تجهیزات و مشاوره نقشه برداری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:37:56 ق.ظ تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مراغه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مراغه 10/09/1401 08:32:12 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 10/09/1401 08:31:41 ق.ظ مناقصه, مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر کهنوج مناقصه, مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر کهنوج 10/09/1401 08:13:23 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی میانه مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی میانه 10/09/1401 08:29:05 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:28:21 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:27:24 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:27:22 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 10/09/1401 08:27:02 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی هشترود مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی هشترود 10/09/1401 08:26:58 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی شبستر مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی شبستر 10/09/1401 08:25:52 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:22:37 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:21:47 ق.ظ فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:06:07 ق.ظ استعلام تکمیل بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهر و حومه استعلام تکمیل بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهر و حومه 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام تکمیل و بروزرسانی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استعلام تکمیل و بروزرسانی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 10/09/1401 06:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و بروزرسانی نقشه ممیزی املاک اصناف و مستحدثات برابر اسناد پیوست مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و بروزرسانی نقشه ممیزی املاک اصناف و مستحدثات برابر اسناد پیوست 10/09/1401 06:27:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی - نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی - نوبت دوم  10/09/1401 06:41:10 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 06:16:13 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ملکان مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ملکان 10/09/1401 06:15:47 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی : تبریز  مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی : تبریز  10/09/1401 06:09:39 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:56:01 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:53:46 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:52:36 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:51:05 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:50:28 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 05:46:20 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ... مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ... 10/09/1401 05:40:14 ق.ظ مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن 10/09/1401 05:36:06 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ... مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی ... 10/09/1401 05:11:29 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی اذر شهر مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی اذر شهر 10/09/1401 05:08:38 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره  انجام عملیات تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی وباغی) تا مرحله تثبیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل آذر 1401 مناقصه، خرید خدمات مشاوره  انجام عملیات تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی وباغی) تا مرحله تثبیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل آذر 1401 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام شرح کالا ( دوربین ترازیابو...) شماره تقاضا0107148001 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا ( دوربین ترازیابو...) شماره تقاضا0107148001 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 09/09/1401 11:13:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری مطابق پیوست( دوربین، متر، منشور سه پایه، تراز،ترازیاب، تئودولیت) استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری مطابق پیوست( دوربین، متر، منشور سه پایه، تراز،ترازیاب، تئودولیت) 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن 09/09/1401 11:25:20 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شرق استان سمنان (دامغان-شاهرود-میامی) به میزان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شرق استان سمنان (دامغان-شاهرود-میامی) به میزان 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ممیزی املاک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ممیزی املاک 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی پارک بانوان شهر اقبالیه استعلام طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی پارک بانوان شهر اقبالیه 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی 09/09/1401 09:46:15 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی مناقصه عمومی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی 09/09/1401 08:46:39 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصات تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها  نوبت دوم  آگهی ارزیابی کیفی مناقصات تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها  نوبت دوم  09/09/1401 08:41:00 ق.ظ استعلام تهیه و ارائه تصاویر پانورامای شهر اراک در بستر وب و موبایل از معابر اصلی و فرعی شهر اراک به طول تقریبی 900 کیلومتر استعلام تهیه و ارائه تصاویر پانورامای شهر اراک در بستر وب و موبایل از معابر اصلی و فرعی شهر اراک به طول تقریبی 900 کیلومتر 09/09/1401 07:52:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره تدقیق، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی سامانه PMOGIS بندر شهید باهنر و بنادر تابعه مناقصه، خرید خدمات مشاوره تدقیق، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی سامانه PMOGIS بندر شهید باهنر و بنادر تابعه 09/09/1401 07:46:00 ق.ظ فراخوان خدمات مشاوره تدقیق، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی سامانه PMOGIS فراخوان خدمات مشاوره تدقیق، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی سامانه PMOGIS 09/09/1401 07:57:11 ق.ظ فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 09/09/1401 07:48:28 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نقشه برداری صنعتی و عمومی شامل کنترل نوار نقاله ها ... مناقصه انجام خدمات نقشه برداری صنعتی و عمومی شامل کنترل نوار نقاله ها ... 09/09/1401 07:36:19 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 2 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 2 09/09/1401 06:01:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری مطابق پیوست(جی پی اس، دوربین، متر، منشور سه پایه، تراز،ترازیاب، تئودولیت) استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری مطابق پیوست(جی پی اس، دوربین، متر، منشور سه پایه، تراز،ترازیاب، تئودولیت) 09/09/1401 05:36:00 ق.ظ مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه مناطق بافت روستایی - نوبت دوم مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه مناطق بافت روستایی 09/09/1401 05:26:12 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ارائه طرح توجیهی انجام مطالعات طراحی نقشه های اجرایی تهیه برآورد واسناد مناقصه پروژه تخریب و احداث پست استان چهارمحال و بختیاری استعلام خدمات مشاوره ارائه طرح توجیهی انجام مطالعات طراحی نقشه های اجرایی تهیه برآورد واسناد مناقصه پروژه تخریب و احداث پست استان چهارمحال و بختیاری 09/09/1401 01:55:00 ب.ظ استعلام خرید:GPS BASED SYNCHRONIZED INTERRUPTER TIME UCORR**پالایشگاه دهم-فاز19**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد استعلام خرید:GPS BASED SYNCHRONIZED INTERRUPTER TIME UCORR**پالایشگاه دهم-فاز19**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد 08/09/1401 11:28:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی 2400 هکتاری در سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی سواحل ، ب مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی 2400 هکتاری در سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی سواحل ، ب 08/09/1401 11:23:00 ق.ظ استعلام خرید،نصب،راه اندازی و پشتیبانی دستگاه GPS خودرویی به تعداد 337 دستگاه ،قرارداد و اطلاعات فنی و مدیریتی به پیوست می باشد استعلام خرید،نصب،راه اندازی و پشتیبانی دستگاه GPS خودرویی به تعداد 337 دستگاه ،قرارداد و اطلاعات فنی و مدیریتی به پیوست می باشد 08/09/1401 10:59:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی 08/09/1401 10:57:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و نصب پلاک تلفیقی و کد پستی دارای کد QR مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و نصب پلاک تلفیقی و کد پستی دارای کد QR 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تبدیل و ترسیم و تهیه نقشه به مقیاس 1000/1 از محدوده شهر اراک مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تبدیل و ترسیم و تهیه نقشه به مقیاس 1000/1 از محدوده شهر اراک 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در مرکز و غرب استان سمنان به میزان 9200 هکتار مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در مرکز و غرب استان سمنان به میزان 9200 هکتار 08/09/1401 10:33:00 ق.ظ مناقصه تطبیق، مستندسازی و تکمیل و بروزرسانی نقشه اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) مناقصه تطبیق، مستندسازی و تکمیل و بروزرسانی نقشه اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) 08/09/1401 10:40:48 ق.ظ استعلام خرید و راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و ممیزی املاک استعلام خرید و راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و ممیزی املاک 08/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) 08/09/1401 10:09:37 ق.ظ استعلام جی پی اس مولتی فرکانس مطابق مشخصات اگهی پیوست استعلام جی پی اس مولتی فرکانس مطابق مشخصات اگهی پیوست 08/09/1401 09:27:00 ق.ظ مناقصه عمومی پکیج باز طراحی، برداشت اطلاعات، نقشه برداری، ترسیم ازبیلت ... مناقصه عمومی پکیج باز طراحی، برداشت اطلاعات، نقشه برداری، ترسیم ازبیلت ... 08/09/1401 09:39:02 ق.ظ مناقصه, انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری در سامان مناقصه, انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری در سامان 08/09/1401 09:07:44 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی 08/09/1401 09:09:55 ق.ظ استعلام تهیه نقشه بافتهای فرسوده براساس اطلاعات فایل پیوست استعلام تهیه نقشه بافتهای فرسوده براساس اطلاعات فایل پیوست 08/09/1401 08:44:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره ممیزی کلیه املاک سطح منطقه دو شهرداری بیرجند مطابق شرایط و شرح خدمات پیوست در اسناد مناقصه مناقصه، خرید خدمات مشاوره ممیزی کلیه املاک سطح منطقه دو شهرداری بیرجند مطابق شرایط و شرح خدمات پیوست در اسناد مناقصه 08/09/1401 08:39:00 ق.ظ مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه مناطق بافت روستایی مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه مناطق بافت روستایی 08/09/1401 08:50:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پکیج باز طراحی، برداشت اطلاعات،نقشه برداری،ترسیم ازبیلت،ثبت اطلاعات توصیفی، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهر ایلام مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پکیج باز طراحی، برداشت اطلاعات،نقشه برداری،ترسیم ازبیلت،ثبت اطلاعات توصیفی، ایجاد پایگاه داده مکانی و اجرای GIS شهر ایلام 08/09/1401 08:33:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری(با مشخصات فنی پیوست)(مرتبه دوم) استعلام خرید تجهیزات نقشه برداری(با مشخصات فنی پیوست)(مرتبه دوم) 08/09/1401 08:17:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه های gisشهری آبادان فاز 1محلات مرزبندی بافت فرسوده مناطق استعلام تهیه نقشه های gisشهری آبادان فاز 1محلات مرزبندی بافت فرسوده مناطق 08/09/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه مناطق حاشیه نشین استعلام تهیه نقشه مناطق حاشیه نشین 08/09/1401 07:47:00 ق.ظ استعلام خرید 150 دستگاه ردیاب خودرویی مطابق قرارداد و پیوستها استعلام خرید 150 دستگاه ردیاب خودرویی مطابق قرارداد و پیوستها 08/09/1401 07:44:00 ق.ظ فراخوان خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات - نوبت دوم   فراخوان خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات  08/09/1401 07:49:56 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات 08/09/1401 07:10:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تکمیل و بروزرسانی نقشه شهری و حومه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تکمیل و بروزرسانی نقشه شهری و حومه 08/09/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بروز رسانی و تکمیل نقشه باقت مناطق روستایی در سطح استان مرکزی برای1958 هکتار مطابق مشخصات اعلام شده در پیوستهای شماره یک تاچ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بروز رسانی و تکمیل نقشه باقت مناطق روستایی در سطح استان مرکزی برای1958 هکتار مطابق مشخصات اعلام شده در پیوستهای شماره یک تاچ 08/09/1401 06:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جرای طرح کاداستر به منظورتهیه نقشه وتطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستانهای طبس و بشرویه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جرای طرح کاداستر به منظورتهیه نقشه وتطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستانهای طبس و بشرویه 08/09/1401 06:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح کاداستر به منظورتهیه نقشه وتطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستانهای نهبندان و سربیشه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح کاداستر به منظورتهیه نقشه وتطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستانهای نهبندان و سربیشه 08/09/1401 06:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 1 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 1 08/09/1401 06:13:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب و پشتیبانی ردیاب مناقصه خرید و نصب و پشتیبانی ردیاب 08/09/1401 06:17:41 ق.ظ فراخوان ممیزی کلیه املاک سطح منطقه دو فراخوان ممیزی کلیه املاک سطح منطقه دو 08/09/1401 05:52:22 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 08/09/1401 05:09:44 ق.ظ استعلام تهیه نقشه بافت بازار سنتی و مناطق سرپوشیده زنجان (تجدید شده) استعلام تهیه نقشه بافت بازار سنتی و مناطق سرپوشیده زنجان (تجدید شده) 08/09/1401 04:47:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر 08/09/1401 04:19:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء پروژه تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی به مقدار1289 قطعه طبق مخصات فنی پیوست استعلام استعلام بهاء پروژه تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی به مقدار1289 قطعه طبق مخصات فنی پیوست 08/09/1401 01:41:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه بافت بازار سرپوشیده اراک و ساوه طبق مشخصات فنی پیوست در استان مرکزی استعلام تهیه نقشه بافت بازار سرپوشیده اراک و ساوه طبق مشخصات فنی پیوست در استان مرکزی 08/09/1401 01:24:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شیراز مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شیراز 07/09/1401 11:51:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مقبره الشعرای تبریز مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مقبره الشعرای تبریز 07/09/1401 11:51:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری قزوین مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام بازنگری نقشه و نظارت بر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری قزوین 07/09/1401 11:50:00 ق.ظ استعلام عملیات ثقل سنجی و تعیین موقیت همزمان شبکه ثقل سنجی درجه سه به تعداد 300 نقطه مطابق شرح فایل های پیوست استعلام عملیات ثقل سنجی و تعیین موقیت همزمان شبکه ثقل سنجی درجه سه به تعداد 300 نقطه مطابق شرح فایل های پیوست 07/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد یک دستگاه GPSایستگاهی مولتی فرکانس خریداری نمایید. استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد یک دستگاه GPSایستگاهی مولتی فرکانس خریداری نمایید. 07/09/1401 11:00:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصات تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها  آگهی ارزیابی کیفی مناقصات تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها  07/09/1401 10:56:17 ق.ظ استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار 07/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی مناقصه عمومی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی 07/09/1401 10:38:44 ق.ظ استعلام محاسبات فنی اصلاحات موتورخانه دادگستری قم استعلام محاسبات فنی اصلاحات موتورخانه دادگستری قم 07/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها استعلام تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها 07/09/1401 07:13:00 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروزرسانی طرح تفصیلی شهر اصلاحیه فراخوان خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروزرسانی طرح تفصیلی شهر اصلاحیه 07/09/1401 07:25:54 ق.ظ استعلام برآورد عملیات اجرایی بر اساس فهرست بهاء سال 1401 و تهیه نسخه سه بعدی محوطه و المان های مد نظر شهرداری و تهیه نقشه های فاز یک -دو و سه استعلام برآورد عملیات اجرایی بر اساس فهرست بهاء سال 1401 و تهیه نسخه سه بعدی محوطه و المان های مد نظر شهرداری و تهیه نقشه های فاز یک -دو و سه 07/09/1401 06:34:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه ها 07/09/1401 06:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره در تهیه نقشه پایه شهر گلستان،بانک اطلاعاتی ،طرح تفصیلی بافت فرسوده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره در تهیه نقشه پایه شهر گلستان،بانک اطلاعاتی ،طرح تفصیلی بافت فرسوده 07/09/1401 05:47:00 ق.ظ