امور حقوقی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان اشخاص واجد شرایط جهت وصول مطالبات معوقه شهرداری شناسایی مرحله سوم فراخوان اشخاص واجد شرایط جهت وصول مطالبات معوقه شهرداری شناسایی مرحله سوم 24/03/1403 08:33:23 ق.ظ تجدید 1 فراخوان عمومی خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب- نوبت دوم تجدید 1 فراخوان عمومی خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب- نوبت دوم 23/03/1403 11:02:02 ق.ظ مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات... مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات... 23/03/1403 10:27:20 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات، اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب و وصول مطالبات امور آب و فاضلاب مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات، اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب و وصول مطالبات امور آب و فاضلاب 23/03/1403 10:19:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 403-5 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 403-5 23/03/1403 10:09:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری 23/03/1403 09:34:22 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات 23/03/1403 09:02:19 ق.ظ استعلام جهت انجام قطع ووصل ووصول مطالبات از اشتراکهای برق بدهکار در محدوده مدیریت برق علی آبادکتول مطابق دستورالعمل،شرح خدمات،حجم عملیات وفرم های پیوست استعلام جهت انجام قطع ووصل ووصول مطالبات از اشتراکهای برق بدهکار در محدوده مدیریت برق علی آبادکتول مطابق دستورالعمل،شرح خدمات،حجم عملیات وفرم های پیوست 23/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خدمات امداد ، گازبانی وصول مطالبات . کنتور خوانی و خدمات عمومی مناقصه پروژه انجام خدمات امداد ، گازبانی وصول مطالبات . کنتور خوانی و خدمات عمومی 23/03/1403 06:20:53 ق.ظ استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن (استان گلستان) استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن (استان گلستان) 23/03/1403 05:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات 23/03/1403 05:24:00 ق.ظ فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات - نوبت دوم فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات - نوبت دوم 23/03/1403 05:12:55 ق.ظ استعلام وصول مطالبات معوقه آب بها، اقساط انشعاب آب و فاضلاب، در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران استعلام وصول مطالبات معوقه آب بها، اقساط انشعاب آب و فاضلاب، در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران 23/03/1403 01:17:00 ب.ظ تجدید 1 فراخوان عمومی خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب تجدید 1 فراخوان عمومی خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب 22/03/1403 10:13:20 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه آب بها ء،انشعابات وسایر خدمات استان گیلان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه آب بها ء،انشعابات وسایر خدمات استان گیلان 22/03/1403 09:59:00 ق.ظ مناقصه, وصول مطالبات معوقه آب بها ء،انشعابات وسایر خدمات استان گیلان مناقصه, وصول مطالبات معوقه آب بها ء،انشعابات وسایر خدمات استان گیلان 22/03/1403 09:59:20 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا - نوبت دوم 22/03/1403 09:56:20 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب نوبت دوم  مناقصه وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب نوبت دوم  22/03/1403 09:47:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعات 22/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی در حدود 1200 پرونده-واگذاری خدمات کارشناسان سامانه جهت ثبت اطلاعات 22/03/1403 07:49:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب کارگزاری به منظور اجرای تهاتر غیر نقدی فراخوان عمومی انتخاب کارگزاری به منظور اجرای تهاتر غیر نقدی 22/03/1403 07:28:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی انتخاب کارگزاری اجرای تهاتر غیرنقدی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی انتخاب کارگزاری اجرای تهاتر غیرنقدی 22/03/1403 05:11:00 ق.ظ فراخوان خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ...تجدید فراخوان خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ...تجدید 21/03/1403 12:11:57 ب.ظ مناقصه واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی ... مناقصه واگذاری خدمات کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده های حقوقی ... 21/03/1403 11:23:12 ق.ظ استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین سطح حوزه فعالیت شرکت / امور آب و فاضلاب کوهسرخ براساس دستور کار ابلاغی یا لیست ارائه شده استعلام انجام عملیات وصول مطالبات از مشترکین سطح حوزه فعالیت شرکت / امور آب و فاضلاب کوهسرخ براساس دستور کار ابلاغی یا لیست ارائه شده 21/03/1403 08:57:00 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب مناقصه وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب 21/03/1403 08:59:13 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی ... مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی ... 21/03/1403 08:47:45 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور یک رشت _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور یک رشت _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 21/03/1403 05:51:00 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا آبفا رامشیر - نوبت دوم مناقصه وصول مطالبات آبفا آبفا رامشیر - نوبت دوم 21/03/1403 05:59:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات،گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، اپراتوری و ... شهرستان سیرجان و مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول مطالبات،گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، اپراتوری و ... شهرستان سیرجان و 21/03/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات وصول مطالبات (آب بها) از مشترکین امور آب وفاضلاب چناران استعلام انجام عملیات وصول مطالبات (آب بها) از مشترکین امور آب وفاضلاب چناران 21/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام مدیریت پیمان نیازهای خدمات انسانی (حجمی) بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب، قرائت کنتور و وصول مطالبات امور آبفای شبستر استعلام مدیریت پیمان نیازهای خدمات انسانی (حجمی) بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب، قرائت کنتور و وصول مطالبات امور آبفای شبستر 21/03/1403 03:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تشکیل ارجاع و پیگیری پرونده های حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه استان کرمانشاه ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تشکیل ارجاع و پیگیری پرونده های حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه استان کرمانشاه ... 20/03/1403 10:55:00 ق.ظ استعلام عملیات پیگیری وصول مطالبات جاری و سرمایه ای و تعیین تکلیف انشعابات با عدم قرائت بیش از سه دوره مشترکین امور آب و فاضلاب زاوه با دستور کار ابلاغی استعلام عملیات پیگیری وصول مطالبات جاری و سرمایه ای و تعیین تکلیف انشعابات با عدم قرائت بیش از سه دوره مشترکین امور آب و فاضلاب زاوه با دستور کار ابلاغی 20/03/1403 09:21:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات جاری و سرمایه ای وتعیین تکلیف انشعابات با عدم قرائت بیش از سه دوره از مشترکین امور آب و فاضلاب زاوه با دستور کار یا لیست ارائه شده استعلام وصول مطالبات جاری و سرمایه ای وتعیین تکلیف انشعابات با عدم قرائت بیش از سه دوره از مشترکین امور آب و فاضلاب زاوه با دستور کار یا لیست ارائه شده 20/03/1403 08:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای وصول مطالبات آب بها و انشعابات آب و فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران 20/03/1403 07:43:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه تشکیل ، ارجاع و پیگیری پرونده های حقوقی ادارات فراخوان مناقصه پروژه تشکیل ، ارجاع و پیگیری پرونده های حقوقی ادارات 20/03/1403 07:29:33 ق.ظ فراخوان شناسایی کارگزاران درآمدی فراخوان شناسایی کارگزاران درآمدی 20/03/1403 07:12:52 ق.ظ استعلام کارگزاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه وفق شرح خدمات تعیین شده در دستور العمل ابلاغی فن بازار استعلام کارگزاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه وفق شرح خدمات تعیین شده در دستور العمل ابلاغی فن بازار 20/03/1403 06:54:00 ق.ظ تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر تجدید فراخوان عقد قرارداد ارکان متعهد پذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشاور اوراق مشارکت قطعه اول فاز یک طرح اتصال شهر 20/03/1403 06:05:46 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور توزیع برق کوچصفهان _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور توزیع برق کوچصفهان _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 20/03/1403 05:46:00 ق.ظ استعلام پروژه قطع و وصل وصول مطالبات استعلام پروژه قطع و وصل وصول مطالبات 20/03/1403 04:47:00 ق.ظ استعلام وصول مطالبات ( مشترکین ) بیدخت و بخش مرکزی استعلام وصول مطالبات ( مشترکین ) بیدخت و بخش مرکزی 20/03/1403 04:37:00 ق.ظ مناقصه عملیات پاسخگویی 121... نوبت دوم مناقصه عملیات پاسخگویی 121... نوبت دوم 19/03/1403 09:45:49 ق.ظ استعلام قرارداد قطع و وصل و وصول مطالبات سال 1403 استعلام قرارداد قطع و وصل و وصول مطالبات سال 1403 19/03/1403 05:15:00 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 1  - نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 1  - نوبت دوم 19/03/1403 05:06:19 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات آبفا آبفا رامشیر  - مناقصه روز پنجشنبه هفدهم خرداد 1403 مناقصه وصول مطالبات آبفا آبفا رامشیر  17/03/1403 07:54:48 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا تجدید مناقصه وصول مطالبات آبفا 17/03/1403 07:50:27 ق.ظ استعلام قطع و وصل وصول مطالبات امور املش طی سال 1403 استعلام قطع و وصل وصول مطالبات امور املش طی سال 1403 17/03/1403 05:28:00 ق.ظ مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک... مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک... 17/03/1403 05:21:59 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور اراضی در حوزه حقوقی و...- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور اراضی در حوزه حقوقی و...- نوبت دوم 16/03/1403 10:11:42 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور یک رشت _با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور یک رشت _با فهرست بهاء بهره برداری 1403 16/03/1403 08:17:00 ق.ظ فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات 16/03/1403 04:57:39 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات موردنیاز اموراراضی درحوزه حقوقی ،فنی و سامانه 131 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات موردنیاز اموراراضی درحوزه حقوقی ،فنی و سامانه 131 15/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور خمام با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _ وصول مطالبات امور خمام با فهرست بهاء بهره برداری 1403 13/03/1403 10:54:00 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور کوچصفهان _اداره توزیع برق لشت نشاء با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور کوچصفهان _اداره توزیع برق لشت نشاء با فهرست بهاء بهره برداری 1403 13/03/1403 10:46:00 ق.ظ استعلام استعلام وصول مطالبات - قطع و وصول مشترکین بدهکار شهری و روستایی شهرستان شوشتر استعلام استعلام وصول مطالبات - قطع و وصول مشترکین بدهکار شهری و روستایی شهرستان شوشتر 13/03/1403 09:42:00 ق.ظ استعلام لارستان عمادشهر نصب انشعاب عادی و دیماندی و وصول مطالبات استعلام لارستان عمادشهر نصب انشعاب عادی و دیماندی و وصول مطالبات 13/03/1403 09:26:00 ق.ظ مناقصه خدمات امداد و بهره برداری، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و ... نوبت دوم مناقصه خدمات امداد و بهره برداری، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و ... نوبت دوم 13/03/1403 07:37:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات معوق شهرداری منطقه یک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات معوق شهرداری منطقه یک 13/03/1403 07:11:00 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 1  تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 1 13/03/1403 07:19:17 ق.ظ استعلام عملیات وصول مطالبات بیدخت و بخش مرکزی استعلام عملیات وصول مطالبات بیدخت و بخش مرکزی 13/03/1403 05:54:00 ق.ظ استعلام قرائت و وصول مشترکین برق نمین استعلام قرائت و وصول مشترکین برق نمین 13/03/1403 05:28:00 ق.ظ مناقصه عملیات پاسخگویی 121... مناقصه عملیات پاسخگویی 121... 12/03/1403 12:12:29 ب.ظ مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور اراضی در حوزه حقوقی و... مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور اراضی در حوزه حقوقی و... 12/03/1403 11:44:53 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور توزیع برق کوچصفهان _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین) _وصول مطالبات امور توزیع برق کوچصفهان _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 12/03/1403 10:07:00 ق.ظ مناقصه, انجام امورمربوط به برسسی ژرونده های اموراراضی مناقصه, انجام امورمربوط به برسسی ژرونده های اموراراضی 12/03/1403 10:07:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای jتجدید مناقصه برون سپاری بخشی از مطالبات امور مشترکین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای jتجدید مناقصه برون سپاری بخشی از مطالبات امور مشترکین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 12/03/1403 09:09:00 ق.ظ مناقصه خدمات امداد و بهره برداری، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و ... مناقصه خدمات امداد و بهره برداری، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و ... 12/03/1403 08:04:34 ق.ظ استعلام عملیات وصول مطالبات مشترکین آب شهرستان فیروزه استعلام عملیات وصول مطالبات مشترکین آب شهرستان فیروزه 12/03/1403 06:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت و وصول مطالبات حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات قرائت و وصول مطالبات حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 12/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام هزینه حق الزحمه وکیل و مشاور حقوقی-برابر با شرایط استعلام بهاء و برگ درخواست پیوست. استعلام هزینه حق الزحمه وکیل و مشاور حقوقی-برابر با شرایط استعلام بهاء و برگ درخواست پیوست. 12/03/1403 05:16:00 ق.ظ مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 نوبت دوم مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 نوبت دوم 12/03/1403 04:50:52 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 نوبت دوم  تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 نوبت دوم  12/03/1403 04:49:09 ق.ظ استعلام قطع و وصل و وصول مطالبات امور برق شهرستان رودسر (شهرهای رودسر-کلاچای-رحیم آباد-چابکسر)طی سال 1403 درخواست خدمات72 استعلام قطع و وصل و وصول مطالبات امور برق شهرستان رودسر (شهرهای رودسر-کلاچای-رحیم آباد-چابکسر)طی سال 1403 درخواست خدمات72 12/03/1403 09:56:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات تعیین تکلیف اراضی سنوات گذشته فاقد سند مالکیت(ملی و موات)در استان کرمانشاه استعلام انجام خدمات تعیین تکلیف اراضی سنوات گذشته فاقد سند مالکیت(ملی و موات)در استان کرمانشاه 10/03/1403 07:05:00 ق.ظ فراخوان شناسایی کارگزاران درآمدی فراخوان شناسایی کارگزاران درآمدی 10/03/1403 05:28:38 ق.ظ استعلام وصول مطالبات جاری ( آب بها ) از مشترکین در سطح شهرستان چناران استعلام وصول مطالبات جاری ( آب بها ) از مشترکین در سطح شهرستان چناران 09/03/1403 09:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد کار حجمی ستاد و شهرستانها فرمهین، کمیجان، محلات، خنداب، دلیجان، زرندیه، تفرش، شازند و خمین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد کار حجمی ستاد و شهرستانها فرمهین، کمیجان، محلات، خنداب، دلیجان، زرندیه، تفرش، شازند و خمین 09/03/1403 08:08:00 ق.ظ استعلام قطع و وصل وصول مطالبات مشترکین بدهکار استعلام قطع و وصل وصول مطالبات مشترکین بدهکار 09/03/1403 05:42:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی ،  حقوقی و سامانه 131 مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی ،  حقوقی و سامانه 131 09/03/1403 04:48:56 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین ) _( وصول مطالبات امور توزیع برق دو رشت) _با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین ) _( وصول مطالبات امور توزیع برق دو رشت) _با فهرست بهاء بهره برداری 1403 08/03/1403 08:21:00 ق.ظ استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین _وصول مطالبات) _امور توزیع برق دو رشت _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 استعلام (قطع و وصل انشعابات مشترکین _وصول مطالبات) _امور توزیع برق دو رشت _ با فهرست بهاء بهره برداری 1403 08/03/1403 07:03:00 ق.ظ استعلام پروژه قطع و وصل وصول مطالبات استعلام پروژه قطع و وصل وصول مطالبات 08/03/1403 06:45:00 ق.ظ استعلام انجام امورات حقوقی شهرستان اهر و حوزه های قضایی مربوطه طبق لیست پیوستی استعلام انجام امورات حقوقی شهرستان اهر و حوزه های قضایی مربوطه طبق لیست پیوستی 08/03/1403 06:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورمربوط به بررسی پرونده های اموراراضی(حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و سنددار کردن اراضی کشاورزی) به مدت 11 ماه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورمربوط به بررسی پرونده های اموراراضی(حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و سنددار کردن اراضی کشاورزی) به مدت 11 ماه 08/03/1403 05:39:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام امور مربوط به بررسی پرونده های امور اراضی ... مناقصه عمومی انجام امور مربوط به بررسی پرونده های امور اراضی ... 07/03/1403 11:53:16 ق.ظ استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر کاخک و بخش مرکزی استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر کاخک و بخش مرکزی 07/03/1403 08:52:00 ق.ظ استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر بیدخت و بخش مرکزی استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر بیدخت و بخش مرکزی 07/03/1403 08:45:00 ق.ظ استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر بیدخت استعلام فعالیتهای وصول مطالبات شهر بیدخت 07/03/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام فعالتهای وصول مطالبات شهر کاخک استعلام فعالتهای وصول مطالبات شهر کاخک 07/03/1403 08:14:00 ق.ظ استعلام فعالیتهای وصول مطالبات مشترکین شهر گناباد استعلام فعالیتهای وصول مطالبات مشترکین شهر گناباد 07/03/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین.. ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین...​​​​​​​نوبت دوم  07/03/1403 06:47:05 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق شهرداری- نوبت دوم تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق شهرداری- نوبت دوم 06/03/1403 09:45:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات منطقه 2 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات منطقه 2 شهرداری 06/03/1403 08:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 ََشهرداری بروجرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 ََشهرداری بروجرد 06/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و ... نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و ... نوبت دوم 06/03/1403 06:34:45 ق.ظ تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 تجدید مناقصه وصول مطالبات معوق و جاری شهرداری منطقه 3 06/03/1403 05:03:23 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش / نوبت دوم تجدید مناقصه انجام عملیات پیمایش ، قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش / نوبت دوم 05/03/1403 09:15:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات 05/03/1403 09:02:00 ق.ظ