ir
rss
calendar سه شنبه، 8 آذر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شهرداری مشراگه
استان
خوزستان
کد پارس نماد
5190375
شماره آگهی
1401/2249 نوبت دوم
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1401/09/03
تاریخ درج
1401/09/03
تاریخ خاتمه آگهی
1401/09/10
منبع
محلی خوزستان 1401.9.3
عنوان آگهی
مزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی- نوبت دوم, مزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی- نوبت دوم
شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره مزایده 1401/2249 ؟
شهرداری مشراگه - نوبت دوم
مزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی واقع در شهر مشراگه
1- قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1401.02.27 مورخه 1401.8.20 به مبلغ 2.000.000.000 ریال (برای قطعه 200 متری واقع در گذر 24 متری)  و مبلغ 1.600.000.000 ریال برای قطعه 200 متری واقع در گذر 12 متری می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پیشنهادی که به صورت
الف- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری مشراگه 
ب- فیش واریزی به حساب  0107702404000 سپرده شهرداری مشراگه 
تاریخ دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی در روزنامه به مدت 7 روز 
تاریخ تحویل اسناد تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1401.9.12 
- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 12 روز 1شنبه مورخ 1401.9.13 
مبلغ دریافت اسناد 1.300.000 ریال واریز به حساب 0107700479005 نزد بانک ملی به نام شهرداری مشراگه

جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی رد سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایند 

تصویر
مزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی- نوبت دوم

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده فروش پلاک ثبتی 2777 اصلی بخش 1 5213654 1401/09/08 new not special not payed قم
2 مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد 5213554 1401/09/08 new not special not payed مازندران
3 مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارک امام علی به متراژ 600 مترمربع به صورت اجاره 2 ساله جهت نصب ترامپولین و وسایل بازی کودکان 5213421 1401/09/08 new not special not payed خراسان جنوبی
4 مزایده ششدانگ یکباب تجاری پلاک 12 فرعی از 55 اصلی مفروز 5213418 1401/09/08 new not special not payed مازندران
5 مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1694 فرعی از 280 اصلی 5213414 1401/09/08 new not special not payed قم
6 مزایده فروش پلاک ثبتی 149 فرعی از 10438 اصلی بخش 1  نوبت اول 5213410 1401/09/08 new not special not payed قم
7 مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک 915/5460  5213295 1401/09/08 new not special not payed بوشهر
8 مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی کاربری مغازه و مسکونی  5213288 1401/09/08 new not special not payed خراسان رضوی
9 مزایده فروش یک قطعه زمین غیرمحصور با کاربری مسکونی 5213282 1401/09/08 new not special not payed خراسان رضوی
10 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 215 مترمربع 5213280 1401/09/08 new not special not payed اصفهان
11 مزایده فروش 2 پلاک تجاری - چاپ دوم 5213273 1401/09/08 new not special not payed اصفهان
12 مزایده ، مزایده اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه -مزایده آپارتمان - استان کرمانشاه 5213266 1401/09/08 new not special not payed کرمانشاه
13 مزایده ، مزایده اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه -مزایده مغازه - استان کرمانشاه 5213263 1401/09/08 new not special not payed کرمانشاه
14 مزایده ، مزایده اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه -مزایده مغازه - استان کرمانشاه 5213258 1401/09/08 new not special not payed کرمانشاه
15 مزایده ، مزایده اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه -مزایده مغازه - استان کرمانشاه 5213255 1401/09/08 new not special not payed کرمانشاه
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی