امور حقوقی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... 10/09/1401 05:29:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه شش تبریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه شش تبریز 09/09/1401 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب منطقه هوراند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب منطقه هوراند 09/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه, انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واقع در شهر جدید هشتگرد مناقصه, انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واقع در شهر جدید هشتگرد 09/09/1401 07:45:37 ق.ظ مناقصه اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه... نوبت دوم  مناقصه اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه... نوبت دوم  09/09/1401 07:41:07 ق.ظ مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... 09/09/1401 05:42:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه... مناقصه اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه... 08/09/1401 12:09:11 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نصب 8000 کنتور و رگلاتور و خدمات وصول مطالبات در شهرستان یزد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نصب 8000 کنتور و رگلاتور و خدمات وصول مطالبات در شهرستان یزد 08/09/1401 11:24:00 ق.ظ مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید 08/09/1401 11:32:54 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:09:06 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:07:24 ق.ظ استعلام انجام امورات حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در شهرستانهای تابعه(پیمان جمعاً4554 فقره پرونده حقوقی) استعلام انجام امورات حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در شهرستانهای تابعه(پیمان جمعاً4554 فقره پرونده حقوقی) 08/09/1401 07:36:00 ق.ظ مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... 08/09/1401 07:46:43 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری....- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری....- نوبت دوم 08/09/1401 07:25:15 ق.ظ مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید 08/09/1401 07:20:14 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات 08/09/1401 07:10:25 ق.ظ مناقصه یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی مناقصه یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی 07/09/1401 09:15:00 ق.ظ مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... مناقصه امور مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن پروژه مسکونی ... 07/09/1401 08:08:08 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری.... فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری.... 07/09/1401 07:56:39 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ... فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ... 07/09/1401 07:00:02 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات، کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات، کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز - نوبت دوم 07/09/1401 06:17:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واقع در شهر جدید هشتگرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واقع در شهر جدید هشتگرد 07/09/1401 05:58:00 ق.ظ مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... مناقصه عمومی وصول مطالبات آبفا ...... 06/09/1401 09:33:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرائت،توزیع و وصول قبوض شهر یاسوج منطقه دو روستاهای اقماری آبفا یاسوج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرائت،توزیع و وصول قبوض شهر یاسوج منطقه دو روستاهای اقماری آبفا یاسوج 06/09/1401 07:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی تاسیس تغییر و فروش پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی تاسیس تغییر و فروش پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها 06/09/1401 06:56:00 ق.ظ مناقصه انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مناقصه انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 06/09/1401 07:12:48 ق.ظ مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب کارگزار ساماندهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب کارگزار ساماندهی 06/09/1401 06:38:57 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات، کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات، کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز 06/09/1401 05:49:47 ق.ظ استعلام تهیه گزارش توجیهی و مدل مالی تاسیسات تصفیه خانه و ارزش گذاری پساب خروجیتاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ایلام –دهلران – دره شهر استعلام تهیه گزارش توجیهی و مدل مالی تاسیسات تصفیه خانه و ارزش گذاری پساب خروجیتاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ایلام –دهلران – دره شهر 05/09/1401 10:25:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات و قطع مشترکین بدهکار استعلام وصول مطالبات و قطع مشترکین بدهکار 05/09/1401 10:18:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... نوبت دوم مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ...نوبت دوم 05/09/1401 08:27:05 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب .....نوبت دوم  مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب .....نوبت دوم  05/09/1401 05:02:28 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه انتخاب مهندسین مشاور یا پیمانکاران ذیصلاح برای کنتور خوانی و ساماندهی انشعابات و وصول هزینه آب بها و فاضلاب بها مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه انتخاب مهندسین مشاور یا پیمانکاران ذیصلاح برای کنتور خوانی و ساماندهی انشعابات و وصول هزینه آب بها و فاضلاب بها 04/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... 03/09/1401 05:08:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انچام خدمات درآمدی ناحیه دو مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انچام خدمات درآمدی ناحیه دو 02/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب،پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول م مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب،پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول م 02/09/1401 11:27:51 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اخذ خدمات ثبتی و حقوقی آگهی مناقصه عمومی اخذ خدمات ثبتی و حقوقی 02/09/1401 06:06:47 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب ..... مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب ..... 02/09/1401 05:56:34 ق.ظ استعلام اخذ سند مالکیت اراضی دولتی شهرهای مهریز خاتم استعلام اخذ سند مالکیت اراضی دولتی شهرهای مهریز خاتم 01/09/1401 10:59:00 ق.ظ استعلام انجام کلیه امور اداری ، کاری ، قضایی ، دفاع و پیگیری از چک های برگشتی در مراجع قضایی استعلام انجام کلیه امور اداری ، کاری ، قضایی ، دفاع و پیگیری از چک های برگشتی در مراجع قضایی 01/09/1401 10:10:00 ق.ظ مناقصه, کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه ۵ مناقصه, کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه ۵ 01/09/1401 09:33:21 ق.ظ استعلام قرارداد حق الزحمه مشاوره پارک علم و فناوری در امور ثبت و پیگیری و دریافت سند برای 17 هکتار زمین قولنامه ای واگذار شده( کد خدمت مشابه میباشد) استعلام قرارداد حق الزحمه مشاوره پارک علم و فناوری در امور ثبت و پیگیری و دریافت سند برای 17 هکتار زمین قولنامه ای واگذار شده( کد خدمت مشابه میباشد) 01/09/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام قطع ووصل مشترکین بدهکار ناحیه خشت استعلام قطع ووصل مشترکین بدهکار ناحیه خشت 30/08/1401 10:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، اشتراک پذیری ...منطقه 5 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، اشتراک پذیری ...منطقه 5 30/08/1401 08:12:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی.... فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی.... 30/08/1401 06:34:38 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه کنتور خوانی ووصول مطالبات امور برق خلخال مناقصه, تجدید مناقصه کنتور خوانی ووصول مطالبات امور برق خلخال 29/08/1401 07:21:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ووصول مطالبات مصارف عادی امور برق خلخال مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ووصول مطالبات مصارف عادی امور برق خلخال 28/08/1401 10:49:00 ق.ظ استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 28/08/1401 05:47:00 ق.ظ استعلام قرادادحق الزحمه مشاوره پارک علم وفناوری در امور ثبت پیگیری و دریافت سند برای17هکتارزمین قولنامه ای واگذار شده(کدخدمت مشابه میباشد) استعلام قرادادحق الزحمه مشاوره پارک علم وفناوری در امور ثبت پیگیری و دریافت سند برای17هکتارزمین قولنامه ای واگذار شده(کدخدمت مشابه میباشد) 28/08/1401 05:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرائت کنتور،چاپ قبوض،وصول مطالبات پاوه،ثلاث،جوانرود،روانسر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرائت کنتور،چاپ قبوض،وصول مطالبات پاوه،ثلاث،جوانرود،روانسر 27/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرائت کنتور،چاپ قبوض،وصول مطالبات سنقر،صحنه،کنگاور،هرسین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرائت کنتور،چاپ قبوض،وصول مطالبات سنقر،صحنه،کنگاور،هرسین 27/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی - نوبت دوم مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی - نوبت دوم 26/08/1401 06:55:25 ق.ظ استعلام عملیات قطع ووصل مشترکین بدهکار کازرون استعلام عملیات قطع ووصل مشترکین بدهکار کازرون 25/08/1401 10:54:00 ق.ظ مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی 25/08/1401 08:23:20 ق.ظ استعلام کنتورخوانی و وصول مطالبات برق بیله سوار و جعفرآباد به شرح پیوست استعلام کنتورخوانی و وصول مطالبات برق بیله سوار و جعفرآباد به شرح پیوست 25/08/1401 05:20:00 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان برون سپاری و توان سنجی کارگزاران جهت دریافت مطالبات شهرداری و .... مناقصه و مزایده فراخوان برون سپاری و توان سنجی کارگزاران جهت دریافت مطالبات شهرداری و .... 23/08/1401 05:32:56 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برون سپاری وصول برخی از مطالبات شهرداری خرم آباد(سازمان فاوا) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برون سپاری وصول برخی از مطالبات شهرداری خرم آباد(سازمان فاوا) 22/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام قرارداد حق الزحمه مشاوره پارک علم فناوری در امور ثبت پیگیری و دریافت سند رسمی برای 17 هکتار زمین قولنامه ای واگذار شده ( کد خدمت مشابه میباشد) استعلام قرارداد حق الزحمه مشاوره پارک علم فناوری در امور ثبت پیگیری و دریافت سند رسمی برای 17 هکتار زمین قولنامه ای واگذار شده ( کد خدمت مشابه میباشد) 22/08/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 21/08/1401 10:53:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین- نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین- نوبت دوم 21/08/1401 06:50:53 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات کارشناسی حقوقی استعلام واگذاری خدمات کارشناسی حقوقی 19/08/1401 08:46:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین 19/08/1401 06:26:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوریانشعابات غیر مجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوریانشعابات غیر مجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد 18/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام امورات حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل در شهرستانهای تابعه جمعاً 3248 فقره پرونده حقوقی بر مبنای نرم اعلامی اداره حقوقی اداره کل استعلام انجام امورات حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل در شهرستانهای تابعه جمعاً 3248 فقره پرونده حقوقی بر مبنای نرم اعلامی اداره حقوقی اداره کل 17/08/1401 07:40:00 ق.ظ استعلام دستمزد قطع و وصل و وصول مطالبات استعلام دستمزد قطع و وصل و وصول مطالبات 17/08/1401 01:23:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاه ها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ، مخازن و شیرآل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاه ها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ، مخازن و شیرآل 16/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاه ها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ، مخازن و شیرآل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نگهداری تاسیسات، خطوط انتقال، شبکه های توزیع، چاه ها و منابع تامین، ایستگاه های پمپاژ، مخازن و شیرآل 16/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0209 خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها , روابط عمومی , آموزش و بهبود منابع انسانی شرکت ملی منا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0209 خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها , روابط عمومی , آموزش و بهبود منابع انسانی شرکت ملی منا 16/08/1401 10:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح َو توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات منطقه دو تبریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب ، اصلاح َو توسعه شبکه آب ، وصول مطالبات منطقه دو تبریز 16/08/1401 10:30:00 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز نوبت دوم 16/08/1401 09:03:53 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط ع مومی و آموزش و بهبود منابع انسانی- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط ع مومی و آموزش و بهبود منابع انسانی- نوبت دوم 16/08/1401 05:55:22 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و نصب انشعابات غیرمجاز 15/08/1401 10:15:37 ق.ظ مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید 15/08/1401 10:10:02 ق.ظ استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 استعلام بکار گیری یک نفر نیرو جهت امور حقوقی 09177519181 15/08/1401 09:19:00 ق.ظ مناقصه, برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات) در شهرستان بیرجند (کلیه مناطق مناقصه, برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات) در شهرستان بیرجند (کلیه مناطق 15/08/1401 08:54:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و نصب انشعابات یرمجاز شهرستان شهربابک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و نصب انشعابات یرمجاز شهرستان شهربابک 15/08/1401 08:15:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط ع مومی و آموزش و بهبود منابع انسانی فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط ع مومی و آموزش و بهبود منابع انسانی 15/08/1401 07:13:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور 15/08/1401 06:14:00 ق.ظ مناقصه بهره بردای و نگهداری از تاسیسات آب، اصلاح و توسعه شبکه آب ...- نوبت دوم مناقصه بهره بردای و نگهداری از تاسیسات آب، اصلاح و توسعه شبکه آب ...- نوبت دوم 15/08/1401 06:02:23 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب - نوبت دوم 15/08/1401 05:54:24 ق.ظ استعلام دستور کار 3013024 وصول مطالبات استعلام دستور کار 3013024 وصول مطالبات 15/08/1401 01:37:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات درآمدی ناحیه یک مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات درآمدی ناحیه یک 14/08/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید استعلام آگهی وصول مالیات برارزش افزوده شهرداری از سال1401 الی 1403/شرکت کننده در آگهی می بایست یکی از شرایط فایل پیوست را دارا و مستندات لازم بارگزاری نماید 14/08/1401 09:22:00 ق.ظ استعلام انتخاب کارگزاری فن بازار منطقه ای استان طبق شرایط پیوست استعلام انتخاب کارگزاری فن بازار منطقه ای استان طبق شرایط پیوست 14/08/1401 09:03:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب 14/08/1401 08:57:36 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب،پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول م مناقصه, انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب،پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول م 14/08/1401 08:20:08 ق.ظ مناقصه بهره بردای و نگهداری از تاسیسات آب، اصلاح و توسعه شبکه آب ... مناقصه بهره بردای و نگهداری از تاسیسات آب، اصلاح و توسعه شبکه آب ... 14/08/1401 07:48:48 ق.ظ استعلام وصولی آب بهای شهرپارس آباد جاری ومعوق-کلیه اسناد ومدارک در دو فایل بنامهای ب و ج مطابق دعوتنامه تنظیم و امضای الکترونیکی و در سامانه ارسال گردد استعلام وصولی آب بهای شهرپارس آباد جاری ومعوق-کلیه اسناد ومدارک در دو فایل بنامهای ب و ج مطابق دعوتنامه تنظیم و امضای الکترونیکی و در سامانه ارسال گردد 12/08/1401 06:26:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن - نوبت دوم فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن - نوبت دوم 12/08/1401 06:22:00 ق.ظ استعلام دستمزد قطع و وصل و وصول مطالبات استعلام دستمزد قطع و وصل و وصول مطالبات 11/08/1401 11:54:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات معوقه آب بها و تخلفات پشت کنتوری پیشوا استعلام وصول مطالبات معوقه آب بها و تخلفات پشت کنتوری پیشوا 11/08/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری و اخذ اسناد اراضی فاقد سند به مساحت تقریبی 200 هکتار (مخزن و تأسیسات سد کمانه،قره قاچ،حنا و سایر تاسیسات و اراضی شرکت در شهرستان سمیرم) استعلام نقشه برداری و اخذ اسناد اراضی فاقد سند به مساحت تقریبی 200 هکتار (مخزن و تأسیسات سد کمانه،قره قاچ،حنا و سایر تاسیسات و اراضی شرکت در شهرستان سمیرم) 11/08/1401 09:43:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن 11/08/1401 08:50:57 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب ... - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب ... - نوبت دوم 11/08/1401 08:50:35 ق.ظ مناقصه, ۱۴ ج ت/۱۴۰۱ وصول مطالبات معوقه آب بهاء شهرهای ملارد ٬ صفادشت ٬ شهر قدس و اندیشه مناقصه, ۱۴ ج ت/۱۴۰۱ وصول مطالبات معوقه آب بهاء شهرهای ملارد ٬ صفادشت ٬ شهر قدس و اندیشه 11/08/1401 08:05:16 ق.ظ استعلام برون سپاری تحصیل اسناد بتعداد 8 مورد] اعم از تبدیل سند دفترچه به تک برگ حد نگار،هزینه و حق الزحمه + ارزش افزوده بر عهده پیمانکار می باشد. استعلام برون سپاری تحصیل اسناد بتعداد 8 مورد] اعم از تبدیل سند دفترچه به تک برگ حد نگار،هزینه و حق الزحمه + ارزش افزوده بر عهده پیمانکار می باشد. 10/08/1401 11:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای 14 ج ت /1401 وصول مطالبات معوقه آب بهاء ، انشعاب آ بو فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ( شهرها یملار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای 14 ج ت /1401 وصول مطالبات معوقه آب بهاء ، انشعاب آ بو فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ( شهرها یملار 10/08/1401 11:38:00 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب ... تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب ... 10/08/1401 10:03:09 ق.ظ مناقصه وصول بخشی از مطالبات تجدید نوبت دوم مناقصه وصول بخشی از مطالبات تجدید نوبت دوم 10/08/1401 09:18:16 ق.ظ