صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
639
مـناقصات دیـروز:
3,275
مـزایدات امـروز:
297
مـزایدات دیـروز:
850
کاربران آنلاین:
3,512
بازدید امروز:
3,625
آرشیو:
3,299,075
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
شرکت سیمیا
ایده کنترل سها بین الملل
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت ساختکار آفرین
سیم راد سما
توکا فوم
شرکت پانا پرداز پرسیا
آریا ارتباطات ژینو
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
رسانا کابل

آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ...؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3174115
استان:گلستان
شماره آگهی:139903912418000009
تاریخ شروع :1399/11/26
تاریخ درج آگهی :1399/11/26
عنوان آگهی:آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ...
شرح آگهی:

آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ...
شماره آگهی: 139903912418000009
شماره پرونده:139904012418000086

تاریخ صدور:1399/11/26

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی رامیان

موضوع:آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

متن آگهی: آگهی مزایده اموال غیر منقول کلاسه 9900112 (اسناد رهنی) به موجب پرونده اجرایی 9900112 الف) ششدانگ یک قطعه زمین عرصه واعیان به پلاک ثبتی پنجهزاروششصدوهفتادوهشت فرعی از یک اصلی واقع در بخش هشت ثبت رامیان به مساحت 14627/21 مترمربع(چهارده هزاروششصد وبیست وهفت متروبیست ویک دسیمترمربع) واقع در بزرگراه جاده آزادشهر -گرگان - بعد از روستای قره قاچ- قبل از جنگل دلند بشماره ثبت 716 تاریخ ثبت 1392/09/05 دارای شناسه ملی 14003738900ذیل ثبت3186 دفتر 25 صفحه 229 بنام سردخانه بیست ودو بهمن گلستان ثبت گردیده است که برابر اسنادرهنی 13284 مورخ 95/07/08 ومازادرهنی 15746مورخ 1397/07/02تنظیمی دفترخانه 32 رامیان در قبال مبلغ 45/090/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه رامیان قرار دارد محدود به: شمالاً : مرزیست بطول(82.56)‌ هشتادودومتر وپنجاه وشش سانتیمتر به حریم جاده گرگان - گنبد. شرقاً: دردوقسمت اول مرزیست اشتراکی بطول(160)یکصدوشصت متربه قطعه ششصدوهشتادوپنج تفکیکی دوم مرزیست اشتراکی بطول(60)شصت متر به قطعه ششصدوهفتادونه تفکیکی. جنوباً: مرزیست اشتراکی بطول(100)ِیکصدمتربه قطعه ششصدونودوپنج تفکیکی غرباً: درپنج قسمت که قسمت اول آن شمالی است. اول به دیوار بطول (56.52)پنجاه وشش متر وپنجاه ودوسانتیمتر به شماره پنج هزاروششصدوده فرعی دوم به دیوار بطول (94.30) نودوچهارمتروسی سانتیمتر به شماره پنج هزار ششصد وده فرعی سوم به دیوار بطول (20)بیست متربه شماره پنج هزار وششصدوده فرعی چهارم به دیوار بطول (48.85)چهل وهشت متروهشتادوپنج سانتیمتر به شماره پنج هزار وششصدوده فرعی پنجم مرزیست بطول (12.15) دوازده متر وپانزده سانتیمتر به راه احداثی.اوصاف اجمالی ملک بدین شرح می باشد: دارای راه ارتباطی از جاده اصلی به سردخانه شن ریزی شده است و سردخانه با سازه آهنی وبصورت سوله به ارتفاع 8متر از جنس ورق (تیر وستون) اجرا وداخل آن به نیاز تفکیک ومجزا شده است سقف ها با ساندویچ پانل و ورق شیروانی مسقف ودیواره های داخلی که به نیاز مجزا شده از جنس ساندویج پانل و کف کلیه سطوح داخل سردخانه با بتن مسلح اجرا شده است حصارکشی با بلوک سیمانی وحصار مجاورجاده با نرده آهنی اجرا شده است منبع هوایی با ورق به حجم 12مترمکعب با سازه آهنی اجرا شده است اعیانی های احداثی مساحت کل سردخانه بمیزان 2406مترمربع شامل (سردخانه های زیر صفر وبالای صفر- راهروها - سالن بسته بندی - اطاق موتور خانه) سرویس های بهداشتی - نگهبانی - اطاقک باسکول - اطاق ژنراتور- اطاق کندانسور(بمساحت کل 86مترمربع)بارانداز بمساحت 165مترمربع در ارتفاع 1/20ورویه بتنی با عیار سیمان 350کیلو حصار کشی کل عرصه تا ارتفاع 1/80با بلوک سیمانی ومحوطه سازی با مخلوط رودخانه ای در قسمتی از عرصه شمالی سردخانه ارزش گذاری عرصه واعیانی ها 1- عرصه بمساحت 14627/21مترمربع وهرمتر مربع 900هزارریال وبرابر با13/204/989/000 ریال 2- اعیانی سردخانه بمساحت 2406مترمربع وهرمترمربع15میلیون ریال وبرابر با36/900/000/00ریال 3- اعیانی های خارج از سردخانه بمساحت 86مترمربع وهر مترمربع 5میلیون ریال و برابر با430/000/000 ریال 4- اعیانی حصارکشی ومحوطه سازی وبارانداز ومنبع هوایی فلزی مقطوعاً 4/550/000/000 ریال که ارزش کل عرصه واعیانی های موجود بمیزان 55/084/989/000ریال که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ به حروف پنجاه وپنج میلیارد وهشتادوچهارمیلیون و نهصدوهشتادونه هزارریال ارزیابی شده است. ب) ارزیابی تجهیزات و تاسیسات و ماشین آلات سردخانه بیست ودو بهمن گلستان بشرح ذیل می باشد: معیار ارزیابی 1- ارزیابی وقیمت ها براساس وضعیت ظاهری سال ساخت وکشورسازنده وقطعات منصوبه روی هریک از ماشین الات ،تاسیسات وتجهیزات تعیین شده است 2- ماشین ها وتجهیزات وتاسیسات دست دوم محسوب شده است 3- به منظور سهولت در بررسی ها، لسیت ماشین الات وتاسیسات وتجهیزات براساس ردیف هایی که درسند رهنی از طرف بانک کشاورزی ارائه گردید، آمده است وضعیت ونوع سردخانه : سردخانه دارای دو مداربرودتی زیر صفر بوده که مدارزیر صفر دارای سه سالن که یک سالن به ابعاد 6*12متر ومجهز به یک اواپراتور دوفن ودوسالن دیگر به ابعاد12*12متر هریک مجهز به دواواپراتوردوفن ،مداربالای صفرشش سالن دارد که سه سالن بالای صفر ان به ابعاد12*12مترهریک مجهز به دو اواپراتور دوفن وسه سالن12*18مترهریک دارای سه اواپراتور دو فن می باشند،لوله کشی های رفت وبرگشتی انتقال مبرد امونیاک با فشار کاری30barاز مخازن کندانس به اواپراتور ها با عایقکاری وساپورت ها وعبور از زیر سقف سالن ها نصب شده اند 1- برق این واحد از طریق شبکه سراسری ویک ترانسفور ماتور هوایی وباقراردادی به قدرت 245kwو شماره شناسایی01/01/001278شماره پرونده 44/000/000295 وتعرفه صنعتی با تابلوهای دیژنکتور وکابل کشی از پست به تابلو سنجش از زیر کلیدA630به تابلوی توزیع با شمش کشی از تابلو توزیع به تابلو قدرت وکابل کشی از پست به سالن تولید وفرمان ودستگاه ها وسالن ها کنتاکتور ها مارک اشنایدر ورله وبیمتال و... تابلو فرمان اروپایی وکره ای یک مجموعه به مبلغ 5/500/000/000 ریال. 2- آب این مجموعه از طریق یک انشعاب آب از روستای قره قاچ 1/2با شماره شناسایی 021/7550464 وظرفیت برداشت ماهیانه 230مترمکعب ویک منبع هوایی فلزی حدود 20مترمکعبی ویک منبع پلی اتیلن حدود دوهزار لیتری یک مجموعه به مبلغ 400/000/00 ریال. 3- دودستگاه جک پالت 2تنی مارکlifter دودستگاه به مبلغ 40/000/000 ریال. 4- یک دستگاه جک پالت 3تنی مارکkmcیک دستگاه به مبلغ 20/000/000 ریال. 5- یک دستگاه لیفت تراک برقی تویوتا به شماره سریال73997ومدل fbcu25وباولتاژ کاری36vووزنkg1090وظرفیت کاری1430Kgیک دستگاه به مبلغ 3/200/000/000ریال. 6- الکتروفن اکسیال به قطر80cmسیار یک دستگاه به مبلغ 9/000/000ریال. 7- باکس پالت های آهنی به تعداد1200عدد وبه وزن تقریبی هریک حدود85kg یک مجموعه به مبلغ10/200/000/000 ریال. 8- یک دستگاه کمپرسورباددوسیلندر با لوله کشی های مربوطه تانقاط مصرف ید دستگاه به مبلغ12/000/000 ریال. 9- دستگاه شارژ باطری لیفت تراک یک دستگاه به مبلغ 12/000/000 ریال. 10- یکدستگاه دیزل ژنراتور اضطراری دیزل مارکcummen با گاورنر الکترونیکی وژنراتور مارک استانفورد به قدرت 350-400kvaدردور1400-1800rpm مدل1-4LN_ -eco38-سال ساخت 2010م.وکلید اصلی درمن اسمیت با کابل کشی تا تابلو توزیع منبع ذخیره گازوئیل ولوله واتصالات مربوطه یک مجموعه به مبلغ 3/500/000/000ریال. 11- یک دستگاه باسکول 60تنی با کفی بتنی با نشاندهنده دیجیتال مارکgamao7cوشش عدد لودسل مارک zemicمدلhmabبا یک دستگاه پرینتر مارک lexmarkمدل e260وکی بورد میز وصندلی وسایر ملزومات اتاق باسکول یک دستگاه به مبلغ 1/000/000/000 ریال 12-پنج دستگاه اواپراتور آمونیاکی مدلtab-12-33-18با دمای تبخیر10cتا زیر صفر با مارک تبادل گستر بوران وظرفیت 35.7kwوفاصله فین ها9mmوسطح حرارتی135m وبا دیفراست گاز داغ، هریک مجهز به دو الکتروفنaxialبه قطر63mm مارکembالمان با گردش هوایی 22300m3/hrودرجه حفاظتip54کلاسfودور1365rpm30c شش دستگاه به مبلغ 1/600/000/000 ریال 13- پانزده دستگاه اواپراتور امونیاکی مدل 09-18-tbaبا دمای تبخیر10cتابالای صفر با مارک تبادل گستر بوران وظرفیت 27.7kwوفاصله فین ها12mmوسطح حرارتی106m وبا دیفراست گاز داغ، هریک مجهز به دو الکتروفنaxialبه قطر63mm مارکembالمان با گردش هوایی 22300m3/hrودرجه حفاظتip54کلاسfودور 1365rpm پانزده دستگاه به مبلغ 3/200/000/000 ریال 14-مخزن سپراتور امونیاکی مدل120-300.tbv افقی با دمای کاری تبخیر10cوقطر 120cmوطول300cmبادولایه رنگ اپوکسی وپرایمر وعایق بندی لازم یک مجموعه بمبلغ 800/000/000 ریال 15-مخزن سپراتور امونیاکی مدل120-300.tbv افقی با دمای کاری تبخیر30cوقطر 95cmوطول300cmبادولایه رنگ اپوکسی وپرایمر وعایق بندی لازم یک مجموعه بمبلغ 750/000/000 ریال 16- مخرن رسیور امونیاکی مدل 120-400tbc افقی سال ساخت2016و شماره سریال71611217pter30barفشار کاری22 یک مجموعه بمبلغ 600/000/000 ریال 17- دودستگاه مخزن روغن گیر امونیاکی به قطر 30cmوطول 70cm با شماره سریال 71611218و71611219 وبا الیاژsa106باکلیه اتصالات وپایه مربوطه وفشار کاری22bar دو مجموعه بمبلغ 200/000/000 ریال 18-یک دستگاه کندانسور تبخیری امونیاکی ساخت شرکت تبادل گستر بوران با بدنه گالوانیزه مدل80d2-tbcبا ظرفیت اسمی 1049kw سال ساخت 2016 ووزن 6070گیلوگرم در شرایط دمای کاری لوله های کندانس از فولاد مخصوص به قطر26.7mm ومجهز به دو الکتروپمپ سانتریفیوژاب مارک پمپیران مدل en65.250 وبه قدرت 7.5kwولوله کشی های مربوطه سیستم توزیع اب روی کوپل ها وقطره گیرها از جنس pvc یک مجموعه بمبلغ 2/500/000/000 ریال 19- سه دستگاه یونیت کامل کمپرسور امونیاکی از نوع پیستونی امونیاکی که یک دستگاه زیر صفر مدل sbr6به شماره سریال1040و سال ساخت2015 وبا الکتروموتوری به قدرت110kwودودستگاه کمپرسور امونیاکی بالای صفر مدلsbr6بشماره سریال1041و1042و سال ساخت 2015 وبا الکتروموتوری به قدرت 125kw هرسه با مارک sea-rird refrigratton pvt سه دستگاه بمبلغ 9/600/000/000 ریال 20- الکترو پمپ سانتریفیوز امونیاکی مدل 5040hrpساخت المان کمپانیwitt یک مجموعه بمبلغ 400/000/000 ریال 21- تابلو برق تمام اتوماتیک تاسیسات برودتی مطابق با استاندارد vdeکه کلیه قطعات اصلی از قبیل کنتاکتورها ،بیمتال ها،کلیدهای گردان ،لامپ های سیگنال و... ساخت تله مکانیک ورله ها وتایمرها ساخت امرون ،و کلیدهای اصلی تابلو ساخت اروپای غربی ،کنترلرها ونشانگره دیجیتالی مارک دمابا مارک eliwellایتالیا وelrehaالمان وکنترل هوشمند plcمارک مولر یا زیمنس المان ویک دستگاه کولر اسپیلت12000،روشنایی سالن ها ومحوطه یک مجموعه بمبلغ 2/800/000/000 ریال 22-شیرالات وکنترل های امونیاکی ساخت دانفوس دانمارک یک مجموعه بمبلغ 7/000/000/000 ریال 23-لوله واتصالات مانسمان sch40برای جابجایی رفت وبرگشت مبرد امونیاک از کمپرسور هاتا اواپراتورهای سالن ها ،کندانسور،لوله واتصالات دیفراست ها یک مجموعه بمبلغ 1/800/000/000 ریال 24-عایق لوله ومخازن واتصالات خط برودتی از عایق پلی اورتان تزریقی با دانسیته40kgf/m3باروکش محافظتی الومینیومی یک مجموعه بمبلغ 800/000/000 ریال 25- کابل های مصرفی و تجهیزات کابل کشی از قبیل سینی های کابل ها ،بست ها ،جهت ارتباط الکترونیکی ماشین الات با تابلو فرمان یک مجموعه بمبلغ 550/000/000 ریال 26-گاز امونیاک وروغن کمپرسور وسایر ملزومات یک مجموعه بمبلغ 600/000/000 ریال مجموع ماشین الات تاسیسات تجهیزات شرکت سردخانه بیست ودو بهمن گلستان طبق نظریه مورخ 99/10/18 به مبلغ پنجاه وهفت میلیارد و نودوسه میلیون ریال ارزیابی شد. موارد مزایده با توجه به نامه وارده 4516/855-1399/11/26 بستانکاردارای بیمه می باشد.، اموال مشروحه فوق مندرج در دو بند و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کلاسه فوق الذکر در روز]چهار شنبه مورخ 1399/12/13 از ساعت 9 الی 12 ظهر دراداره ثبت اسناد و املاک رامیان واقع در خیابان امام(ره)-روبروی خیابان سپاه از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده از مبالغ مشروحه بالا(مجموعاًبه مبلغ 112/177/989/000 ریال یکصدودوازده میلیاردوویکصدوهفتادوهفت میلیونون هصدوهشتادونه هزار ریال) شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران میتوانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند. ضمناً بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و .... خواهد بود. تاریخ انتشار:دوشنبه 1399/11/27

آدرس و تلفن :گلستان رامیان-خیابان امام مقابل نیروی مقاومت بسیج-کدپستی 4951635589-تلفن و دورنگار:01746221848
منبع آگهی :سایت 99.11.26
تصویر آگهی :آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ...
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و غیره ... واحد اجرای اسناد رسمی رامیان کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 24 فروردين 1400