خدمات پستی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام مهر-اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر-اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام مهر-وراوی توزیع موتورسوار دانه شمار استعلام مهر-وراوی توزیع موتورسوار دانه شمار 10/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام مهر-گله دار توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر-گله دار توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 08:02:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرماوطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از بافت به دشتاب وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرماوطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از بافت به دشتاب وبالعکس می باشد. 10/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات از پست قم به تجزیه و مبادلات تهران و بالعکس طبق زمانبندی کارفرما و خودروی متناسب با مشخصات اعلامی_طبق نمونه قرارداد پیوست استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات از پست قم به تجزیه و مبادلات تهران و بالعکس طبق زمانبندی کارفرما و خودروی متناسب با مشخصات اعلامی_طبق نمونه قرارداد پیوست 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام مهر - اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر - اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام لامرد توزیع امانت دانه شمار خودرو سوار استعلام لامرد توزیع امانت دانه شمار خودرو سوار 10/09/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام لامرد اشکنان توزیع دانه شمار موتور سوار استعلام لامرد اشکنان توزیع دانه شمار موتور سوار 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید مناقصه عمومی برون سپاری فعالیت های مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض، و وصول مطالبات) تجدید 08/09/1401 11:32:54 ق.ظ استعلام ه هنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی به همراه نصب پلاک طبق شرایط فنی فایل پیوست استعلام ه هنگام سازی اطلاعات کد پستی ده رقمی به همراه نصب پلاک طبق شرایط فنی فایل پیوست 08/09/1401 11:15:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور باجه خدمات اینترنتی و الکترو نیکی در اداره پست گرمه به مدت یک سال به بخش خصوصی استعلام واگذاری امور باجه خدمات اینترنتی و الکترو نیکی در اداره پست گرمه به مدت یک سال به بخش خصوصی 08/09/1401 11:07:00 ق.ظ مناقصه امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی .. مناقصه امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی .. 08/09/1401 10:32:55 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:07:24 ق.ظ استعلام اداره کل پست خراسان رضوی درنظردارد حمل، تحویل مرسولات پستی را از ناحیه ۴ پستی به روستاهای امرغان ،تبادکان و فارمد و بلعکس را به بخش خصوصی واگذار نماید استعلام اداره کل پست خراسان رضوی درنظردارد حمل، تحویل مرسولات پستی را از ناحیه ۴ پستی به روستاهای امرغان ،تبادکان و فارمد و بلعکس را به بخش خصوصی واگذار نماید 08/09/1401 08:18:00 ق.ظ استعلام مرحله 7 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 7 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 08/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام توزیع بسته و امانات به ازای توزیع موفق وبموقع هر مرسوله حداکثر 50/000 ریال با استفاده از وانت پیکان،وانت نیسان یا خودروهای مشابه در سطح شهر مریوان استعلام توزیع بسته و امانات به ازای توزیع موفق وبموقع هر مرسوله حداکثر 50/000 ریال با استفاده از وانت پیکان،وانت نیسان یا خودروهای مشابه در سطح شهر مریوان 08/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 08/09/1401 07:13:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری....- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری....- نوبت دوم 08/09/1401 07:25:15 ق.ظ استعلام مرحله 2توزیع مرسولات پستی در سطح کرمانشاه گشت 3 با استفاده از موتورسیکلت بصورت دانه شمار (حداکثر 35000 ریال)به شرح پیوست،ضمنا مبلغ 4 ماهه محاسبه گردد. استعلام مرحله 2توزیع مرسولات پستی در سطح کرمانشاه گشت 3 با استفاده از موتورسیکلت بصورت دانه شمار (حداکثر 35000 ریال)به شرح پیوست،ضمنا مبلغ 4 ماهه محاسبه گردد. 08/09/1401 07:04:00 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال 08/09/1401 05:56:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT روستایی شهرستان ازاد شهر با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT روستایی شهرستان ازاد شهر با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 08/09/1401 05:06:00 ق.ظ استعلام نی ریز بختگان توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام نی ریز بختگان توزیع دانه شمار موتورسوار 08/09/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی 08/09/1401 01:26:00 ب.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده ازکرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده ازکرمان به بافت وبالعکس می باشد. 08/09/1401 01:26:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی و توزیع دانه شمار حجمی مورسوار استان اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی و توزیع دانه شمار حجمی مورسوار استان اردبیل 07/09/1401 11:28:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری.... فراخوان مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات ،اشتراک پذیری.... 07/09/1401 07:56:39 ق.ظ استعلام مرسولات پستی طبق لیست استعلام پیوستی استعلام مرسولات پستی طبق لیست استعلام پیوستی 07/09/1401 06:51:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ... فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ... 07/09/1401 07:00:02 ق.ظ استعلام لار پیمانکار دانه شمار توزیع امانت خودرو سوار استعلام لار پیمانکار دانه شمار توزیع امانت خودرو سوار 07/09/1401 06:31:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از اسلام اباد غرب به حمیل برعکس یا وانت مسقف به شرح پیوست ، ضمنا مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از اسلام اباد غرب به حمیل برعکس یا وانت مسقف به شرح پیوست ، ضمنا مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . 06/09/1401 10:48:00 ق.ظ استعلام خط مبادله پستی شیراز - لار استعلام خط مبادله پستی شیراز - لار 06/09/1401 09:04:00 ق.ظ استعلام خط مبادله پستی شیراز - آباده استعلام خط مبادله پستی شیراز - آباده 06/09/1401 09:04:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 09:09:39 ق.ظ استعلام پیمانکاری خط مبادله داراب - قلاتویه استعلام پیمانکاری خط مبادله داراب - قلاتویه 06/09/1401 08:45:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدماتی .... مناقصه واگذاری امور خدماتی .... 06/09/1401 08:13:27 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی (تنظیفات پیش خدمتی، آبدارخانه،نامه رسانی وچاپ و تکثیر) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات عمومی (تنظیفات پیش خدمتی، آبدارخانه،نامه رسانی وچاپ و تکثیر) 06/09/1401 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرائت،توزیع و وصول قبوض شهر یاسوج منطقه دو روستاهای اقماری آبفا یاسوج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرائت،توزیع و وصول قبوض شهر یاسوج منطقه دو روستاهای اقماری آبفا یاسوج 06/09/1401 07:01:00 ق.ظ استعلام لار توزیع دانه شمار موتور سوار استعلام لار توزیع دانه شمار موتور سوار 06/09/1401 06:59:00 ق.ظ استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور 06/09/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور 06/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام لامرد توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام لامرد توزیع دانه شمار موتورسوار 06/09/1401 06:44:00 ق.ظ مناقصه تامین خودروهای سواری و موتورسیکلت جهت انجام ماموریت های اداری - نوبت دوم مناقصه تامین خودروهای سواری و موتورسیکلت جهت انجام ماموریت های اداری - نوبت دوم 06/09/1401 06:16:14 ق.ظ استعلام انجام کلیه خدمات پستی بصورت (عادی ،پیشتاز،سفارشی ودوقبضه) مطابق فرم استعلام بهاء پیوست استعلام انجام کلیه خدمات پستی بصورت (عادی ،پیشتاز،سفارشی ودوقبضه) مطابق فرم استعلام بهاء پیوست 06/09/1401 05:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای کد پستی و پلاک هوشمند 5000 واحد مسکونی و تجاری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای کد پستی و پلاک هوشمند 5000 واحد مسکونی و تجاری 05/09/1401 10:48:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... نوبت دوم مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ...نوبت دوم 05/09/1401 08:27:05 ق.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از تجزیه و مبادلات به شهرستانهای قدس و ملارد و بالعکس با مسافت رفت و برگشت حدود 150 کیلومتر استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از تجزیه و مبادلات به شهرستانهای قدس و ملارد و بالعکس با مسافت رفت و برگشت حدود 150 کیلومتر 05/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام واگذاری پیمانکاری دفتر پستی خادم آباد واقع در شهرستان شهریار جهت انجام کلیه امور پستی با رعایت قوانین وبخشنامه ها در دستور العمل اجرایی استعلام واگذاری پیمانکاری دفتر پستی خادم آباد واقع در شهرستان شهریار جهت انجام کلیه امور پستی با رعایت قوانین وبخشنامه ها در دستور العمل اجرایی 05/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه تامین خودروهای سواری و موتورسیکلت جهت انجام ماموریت های اداری مناقصه تامین خودروهای سواری و موتورسیکلت جهت انجام ماموریت های اداری 05/09/1401 07:22:09 ق.ظ استعلام توزیع مرسولات امانت شهرستان شوش استعلام توزیع مرسولات امانت شهرستان شوش 05/09/1401 05:20:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. 05/09/1401 10:02:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه 05/09/1401 09:24:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه 05/09/1401 09:23:00 ق.ظ استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهرستان علی باد استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهرستان علی باد 03/09/1401 07:24:00 ق.ظ استعلام حمل ونقل محمولات دفاتر روستایی شهرستان نهاوند استعلام حمل ونقل محمولات دفاتر روستایی شهرستان نهاوند 03/09/1401 06:41:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... مناقصه برون سپاری قرائت، توزیع و وصول قبوض شهر ... 03/09/1401 05:08:43 ق.ظ استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی 03/09/1401 01:22:00 ب.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس 03/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب وهر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب وهر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی 02/09/1401 11:49:00 ق.ظ استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهرستان ازاد شهر استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهرستان ازاد شهر 01/09/1401 10:39:00 ق.ظ مناقصه, کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه ۵ مناقصه, کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین-وصول مطالبات-اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه ۵ 01/09/1401 09:33:21 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال 01/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام انجام کلیه خدمات پستی بصورت (عادی ،پیشتاز،سفارشی ودوقبضه) مطابق فرم استعلام بهاء پیوست استعلام انجام کلیه خدمات پستی بصورت (عادی ،پیشتاز،سفارشی ودوقبضه) مطابق فرم استعلام بهاء پیوست 01/09/1401 07:34:00 ق.ظ استعلام انجام امورات خدمات موتوری شهرداری استعلام انجام امورات خدمات موتوری شهرداری 01/09/1401 07:19:00 ق.ظ استعلام واگذاری توزیع مرسولات پستی در شهر انزلی ، سایت ستاد استعلام واگذاری توزیع مرسولات پستی در شهر انزلی ، سایت ستاد 01/09/1401 03:16:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی 1 مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه امور خدماتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی 1 مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه امور خدماتی 30/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی به مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ از و به اداره پست هشتگرد استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی به مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ از و به اداره پست هشتگرد 30/08/1401 10:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی شهرستانهای دماوند ، رودهن و پردیس (منطقه پستی شمال شرق تهران) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی شهرستانهای دماوند ، رودهن و پردیس (منطقه پستی شمال شرق تهران) 30/08/1401 10:45:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی تجدید مناقصه واگذاری امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی تجدید 30/08/1401 08:45:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، اشتراک پذیری ...منطقه 5 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، اشتراک پذیری ...منطقه 5 30/08/1401 08:12:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی حوزه توزیع موسسه فرهنگی تجدید مناقصه واگذاری خدمات حجمی حوزه توزیع موسسه فرهنگی 30/08/1401 07:50:33 ق.ظ استعلام مرحله 5 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 5 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 30/08/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه 30/08/1401 06:39:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی.... فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی.... 30/08/1401 06:34:38 ق.ظ استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور استعلام واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور ، قطع و وصل مجدد و توزیع اخطار قطع برق مشترکین و عملیات نصب، اصلاح انشعاب ، تغییر مکان و جمع آوری در بخش قطور 30/08/1401 05:37:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک نفر راننده موتور سوار دارای گواهینامه رانندگی و یکدستگاه موتور سیکلت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز استعلام نیاز به یک نفر راننده موتور سوار دارای گواهینامه رانندگی و یکدستگاه موتور سیکلت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز 30/08/1401 05:25:00 ق.ظ استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 30/08/1401 05:07:00 ق.ظ استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه استعلام نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه 30/08/1401 05:06:00 ق.ظ استعلام خط مبادله داراب-قلاتویه ، سایت ستاد استعلام خط مبادله داراب-قلاتویه ، سایت ستاد 30/08/1401 04:14:00 ق.ظ استعلام توزیع 50000مرسوله پاکت و بسته زیر 2کیلو گرم با موتور سیکلت در مدت 12ماه استعلام توزیع 50000مرسوله پاکت و بسته زیر 2کیلو گرم با موتور سیکلت در مدت 12ماه 30/08/1401 02:05:00 ب.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی توزیع بخشی از مرسولات پستی شهر پیشوا را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی توزیع بخشی از مرسولات پستی شهر پیشوا را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . 30/08/1401 01:12:00 ب.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول بازار میوه و تره بار را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول بازار میوه و تره بار را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . 30/08/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول دفتر پستی ولیعصر (عج ) ورامین را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول دفتر پستی ولیعصر (عج ) ورامین را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . 30/08/1401 01:09:00 ب.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول بازار آرین را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول بازار آرین را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . 30/08/1401 01:09:00 ب.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول دفتر سلطان آباد را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی قبول دفتر سلطان آباد را با عنایت به فایل پیوستی بخش خصوصی واگذار نماید . 30/08/1401 01:08:00 ب.ظ استعلام پیمانکار دانه شماره روستایی شهرستان گنبد توزیع امانات و بسته با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق استعلام پیمانکار دانه شماره روستایی شهرستان گنبد توزیع امانات و بسته با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق 29/08/1401 09:44:00 ق.ظ استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهر نوکنده استعلام پیمانکار دانه شمار توزیع پاکت و بسته قیمت براساس توزیع موفق با وسیله ونقلیه موتورسیلت شهر نوکنده 29/08/1401 09:39:00 ق.ظ استعلام پیمانکار دانه شماره توزیع امانات و بسته در سطح شهرستان بگنبد با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق استعلام پیمانکار دانه شماره توزیع امانات و بسته در سطح شهرستان بگنبد با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق 29/08/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام توزیع قبوض نوسازی املاک و مستغلات در سطح شهر به شرح فایل پیوست/ارائه مستندات رزومه کاری و قیمت پیشنهادی در سامانه الزامیست/ استعلام توزیع قبوض نوسازی املاک و مستغلات در سطح شهر به شرح فایل پیوست/ارائه مستندات رزومه کاری و قیمت پیشنهادی در سامانه الزامیست/ 29/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام پیمانکار دانه شماره توزیع امانات و بسته بالای 2 کیلو در سطح شهرستان بندر گز با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق استعلام پیمانکار دانه شماره توزیع امانات و بسته بالای 2 کیلو در سطح شهرستان بندر گز با خودرو مسقف قیمت بر اساس توزیع موفق 29/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی توزیع بخشی از مرسولات پستی شهر پرند را با عنایت به فایل پیوستی به بخش خصوصصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دارد نمایندگی توزیع بخشی از مرسولات پستی شهر پرند را با عنایت به فایل پیوستی به بخش خصوصصی واگذار نماید . 29/08/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی 29/08/1401 07:02:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به باغین رفسنجان و انار بالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به باغین رفسنجان و انار بالعکس می باشد. 29/08/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. 29/08/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به سیرجان وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به سیرجان وبالعکس می باشد. 29/08/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام قرارداد یک ساله مرسولات پستی طبق شرایط پیوست استعلام قرارداد یک ساله مرسولات پستی طبق شرایط پیوست 29/08/1401 06:06:00 ق.ظ استعلام این منطقه در نظر دار نمایندگی قبول ندامتگاه مرکزی تهران را با عنایت به فایل پیوستی به بخش خصوصی واگذار نماید . استعلام این منطقه در نظر دار نمایندگی قبول ندامتگاه مرکزی تهران را با عنایت به فایل پیوستی به بخش خصوصی واگذار نماید . 29/08/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله محمولات پستی خط زنجان -سجاس(طبق لیست های پیوستی ) استعلام حمل و مبادله محمولات پستی خط زنجان -سجاس(طبق لیست های پیوستی ) 28/08/1401 11:00:00 ق.ظ