ir
rss
calendar پنج شنبه، 10 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,003
مـناقصات دیروز :4,186

مـزایدات امـروز :

1,150
مـزایدات دیروز :2,149
استعلام امروز : 1,436
استعلام دیروز : 3,166
بازدید کل :614,150

فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصه - پارس نماد داده ها

*فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصه - پارس نماد داده ها

الف ـ فرآِیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات انتخاب مشاوران با توجه به روش انتخاب آغاز می‌شود.

ب ـ فرآیند انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS) به شرح زیر است:

۱ـ فراخوان مشاوره و تهیه فهرست بلند

۲ـ ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیتـدار

تبصره ـ در صورتی که تعداد مشاوران صلاحیتدار کافی نباشد، کارفرما می‌تواند فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی که در پایه بعدی تشخیص صلاحیت شده‌اند، تکمیل کند.

۳ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه

۴ـ تهیه و تحویل پیشنهادها

۵ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها

۶ ـ ارزیـابی مـالی پیـشنهادها براساس قیمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب

۷ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب

پ ـ فرآیند انتخاب براساس کیفیت (QBS) به شرح زیر است:

۱ـ فراخوان مشاوره و تهیه فهرست بلند

۲ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

۳ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه

۴ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه

۵ ـ تهیه و تحویل پیشنهادها

۶ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد

۷ـ گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد وی

۸ ـ انعقاد قرارداد

تبصره۱ـ فرآیند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس کیفیت می‌باشد.

تبصره۲ـ در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه‌های قانونی یا حق‌الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهای مربوط به محاسبه حق‌الزحمه باید پس از مهر و امضا در پاکت قیمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات مطابق با مستندهای یادشده تصریح کند.

ت ـ فرآیند انتخاب ساده به شرح زیر است:

۱ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد

۲ـ ارزیابی کیفی ساده

۳ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده

۴ـ تهیه و تحویل پیشنهادها

۵ ـ ارزیابی فنی و مالی.

تبصره۱ـ کارفرما در این مرحله باید با توجه به کم و کیف موضوع مشاوره درباره هزینه آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه پیشنهاد فنی و مالی مشاور مورد تأیید باشد، قرارداد با وی منعقد می‌شود و چنانچه اخذ سه پیشنهاد ممکن نباشد، بالاترین مقام دستگاه کارفرما به تعداد موجود کفایت می‌شود.

تبصره۲ـ در کارهای پژوهشی که مشمول حق تألیف، ثبت اختراع یا شرایط انحصار باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه کارفرما، می‌توان با یک استعلام و رعایت صرفه و صلاح، قرارداد مشاوره را منعقد کرد.

۶ ـ انعقاد قرارداد

*درخواست پیشنهاد

الف ـ درخواست پیشنهاد (RFP) شامل دو بخش است:

۱ـ بخش فنی شامل: ۱ـ۱ گزارش شناخت (ITC)

۱ـ۲ شرح کلی خدمات (TOR)

۱ـ۳ـ روش انتخاب مشاور

۱ـ۴ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از معیارها

۱ـ ۵ ـ ضریب تأثیر فنی در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت

۱ـ۶ ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول (شصت امتیاز)

۱ـ۷ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادی، حسب مورد

۱ـ ۸ ـ مدت اعتبار پیشنهادها

۱ـ ۹ـ متن قرارداد همسان (الحاقی)، حسب مورد،

۱ـ۱۰ـ نحوه تنظیم متدولوژی، حسب مورد

۱ـ۱۱ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما.

۲ـ بخش مالی حداقل شامل:

۲ـ۱ـ نحوه محاسبه حق‌الزحمه

۲ـ۲ـ روش پرداخت حق‌الزحمه

۲ـ۳ـ حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قرارداد

۲ـ۴ـ نرخ تسعیر ارز، حسب مورد

۲ـ ۵ ـ فرم حق‌الزحمه پیشنهادی مشاور،

۲ـ۶ ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر حسب مورد.

تبصره۱ـ در مواردی که انتخاب مشاور از طریق مسابقه معماری باشد یا مبلغ برآوردی خدمات بیش از ده برابر معاملات متوسط باشد، هزینه تهیه پیشنهاد طبق شرایط مقرر در بخش مالی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ـ در کارهایی نظیر نظارت بر اجرا و مدیریت طرح که بخشی از آن مشروط باشد و حق‌الزحمه آنها بر اساس نفر ـ ماه برآورد شود، پیشنهادهای مالی مشاوران باید بر اساس سازمان اجرایی مشابه و دوره زمانی یکسان استعلام شود و هزینه‌های ثابت نظیر میزان کسور و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و امکانات موردنیاز و نیز تسهیلاتی که از سوی کارفرما تأمین می‌شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود.

همچنین سیاستهای تشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رسانی شود.

ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را برای همه مشاوران منتخب ارسال کند.

پ ـ درخواست پیشنهاد باید توسط مشاوران تکمیل و در موعد مقرر به کارفرما تحویل شود.

*تهیه و تحویل پیشنهادها

الف ـ رعایت مقررات زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است:

۱ـ پیشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوند

۲ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد

۳ـ اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت، حسب مورد، ارائه شود

۴ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود

۵ ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود.

ب ـ مشاوران نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد (فنی و مالی) تسلیم کنند، مگر آنکه در اسناد درخواست پیشنهاد نحوه دیگری پیش‌بینی شده باشد.

پ ـ مشاوران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید در پاکتهای جداگانه و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند.

ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارائه شده توسط مشاوران را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند.

ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد درخواست پیشنهاد (RFP) انجام شود.

با عضویت و ثبت نام در پایگاه خبری پارس نماد دادها به عنوان سامانه مناقصات کشور از به روزترین و کامل ترین اخبار مناقصات و مزایدات آگاه شوید و برای شرکت در آنها آماده شوید.

برای مشاهده اخبار مزایده مواد مخدر بر روی لینک کلیک نمایید.

 

آگهی مزایده

پر بازدیدترین ها
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
مستوفی  
08:23 1402/04/21

فرآیند انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS) را بیشتر برای من توضیح می دهید؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید.

مهدی سبحانی  
15:57 1402/04/25

سلام و خسته نباشید، در صورتی که مشاوران شرکت کننده در مناقصه ها صلاحیت لازم را نداشته باشند، از مناقصه کنار گذاشته می شوند و صلاحیت مشاوران از طریق چه کسانی بررسی می شود ؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید.

علی فرهادی  
16:15 1402/05/16

سلام. لطفا وبلاگ کامل تری در خصوص "فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصه" درج کنید. با تشکر از سایت پارس نماد دیتا.

سیادتی  
16:31 1402/05/21

سلام. مطلبی که در مورد فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصات در این وبلاگ جمع آوری کردید مفید بود. سپاس و موفق باشید.

علویان  
16:27 1402/05/28

سلام. موضوعی که در این وبلاگ تحت عنوان فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصه گذاشته شده خوب بود. بسیار سپاس

علیرضا موسوی  
15:25 1402/06/18

سلام. وقت بخیر مطالب وبلاگ عالی هستند و بسیار کاربردی. اما یک انتقاد دارم. اگر بین نوشته های وبلاگ از تصاویر استفاده کنید خواننده برای مطالعه ادامه متن ترغیب میشود.

نیره مصطفوی  
13:12 1402/06/30

سلام. صلاحیت مشاوران شرکت کننده در مناقصات توسط چه گروهی تعیین می شود؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید.

فروزان  
16:24 1402/09/08

با سلام و عرض وقت بخیر. این وبلاگ اطلاعات خوبی در مورد فرآیندهای خرید خدمات مشاوره برای مناقصه به بنده داد که استفاده کردم. سپاس از زحمات شما

سیرکی  
16:26 1402/11/01

با سلام. اطلاعاتی که در این وبلاگ در مورد خرید خدمات مشاوره درج شده را مطالعه کردم قابل تامل بود. سپاس

بزرگی  
16:32 1402/12/01

با سلام و وقت بخیر. این وبلاگ که فرآیندهای خرید خدمات مشاوره رو برای مناقصه بیان کرده اطلاعات مفیدی به خواننده می دهد. ممنون

کد امنیتی