flag
ir
rss
calendar دوشنبه، 6 تیر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل
کد پارس نماد
4648924
استان
اردبیل
شماره آگهی
140000854
تاریخ شروع
1401/04/02
تاریخ درج
1401/04/02
تاریخ خاتمه آگهی
1401/04/05
منبع
تجارت 1401.4.2
عنوان آگهی
آگهی مزایده مقدار 6سهم از 160سهم عرصه و اعیان مغازه تجاری , آگهی مزایده مقدار 6سهم از 160سهم عرصه و اعیان مغازه تجاری

شرح آگهی

 آگهی مزایده مال غیر منقول (سند ذمه ای )؟
 پرونده اجرائی کلاسه 140000854 له خانم فاطمه آقازاده و علیه آقای حسین غفاری با استناد به اجرائیه صادره نسبت به سند ازدواج شماره 2968 - 1391/10/26 دفترخانه ازدواج شماره 40 شهر اردبیل جهت وصول مهریه تشکیل و مقدار شش سهم مشاع از 160سهم به استثنای بهای ربعیه عرصه و اعیان یک قطعه مغازه نوع ملک طلق به پلاک ثبتی صفر فرعی از شش هزار و یکصد و پنجاه اصلی واقع در بخش دو اردبیل حوزه ثبت ملک منطقه یک اردبیل به مساحت 28.35 متر مربع با شماره مستند مالکیت 1398007000885865 - 1398/11/19 ثبت گردیده است. به حدود: شمالاً: به دیوار بطول (40 / 8) هشت متر و چهل سانتیمتر به شش هزار ویکصد وچهل ونه اصلی شرقاً: دیواربدیوار بطول (40 / 3) سه متر و چهل سانتیمتر به شش هزار ویکصد وپنجاه ویک اصلی جنوباً: دیواریست بطول (25 / 8) هشت متر و بیست وپنج سانتیمتر به شماره یک فرعی از شش هزار ویکصد وپنجاه اصلی غرباً: (دهنه مغازه است) بطول (50 / 3) سه متر و پنجاه سانتیمتر به پیاده رو خیابان پلاک فوق به صورت قدیم ساخت با دیوارهای پیرامونی آجری و سقف طاق ضربی و با رویه نازک کاری کاشیکاری تا زیر سقف و کف موزائیکی و با رویه نهایی پشت بام از جنس ایزوگام با دهانه 3/20متر احداث گردیده است در ضمن پیشانی این مغازه به طول تقریبی 1متر به سمت خیابان کنسول به گذر دارد .که طبق نظر کارشناس رسمی ارزش مقدار 6سهم از 160سهم عرصه و اعیان مغازه تجاری باستثنای بهای ربعیه عرصه و اعیان به مبلغ یک میلیارد و چهارصدو شصت و دومیلیون و پانصد هزار ریال (1.462.500.000ریال)ارزیابی گردیده است. پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 بتاریخ پنجم تیر ماه سال یکهزارو چهارصد و یک روز یکشنبه (1401.04.05) در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء مابین میدان قدس و ججین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1.462.500.000ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ؛ در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند.شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 140100004075013207880183 با شناسه 961013275108575001831111111111 نزد بانک ملی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او (واریز ده درصد برای همه شرکت کنندگان الزامی می باشد)در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرا به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد. رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل-مهری کشفی مقدم

تصویر

آگهی مزایده مقدار 6سهم از 160سهم عرصه و اعیان مغازه تجاری

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

نظرات

کد امنیتی