صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,763
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
414
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
19,291
بازدید امروز:
40,690
آرشیو:
2,517,122
ورود به سایت
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت ساختکار آفرین
سیم و کابل رویان
کارتن سازی پارسه البرز
تبلیغات 3
شرکت کابل مسین
گواهی طلایی عضویت
شرکت سیمیا
شرکت پانا پرداز پرسیا
گروه فلز

مزایده فروش ملک به مساحت 388 متر مربع ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2021260
استان:گلستان
شماره آگهی:9810460169400115
تاریخ شروع :1398/08/30
تاریخ درج آگهی :1398/08/30
عنوان آگهی:مزایده فروش ملک به مساحت 388 متر مربع
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ملک به مساحت 388 متر مربع
شماره آگهی: 9810460169400115
شماره پرونده:C2466A61CD5746CF9BA267F849F94F99

تاریخ صدور:1398/08/30

شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آ گهی مزایده(مرحله اول)

در پرونده 4/97/934 به  موجب   نیابت از  اجرای احکام  شعبه هفتم دادگاه  عمومی زاهدان موسی مشکانی  فرزند غلامعلی و  سید محمد شریف الحسینی  فرزند سید حسین  ماکهای کارشناسی شده  زیر را  بابت وثیقه  به مبلغ 25/188/154/524 ریال  محکوم علیه فدا محمد بریچی تعرفه نمودند که  ملک موصوف پس از توقیف پس از جری تشریفات قانونی کارشناسی و قیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسدطالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادخودرا ارائه وتسلیم نمایند

نظریه کارشناسی:  گرگان بلوار صیاد شیرازی قبل از پارکینگ بیمارستان صیاد شیرازی کوچه صیاد 50 قواره  دوم سمت چپ  1-2- مشخصات : طبق  گزارش کارشناسی    موجود در پرونده به تاریخ1397/09/16 ملک مورد نظر به مساحت 388 متر مربع بوده  که مشتمل بر دو قطعه به شماره 55و62 طبق نقشه تفکیکی ارائه شده به کارشناس وقت می باشد و طبق توصیف  کارشناس در حد شرق و غرب به کوچه  محدود بوده و در حد شمال  و جنوب به ملک مجاور محدود می باشد و پیرامون آن  با دیوار  به ارتفاع  یک متر محصور بوده و فاقد اعیان و مستحدثات می باشد و در قولنامه  نام خریدار  آقای سید محمد شریف الحسینی  فرزند حسین  قید شده است  در زمان بازدید  مشاهده گردید در محل مختصات تعیین شده توسط کارشناس یکی از قطعات زمین مذکور به مساحت  194 متر مربع با مشخصات مذکور در گزارش موجود بوده و قطعه دوم در  طبیعت دستخوش    تغییر شده وآثار دیوار  قدیمی    دیوار یک متری که در گزارش آمده موجود  بوده که تخریب شده است و دیوار چینی قطعات با بلوکهای سیمانی و در فواصل دیگر اجرا شده است با توجه به تغییرات در وضیعت  دیوار چینی قطعات  صیاد 52 اتفاق  افتاده است لذا از نظر اینجانی صرفا" قطعه شرقی  که در صیاد  50 واقع شده است شرایط مندرج در گزارش کارشناسی  اولیه را دارا می باشد و قطعه دوم  دستخوش تغییر  شده است  ودر خصوص مالکیت آنها نیز مستندات  قابل استنادی  در دسترس نمی باشد. 1-3- ارزیابی: با برسی های به عمل آمده و با توجه به مساحت  موقیعت و کاربری  و لحاظ  سایر عوامل موثر در موضوع  ارزش هر متر مربع از زمین موصوف برابر 14/000/000 ریال چهارده میلیون ریال وبرای هردو قطعه به مساحت کل 388 متر مربع جمعا" برابر  5/432/000/000 ریال پنج میلیاردو چهارصدو سی و دو میلیون ریال ارزیابی و اعلام می گردد.2- ملک واقع  در شهرک تالار  گرگان بلوار نهارخوران شهرک تالار (خیابان آپادانا) روبه رئوی آپادانا 5  2-2- مشخصات: طبق گزارش کارشناسی موجود در پرونده  به تاریخ1397/09/13 ملک مورد نظر به مساحت 431/25 متر مربع بوده که طبق توصیف کارشناس در حد شمال به طول 13/10 متر به اراضی اشخاص  در حد شرق به طول 30/70 متر به حریم رودخانه در حد جنوب  به طول 10 متر به باقیمانده اراضی  ودر حد غرب به طول 44/30 متر  به حریم رودخانه  و دارای  مبایعه نامه با کد رهگیری  1396220716584435 مورخه 1383/06/20  می باشد و فاقد مستحدثات است  است وطبق گزارش  کارشناس  متعلق به  آقای موسی مشکانی می باشد. در زمان بازدید مشاهده  گردید در محل مختصات تعیین شده توسط کارشناس قطعه زمین  با مشخصات کلی مذکور در گزارش کارشناسی موجود  بوده و طبق استعلام  شفاهی  اینجانب  از واحد  شهرسازی منطقه یک مشخص    گردید زمین مذکور  خارج از محدوده  خدماتی شهرداری گرگان  و فاید کاربری  تعریف شده است  و همچنین  بنا بر اظهارت واحد شهرسازی در محل مورد نظر زمینی به مساحت  حدود زمین  کارشناسی به مالکیت آقای عرب می باشد  که در صورت مشخص بودن مختصات  چهار گوشه زمین امکان بررسی دقیق این موضوع وجود دارد ولی  در گزارش کارشناسی اولیه صرفا" مختصات یک نقطه از ملک آورده شده است لذا وضیعت  مالکیت قطع زمین مذکور با توجه به  مدارک  ابرازی قابل تایید نمی باشد و نیاز به ارائه مدارک در خصوص  حدود دقیق زمین می باشد  2-3- ارزیابی : با توجه به  بررسی های به عمل آمده و با توجه به مساحت موقیعت خارج از محدوده بودن زمین و لحاظ سایر عوامل موثر  در موضوع  ارزش هر متر  مربع  از زمین  موصوف برابر  با 8/000/000 ریال هشت میلیون ریال و برای هر دو قطعه به مساحت کل 431/25 متر مربع  با 3/450/000/000 ریال سه میلیاردو چهار صد میلیون ریال ارزیابی و اعلام می گردد.

زمان ومکان مزایده –

1-زمان مزایده :روز   سه شنبه   مورخه 1398/09/19 ساعت 9 الی 10 .صبح

2-مکان مزایده: دفتر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری گرگان

--شرایط مزایده—

1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع،برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید.

2-برنده مزایده می بایست 10%مبلغ موردپیشنهادرانقدا"به حساب دادگستری واریزومابقی آن راظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریزوقبض واریزشده راتحویل دایره اجرانماید درغیراین صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد.

3-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند.

4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجراییه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرامسولیتی دررابطه باخریدارنداردفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد .

5-مزایده باحضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد

آدرس و تلفن :گلستان
منبع آگهی :سایت 98.8.30
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ملک به مساحت 388 متر مربع
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش ملک به مساحت 388 متر مربع شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 21 تير 1399