منابع آب-سدوکانال،آبیاری و زهکشی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 08/09/1401 11:40:44 ق.ظ مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و حفاظت شبکه آبیاری و زهکشی و طرح مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و حفاظت شبکه آبیاری و زهکشی و طرح 08/09/1401 04:15:13 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 07/09/1401 10:27:50 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره 06/09/1401 10:38:52 ق.ظ مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه - نوبت دوم مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه - نوبت دوم 05/09/1401 09:24:26 ق.ظ مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... 03/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان مناقصه, اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 03/09/1401 05:46:48 ق.ظ مناقصه احداث کانال هدایت سیلاب و احداث ادامه دایک های سیل بند خاکی مناقصه احداث کانال هدایت سیلاب و احداث ادامه دایک های سیل بند خاکی 01/09/1401 07:24:12 ق.ظ مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه 29/08/1401 08:28:05 ق.ظ مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان عینک پهنه مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان عینک پهنه 28/08/1401 09:02:10 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 28/08/1401 08:45:28 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی مناقصه عمومی اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی 28/08/1401 08:00:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 28/08/1401 05:46:00 ق.ظ فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد نوبت دوم فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد 19/08/1401 06:13:44 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد اصلاحیه فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد 18/08/1401 11:22:24 ق.ظ مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی - نوبت دوم مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی - نوبت دوم 17/08/1401 10:38:39 ق.ظ فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد فراخوان مناقصه کارهای باقیمانده سد 16/08/1401 08:45:31 ق.ظ مناقصه عملیات باقیمانده احداث و بهره برداری آزمایشی خط انتقال آب مناقصه عملیات باقیمانده احداث و بهره برداری آزمایشی خط انتقال آب 14/08/1401 11:59:40 ق.ظ مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی نوبت دوم مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی نوبت دوم 14/08/1401 11:56:45 ق.ظ مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آبهای سطحی ... نوبت دوم مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آبهای سطحی ... نوبت دوم 14/08/1401 11:11:28 ق.ظ مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی 14/08/1401 10:44:49 ق.ظ استعلام استقرار همزمان آزمایشگاه واحد محلی ژئوتکنیک جهت کنترل عملیات خاکریزی در پروژه های آبخیزداری استعلام استقرار همزمان آزمایشگاه واحد محلی ژئوتکنیک جهت کنترل عملیات خاکریزی در پروژه های آبخیزداری 14/08/1401 04:51:00 ق.ظ فراخوان مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری تجدید نوبت دوم 12/08/1401 06:21:05 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری فراخوان تجدید مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری 11/08/1401 08:49:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت دوم - احداث باقیمانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت میناب (خطوط لولهTMN-Pو TMC-P) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت دوم - احداث باقیمانده شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت میناب (خطوط لولهTMN-Pو TMC-P) 10/08/1401 11:34:00 ق.ظ مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آبهای سطحی ... مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آبهای سطحی ... 10/08/1401 09:14:33 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود 10/08/1401 08:29:54 ق.ظ مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی- نوبت دوم مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی- نوبت دوم 09/08/1401 09:12:06 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود 09/08/1401 09:07:31 ق.ظ مناقصه احداث کانال بتنی مسلح و مسقف و غیره ... مناقصه احداث کانال بتنی مسلح و مسقف و غیره ... 09/08/1401 06:29:30 ق.ظ تجدید استعلام بهاء مرمت مسیل تجدید استعلام بهاء مرمت مسیل 07/08/1401 10:54:32 ق.ظ استعلام مطالعه تفصیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه آبخیز مار چشمه شهرستان پاکدشت استعلام مطالعه تفصیلی اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه آبخیز مار چشمه شهرستان پاکدشت 07/08/1401 10:15:00 ق.ظ استعلام احداث بند سنگ و ملاتی در حوزه آبخیز یحیی آباد درشهرستان زنجان استعلام احداث بند سنگ و ملاتی در حوزه آبخیز یحیی آباد درشهرستان زنجان 07/08/1401 09:11:00 ق.ظ مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی 07/08/1401 09:13:41 ق.ظ مناقصه عملیات لایروبی ، بهسازی  و احیا قنات - نوبت دوم مناقصه عملیات لایروبی ، بهسازی  و احیا قنات - نوبت دوم 05/08/1401 06:12:58 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری کانال مسیر خط 1200 میلیمتری ...تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری کانال مسیر خط 1200 میلیمتری ...تجدید نوبت دوم 04/08/1401 05:48:40 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه 03/08/1401 08:59:47 ق.ظ مناقصه احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین و کانال بتنی مناقصه احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین و کانال بتنی 03/08/1401 07:38:14 ق.ظ مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی - نوبت دوم مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی - نوبت دوم 03/08/1401 06:15:58 ق.ظ فراخوان مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی- نوبت دوم فراخوان مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی- نوبت دوم 02/08/1401 07:59:51 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شهرک کوثر... مناقصه عمومی تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شهرک کوثر... 01/08/1401 10:30:58 ق.ظ فراخوان مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی فراخوان مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی 01/08/1401 08:40:56 ق.ظ مناقصه, مناقصه دو مرحله ای طرح و ساخت شبکه ابیاری و زهکشی سد سلمان قیر و کارزین ۰۸-۱۴۰۱ مناقصه, مناقصه دو مرحله ای طرح و ساخت شبکه ابیاری و زهکشی سد سلمان قیر و کارزین ۰۸-۱۴۰۱ 01/08/1401 06:42:13 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری کانال مسیر خط 1200 میلیمتری ... تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات حفاری کانال مسیر خط 1200 میلیمتری ... 01/08/1401 06:17:54 ق.ظ مناقصه عملیات لایروبی ، بهسازی  و احیا قنات مناقصه عملیات لایروبی ، بهسازی  و احیا قنات 30/07/1401 11:15:50 ق.ظ مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته نوبت سوم  مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته نوبت سوم  30/07/1401 10:32:14 ق.ظ مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی مناقصه احداث باقیمانده شبکه اصلی ابیاری و زهکشی 30/07/1401 05:27:19 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیل کانال آبهای سطحی منتهی آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیل کانال آبهای سطحی منتهی 28/07/1401 07:30:37 ق.ظ مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده سد مخزنی سیکان و تاسیسات وابسته  مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده سد مخزنی سیکان و تاسیسات وابسته  27/07/1401 08:21:20 ق.ظ مناقصه, عملیات تکمیلی زینچه سد مخزنی کهیر در استان سیسان و بلوچستان به انضمام کارهای مت مناقصه, عملیات تکمیلی زینچه سد مخزنی کهیر در استان سیسان و بلوچستان به انضمام کارهای مت 27/07/1401 06:09:23 ق.ظ مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  26/07/1401 07:22:43 ق.ظ مناقصه عملیات تامین، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال مناقصه عملیات تامین، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال 24/07/1401 05:33:03 ق.ظ مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته نوبت دوم  مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته 23/07/1401 10:25:53 ق.ظ استعلام احداث آبرو فلزی و کانال سنگی خیابان منتهی به منزل نورعلی خسروی و ..... استعلام احداث آبرو فلزی و کانال سنگی خیابان منتهی به منزل نورعلی خسروی و ..... 23/07/1401 08:34:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان اردبیل مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان اردبیل 21/07/1401 06:52:00 ق.ظ مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته مناقصه عمومی حفاظت، حراست و نگهداری سد خداآفرین و تاسیسات وابسته 19/07/1401 11:02:55 ق.ظ مناقصه, راهبری ، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع ، خطوط انتقال ، منابع آبی ، خدمات مشترکین ،... مناقصه, راهبری ، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع ، خطوط انتقال ، منابع آبی ، خدمات مشترکین ،... 18/07/1401 07:47:36 ق.ظ مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال .... مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال .... 17/07/1401 06:01:44 ق.ظ مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان - نوبت دوم مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان - نوبت دوم 16/07/1401 12:15:42 ب.ظ مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی ارس مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی ارس 16/07/1401 11:04:35 ق.ظ مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  16/07/1401 10:10:32 ق.ظ مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال و... مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال و... 16/07/1401 09:14:07 ق.ظ مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی مناقصه پروژه اصلاح کانال هدایت آب سطحی مجاور منازل سی تایپ و فلت مجردی 14/07/1401 06:40:08 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان اصلاحیه مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان 12/07/1401 09:53:31 ق.ظ مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی میدان 09/07/1401 10:43:26 ق.ظ مناقصه انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری نوبت دوم مناقصه انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری نوبت دوم 06/07/1401 07:14:26 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای دو با مخزن بتنی به حجم 1000 و 500 مترمکعبی - نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای دو با مخزن بتنی به حجم 1000 و 500 مترمکعبی - نوبت دوم 04/07/1401 08:34:43 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لایروبی کانال های روباز و جداول، چاه و حفر کانال نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لایروبی کانال های روباز و جداول، چاه و حفر کانال 02/07/1401 08:18:25 ق.ظ تجدید مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال و... تجدید مناقصات راهبری، بهره برداری و رفع اتفاقات شبکه توزیع، خطوط انتقال و... 02/07/1401 07:47:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لایروبی کانال های روباز و جداول، چاه و حفر کانال تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لایروبی کانال های روباز و جداول، چاه و حفر کانال 31/06/1401 06:50:19 ق.ظ مناقصه احداث سد مخزنی سقاوه و تاسیسات وابسته - نوبت دوم مناقصه احداث سد مخزنی سقاوه و تاسیسات وابسته - نوبت دوم 29/06/1401 06:24:23 ق.ظ مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  مناقصه احداث کانال خیابان فیاض بخش و فرعی ها  28/06/1401 07:14:39 ق.ظ مناقصه تامین منابع آبی معبر سواره رو در خیابان های ..... تجدید مناقصه تامین منابع آبی معبر سواره رو در خیابان های ..... تجدید 28/06/1401 06:11:37 ق.ظ تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران عایقکاری پشت بام ساختمان ها و بازسازی و ترمیم کانال دور تاسیسات - نوبت دوم تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران عایقکاری پشت بام ساختمان ها و بازسازی و ترمیم کانال دور تاسیسات - نوبت دوم 28/06/1401 05:35:54 ق.ظ مناقصه احداث سد مخزنی سقاوه و تاسیسات وابسته مناقصه احداث سد مخزنی سقاوه و تاسیسات وابسته 28/06/1401 04:14:59 ق.ظ استعلام بهسازی و لایروبی قنات گردنه نیری تفت استعلام بهسازی و لایروبی قنات گردنه نیری تفت 27/06/1401 10:53:00 ق.ظ مناقصه طرح انتقال آب - نوبت دوم مناقصه طرح انتقال آب - نوبت دوم 27/06/1401 06:17:57 ق.ظ تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران عایقکاری پشت بام ساختمان ها و بازسازی و ترمیم کانال دور تاسیسات تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران عایقکاری پشت بام ساختمان ها و بازسازی و ترمیم کانال دور تاسیسات 27/06/1401 04:51:54 ق.ظ مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال 23/06/1401 09:39:50 ق.ظ مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه 23/06/1401 07:35:53 ق.ظ مناقصه طرح انتقال آب مناقصه طرح انتقال آب 23/06/1401 07:02:21 ق.ظ استعلام تکمیل بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز رمشک شهرستان قلعه گنج استعلام تکمیل بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز رمشک شهرستان قلعه گنج 22/06/1401 08:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای جداول، کانیو و کانال های سایت طرح اقدام ملی - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای جداول، کانیو و کانال های سایت طرح اقدام ملی - نوبت دوم 22/06/1401 06:32:15 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای جداول، کانیو و کانال های سایت طرح اقدام ملی تجدید مناقصه اجرای جداول، کانیو و کانال های سایت طرح اقدام ملی 21/06/1401 07:06:56 ق.ظ مناقصه اجرای زهکشی سایت آهنگران نوبت دوم مناقصه اجرای زهکشی سایت آهنگران نوبت دوم 19/06/1401 10:08:26 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی سد- نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی سد- نوبت دوم 19/06/1401 08:00:54 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر - تجدید مناقصه عمومی عملیات لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر - تجدید 19/06/1401 07:55:04 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل کانال بتنی ساماندهی مسیل فراخوان مناقصه تکمیل کانال بتنی ساماندهی مسیل 17/06/1401 05:55:04 ق.ظ مناقصه اجرای زهکشی سایت آهنگران مناقصه اجرای زهکشی سایت آهنگران 16/06/1401 10:24:36 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری پارک کوهستانی- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری پارک کوهستانی- نوبت دوم 16/06/1401 09:20:27 ق.ظ مناقصه تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی و لایروبی قنات- نوبت دوم مناقصه تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی و لایروبی قنات- نوبت دوم 16/06/1401 08:47:48 ق.ظ آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار 16/06/1401 08:24:14 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی سد آگهی فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی سد 16/06/1401 07:57:19 ق.ظ مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال تجدید مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال تجدید 16/06/1401 07:29:49 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه ...نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه ...نوبت دوم 15/06/1401 07:21:56 ق.ظ مناقصه فاز سوم احداث شبکه جمع آوری و ... مرحله سوم نوبت دوم مناقصه فاز سوم احداث شبکه جمع آوری و ... مرحله سوم نوبت اول 15/06/1401 06:10:39 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه ... فراخوان مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه ... 14/06/1401 08:27:01 ق.ظ مناقصه تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی و لایروبی قنات مناقصه تجدید اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی و لایروبی قنات 14/06/1401 07:25:25 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری پارک کوهستانی تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری پارک کوهستانی 14/06/1401 07:03:18 ق.ظ استعلام اجرای عملیات احیا و مرمت قنات رضا آباد شاخه حاج کرمی استعلام اجرای عملیات احیا و مرمت قنات رضا آباد شاخه حاج کرمی 13/06/1401 10:24:52 ق.ظ