منابع آب-سدوکانال،آبیاری و زهکشی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر 29/03/1403 10:27:21 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... 29/03/1403 09:33:36 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه, اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 29/03/1403 09:00:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز 2 برغن آباد شهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز 2 برغن آباد شهرستان خواف 29/03/1403 07:58:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه آگهی فراخوان عمومی عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه 29/03/1403 06:40:35 ق.ظ مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان 29/03/1403 05:09:15 ق.ظ مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید 27/03/1403 10:38:02 ق.ظ آگهی فراخوان ارزیابی اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته آگهی فراخوان ارزیابی اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 27/03/1403 10:18:55 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و شبکه های آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و شبکه های 27/03/1403 10:01:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام 27/03/1403 09:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران 27/03/1403 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات چهارباغ و کمالشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات چهارباغ و کمالشهر 27/03/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهرشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهرشهر 27/03/1403 06:04:00 ق.ظ تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان 27/03/1403 05:17:32 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند نوبت دوم  تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند نوبت دوم  24/03/1403 05:20:09 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... 23/03/1403 09:56:20 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند 23/03/1403 07:43:51 ق.ظ مناقصه عملیات آماده سازی 20 هکتار از اراضی فاز 5 منطقه ویژه اقتصادی پیام نوبت دوم مناقصه عملیات آماده سازی 20 هکتار از اراضی فاز 5 منطقه ویژه اقتصادی پیام نوبت دوم 23/03/1403 06:13:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد گاران شهرستان مریوان نواحی عمرانی 1 و 3 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد گاران شهرستان مریوان نواحی عمرانی 1 و 3 22/03/1403 10:12:00 ق.ظ مناقصه عملیات روکش نیمه مکانیزه فرعی های خیابان پیرمرادی و ... مناقصه عملیات روکش نیمه مکانیزه فرعی های خیابان پیرمرادی و ... 22/03/1403 07:14:49 ق.ظ مناقصه عملیات آماده سازی 20 هکتار از اراضی فاز 5 منطقه ویژه اقتصادی پیام مناقصه عملیات آماده سازی 20 هکتار از اراضی فاز 5 منطقه ویژه اقتصادی پیام 22/03/1403 06:57:12 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات اجرایی خاکبرداری، خاکریزی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم مناقصه عمومی عملیات اجرایی خاکبرداری، خاکریزی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم 20/03/1403 09:44:53 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... تجدید - نوبت دوم مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... تجدید - نوبت دوم 20/03/1403 06:58:14 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اصلاح روسازی، آسفالت و ... مناقصه تهیه مصالح و اصلاح روسازی، آسفالت و ... 19/03/1403 11:34:18 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات اجرایی خاکبرداری، خاکریزی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ... مناقصه عمومی عملیات اجرایی خاکبرداری، خاکریزی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ... 19/03/1403 10:51:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شهید قنبری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شهید قنبری 19/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی غازان خوی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی غازان خوی 19/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل و راه اندازی پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی قنبرکندی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل و راه اندازی پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی قنبرکندی 19/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 1 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد 1 19/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی نواقصات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد واحد عمرانی2و3و5 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی نواقصات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد واحد عمرانی2و3و5 19/03/1403 07:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تکمیل نواقصات دشت نازک 1 و 2 و آراز 3 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تکمیل نواقصات دشت نازک 1 و 2 و آراز 3 19/03/1403 07:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیارى و زهکشی قره ضیاالدین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیارى و زهکشی قره ضیاالدین 19/03/1403 07:39:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی ... مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی ... 19/03/1403 05:12:56 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو- نوبت دوم 17/03/1403 05:17:25 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... تجدید مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... تجدید 16/03/1403 09:15:30 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو مناقصه عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو 16/03/1403 07:13:28 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....تجدید نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....تجدید نوبت دوم 13/03/1403 09:40:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری،نگهداری،کنترل ایمنی و پایداری و پشتیبانی تاسیسات سد ماملو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری،نگهداری،کنترل ایمنی و پایداری و پشتیبانی تاسیسات سد ماملو 13/03/1403 08:00:00 ق.ظ ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه آب شرب آبرسانی از سد بالاخانلو به روش طرح و ساخت (EPC) / نوبت دوم ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه آب شرب آبرسانی از سد بالاخانلو به روش طرح و ساخت (EPC) / نوبت دوم 13/03/1403 07:20:58 ق.ظ مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی تاسیسات سد مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی تاسیسات سد 13/03/1403 05:33:29 ق.ظ فراخوان انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان فراخوان انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان 13/03/1403 05:33:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث رمپ ورود و خروج، راه دسترسی، معابر و کانال های هدایت سیلاب ناحیه صنعتی بندر معلم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث رمپ ورود و خروج، راه دسترسی، معابر و کانال های هدایت سیلاب ناحیه صنعتی بندر معلم 13/03/1403 03:03:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث رمپ ورود و خروج راه دسترسي معابر و  کانال های هدایت سیلاب... مناقصه عمومی احداث رمپ ورود و خروج راه دسترسي معابر و  کانال های هدایت سیلاب... 12/03/1403 10:34:16 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه آب شرب آبرسانی از سد بالاخانلو به روش طرح و ساخت (EPC) آگهی ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه آب شرب آبرسانی از سد بالاخانلو به روش طرح و ساخت (EPC) 10/03/1403 07:18:33 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی کارهای اصلاحی شبکه آبیاری زاگرس فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی کارهای اصلاحی شبکه آبیاری زاگرس 09/03/1403 10:18:13 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....تجدید 09/03/1403 09:57:10 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی کارهای اصلاحی شبکه آبیاری زاگرس - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه عملیات اجرایی کارهای اصلاحی شبکه آبیاری زاگرس - نوبت دوم 09/03/1403 09:33:41 ق.ظ فراخوان عمومی مناقصه عملیات اجرایی کانال انتقال آب جمعاب - نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصه عملیات اجرایی کانال انتقال آب جمعاب - نوبت دوم 09/03/1403 06:36:44 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و شبکه فرعی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و شبکه فرعی 08/03/1403 11:10:31 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی همزمان پروژه عملیات خاکی تا سطح بستر (سابگرید ) در ضلع شرقی فراخوان مناقصه عمومی همزمان پروژه عملیات خاکی تا سطح بستر (سابگرید ) در ضلع شرقی 08/03/1403 07:25:31 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند - نوبت دوم مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند - نوبت دوم 08/03/1403 05:27:36 ق.ظ فراخوان عمومی مناقصه عملیات اجرایی کانال انتقال آب جمعاب فراخوان عمومی مناقصه عملیات اجرایی کانال انتقال آب جمعاب 08/03/1403 05:03:17 ق.ظ استعلام مطالعات تأمین آب شرب منطقه عشایری تغلی (مناطق پیرامون) واقع در شهرستان رامهرمز استعلام مطالعات تأمین آب شرب منطقه عشایری تغلی (مناطق پیرامون) واقع در شهرستان رامهرمز 07/03/1403 11:44:00 ق.ظ استعلام مطالعات مرحله دوم تأمین آب شرب منطقه عشایری چال جنگی پودنستان (مناطق پیرامون) واقع در شهرستان گتوند استعلام مطالعات مرحله دوم تأمین آب شرب منطقه عشایری چال جنگی پودنستان (مناطق پیرامون) واقع در شهرستان گتوند 07/03/1403 10:56:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری نوبت دوم 07/03/1403 07:53:59 ق.ظ مناقصه مرمت و بهسازی در شبکه جمع آوری آبهای سطحی ... مناقصه مرمت و بهسازی در شبکه جمع آوری آبهای سطحی ... 07/03/1403 07:45:49 ق.ظ تجدید مناقصه درزگیری ... تجدید مناقصه درزگیری ... 07/03/1403 07:22:52 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند مناقصه عمومی عملیات تکمیل بند بتنی اخند 07/03/1403 07:04:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و کنترل سیلاب شهرک کوثر-گریزه سنندج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و کنترل سیلاب شهرک کوثر-گریزه سنندج 07/03/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله،اتصالات و شیر آلات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله،اتصالات و شیر آلات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری 06/03/1403 11:27:00 ق.ظ مناقصه احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب نوبت دوم مناقصه احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب نوبت دوم 06/03/1403 09:58:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب شهرستان هندیجان از محل سد آسک مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب شهرستان هندیجان از محل سد آسک 06/03/1403 08:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل کانال بتنی روباز سایت فردوس بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل کانال بتنی روباز سایت فردوس بندر امام خمینی (ره) 05/03/1403 11:34:00 ق.ظ مناقصه احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب مناقصه احداث لاگون ته نشینی افزایش آب شرب 05/03/1403 10:40:43 ق.ظ مناقصه تکمیل کانال بتنی روباز سایت فردوس بندر امام خمینی مناقصه تکمیل کانال بتنی روباز سایت فردوس بندر امام خمینی 05/03/1403 10:22:37 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز موردی حاشیه کویر شرکت آلومینای ایران مناقصه, عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز موردی حاشیه کویر شرکت آلومینای ایران 05/03/1403 09:56:17 ق.ظ فراخوان عمومی مناقصه استفاده بهینه از رواناب رودخانه شوررود ...نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصه استفاده بهینه از رواناب رودخانه شوررود ...نوبت دوم 05/03/1403 07:48:32 ق.ظ مناقصه تکمیل سازه بند انحرافی تغذیه مصنوعی سمغان - نوبت دوم مناقصه تکمیل سازه بند انحرافی تغذیه مصنوعی سمغان - نوبت دوم 03/03/1403 08:02:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در خیابان آزموده سطح شهر لنگرود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی واقع در خیابان آزموده سطح شهر لنگرود 03/03/1403 07:48:00 ق.ظ مناقصه تکمیل سازه بند انحرافی تغذیه مصنوعی سمغان مناقصه تکمیل سازه بند انحرافی تغذیه مصنوعی سمغان 03/03/1403 07:55:34 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز موردی حاشیه کویر (آلومینا) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز موردی حاشیه کویر (آلومینا) 02/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی توان اجرایی پیمانکاران در طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی توان اجرایی پیمانکاران در طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 01/03/1403 10:32:00 ق.ظ فراخوان عمومی مناقصه استفاده بهینه از رواناب رودخانه شوررود ... فراخوان عمومی مناقصه استفاده بهینه از رواناب رودخانه شوررود ... 01/03/1403 07:04:14 ق.ظ مناقصه احداث سد مخزنی کله سر نوبت دوم مناقصه احداث سد مخزنی کله سر نوبت دوم 01/03/1403 04:46:32 ق.ظ مناقصه احداث سد مخزنی کله سر مناقصه احداث سد مخزنی کله سر 31/02/1403 05:16:19 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرائی پروژه اصلاح و بازسازی مسیلهای شهر شرافت نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرائی پروژه اصلاح و بازسازی مسیلهای شهر شرافت نوبت دوم 30/02/1403 09:00:51 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرائی پروژه اصلاح و بازسازی مسیلهای شهر شرافت آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرائی پروژه اصلاح و بازسازی مسیلهای شهر شرافت 26/02/1403 10:09:46 ق.ظ مناقصه بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی...​​​​​​​نوبت دوم مناقصه بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی...​​​​​​​نوبت دوم 25/02/1403 08:14:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی آلش رود، سردآبرود و چشمه کیله مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی آلش رود، سردآبرود و چشمه کیله 24/02/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی تالار، البرز و هراز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی تالار، البرز و هراز 24/02/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی گلورد و تجن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی گلورد و تجن 24/02/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه حفر چاه جذبی در معابر به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی در سطح منطقه و ... مناقصه حفر چاه جذبی در معابر به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی در سطح منطقه و ... 24/02/1403 06:43:44 ق.ظ مناقصه بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی... مناقصه بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی... 23/02/1403 10:47:29 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....نوبت دوم 17/02/1403 10:23:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار لایروبی و حفاری چاهها و قنوات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار لایروبی و حفاری چاهها و قنوات 17/02/1403 08:19:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... 16/02/1403 11:02:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات رجایی شهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات رجایی شهر 16/02/1403 10:33:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات فرصت های سرمایه گذاری انجام مطالعات طبق فایل پیوستی استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات فرصت های سرمایه گذاری انجام مطالعات طبق فایل پیوستی 13/02/1403 04:47:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات (لایروبی) زهکش های زیارت آبپخش وکلل - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات (لایروبی) زهکش های زیارت آبپخش وکلل - نوبت دوم 12/02/1403 05:57:36 ق.ظ مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات (لایروبی) زهکش های زیارت آبپخش وکلل تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات (لایروبی) زهکش های زیارت آبپخش وکلل تجدید 11/02/1403 05:06:08 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی 1600 هکتار - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی 1600 هکتار - نوبت دوم 09/02/1403 08:09:59 ق.ظ مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور ...- نوبت دوم مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور ...- نوبت دوم 09/02/1403 08:06:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور بهمراه تکمیل اجرای مخزن مکش 2000 و ایستگاه پمپاژ مربوطه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور بهمراه تکمیل اجرای مخزن مکش 2000 و ایستگاه پمپاژ مربوطه 09/02/1403 05:33:00 ق.ظ مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور ... مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور ... 08/02/1403 11:12:28 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید نصب حمل بارگیری و باراندازی ابزار دقیق سد عالی محمود شهرستان فراخوان مناقصه خرید نصب حمل بارگیری و باراندازی ابزار دقیق سد عالی محمود شهرستان 08/02/1403 10:21:24 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و انجام مطالعات امکان سنجی ،توجیهی ،طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک های گلخانه ای گلزار بردسیر با حجم 50 هکتار استعلام انتخاب مشاور جهت تهیه نقشه و انجام مطالعات امکان سنجی ،توجیهی ،طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک های گلخانه ای گلزار بردسیر با حجم 50 هکتار 08/02/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام اجرای تأسیسات مکانیکال وتجهیزات برقی مرتبط با اسکله آبگیر سد شیرین دره استعلام اجرای تأسیسات مکانیکال وتجهیزات برقی مرتبط با اسکله آبگیر سد شیرین دره 08/02/1403 07:45:00 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... نوبت دوم مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه فرعی آبیاری... نوبت دوم 08/02/1403 06:50:07 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تعمیرات اضطراری و اصلاحی، پیشگیرانه، اساسی و نگهداری واحدها... - نوبت دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تعمیرات اضطراری و اصلاحی، پیشگیرانه، اساسی و نگهداری واحدها... - نوبت دوم 08/02/1403 06:29:06 ق.ظ