صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
2,404
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
262
کاربران آنلاین:
21,413
بازدید امروز:
12,086
آرشیو:
2,226,416
ورود به سایت
شرکت کابل مسین
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
شرکت سیمیا
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
تبلیغات 3
گواهی طلایی عضویت
تجهیز نمای سیما
شرکت نگاه و نظارت امن رایا

مزایده فروش تعدادی زمین ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1886994
استان:اردبیل
شماره آگهی:9810460406800094
تاریخ شروع :1398/06/20
تاریخ درج آگهی :1398/06/20
عنوان آگهی:مزایده فروش تعدادی زمین
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش تعدادی زمین
شماره آگهی: 9810460406800094
شماره پرونده:70752AF4C887474AA150DE4AB0BAA232

تاریخ صدور:1398/06/20

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

                                                          بسمه تعالی

                                                  آگهی مزایده اموال (نوبت اول)

شماره پرونده اجرایی : 972369،

خواهان : عبدل ومحمد حسین ارجمند

خواندگان :آقایان امین ، نبی، حجت ، غلامحسین و بانوان بگیم ، فرانگیز ، تلی،فرحناز ، مستوره و شیرین شهرت همگی ارجمند ی خشک رود وراث مرحوم حمد الله

دستورفروش ماترک مرحوم مرحوم حمد الله،باتوجه به درخواست خواهان اراضی زراعی و املاک معرفی شده بنام مرحوم حمد الله واقع درروستای خشکه رود، توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است./.                       

                                              مشخصات ملک: 

1 – قطعه زمین علی جان یری به مساحت تقریبی 0/96 هکتار که شمالا به زمین وهاب نعمت پور شرقا به زمین سیف الله صالحی جنوبا به جاده اسفالته و غربا نیز به زمین محمد حسین ارجمند محدود می باشد مقوم به مبلغ 720/000/000 ریال

2 – قطعه زمین میر اسماعیل به مساحت تقریبی 0/84 هکتار که شمالا به راه آسفالته شرقا به زمین علی آزاد جنوبا به راه خاکی و غربا به زمین آتاش مقبول محدود است مقوم به مبلغ  660/000/000 ریال

3 – قطعه زمین علی حسین به مساحت تقریبی 0/99 هکتار که شمالا و شرقا به نهر عمومی جنوبا به راه آسفالته و غربا به زمین غلامحسین ارجمندی محدود است مقوم به مبلغ 720/000/000 ریال

4 – قطعه زمین آرخ آراسی به مساحت تقریبی 0/46 هکتار که شمالا به رودخانه خشک رود شرقا به زمین پرویز شیرزاد جنوبا به زمین عباس آزاد و غربا نیز به زمین فرزندان مصطفی ارجمند محدود است مقوم به مبلغ 300/000/000 ریال

5 – قطعه زمین قوم یر به مساحت تقریبی 0/52هکتار که شمالا به زمین حسینعلی آزاد شرقا به زمین همت نعمت پور جنوبا به خشه زار قشم گنجی غربا به راه قدیم دیولق محدود است مقوم به مبلغ 360/000/000 ریال

6 – قطعه زمین ایمیچه قاباغی به مساحت تقریبی 0/72 هکتار که شمالا به زمین  علی اصغر شیرزاد جنوبا به راه قدیم و سد روستای ایمیچه شرقا به زمین گلحسین و غربا نیز به زمین حاج قدر ت محمودی محدود میباشد مقوم به مبلغ200/000/000 ریال

7 – قطعه زمین قلعه جوق دره سی به مساحت تقریبی 0/62 هکتار که شمالا به راه اسفالته قلعه جوق شرقا به زمین محمد حسین ارجمندی  جنوبا به رودخانه و غربا به زمین اسماعیل ارجمندی محدود است مقوم به مبلغ 500/000/000 ریال

8 – قطعه زمین حسن یری به مساحت تقریبی 0/41 هکتار که شمالا به راه ناخور  شرقا به زمین فرزندان محمد جنوبا به راه بین مزارع غربا به زمین حاج علی شیرزاد محدود است مقوم به مبلغ 150/000/000  ریال

9 – قطعه زمین عظیم یری به مساحت تقریبی 0/64هکتار که شمالا به زمین علی آراسته شرقا به زمین علی شیزاد جنوبا به زمین بالا مقبول و غربا به راه آسفالته روستای دیجویجین محدود است مقوم به مبلغ 480/000/000 ریال

10 – قطعه زمین میر علی اول به مساحت تقریبی 0/39 هکتار که شمالا به زمین افشار مقبول شرقا به نهر عمومی جنوبا به زمین جلیل صالحی غربا به زمین علی شیرزاد محدود است مقم به مبلغ 240/000/000ریال

11 – قطعه زمین میرعلی دوم به مساحت تقریبی 0/33 هکتار که شمالا به زمین شربت صالحی شرقا به زمین افشار مقبول جنوبا به رودخانه غربا به زمین ظهراب نعمت پور محدود است مقوم به مبلغ 250/000/000 ریال

12 – قطعه زمین یوسف گونی ای  به مساحت 0/58 هکتار که شمالا به راه گونی شرقا به مرغداری حاج داور جنوبا به راه اسفالته سرد آبه و غربا به زمین برجعلی ارجمند محدود است مقوم به مبلغ 300/000/000 ریال

13 – قطعه زمین چمن باشی به مساحت تقریبی 0/31 هکتار که شمالا به نهر عمومی شرقا به زمین بالا خان مقبول غربا به زمین دلالت و جنوبا به رودخانه محدود است مقوم به مبلغ 250/000/000 ریال

14 – قطعه زمین نخود بلاغی به مساحت تقریبی 0/35 هکتار که شمالا به رودخانه شرقا به زمین بالا کیشی متقی جنوبا به نهر عمومی گوزی غربا به زمین غلامحسین ارجمند ی محدود است مقوم به مبلغ 250/000/000 ریال

جمع کل مساحت چهارده قطعه اراضی معرفی شده 8/12 هکتار به مبلغ پنج میلیارد و سیصدو هشتاد میلیون ریال ارزیابی میگردد

ضمنا خانه موروثی با حدود اربعه شمالا به کوچه شرقا به خانه بیت الله ارجمندی جنوبا به رودخانه و غربا نیز به زمین زراعی آقای پرویز شیرزاده محدود میباشد به مساحت عرصه 564 متر مربع و اعیانی قابل استفاده شامل مسکونی و انباری و طویله اعم از جدید و قدیم 280 متر مربع با امتیاز آب ، برق، گاز با توجه به موقعیت محلی و مصالح به کار رفته مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین قیمت میشود جمع کل ارزش ماترک معرفی شده به شرح مذکور اعم از زراعی و مسکونی مبلغ هفت میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد

 بنابراین جلسه مزایده به روز یک شنبه مورخ 1398/07/07 ساعت 10 الی 10:30 صبح در اتاق شعبه دواجرای احکام مدنی واقع در شهرک اداری ساختمان دادگاههای حقوقی اردبیل-طبقه اول در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند . مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس 10% اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمناً کلیه مخارج به عهده محکوم علیه می باشد.

                              مدیر دفتر شعبه دو اجرای احکام مدنی اردبیل - علی اصغر جهدی

اردبیل – شهرک کارشناسان - ساختمان دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان اردبیل

آدرس و تلفن :اردبیل
منبع آگهی :سایت 98.6.20
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش تعدادی زمین
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش تعدادی زمین شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
جمعه 2 اسفند 1398