صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
19,421
بازدید امروز:
70,216
آرشیو:
2,422,894
ورود به سایت
شرکت ساختکار آفرین
گواهی طلایی عضویت
شرکت سیمیا
شرکت کابل مسین
شرکت صنایع کابل کمان 2
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
تبلیغات 3
شرکت پانا پرداز پرسیا
گروه فلز
کارتن سازی پارسه البرز

مزایده اجاره زمین با کاربری گردشگری - 98.6.2؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1852042
استان:مرکزی
شماره آگهی: نوبت اول ر-ش-9-1398
تاریخ شروع :1398/06/02
تاریخ درج آگهی :1398/06/02
عنوان آگهی:مزایده اجاره زمین با کاربری گردشگری - 98.6.2
شرح آگهی:

مزایده , مزایده اجاره زمین با کاربری گردشگری - 98.6.2
آگهی مزایده عمومی  - نوبت اول    ر-ش-9-1398 و شماره 5098000223000007 در سامانه ستاد  ؟
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده 22 قانون الحاق موادی بهع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جوز شماره 21719/ 96/ 607 مورخ 90.9.7 سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه 0000005/ 971536 ه ن 98.2.23 هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن یک قطعه زمین به مساحت 50000 متر مربع 5 هکتار قسمتی از پلاک ثبتی 16 فرعی از 4203 اصلی با کد کاداستر 24857 با کاربری گردشگری واقع در حریم شهر دلیجان را به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به مبلغ 104.000.000.000 ریال را به عنوان قیمت پایه به صورت اجاره به شرط تملک 10 درصد نقد الباقی در اقساط پنج ساله به دارندگان مجوز که دارای موافقت نامه اصولی یا مجوز تاسیس از مراجع ذیاصلح مرتبط با کاربری مورد واگذاری باشند را از طریق فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را به بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ساماه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مزایده مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده گزار محقق سازد طی نمایند
تاریخ انتشار: 98.5.20
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98.5.21 ساعت 7 صبح تا تاریخ 98.06.02  ساعت 13
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 98.5.21 ساعت 7 صبح تا تاریخ 98.6.2 ساعت 13
تاریخ بازگشایی: 98.6.3  ساعت 10 صبح
زمان و مکان تحویل پاکات الف:
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان و ارائه پاکتهای الف : آدرس : اراک خ 15 خرداد ساختمان شماره 1 تلفن :۰۸۶۳۳۱۳۴۵۶۲
لازم به ذکر است نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارفقط باید به یکی از صورتهای زیر باشد و در پاکت الف ارائه شود.
الف) رسید بانکی واریز وجه مذکور به شماره شبا 670100004001037106372777 IR صرفا با شناسه واریز 929286500122000000000000000022 نزد بانک ملی جمهوری اسامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده
ب- ضمانت نامه بانکی
 ج- پرداخت الکترونیکی
 شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی جهت تضمین شرکت در فراخوان معادل 5% قیمت پایه 5.200.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به شماره شبا  IR70100004001037106372777  صرفا با شناسه واریز 929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده پرداخت و در صورت ارائه ضمانت نامه یا واریز به حساب و اصل ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به صورت دستی تحویل اداره کل راه و شهرسازی نمایید
چنانچه تقاضاهای واصله فاقد موافقت اصولی با مجوز تاسیس بوده و طرح جانمایی پیشنهادی با کاربری و مشخصات زمین مورد فراخوان مطابقت نداشته باشد ادار کل راه و شهرسای استان مرکزی نسبت به رد تقاضا اقدام خواهدنمود
به پیشنهادهای مبهم فاقد سپرده یا کمتر از 5% یا ارسال شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهدشد به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت انتخاب خریدار با در نظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی می باشد
کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی زمین عوارض و جرائم شهرداری مالیات و به طور کلی هر گونه هزینه ای به مورد واگذاری تعلق گیرد بر عهده برنده فراخوان می باشند
 براساس بند د تبصره 3 لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند ارائه تعهدنامه عدم شمول قانون نع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی از سوی متقاضی الزامی است
برنده فراخوان بایستی به صورت مکتوب و با تایید بانک توان اقتصادی و مال خود را جهت انجام پروژه ارایه نماید
برنده فراخوان بایستی طی مهلت مقرر که پس از اعلام اسامی برنده گان از طریق اعلام کتبی این اداره کل تعیین خواهد شد نسبت به واریز وجه اعقام شده و ارائه اسناد مالی مورد درخواست از سوی این اداره کل اقدام نموده و رسید ن را به واحد امور مالی تحویل نماید
انتقال سند مالکیت مشروط به احداث بنا اجرای کامل متنساب با ضوابط شهرسازی و رعایت تناسب عرصه و اعیان از سوی متقاضی و ارائه پایان کار و گواهی بهره برداری از سوی مرجع صادرکننده موافقت اصولی و تسویه حساب با امور مالی و درآمد و اجرای سایر تشریفات اداری و قانونی کل راه و شهرسازی می باشد
به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف از خرید تلقی شده و سپرده متقاضی به نفع سازمان ضبط خواهد شد
برنده فراخون بایستی کلیه تضامین معتبر مورد نیاز امولی مالی و درآمد اداره کل راه و شهرسازی را تحویل نماید
کاربری زمین فقط کردشگری می باشد و به اشخاص واجد شرایط ارائه دهنده خدمات گردشگری مصوب قانونی قابل واگذاری است و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی در آینده تغییر کاربری داده نخواهد شد
 کلیه اسناد و مدارک ارسالی در صورت لزوم می بایست برابر اصل و سپس در سامنه بارگذاری شود
با توجه به ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح فراخوان با ارسال یک پاکت نیز بازگشایی خواهد شد
اسناد و مدارک پیشنهاد در مزایده باید به ترتیب زیر و برابر اصل شده در پاکت های ارسالی قرارداده شود
 پاکت الف مربوط به ضمانت نامه تضمین شرکت در مزایده با قید مربوط به شماره آگهی ر- ش- 9- 98 و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد
 پاکت به مربوط به اسناد و مدارک موضوع مزایده شامل مدارک هویتی، موافقت اصولی، طرح پیشنهادی، مدارک مربوط به توان اقتصادی مورد تایید بانک مبنی بر موجودی حساب و گردشگری مالی حساب و تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی قابل دریافت از سایت اداره و همچنین برابر اصل نمودن کلیه مدارک با قید مربوط به شماره آگهی ر- ش- 9- 98 و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد
 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند فراخوان از این طریق امکان پذیر می باشد
کلیه  اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه فراخوان قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد
علاقمندان به شرکت در فراخوان می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره های ذیل تماس حاصل مایند 08633245248
اطلاعاتسامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه دفتر تماس مرکزی 08633245248
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( www . setadiran ) بخش ثبت نام / پروفايل تامین کننده/فراخوان گزارموجود است.
همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مدیریت املاک وحقوقی ویا به سایت اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی به نشانی
www . markazi . mrud . ir مراجعه نمایند.

آدرس و تلفن :مرکزی, مرکزی, -
منبع آگهی :محلی مرکزی 98.6.2
تصویر آگهی :مزایده , مزایده اجاره زمین با کاربری گردشگری  - 98.6.2
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده , مزایده اجاره زمین با کاربری گردشگری - 98.6.2 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
جمعه 16 خرداد 1399