صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
مـناقصات دیـروز:
981
مـزایدات امـروز:
مـزایدات دیـروز:
565
کاربران آنلاین:
2,344
بازدید امروز:
11,938
آرشیو:
3,489,777
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
دنیا استیل طرح ایرانیان
شرکت سیمیا
سیم راد سما
رسانا کابل
پدیده ماشین سازی غرب (تیان گاز)
شرکت پانا پرداز پرسیا
مهران سرد
شاهین تنظیم صنعت
چوب صداقت
گروه صنعتی فرات فولاد
شرکت صنایع کابل کمان 2

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک یک هزار و هشتصد و هفت فرعی؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3385001
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:140003904068000067
تاریخ شروع :1400/02/16
تاریخ درج آگهی :1400/02/16
عنوان آگهی:آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک یک هزار و هشتصد و هفت فرعی
شرح آگهی:

آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک یک هزار و هشتصد و هفت فرعی
شماره آگهی: 140003904068000067
شماره پرونده:139804004068002776

تاریخ صدور:1400/02/16

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی تبریز

موضوع:آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

متن آگهی: به استناد اسناد رهنی شماره 13424 مورخه 1396/07/01 و 13812 مورخه 1396/09/09 تنظیمی دفترخانه 204 تبریز فیمابین بانک مسکن شعبه ششگلان تبریز و علیه آقای جعفر حبیبی و خانم زهرا کاردان مزرعه بعنوان گیرندگان تسهیلات و راهنین پرونده های اجرائی کلاسه 9803078 و 9803094 اجرای ثبت تبریز ، ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک یک هزار و هشتصد و هفت فرعی از سه هزار و نهصد و نود و سه اصلی واقع در بخش شش تبریز به مساحت یکصد و بیست و هشت متر و سه سانتیمتر مربع احداثی در طبقه اول شرقی که ( 26/5 ) بیست و شش متر و پنجاه دسیمتر مربع آن پیشرفتگی است بانضمام تراس اختصاصی به مساحت (5/66 ) پنج متر و شصت و شش دسیمتر مربع به انضمام پارکینگ قطعه سه تفکیکی به مساحت ( 8/1 ) به مساحت هشت متر و ده دسیمتر مربع واقع در همکف و بقدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن بنام جعفر حبیبی و زهرا کاردان مزرعه هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند صادر گردیده و محدود به حدود ذیل می باشد. شمالا : دیواریست بطول ( 1/89 ) یک متر و هشتاد و نه سانتیمتر به فضای کوچه احداثی 8 متری مهران اول. شرقا : در دو قسمت اول دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول ( 8/04 ) هشت متر و چهار سانتیمتر به فضای تقاطع فضای کوچه احداثی 8 متری مهران اول و فضای خیابان احداثی 12 متری مهران دوم ، دوم دیوار و پنجره است بطول ( 14/34 ) چهارده متر و سی و چهار سانتی متر به فضای خیابان احداثی 12 متری مهران دوم. جنوبا : در سه قسمت ، اول دیواریست بطول ( 1/23 ) یک متر و بیست و سه سانتیمتر به فضای خیابان احداثی 12متری مهران دوم ، دوم درب و دیوار و پنجره ای است بطول ( 4/74 ) چهار متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به تراس اختصاصی قطعه 2 سوم دیواریست بطول ( 1/20 ) یک متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی. غربا : در نه قسمت که قسمتهای سوم و پنجم آن شمالی، قسمت هفتم آن جنوبی است. اول دیواریست بطول ( 1/57 ) یک متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی. دوم دیواریست مشترک بطول ( 1/20 ) یک متر و بیست سانتی متر به تراس اختصاصی قطعه یک. سوم دیواریست مشترک بطول (0/48 ) چهل و هشت سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه یک. چهارم دیواریست مشترک بطول ( 4/69 ) چهار متر و شصت و نه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه یک. پنجم دیواریست بطول ( 1/31 ) یک متر و سی و یک سانتی متر به راه پله و آسانسور مشاعی. ششم درب و دیوار است بطول ( 3/03 ) سه متر و سه سانتی متر به راه پله و آسانسور مشاعی. هفتم دیواریست بطول ( 0/33 ) سی و سه سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی. هشتم دیواریست بطول ( 3/29 ) سه متر و بیست و نه سانتی متر به راه پله و آسانسور مشاعی. نهم دیواریست مشترک بطول (6/31 ) شش متر و سی و یک سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه یک. که برابر گزارش مورخ 99/07/05 کارشناس رسمی دادگستری ملک مزبور ساختمان بصورت یک واحد مسکونی و آپارتمانی با اسکلت بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک و کف سرامیک بدون کابینت بعلاوه آسانسور و همچنین توجها "به عمر مفید ( حدود 5 الی 6 سال ) و متاثر از آن کیفیت کارهای برقی و مکانیکی و تاسیساتی آب سرد و گرم و روشنائی و غیره " از نقطه نظر فنی و کارشناسی و با در نظر گرفتن وسعت و ابعاد و حدود اربعه و شکل هندسی واحد و با مد نظر قرار دادن سایر جوانب مختلف موثر و پس از انجام قرار کارشناسی که مساحت مفید آن وفق مدارک ابرازی 128/03 مترمربع و پارکینگ به مساحت 8/10 مترمربع و تراس اختصاصی به مساحت 5/66 متر مربع به نشانی : تبریز خیابان آذربایجان کوی مهران 2 پشت حرفه فنی قطعه 96 طبقه اول شرقی واقع و با کلیه متعلقات و ملحقات از عرصه و اعیانی و دایر بودن برق و آب و گاز و وفق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های مربوطه در این تاریخ یاد شده به مبلغ هشت میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال در قبال طلب و حقوق دولتی پرونده ارزیابی گردیده است. از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1400/02/28 در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز واقع در تبریز : میدان راه آهن روبروی اداره گمرگ جنب آرد سازی اتحاد کوچه اتحاد ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک غرب تبریز طبقه اول اداره از طریق مزایده از مبلغ بالا شروع و به بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود. توضیح اینکه شرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر به حساب سپرده ثبت تحت شماره شبا 360100004054013207565490 با شناسه واریز 939108554110070000294000233114 ( نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانک ها ) و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده و یا نشده باشد و همچنین حق حراج زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار میباشد. در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. ضمناً مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور سهمی آقای جعفر حبیبی از سوی اداره اجرای اسناد رسمی تبریز تحت کلاسه 9605962 در قبال مبلغ 3/651/100/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 182/555/000 ریال نیز بابت حق الاجرا به نفع زهرا کاردان مزرعه در قید بازداشت می باشد. تاریخ انتشار : 1400/02/19

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی تبریز‏‏-آخر خیابان راه آهن –روبروی اداره گمرک‏‏-پشت کارخانه آردسازی اتحاد کدپستی:5178813687 ‏‏-تلفن: 34482173
منبع آگهی :سایت 1400.2.16
تصویر آگهی :آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک یک هزار و هشتصد و هفت فرعی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
جمعه 28 خرداد 1400