ir
rss
calendar جمعه، 7 بهمن ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :1,920

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,114
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 1,481
بازدید کل :77,533

انتخاب مشاور

*انتخاب مشاور از طریق مناقصه

الف ـ چنانچه به تشخیص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طریق برگزاری مناقصه ضروری باشد، باید مناقصه به صورت دو مرحله‌ای و مطابق با روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت برگزار شود.

ب ـ مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره باشد، مطابق با مناقصات دو مرحله‌ای محدود (روش قیمت ترازشده) انجام می‌گیرد.

ترجیح مشاوران داخلی

الف ـ امتیاز ارزیابی کیفی و امتیاز فنی مشاوران خارجی در عدد ۸/۰ ضرب می‌شود.

ب ـ ترجیح مشاوران داخلی که بخشی از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم شرکای داخلی در سود و زیان و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد و میزان مشارکت سهامداران داخلی، بیش از پنجاه درصد کل سهام باشد

*فرآیندهای خرید خدمات مشاوره

الف ـ فرآِیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات انتخاب مشاوران با توجه به روش انتخاب آغاز می‌شود.

ب ـ فرآیند انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)

۱ـ فراخوان مشاوره و تهیه فهرست بلند،

۲ـ ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیتـدار

تبصره ـ در صورتی که تعداد مشاوران صلاحیتدار کافی نباشد، کارفرما می‌تواند فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی که در پایه بعدی تشخیص صلاحیت شده‌اند، تکمیل کند.

۳ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه

۴ـ تهیه و تحویل پیشنهادها

۵ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها

۶ ـ ارزیـابی مـالی پیـشنهادها براساس قیمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب

۷ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب

*انعقاد قراردادهای مشاوره

الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود.

ب ـ تغیـیر در موضـوع و شـرایط قـراردادهای مـشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب ممنوع است.

تبصره ـ تغییر در حجم و مبلغ و شرایط قراردادهای مشاوره پس از انعقاد قرارداد، تنها به درخواست کارفرما تا سقف بیست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.

پ ـ هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان جلسه ارزیابی مالی پیشنهادها و در فاصله تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.

ت ـ کارفرما می‌تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند.

ث ـ چنانچه مشاور در طول اجرای پروژه براساس اعمال مهندسی ارزش، برآورد پروژه را کاهش دهد، یک درصد از میزان کاهش به عنوان پاداش به وی پرداخت می‌شود.

*ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

روشهای انتخاب مشاوران

الف ـ روشهای انتخاب مشاوران عبارتند از:

۱ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت

۲ـ روش انتخاب براساس کیفیت

۳ـ روش بودجه ثابت

۴ـ روش ساده

ب ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت را می‌توان برای هر نوع کار مشاوره اعمال کرد.

پ ـ روش انتخاب براساس کیفیت می‌تواند مطابق موارد زیر باشد:

۱ـ کارهای پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد

۲ـ مطالعات توجیهی، مهندسی ارزش، تهیه و تنظیم استانداردها، مطالعات جامع میان بخشی، طراحی و ارزیابی نظامهای مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی جامع

ت ـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زیر مجاز است:

۱ـ کارهایی که تعرفه‌های آنها توسط سازمان یا سایر مراجع قانونی تعیین شده باشد

۲ـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صلاحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی شده باشد.

تبصره۱ـ در مواردی که حقوق دولتی در تعرفه‌های یادشده تغییر یافته یا متفاوت باشد، باید مابه‌التفاوت مربوط در تعرفه منظور شود.

تبصره۲ـ بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای برای هزینه خدمات مشاوره برآوردی است و الزاماً از مصادیق بودجه ثابت نمی‌باشد.

ث ـ روش ساده صرفاً در موارد زیر مجاز است:

۱ـ کارهایی که در حد ظرفیت‌کاری مشاوران حقیقی باشد

۲ـ کارهایی که موضوع آن، نظارت یا تکمیل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد

۳ـ کارهایی که حائز شرایط انحصار باشد

۴ـ کارهای کارشناسی،

۵ ـ خدمات مشاوره حقوقی و امور قراردادها

۶ ـ کارهای پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد

ج ـ درصورتی که از منابع مالی بین‌المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا روشهای دیگری برای انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است.

برای اطلاع و شرکت درآگهی های مناقصه و مزایده و استعلام کافی است، تنها با کلیک بر روی کلمه ثبت نام در پایگاه خبری پارس نماد داده ها به عنوان سامانه مناقصات کشور عضو شوید و به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

آگهی مزایده مواد مخدر