ir
rss
calendar پنج شنبه، 4 مرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,508
مـناقصات دیروز :4,274

مـزایدات امـروز :

1,104
مـزایدات دیروز :2,123
استعلام امروز : 1,049
استعلام دیروز : 3,128
بازدید کل :273,072

فرمول نابغه ها (3)-pdf

فرمول نابغه ها (3)-pdf

فرمول نابغه ها (۳)

ویندا وانکسیل یکی از صاحب نظرات شاخص برنامه ریزی مالی می گوید: غالب مردم به دو دلیل از دستیابی به ثروت و تنعم محرومند نخست این که چون خود را شایسته و برازنده موقعیتهای ارزنده تر نمی دانند از تصمیم گیری در این خصوص سر باز می زنند و دوم این که به فرض تصمیم گیری ، آنقدر این دست و آن دست می کنند که فرصت ها چون پرستو پر میکشد و از چنگشان می گریزد
آری بیشتر ما بدبختانه پیشرفت را در قفس کوته بینی و تنگ نظری خویش اسیر کرده ایم و بدین سان بال و پر مرغ کامیابی را چیده ایم جیم ران بزرگترین روان شناس امور بازرگانی می گوید برای دستیابی به موفقیت باید از کارهایی که بازندگان انجام می دهند پرهیز کرد 
باید حالات و تمایلات زمینه ساز شکست را در خود و دیگران شناسایی کرده و در بدو تکوین و پیدایش نیست و نابودش کنید در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که شکست نیز مانند موفقیت قابل پیش بینی است و عدم توانایی انسان برای کسب توفیق به شرایط درون بیش از اوضاع و احوال جهان برون متکی است 
 چرا مردم شکست می خورند ؟
 اگرچه بعضی از عادات مارا به شکست و ناکامی سوق می دهد، ناخودآگاه می کوشیم تا با آنچه برای ما آشناست سازگار و هماهنگ شویم

رالف والدو امرسون می گوید چسبیدن به رفتار و گفتار نکوهیده خویش و امتناع از تصحیح مسیر و هرگونه تغییر ثمر بخش احمقانه ترین نوع  سازگاری این سخن امرسون نیز ارزش یادآوری را دارد اگر اندیشه بکاری ، عمل می دروی اگر عمل بکاری عادت درو میکنی اگر عادت بیفشانی شخصیت به بار می آوری و اگر شخصیت بکاری سرنوشت خویش را برداشت میکنی . تغییر و تحول در بدو امر حالت ذهنی است به بیانی دیگر اندیشه به عمل تبدیل شده و تکرار عمل موجب شکل گیری عادت می گردد. آنگاه عادتها سلطان و حاکم وجود ما میشود و شکست و موفقیت مان را تعیین می کنند 
 تنها راه کسب ثروت ارائه خدمات معقول ، منطقی و مشروع است. در واقع هیچ نظامی در جهان یافت نمی شود که به صرف تبعه آن کشور بودن ، شخص به ثروت و تنعم دست یازد
انضباط نفس
 ناپلئون هیل در بررسی وسیعی از زندگی هزاران ثروتمند به این نتیجه رسیده است 
توانایی در بکارگیری انضباط نفس کلید و راه نهان کسب ثروت و شوکت است
در جریان پژوهش دیگری که دوازده سال به طول انجامید معلوم شد که مردمان موفق بدون فوت وقت تصمیم میگیرند و دست به عمل می زنند. در حالی که افراد ناموفق از این همت و اراده و قاطعیت برخوردار نیستند. در واقعیت هر چه بیشتر در مقابل نیروی سهمگین تنبلی، حرص ، جاه طلبی خودخواهی ، جهل و تکبر مقاومت نشان دهید از شخصیت نیرومندتری برخوردار خواهید بود. از این رو در برابر این وسوسه که به سرعت و بدون زحمت به مقصود خویش نایل آیید مقاومت کنید و اقدامات منطقی و معقول را با تلاشی همه جانبه پیگیری نمایید
 
 1- به دقت افراد پیرامون خود را زیر نظر بگیرید بازندگان را از برندگان تمییز دهید و از نشست و برخاست با بازندگان و توجه به اعمال و گفتار آنان سخت بپرهیزید. به عکس آنچه را که افراد موفق مطالعه میکنند بخوانید، برنامه های تلویزیونی دلخواه آنان را  مشاهده کنید و آن گونه که ایشان وقت صرف می کنند، از وقت مایه بگذارید  

2- موفقیت و شکست غالبا زائیده و عادتهای ماست از این رو باید عادتهایی را که به موفقیت می انجامد بسط و توسعه داده و آن را سلطان بی رقیب وجودتان تلقی کنید. همچنین عادتهای موفقیت آمیز را از افرادی که پیش از شما این راه را پیموده اند و رفتارشان را تحسین می کنید بیاموزید
3- انسان به طور طبیعی تمایل دارد که هر چه سریع تر و آسان تر به خواسته هایش دست یابد. او در باطن لذت آنی و زودگذر را به رنج و مشقت پر دوام ترجیح می دهد. عدم توانایی در مهار کردن این تمایلات ناخودآگاه او را به جانب شکست و ناتوانی سوق میدهد از سوی دیگر انضباط نفس ما را در قبال لذائذ آنی و زودگذر مصون و در امان نگه میدارد و یا پاداشهای ارزنده و ماندگار را نوید   میدهد  
4- انضباط نفس را در خود تقویت کنید چندان که به صورت جزئی از خلق و خوی و منش شما درآید هدف از انضباط نفس گسترش و کشش به سوی پهنه ای فراسوی محدودیت ها است. هرگاه عنان زندگی خویش را به دست انضباط نفس بسپارید، مسیر دستیابی به عزت نفس، اعتماد به نفس شادمانی و رضایت خاطر را صاف و هموار می کنید.
5- ارزشها و اعتقادات واقعی شما همواره از خلال اعمال و کردارتان ظهور می کند به بیانی دیگر نه قصد و نیت بلکه آنچه بر زبان جاری می کنید و در عمل نشان می دهید اعتقادات واقعی شما را نشان میدهد پس اگر از افکار و اعمال افراد موفق پیروی کنید همان اصول را به کار ببرید و با همان قواعد زندگی کنید. نهایتا عقاید و ارزشهای آنان در ذهن شما شکل میگیرد و منسجم می شود
.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی