صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,178
مـناقصات دیـروز:
2,405
مـزایدات امـروز:
590
مـزایدات دیـروز:
783
کاربران آنلاین:
9,597
بازدید امروز:
313,765
آرشیو:
2,217,229
ورود به سایت
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
شرکت سیمیا
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
تبلیغات 3
شرکت کابل مسین
گواهی طلایی عضویت
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
تجهیز نمای سیما

مزایده فروش دو واحد آپارتمان -نوبت دوم؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1946983
استان:قزوین
شماره آگهی:9810462973300104
تاریخ شروع :1398/07/18
تاریخ درج آگهی :1398/07/18
عنوان آگهی:مزایده فروش دو واحد آپارتمان -نوبت دوم
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش دو واحد آپارتمان -نوبت دوم
شماره آگهی: 9810462973300104
شماره پرونده:837BD06DCCCE4133A37F4439BED5DA31

تاریخ صدور:1398/07/18

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

« آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم » 

در راستای اجرای پرونده کلاسه 970637 شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیه 1ـ الهام 2ـ کوثر 3ـ ازهار 4ـ احلام 5ـ مریم 6 ـ الاء حسن شهرت همگی شهیدی صالحی 7 ـ فاطمه تالهی معین الدین محکوم اند به فروش ماترک بابت اصل خواسته به انضمام سایر هزینه ها و نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت بابت دادنامه و اجرائیه از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین در حق آقای محمد حسین شهیدی صالحی با عنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت استیفای حقوق خود تقاضای فروش آن را از طریق مزایده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده و بعد از طی مراحل قانونی این اجرا قصد دارد در تاریخ  1398/08/27 روز دوشنبه راس ساعت 9 صبح در محل خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین اموال ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

  مشخصات مال مورد مزایده: 1-دو واحد آپارتمان در قزوین روبروی سرتک - ولایت کوچه پردیس 11 جنب پلاک 22 مشخصات ثبتی به عرصه و اعیان تحت ثبتی 523 فرعی از 354 فرعی از 3190 ـ که در بخش 4 قزوین می باشد .فضاهای داخلی شامل هال ـ پذیرایی ـ اتاق خواب ـ آشپزخانه اوپن ـ سیستم گرمایشی پکیج و سرمایش کولر ـ درب های ورودی به داخل آپارتمان ضد سرقت ـ مصالح های به کار رفته در حد عرف منطقه ـ درب گاراژی ـ پوشش نمای داخلی و فضاهای مشاعی و نما شامل سنگ ـ سرامیک و آجری و از نظر سازه ای اسکلت فلزی می باشد . 1ـ 1-  ارزش ششدانگ آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول شرقی به مساحت 67/85 متر مربع به انضمام انباری شماره یک به مساحت 5/27 متر مربع بدون پارکینگ به مبلغ کل 4/749/500/000 ریال معادل چهار میلیارد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال تعیین و اعلام می گردد . 2ـ 1-ارزش ششدانگ آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم غربی به مساحت 75/84 متر مربع به انضمام انباری شماره 4 به مساحت 6/57 متر مربع و بدون پارکینگ به مبلغ کل 5/308/800/000 ریال معادل پنج میلیارد و سیصد و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین و اعلام می گردد . 2- یک قطعه زمین  واقع در قزوین ـ روبروی سرتک  ولایت ـ کوچه پردیس 11 ـ جنب پلاک 22  موقعیت زمین  نحوی دسترسی به شوارع شهری ـ با توجه به وضعیت موجود نوع کاربری زمین مسکونی ـ تراکم منطقه ـ مساحت ساخت در سطح ـ تعداد طبقات ـ  بر روی عرصه اعیانی احداث نشده ، قیمت ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تعرفه شده تحت پلاک ثبتی 1054 فرعی از 3181 ـ اصلی ـ قطعه 4 تفکیکی واقع در بخش 4 قزوین که به مساحت 245/05 متر مربع قیمت زمین بر اساس ارزش عادلانه روز از قرار هر متر مربع 105/000/000ریال و  جمعاً 25/730/250/000 ریال تعیین و اعلام می گردد . 3- دو باب مغازه  واقع در قزوین ـ سه راه خیام پاساژ الغدیر 1ـ 3 -قیمت سه و نیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 46 متر مربع ، قطعه دوم تفکیکی در طبقه همکف تجاری بانضمام سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد انباری به مساحت 6/6 متر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در طبقه ( منفی 3 ) زیرزمین تحت پلاک ثبتی 19 فرعی 2419 و 2410 و 2249 و 2244 ـ اصلی بر اساس ارزش عادله روز به مبلغ 7/500/000 ریال معادل هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد. 2ـ3 - قیمت سه و نیم دانگ از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/8 متر مربع ـ قطعه 11 تفکیکی واقع در طبقه اول تجاری بانضمام سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری به مساحت متر مربع قطعه 13 تفکیکی واقع در طبقه ( منفی 3 ) زیر زمین بانضمام سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پارکینگ قطعه تفکیکی به مساحت 13/5 متر مربع واقع در طبقه منفی سه ( 3- ) زیرزمین تحت پلاک ثبتی 92 فرعی از 21419 از 2418 از 2249 از 2244 ـ اصلی بر اساس ارزش عادله روز به مبلغ کل 4/000/000/000 ریال معادل چهار میلیارد ریال تعیین و اعلام می گردد . 4-  یک قطعه زمین  واقع در قزوین ـ بین میدان عدل و چهار راه عدل ـ دست راست ، موقعیت  زمین سه بر و حدود اربعه آن عبارت است از :  شمالا بر خیابان عدل ، شرقا پی است به قطعه مجاور  جنوبا به کوچه بن بست 6 متری، شرقا به کوچه 9 متری باستناد اسناد و مدارک مساحت باقی مانده و زمین پس از رعایت برهای اصلاحی برابر 259/66 متر مربع می باشد . در زمان بازدید از زمین تعرفه شده به عنوان پارکینگ استفاده می گردید . زمین تحت پلاک ثبتی 4 فرعی از 2188 ـ اصلی ـ قطعه 4 تفکیکی با توجه به جمیع جهات موثر موقعیت  زمین بر خیابان عدل و سه بر ـ نحوی دسترسی به شوارع شهری ـ وضعیت موجود منطقه ـ مصوبه بند 28 کمیسیون ماده 5 مورخه 29/06/1382 و دستور تهیه نقشه 9/24/83/1/2 مورخه 12/03/1383 شهرداری اخذ شده است . قیمت ششدانگ آن با کاربری مسکونی ـ تجاری تحت پلاک ثبتی 2188 ـ اصلی ـ قطعه 4 تفکیکی که مساحت باقیمانده آن بعد از رعایت برهای اصلاحی برابر 259/66 متر مربع می باشد ، از قرار هر متر مربع 300/000/000 ریال و به مبلغ کل 77/898/000/000 ریال معادل هفتاد و هفت میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد 5-یک قطعه زمین  واقع در قزوین ـ جاده بویین زهرا ـ نرسیده به سه راهی قدیم آباد ـ دست راست ـ کوره آجرپزی متروکه در خصوص بررسی اسناد عادی ، موقعیت استقرار و وضعیت موجود ششدانگ کوره آجر پزی تعرفه شده از پلاک ثبتی 5 فرعی از 18 ـ اصلی واقع در بخش 4 قزوین بررسی اسناد و تقسیم نامه منعقد بین مالکین به تاریخ 1390/02/14 ـ مشخصات ثبتی به عرصه و اعیان املاک که تعرفه شده به شرح ذیل می باشد . حدود اربعه زمین  شمالا در دو قسمت که اول به طول 61/40 متر و دوم به صورت پخی به طول 20 متر به باقی مانده پلاک 18 ـ اصلی ، شرقا به طول 140 متر به باقیمانده پلاک 18 ـ اصلی ، جنوبا به طول 101/40متر به خیابان 24 متری احداثی مورد تقاضا مالکین مشاعی، غربا به طول 149/10 متر به قطعه آقای علی اصغر گچ پزها . در زمان بازدید کوره به صورت مخروبه درآمده بود . نتیجه گزارش ارزیابی با توجه به جمیع جهات موثر در امر کارشناسی ـ موقعیت استقرار زمین تعرفه شده ـ نحوی دسترسی به شوارع شهری و وضعیت موجود ، بررسی اسناد و مدارک ارایه شده ،  قیمت آن بر اساس ارزش عادله ، قیمت یک دانگ و نیم از قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 5 فرعی از 18 ـ اصلی به مساحت 13121 متر مربع مشاع از قرار هر متر مربع 700/000 ریال و به مبلغ کل 9/184/700/000 ریال و معادل نه میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون هفتصد هزار ریال تعیین و اعلام می گردد.

شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی 10% قیمت پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بین بانکی از کلیه بانکها به حساب (14002751513 ) شناسه حقوقی دادگستری قزوین  در روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی و با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و 10% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد .(فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد) 

  شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.       

  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین  - محمد احمدی

آدرس و تلفن :قزوین
منبع آگهی :سایت 98.7.18
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش دو واحد آپارتمان -نوبت دوم
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش دو واحد آپارتمان -نوبت دوم شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
دوشنبه 28 بهمن 1398