تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده - نسخه چاپی 2810606
از 54 روز باقیمانده ، فقط 44 روز کاری تا آخر سال 99 باقیست. امروز دوشنبه 1399/11/06 2021/01/25
آن چه هستید نتیجه افکارتان است
 • مزایده گزار: اجرای احکام شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهرانکد پارس نماد:2810606
  استان:تهرانشماره آگهی:9910460257400012
  تاریخ شروع:1399/07/30تاریخ درج آگهی:1399/07/30
  عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی
  شرح آگهی:
  شماره آگهی: 9910460257400012
  شماره پرونده:AC30F7B51063413AB3E5DB76C3C4A6AA

  تاریخ صدور:1399/07/30

  شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

  موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

  متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال غیرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 9209970227800018 صادره ازشعبه18 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 9900078 دعوی خانم مژده طلائی  فرزند محمدرضا   بطرفیت  1. آقای فرشاد طلائی  فرزند محمدرضا  2. آقای طاهره نودهی  3. آقای فاطمه طلائی 4. خانم آتنا سدیدی  فرزند احمد 5. آقای ستاره طلائی  فرزند فرهاد 6. آقای فرشید طلائی  فرزند محمدرضا  7. آقای احمد سدیدی  فرزند علیرضا    8. آقای مریم طلائی  فرزند محمد رضا 9. خانم آرزو سدیدی  فرزند احمد 10. خانم آتوسا سدیدی  فرزند احمد محکوم علیه محکوم است به تقسیم ترکه ومبلغ1/800/000 ریال بابت نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 2  فرعی از 1385 اصلی  توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است

  الف) کروکی محل:

  تهران- خیابان امیرکبیر- خیابان ملت- کوچه کاوه- نبش بن بست بینام- پلاک 35

  ب) مشخصات ثبتی:

  برابر تصویر نامه مورخه 1397/5/29سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وضعیت ثبت ملک بدین شرح می باشد: پلاک 2 فرعی از 1385 اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران، ششدانگ فوق ذیل ثبت 3809 دفتر 33 صفحه 433 بنام غلامعلی خان قاجار امیرنظامی ثبت و صادر گردیده است سپس مع الواسطه بموجب قطعی 124758 مورخ 67/4/12دفتر 137 تهران به محمد طلائی منتقل شده است که نامبرده به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 3843 مورخ 76/9/15فوت نموده و وراث وی عبارتند از فرهاد و فرشاد و فرزاد و فرشید و مریم و افسانه و مژده و فاطمه و هنگامه (فرزندان متوفی) و شهین عظیمی دستگردی(همسر) که بموجب انتقال اجرایی 102184 مورخ  87/10/2دفتر 297 تهران 1/5دانگ مشاع از سوی ورثه به شهین عظیمی دستگردی انتقال اجرایی شده است که ذیل صفحه 65 دفتر 2355 بنامش سند صادر شده است.

  بموجب سند مالکیت ذیل شماره ثبت 362886 صفحه 65 دفتر 2355 که در تاریخ 87/07/8 بنام خانم شهین عظیمی دستگردی فرزند محمد ثبت و صادر گردیده است، ملک عبارت است از 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه اندرونی نمره 1385 بانضمام 1/5دانگ مشاع از نصف مشاع از دالان اشتراکی با نمره 1 فرعی از 1385.

  برابر گواهی پایانکار ملک به تاریخ 87/04/25 صادره از شهرداری منطقه 12 تهران، مساحت زمین طبق سند 383/90مترمربع، نوع اسکلت ساختمان آجری، کاربری بنا مسکونی و مساحت کل زیر بنا 312/56متر مربع ذکر گردیده است. قابل ذکر است برابر مفاصا حساب نوسازی ملک مورخ 87/6/5مساحت زمین برابر 332/69متر مربع اعلام گردیده است.

  همچنین در نامه مورخه 93/12/12اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق استان تهران( تحت عنوان صورتمجلس عدم قابلیت افراز املاک مشاع: پلاک ثبتی 1385 اصلی واقع در بخش 2 تهران) عنوان گردیده است: که در مورد افراز ملک طی شماره 50048/ش مورخ 93/6/1از شهرداری منطقه 12 تهران استعلام و شهرداری مذکور طی نامه 33834/11/512 مورخ 93/6/1اعلام نموده که " طبق ضوابط جاری شهرداری افراز ملک مزبور مقدور نمی باشد لذا با توجه به وضعیت کمی و کیفی مورد تقاضا و نامه شهرداری پلاک مورد تقاضا به نظر اینجانبان غیرقابل افراز تشخیص و اعلام می گردد."

  ج) مشخصات ملک:

  طی بازدید به عمل آمده از ملک مشاهده گردید ورودی ملک بصورت دالان و دارای ساختمان در جنوب عرصه می باشد. ساختمان ملک دارای قدمت بسیارزیاد بوده و بصورت متروکه و غیرقابل بهره برداری می باشد.

  د) نظریه کارشناسی:

  با توجه به نکات فوق و لحاظ نمودن عوامل موثر در تعیین ارزش ملک نظیر موقعیت محلی، ابعاد و مساحت، نوع کاربری، قیمت روز بازار و وضعیت موجود ملک، و با فرض نداشتن هیچگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و ارگانهای ذیربط، بازداشت نبودن و نداشتن هیچگونه معارضی و عدم وجود هرگونه منعی جهت انجام هرگونه معامله، و عدم امکان انتساب مالکیت آن به هر شخصیت حقیقی و حقوقی و صحت تصاویر و مدارک ابرازی و با توجه به اینکه در صورت سقم مراتب بالا و یا چنانچه پس از تقدیم نظریه هرگونه مدرک جدیدی از طرف هر شخصیت و مقامی ابراز گردد که در نتیجه گیری گزارش تاثیر داشته باشد عندالزوم در خصوص آن پس از طی تشریفات لازم اظهارنظر مجدد خواهد شد، و بطور کلی جمیع جهات موثر در موضوع، همچنین بشرط امکان تصرف بدون معارض آن با وضع موجود فیزیکی با داشتن تمام مفاصا حسابهای معتبر و به روز از مراجع مختلف از قبیل شهرداری و دارایی و...، و به شرط در رهن نبودن و آزاد بودن سند مالکیت نامبرده و عدم تخصیص هیچگونه وام و تسهیلات به آن و تسویه بودن از هرجهت و آمادگی جهت نقل و انتقال بدون مشکل، ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 2 فرعی از 1385 اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، به مساحت 332/69متر مربع(بر اساس مفاصا حساب نوسازی ملک)، به نشانی تهران- خیابان امیرکبیر- خیابان ملت- کوچه کاوه- نبش بن بست بینام- پلاک 35، برابر 91/500/000/000 ریال معادل نه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان (قیمت پایه) تعیین و اعلام می گردد.

  مقرر گردید 6دانگ از ششدانگ ملک فوق الذکر در روز یکشنبه  مورخه 99/8/18 از ساعت10 الی 10:30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

                                                اجرای احکام مدنی شعبه18مجتمع قضایی شهید بهشتی


  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:تهران
  منبع:سایت 99.7.30
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data