صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
4,160
مـناقصات دیـروز:
3,823
مـزایدات امـروز:
587
مـزایدات دیـروز:
902
کاربران آنلاین:
6,325
بازدید امروز:
57,622
آرشیو:
3,089,768
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
پارسیان تن پوش نماد
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
آریا ارتباطات ژینو
سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان
رسانا کابل
طراحان جامه پارسی
موسسه حفاظتی و مراقبتی مهرناجی
ماهان کابل امیر
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
برنا انرژی اروند
شرکت سیمیا
تولیدی باران دخت
مبلمان اداری پیلرسا
ایده کنترل سها بین الملل
توکا فوم
فولاد مهر آتیه ساز
سیم راد سما
پدیده اطلس سرما
شرکت ساختکار آفرین
نقش جبه پارس
سپنتا پالایه پارس

مزایده فروش پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2810606
استان:تهران
شماره آگهی:9910460257400012
تاریخ شروع :1399/07/30
تاریخ درج آگهی :1399/07/30
عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی
شماره آگهی: 9910460257400012
شماره پرونده:AC30F7B51063413AB3E5DB76C3C4A6AA

تاریخ صدور:1399/07/30

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 9209970227800018 صادره ازشعبه18 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 9900078 دعوی خانم مژده طلائی  فرزند محمدرضا   بطرفیت  1. آقای فرشاد طلائی  فرزند محمدرضا  2. آقای طاهره نودهی  3. آقای فاطمه طلائی 4. خانم آتنا سدیدی  فرزند احمد 5. آقای ستاره طلائی  فرزند فرهاد 6. آقای فرشید طلائی  فرزند محمدرضا  7. آقای احمد سدیدی  فرزند علیرضا    8. آقای مریم طلائی  فرزند محمد رضا 9. خانم آرزو سدیدی  فرزند احمد 10. خانم آتوسا سدیدی  فرزند احمد محکوم علیه محکوم است به تقسیم ترکه ومبلغ1/800/000 ریال بابت نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 2  فرعی از 1385 اصلی  توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است

الف) کروکی محل:

تهران- خیابان امیرکبیر- خیابان ملت- کوچه کاوه- نبش بن بست بینام- پلاک 35

ب) مشخصات ثبتی:

برابر تصویر نامه مورخه 1397/5/29سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وضعیت ثبت ملک بدین شرح می باشد: پلاک 2 فرعی از 1385 اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران، ششدانگ فوق ذیل ثبت 3809 دفتر 33 صفحه 433 بنام غلامعلی خان قاجار امیرنظامی ثبت و صادر گردیده است سپس مع الواسطه بموجب قطعی 124758 مورخ 67/4/12دفتر 137 تهران به محمد طلائی منتقل شده است که نامبرده به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 3843 مورخ 76/9/15فوت نموده و وراث وی عبارتند از فرهاد و فرشاد و فرزاد و فرشید و مریم و افسانه و مژده و فاطمه و هنگامه (فرزندان متوفی) و شهین عظیمی دستگردی(همسر) که بموجب انتقال اجرایی 102184 مورخ  87/10/2دفتر 297 تهران 1/5دانگ مشاع از سوی ورثه به شهین عظیمی دستگردی انتقال اجرایی شده است که ذیل صفحه 65 دفتر 2355 بنامش سند صادر شده است.

بموجب سند مالکیت ذیل شماره ثبت 362886 صفحه 65 دفتر 2355 که در تاریخ 87/07/8 بنام خانم شهین عظیمی دستگردی فرزند محمد ثبت و صادر گردیده است، ملک عبارت است از 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه اندرونی نمره 1385 بانضمام 1/5دانگ مشاع از نصف مشاع از دالان اشتراکی با نمره 1 فرعی از 1385.

برابر گواهی پایانکار ملک به تاریخ 87/04/25 صادره از شهرداری منطقه 12 تهران، مساحت زمین طبق سند 383/90مترمربع، نوع اسکلت ساختمان آجری، کاربری بنا مسکونی و مساحت کل زیر بنا 312/56متر مربع ذکر گردیده است. قابل ذکر است برابر مفاصا حساب نوسازی ملک مورخ 87/6/5مساحت زمین برابر 332/69متر مربع اعلام گردیده است.

همچنین در نامه مورخه 93/12/12اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق استان تهران( تحت عنوان صورتمجلس عدم قابلیت افراز املاک مشاع: پلاک ثبتی 1385 اصلی واقع در بخش 2 تهران) عنوان گردیده است: که در مورد افراز ملک طی شماره 50048/ش مورخ 93/6/1از شهرداری منطقه 12 تهران استعلام و شهرداری مذکور طی نامه 33834/11/512 مورخ 93/6/1اعلام نموده که " طبق ضوابط جاری شهرداری افراز ملک مزبور مقدور نمی باشد لذا با توجه به وضعیت کمی و کیفی مورد تقاضا و نامه شهرداری پلاک مورد تقاضا به نظر اینجانبان غیرقابل افراز تشخیص و اعلام می گردد."

ج) مشخصات ملک:

طی بازدید به عمل آمده از ملک مشاهده گردید ورودی ملک بصورت دالان و دارای ساختمان در جنوب عرصه می باشد. ساختمان ملک دارای قدمت بسیارزیاد بوده و بصورت متروکه و غیرقابل بهره برداری می باشد.

د) نظریه کارشناسی:

با توجه به نکات فوق و لحاظ نمودن عوامل موثر در تعیین ارزش ملک نظیر موقعیت محلی، ابعاد و مساحت، نوع کاربری، قیمت روز بازار و وضعیت موجود ملک، و با فرض نداشتن هیچگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و ارگانهای ذیربط، بازداشت نبودن و نداشتن هیچگونه معارضی و عدم وجود هرگونه منعی جهت انجام هرگونه معامله، و عدم امکان انتساب مالکیت آن به هر شخصیت حقیقی و حقوقی و صحت تصاویر و مدارک ابرازی و با توجه به اینکه در صورت سقم مراتب بالا و یا چنانچه پس از تقدیم نظریه هرگونه مدرک جدیدی از طرف هر شخصیت و مقامی ابراز گردد که در نتیجه گیری گزارش تاثیر داشته باشد عندالزوم در خصوص آن پس از طی تشریفات لازم اظهارنظر مجدد خواهد شد، و بطور کلی جمیع جهات موثر در موضوع، همچنین بشرط امکان تصرف بدون معارض آن با وضع موجود فیزیکی با داشتن تمام مفاصا حسابهای معتبر و به روز از مراجع مختلف از قبیل شهرداری و دارایی و...، و به شرط در رهن نبودن و آزاد بودن سند مالکیت نامبرده و عدم تخصیص هیچگونه وام و تسهیلات به آن و تسویه بودن از هرجهت و آمادگی جهت نقل و انتقال بدون مشکل، ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، به مساحت 332/69متر مربع(بر اساس مفاصا حساب نوسازی ملک)، به نشانی تهران- خیابان امیرکبیر- خیابان ملت- کوچه کاوه- نبش بن بست بینام- پلاک 35، برابر 91/500/000/000 ریال معادل نه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان (قیمت پایه) تعیین و اعلام می گردد.

مقرر گردید 6دانگ از ششدانگ ملک فوق الذکر در روز یکشنبه  مورخه 99/8/18 از ساعت10 الی 10:30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

                                              اجرای احکام مدنی شعبه18مجتمع قضایی شهید بهشتی

آدرس و تلفن :تهران
منبع آگهی :سایت 99.7.30
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 2  فرعی از 1385 اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
دوشنبه 6 بهمن 1399