صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,334
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
934
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
4,687
بازدید امروز:
4,713
آرشیو:
3,387,168
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
شرکت ساختکار آفرین
پدیده ماشین سازی غرب (تیان گاز)
گروه صنعتی فرات فولاد
سیم راد سما
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت سیمیا
رسانا کابل
ایده کنترل سها بین الملل
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
شرکت پانا پرداز پرسیا

آگهی مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان نیم طبقه مسکونی طبقه اول به مساحت 56/25مترمربع ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3328342
استان:گیلان
شماره آگهی:140003918589000006
تاریخ شروع :1400/01/26
تاریخ درج آگهی :1400/01/26
عنوان آگهی:آگهی مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان نیم طبقه مسکونی طبقه اول به مساحت 56/25مترمربع
شرح آگهی:

آگهی مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان نیم طبقه مسکونی طبقه اول به مساحت 56/25مترمربع
شماره آگهی: 140003918589000006
شماره پرونده:139804018589000059

تاریخ صدور:1400/01/26

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی آستارا

موضوع:آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

متن آگهی: به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9800072-الف ششدانگ یکباب آپارتمان نیم طبقه مسکونی طبقه اول به مساحت 56/25مترمربع بشماره پلاک پنج فرعی احداثی در پلاک دو فرعی از یک هزار و سیصد و نود و پنج واقع در در آستارا- خ امام خمینی روبروی مسجد آبروان خیابان شهید محرم نژاد روبروی مدرسه نمونه مردمی فرندخت ساختمان گلکاری نیم طبقه پشت تجاری بخش 31 گیلان که مقدار 1/80 مترمربع آن مساحت تراس اختصاصی است که سقف آن با کف طبقه اول مشاع و مشترک است و باحق استفاده از مشاعات و مشترکات بقدر حصه طبق قانون تفکیک و تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی که سند مالکیت آن ذیل ثبت وصفحه 12101-396دفتر89 بنام رامین کهکشان پور ثبت و صادر شده است، که برابر سند رهنی شماره 11983-94/5/21دفترخانه 258آستارا در رهن بانک سرمایه می باشد که حدود و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد : شمالاً بطول 4/90متر دیوار ساختمان است بفضای پلاک1395/1شرقاً اول بطول 3/15متر دیوار ساختمان و پنجره است بفضای عرصه مشاعی دوم بوضعیت شمالی بطول 1/20متر سوم بطول 3 متر چهارم بوضعیت جنوبی بطول 1/20 متر هرسه جزء لبه تراس اختصاصی است بفضای عرصه مشاعی پنجم بطول 3/15متر دیوار ساختمان وپنجره است بفضای عرصه مشاعی جنوبا بطول 7/35 متر دیوار ساختمان است بفضای پلاک1395باقیمانده غربا بطول 2/30متر دیوار ساختمان است بفضای دکان پلاک3 فرعی از1395/2سوم بوضعیت شمالی بطول2/30متر دیوار ساختمان است به راه پله مشاعی چهارم بطول 6/70 متر دیوار ساختمان ومحل ورود است به راه پله مشاعی طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ارزیابی گردید که پلاک فوق بصورت یکباب آپارتمان مسکونی نیم طبقه با قدمت ساخت بالای 15 سال با اسکلت بتن آرمه ونمای سنگ واقع در نیم طبقه یک دستگاه ساختمان دو طبقه روی تجاری پنجم وفاقد پارکینگ ودارای یک خواب وهال و نشیمن و سرویس بهداشتی وحمام وتراس که درب های داخلی تخته سه لا و آشپزخانه دارای کابینت mdf و کف سیمانی و پنجر ه ها آلومینیومی با امتیازات آب وبرق وگاز می باشد. ب-شش دانگ یک باب آپارتمان به مساحت 99/08مترمربع بشماره بیست فرعی احداثی در پلاک یکصد و هشتاد وشش اصلی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور قطعه ده سمت جنوبی طبقه پنجم بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 12/50 مترمربع واقع در همکف واقع در آستارا- خ امام خمینی روبروی مسجد آبروان خیابان شهید محرم نژاد روبروی مدرسه نمونه مردمی فرندخت ساختمان گلکاری بخش 31 گیلان باحق استفاده از مشاعات و مشترکات بقدر حصه طبق قانون تفکیک و تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی که سند مالکیت آن ذیل ثبت وصفحه 23639-254دفتر169 بنام حسن گلکاری ثبت و صادر شده است، طبق سند رهنی شماره 11983-94/5/21دفترخانه 258آستارادر قبال مبلغ دو میلیارد ریال در رهن بانک سرمایه قرار گرفته که حدود و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد: شمالا در هشت قسمت ،که قسمتهای دوم و ششم وهفتم آن شرقی ،قسمت چهارم آن غربی است اول دیواریست مشترک بطول 3/62متر به آپارتمان قطعه 9دوم دیواریست بطول0/41 متر به داکت سوم دیواریست بطول 1/38متر به داکت چهارم دیواریست بطول 0/41 متر به داکت پنجم دیواریست مشترک بطول 0/36 متر به آپارتمان قطعه 9 ششم دیواریست بطول 0/95 متر به آسانسور هفتم دیواریست بطول 0/42 به راه پله مشاعی هشتم درب ودیوار است بطول 8/56متر به راه پله مشاعی شرقاً دیوار و پنجره است بطول 6/46متر به فضای معبر مجاور جنوباً دیوار و پنجره است بطول 13/93متر به فضای حیاط مشاعی غربا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی ، قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار وپنجره است بطول 1/81 متر به فضای حیاط مشاعی دوم نرده ایست پیشرفتگی بطول 0/91 متر به فضای حیاط مشاعی سوم نرده ایست پیشرفتگی بطول 2/83متر به فضای حیاط مشاعی چهارم نرده ایست پیشرفتگی بطول 0/92 متر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار وپنجره است بطول 3/07 متر به فضای حیاط مشاعی حدود و مشخصات پارکینگ قطعه 5 به مساحت12/5 مترمربع : شمالا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 5 متر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 2/50 متر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی بطول 5 متر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 2/50متر و طبق نظریه کارشناسان رسمی به مبلغ ده میلیارد ریال ارزیابی شده و پلاک فوق بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی و دارای اسکلت بتن آرمه ونمای کامپوزیت واقع در طبقه پنجم سمت جنوبی یک مجتمع مسکونی شش طبقه روی پیلوت مشتمل بر 12 واحد مسکونی بانضمام یک پارکینگ در طبقه همکف واحد مسکونی مذکور دارای دو خواب ، هال و نشیمن ، سرویس بهداشتی ، وتراس که درب وپنجره ها pvcوآلومینیومی وآشپزخانه دارای کابینت mdfوکف سرامیک ودرب داخلی hdfبا قدمت حدوداً 6 سال و دارای انشعابات آب وبرق وگاز و آسانسور می باشد. که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف رامین کهکشانپور می باشد، پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/2/19 در اداره ثبت اسناد واملاک آستارا واقع در خیابان جمهوری جنب دادگستری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پلاک 20 فرعی از 186 از مبلغ ده میلیارد ریال و مزایده پلاک 5 فرعی2 از 1395 از مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از در جه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ انتشار1400/1/31

آدرس و تلفن :گیلان آستارا-خیابان جمهوری جنب دادگستری-کدپستی 4371935944-تلفن:01825213071-دورنگار:01825213070
منبع آگهی :سایت 1400.1.26
تصویر آگهی :آگهی مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان نیم طبقه مسکونی طبقه اول به مساحت 56/25مترمربع

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 25 ارديبهشت 1400