ خطی و تهیه لوازم(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) استعلام تعمیر پمپ خطی و تهیه لوازم(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) 09/03/1403 11:49:00 ق.ظ استعلام تهیه و عیبیابی مفصل تبدیل(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) استعلام تهیه و عیبیابی مفصل تبدیل(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) 09/03/1403 11:23:00 ق.ظ استعلام گریس پمپ شارژی مارک دیوالت  استعلام گریس پمپ شارژی مارک دیوالت  09/03/1403 10:41:55 ق.ظ استعلام فیلتر هوای کوچک و بزرگ کمپرسور  استعلام فیلتر هوای کوچک و بزرگ کمپرسور  09/03/1403 10:37:30 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه درزین تشریفاتی خطوط مترو مناقصه خرید یک دستگاه درزین تشریفاتی خطوط مترو 09/03/1403 07:05:24 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، mt و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس md36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، mt و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس md36 09/03/1403 07:03:58 ق.ظ مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگن های مسافری... مناقصه نگهداری و تعمیرات سالیانه، جاری و ویژه برق و تهویه واگن های مسافری... 09/03/1403 07:02:13 ق.ظ