امور حقوقی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه(اسناد مالی حسابرسی شده) قرائت کنتور،چاپ قبوض,وصول مطالبات و سایر امور اداری در سطح مناطق امور آب و ف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه(اسناد مالی حسابرسی شده) قرائت کنتور،چاپ قبوض,وصول مطالبات و سایر امور اداری در سطح مناطق امور آب و ف 29/06/1402 10:37:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... تجدید مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 29/06/1402 10:35:55 ق.ظ مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق - نوبت دوم مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق - نوبت دوم 29/06/1402 09:33:33 ق.ظ مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق مناقصه واگذاری علمیات قرائت و وصول مطالبات مشرکین عادی شرکت توزیع برق 29/06/1402 09:31:51 ق.ظ مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... - نوبت دوم مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... - نوبت دوم 29/06/1402 09:09:26 ق.ظ استعلام انجام امور کارگزاری ثبتی جهت شرکت عمران گلبهار شرح کامل نیاز به پیوست الزامیست پیوست تکمیل و مهر و امضا شود. استعلام انجام امور کارگزاری ثبتی جهت شرکت عمران گلبهار شرح کامل نیاز به پیوست الزامیست پیوست تکمیل و مهر و امضا شود. 29/06/1402 08:44:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بها و وصول بدهی های معوقه مشترکین .. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور، توزیع قبوض آب بها و وصول بدهی های معوقه مشترکین .. 29/06/1402 07:45:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 29/06/1402 07:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان مسکن مهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان مسکن مهر 29/06/1402 07:18:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه... مناقصه عمومی انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه... 29/06/1402 05:45:15 ق.ظ مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارائه به متقاضیان مسکن مهر مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارائه به متقاضیان مسکن مهر 29/06/1402 05:23:18 ق.ظ مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... مناقصه نشت یابی شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب شهرستان ... 28/06/1402 08:11:36 ق.ظ استعلام وصول مطالبات در اشتهارد استعلام وصول مطالبات در اشتهارد 28/06/1402 07:34:00 ق.ظ استعلام لوازم یدکی هانوماگ دیزل استعلام لوازم یدکی هانوماگ دیزل 28/06/1402 07:15:00 ق.ظ استعلام برون سپاری پیگیری وصول مطالبات غیر جاری بانک به مدت اعلامی بانک و با انعقادقرارداد و ارائه تضمین های لازم به بانک جهت حسن انجام کار و... استعلام برون سپاری پیگیری وصول مطالبات غیر جاری بانک به مدت اعلامی بانک و با انعقادقرارداد و ارائه تضمین های لازم به بانک جهت حسن انجام کار و... 28/06/1402 06:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده ، بهمئی ، نواحی و روستاهای ت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای کهگیلویه ، چرام و لنده ، بهمئی ، نواحی و روستاهای ت 28/06/1402 05:40:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی توسط موسسه حقوقی استعلام ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی توسط موسسه حقوقی 27/06/1402 07:26:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات قرائت و وصول مناقصه, انجام خدمات قرائت و وصول 27/06/1402 07:13:50 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ... - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ... - نوبت دوم 27/06/1402 07:08:42 ق.ظ مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان میبد مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان میبد 26/06/1402 07:46:27 ق.ظ مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان اردکان مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان اردکان 26/06/1402 07:44:12 ق.ظ مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان اردکان مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان اردکان 26/06/1402 07:27:37 ق.ظ مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان میبد مناقصه, وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار شهرستان میبد 26/06/1402 07:25:18 ق.ظ استعلام بکارگیری کارشناسان حقوقی در قالب موسسه حقوقی استعلام بکارگیری کارشناسان حقوقی در قالب موسسه حقوقی 26/06/1402 07:09:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... 26/06/1402 06:54:15 ق.ظ استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین بخش مرکزی امور آب و فاضلاب تربت جام براساس دستور کار ابلاغی استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین بخش مرکزی امور آب و فاضلاب تربت جام براساس دستور کار ابلاغی 26/06/1402 06:05:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات نصب چهار هزار و پانصد دستگاه کنتور و رگولاتور و خدمات وصول مطالبات شهرستان یزد استعلام اجرای عملیات نصب چهار هزار و پانصد دستگاه کنتور و رگولاتور و خدمات وصول مطالبات شهرستان یزد 26/06/1402 05:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتورو وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتورو وصول مطالبات 26/06/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی 25/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب ٬ فروش انشعاب٬ فروش انرژی٬ وصول مطالبات٬تست٬ ن مناقصه, انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب ٬ فروش انشعاب٬ فروش انرژی٬ وصول مطالبات٬تست٬ ن 22/06/1402 10:10:50 ق.ظ مناقصه, انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب ٬ فروش انشعاب٬ فروش انرژی٬ وصول مطالبات٬تست٬ نصب و بهینهسازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی در سال۱۴۰۲-۱۴۰۳ (گروه یک) مناقصه, انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب ٬ فروش انشعاب٬ فروش انرژی٬ وصول مطالبات٬تست٬ نصب و بهینهسازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی در سال۱۴۰۲-۱۴۰۳ (گروه یک) 22/06/1402 09:55:08 ق.ظ مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و...نوبت دوم مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و...نوبت دوم 22/06/1402 08:11:33 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی و ...نوبت دوم مناقصه انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی و ...نوبت دوم 22/06/1402 06:25:56 ق.ظ استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین سطح حوزه فعالیت امور آب و فاضلابکوهسرخ براساس دستور کار ابلاغی یا لیست ارائه شده از سوی واحد مشترکین استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین سطح حوزه فعالیت امور آب و فاضلابکوهسرخ براساس دستور کار ابلاغی یا لیست ارائه شده از سوی واحد مشترکین 22/06/1402 06:28:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات .... تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات .... 22/06/1402 05:40:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات مشترکین گروه دو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات مشترکین گروه دو 22/06/1402 05:13:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات در محدوده آب و فاضلاب اشتهارد استعلام وصول مطالبات در محدوده آب و فاضلاب اشتهارد 21/06/1402 09:46:00 ق.ظ مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ی عملیاتی منطقه ۶ و۷ آبفا مناقصه, عملیات قرائت کنتور ، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ی عملیاتی منطقه ۶ و۷ آبفا 21/06/1402 08:01:35 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم 21/06/1402 07:59:13 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی و ... مناقصه انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی و ... 21/06/1402 06:16:28 ق.ظ مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و... مناقصه و تجدید مناقصه تامین بارگیری ، حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد برای مخازن و... 20/06/1402 10:36:04 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - 20/06/1402 09:28:41 ق.ظ مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم مناقصه عملیات قرائت کنتور، پیگیری و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم 20/06/1402 08:55:37 ق.ظ پمناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری،شامل بهره برداری از تاسیسات شبکه نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری،شامل بهره برداری از تاسیسات شبکه نوبت دوم 20/06/1402 06:33:05 ق.ظ استعلام شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد جهت وصول مطالبات خود از طریق پیمانکار اقدام نماید استعلام شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد جهت وصول مطالبات خود از طریق پیمانکار اقدام نماید 20/06/1402 06:31:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، ... 20/06/1402 06:14:52 ق.ظ استعلام نقشه برداری و اخذ سند تک برگ پروژه های اقدام ملی و جهش تولید مسکن ، لطیفی - اوز استعلام نقشه برداری و اخذ سند تک برگ پروژه های اقدام ملی و جهش تولید مسکن ، لطیفی - اوز 19/06/1402 11:01:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حقوقی و مشترکین مناقصه انجام خدمات حقوقی و مشترکین 19/06/1402 08:50:44 ق.ظ استعلام برون سپاری وصول مطالبات غیر قابل دسترس (در حوزه چک) براساس فایل پیوست استعلام برون سپاری وصول مطالبات غیر قابل دسترس (در حوزه چک) براساس فایل پیوست 19/06/1402 08:22:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی استعلام ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 19/06/1402 08:00:00 ق.ظ استعلام پارچه نسوز ضخیم چسب دار/پارچه نسوز چسب دار نازک/پارچه نسوز بدون چسب نازک به مقدار 30 متر مربع طبق درخواست مخصوص دستگاه بسته بندی شیر ودوغ پاکتی استعلام پارچه نسوز ضخیم چسب دار/پارچه نسوز چسب دار نازک/پارچه نسوز بدون چسب نازک به مقدار 30 متر مربع طبق درخواست مخصوص دستگاه بسته بندی شیر ودوغ پاکتی 19/06/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به صورت حجمی طبق شرایط و شرح قرارداد پیوست استعلام استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به صورت حجمی طبق شرایط و شرح قرارداد پیوست 19/06/1402 07:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات جامع مشترکین شهرستان های بندرعباس و جزایر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات جامع مشترکین شهرستان های بندرعباس و جزایر 18/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه بازسازی و توسعه شبکه اب روستایی و شهری و ...- نوبت دوم مناقصه بازسازی و توسعه شبکه اب روستایی و شهری و ...- نوبت دوم 18/06/1402 09:54:45 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...- نوبت دوم مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...- نوبت دوم 18/06/1402 09:38:14 ق.ظ مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب - نوبت دوم مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب - نوبت دوم 18/06/1402 07:23:38 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...در سطح ناحیه گازرسانی چناران - نوبت دوم مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...در سطح ناحیه گازرسانی چناران - نوبت دوم 18/06/1402 07:11:23 ق.ظ مناقصه بازسازی و توسعه شبکه اب روستایی و شهری و ... مناقصه بازسازی و توسعه شبکه اب روستایی و شهری و ... 16/06/1402 05:06:48 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...در سطح ناحیه گازرسانی چناران مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی...در سطح ناحیه گازرسانی چناران 14/06/1402 07:25:47 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی... مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی... 14/06/1402 07:19:33 ق.ظ استعلام وصول مطالبات،صورتحساب برق و اقساطط انشعابات مشترکین عادی امور یک برق اردبیل استعلام وصول مطالبات،صورتحساب برق و اقساطط انشعابات مشترکین عادی امور یک برق اردبیل 14/06/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان میامی استعلام قرائت کنتورآب ،توزیع قبوض،وصول مطالبات بدهی در شهرستان میامی 14/06/1402 06:00:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول 14/06/1402 05:53:18 ق.ظ مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب 14/06/1402 05:43:20 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آ 14/06/1402 05:40:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی چناران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات،گازبانی ،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی چناران 14/06/1402 05:38:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح منطقه یک گازرسانی مشهد مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح منطقه یک گازرسانی مشهد 13/06/1402 11:11:00 ق.ظ مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات خدمات کنتورخوانی صورتحساب مشترکین حفاظت از زنگ وصول مطالبات تیران و کرون مناقصه, امداد نگهداری و تعمیرات خدمات کنتورخوانی صورتحساب مشترکین حفاظت از زنگ وصول مطالبات تیران و کرون 13/06/1402 11:06:10 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاها و ... تجدید مناقصه واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاها و ... 13/06/1402 09:40:03 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار شروط تامین کنندگان . 1- بارگذاری مجوز وکالت. 2- بارگذاری مستندات مربوط به خدمات ثبتی و غیر ثبتی اراضی و املاک. استعلام انتخاب پیمانکار شروط تامین کنندگان . 1- بارگذاری مجوز وکالت. 2- بارگذاری مستندات مربوط به خدمات ثبتی و غیر ثبتی اراضی و املاک. 13/06/1402 09:13:00 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا ... - نوبت دوم 13/06/1402 08:42:19 ق.ظ استعلام وصول مطالبات شهرستان صالح آباد استعلام وصول مطالبات شهرستان صالح آباد 13/06/1402 07:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب غرب استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب غرب استان 13/06/1402 06:08:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... - نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... - نوبت دوم 12/06/1402 08:03:48 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده حقوقی تجدید مناقصه واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده حقوقی 12/06/1402 07:09:17 ق.ظ استعلام قرارداد مدیریت پیمان درصدی وصول تمامی عوارضات و مطالبات شهرسازی شهر کندر استعلام قرارداد مدیریت پیمان درصدی وصول تمامی عوارضات و مطالبات شهرسازی شهر کندر 12/06/1402 06:21:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات مشترکین منطقه افشارزاده شهرستان فردیس استعلام وصول مطالبات مشترکین منطقه افشارزاده شهرستان فردیس 12/06/1402 05:32:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... نوبت دوم مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 12/06/1402 04:37:56 ق.ظ استعلام برون سپاری وصول مطالبات غیر قابل دسترس(در حوزه چک) استعلام برون سپاری وصول مطالبات غیر قابل دسترس(در حوزه چک) 12/06/1402 04:20:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات سال 1402-امور برق آستانه اشرفیه خدمات 195 -استعلام 5 استعلام وصول مطالبات سال 1402-امور برق آستانه اشرفیه خدمات 195 -استعلام 5 12/06/1402 03:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات وجمع آوری ... شهرستانهای شهرستانهای بم ، فهرج ، ریگان ، نرماشیر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات وجمع آوری ... شهرستانهای شهرستانهای بم ، فهرج ، ریگان ، نرماشیر 11/06/1402 09:05:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات و ... 11/06/1402 08:47:36 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا ... مناقصه وصول مطالبات آبفا ... 11/06/1402 07:34:14 ق.ظ مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب- نوبت دوم مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب- نوبت دوم 11/06/1402 06:26:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعاتد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعاتد 09/06/1402 06:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیرو امداد و ... شهرستان کیار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیرو امداد و ... شهرستان کیار 08/06/1402 10:22:00 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم 08/06/1402 09:14:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ... 08/06/1402 08:37:06 ق.ظ تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... نوبت دوم تجدید مناقصه تامین نیرو و انجام خدمات امداد، گازبانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدی ... نوبت دوم 08/06/1402 07:12:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آ 08/06/1402 06:58:00 ق.ظ مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب مناقصه فراخوان انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب 08/06/1402 06:32:39 ق.ظ استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین بخش مرکزی امور آب و فاضلاب تربت جام براساس دستور کار ابلاغی استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین بخش مرکزی امور آب و فاضلاب تربت جام براساس دستور کار ابلاغی 08/06/1402 06:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری- نگهداری و تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات...- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات بهره برداری- نگهداری و تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات...- نوبت دوم 07/06/1402 09:27:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات و قرائت کنتور آب سهند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات و قرائت کنتور آب سهند 07/06/1402 03:33:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات کارگزاری پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بوشهر-اعتبارات نهضت ملی مسکن توضیحات در لیستهای پیوستی استعلام انجام خدمات کارگزاری پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بوشهر-اعتبارات نهضت ملی مسکن توضیحات در لیستهای پیوستی 07/06/1402 02:24:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات وصول مطالبات در شهرهای گلستان و صالحیه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات وصول مطالبات در شهرهای گلستان و صالحیه 06/06/1402 09:07:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری- نگهداری و تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات... تجدید مناقصه عملیات بهره برداری- نگهداری و تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات... 06/06/1402 08:57:37 ق.ظ استعلام عملیات نمونه برداری فاضلاب از صنایع و واحدهای صنعتی مستقر در استان مرکزی واستانهای همجوار ووصول مطالبات مبلغ برآورد اولیه : 2.501.000.000 ریال استعلام عملیات نمونه برداری فاضلاب از صنایع و واحدهای صنعتی مستقر در استان مرکزی واستانهای همجوار ووصول مطالبات مبلغ برآورد اولیه : 2.501.000.000 ریال 06/06/1402 08:10:00 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب...- نوبت دوم مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه آب...- نوبت دوم 06/06/1402 06:56:49 ق.ظ استعلام وصول مطالبات مشترکین عادی امور دو استعلام وصول مطالبات مشترکین عادی امور دو 06/06/1402 06:22:00 ق.ظ