ir
rss
calendar پنج شنبه، 24 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,042
مـناقصات دیروز :3,129

مـزایدات امـروز :

971
مـزایدات دیروز :1,558
استعلام امروز : 1,560
استعلام دیروز : 2,028
بازدید کل :164,081

ﺷﺮﮐـﺖ ﺳﭙﻬــــﺮ ﺻﻨﻌـﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﭘﺎﺳــﺎرﮔﺎد

سپهر صنعت :

ﺷﺮﮐـﺖ ﺳﭙﻬــــﺮ ﺻﻨﻌـﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﭘﺎﺳــﺎرﮔﺎد در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺟﺮﯾـﺎن ﺿﻌﯿـﻒ و ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘــﯽ و اﯾﻤﻨــﯽ، ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﺑـﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در داﺧﻞ کشور و همچنین ﺟﺬب ﻓﺮﺻــﺖ ﻫﺎى ﺧﺎرﺟــﯽ ﺑﺮاى ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎرى ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺠــﺮ به کارآفرینی و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸــﺒﺮد ﮐﺎر در راﺳـﺘﺎى ﻫـﺪف ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

ﺷــﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬـﺮ ﺻﻨﻌـﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋــﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘـﯽ، اﯾﻤﻨﯽ یکپارچه در اﯾــﺮان، ﭘﺲ از 3ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ Honeywell، از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل 2017 موفق ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ. Honeywell  داراى رﻧﮑﯿﻨﮓ اول ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اوﻟﯿــﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ اراﺋــﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮم اﻓـﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘــﺮل ﺗﺮدد ﻫﻮﺷﻤﻨــﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1885 با ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮى از ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آورى ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮارى اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓـﻦ آورى و راهکار ﻫﺎى ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  Honeywell در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ، ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮى، ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘـﺮﺳﯽ، اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ، ساختمان ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ (BMS) و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺻــﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔــﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟــﺶ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ رو در اﯾــﻦ ﺣﻮزه ﻫــﺎ را ﺑﺮﻃـــﺮف کند

Honeywell :

  Honeywell ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﯾﮑﯽ از ١٠٠ ﺷﺮﮐـﺖ ﭘﯿﺸــﺮو در اﺑﺪاع و اراﺋـﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻬـﺖ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی دﻧﯿـﺎ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸــﺒﺮد ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ ﻣﻘـﺮون ﺑﻪ ﺻــﺮﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﯿﺸـﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. راهکارهایHoneywell  برای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘــﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑــﺰرگ ﺟﻬـﺎﻧﯽ در روﻧﺪ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﭘﺎک، اﯾﻤﻨـﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮی اراﺋـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣــﺮوزه Honeywell  ﺑﺎ ﮔــﺮد ﻫﻢ آوردن ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﭘﯿﺸـﺮو در زﻣﯿــﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ راهکارهای ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را اراﺋـﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

خدمات ما :

ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺎزار اﯾﺮان، ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣـﻮزﺷــﯽ ﺗﺨﺼـﺼﯽ، ﺑﺮﮔــﺰاری ﺳﻤﯿﻨــﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼــﺼﯽ و اﻧﺠــﺎم ﻣﺸــﺎوره در ﭘـــﺮوژه ﻫﺎ و ...  را  ﺑﺎ ﻫــﺪف ارﺗﻘــﺎء ﺳﻄــﺢ رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪاران، از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دادن ﮐﻴﻔﻴـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ در ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ در راستای کار خود قرار داده است.

 ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓـﺮوش، ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﺎدر ﻓﻨﻲ ﻣﺠﺮب، ﻫﻤـﻮاره ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﻳﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐـــﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌـﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺮوش داﻧﺴﺘﻪ و ﻫـﻤﻮاره ﺳــﻌﻲ ﮐــﺮده اﺳﺖ اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

  • ﻣﺸــﺎورهﺟﻬــﺖﺧﺮﻳــﺪ واﻧﺘـﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﺮﯾﺪاران
  • 10 سال خدمات پس از فروش
  • ﮔﺎراﻧﺘﻲ٢ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
  • ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢو داﺋــﻢ ﺑﺎﺧﺮﯾـﺪار

 

سمینار و نمایشگاه :

برگزاری همايش‌ها و سمينارها و حضور در نمایشگاه ها، تلاشي برای ﺑﯿﺎن ﺗﺎزه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، برقراری ارتباط مستقیم و رو در رو با مصرف کنندگان، محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه برای فعالیت‌های گروهی است.

ﺣﻀﻮر ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه IPAS 2016 ﺑﺎ ﻫـﺪف اﻋﻼم ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﺑـﺮﻧﺪ Honeywell در اﯾــﺮان ﺑﻌـد از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌـﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت در ﺑﺨﺶ Security & Safety ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻀـﻮری ﭼﺸﻤﮕﯿـﺮ در IPAS 2017 ﺑﺎ روﯾﮑــﺮد ﻣﻌـﺮﻓﯽ ﺳﺒـﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻘــﺺ Honeywell ﺗﺤـﺖ ﯾﮏ

ﻧـﺎم و ﺑــﺮﻧﺪی ﻣﻌﺘﺒـــﺮ، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﺳﺘــﺎوردﻫﺎی اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـــﺎه ﺑﻮد. همچنین در هفدهمین دوره از این نمایشگاه (IPAS 2018) در راستای برطرف سازی تمام چالش‌های حفاظتی و ایمنی مشتریان و با هدف ارائه سیستم های جدید و کارآمدتر اعلان حریق و امکان یکپارچه سازی آن ها با سایر محصولات Honeywell ، با عزم جدی حضور یافت و خدمات خود را برای تمام بازدیدکنندگان ارائه نمود.

حضور ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﺸﺴـﺖ ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻠﺪاری، رﺳﺘﻮران و ﺗﺎﻻرﻫــﺎ شهر مشهد، ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻌـﺮﻓﯽ و اراﺋــﻪ راﻫﮑــﺎرﻫﺎی ﻫﺘﻠــﺪاری Honeywell ﺑــﺮای ﮐﺎرﺑــﺮان در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﻗــﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ. این شرکت همچنین اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع معرفی سیستم‌های حفاظتی و ایمنی این برند نمود. این سمینار در آذر ماه سال جاری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با هدف آموزش و کمک به ارتقاء سطح دانش فنی در زمینه ایمنی و آتش نشانی برگزار گردید.

از آخرین پروژه های انجام شده توسط تیم سپهر صنعت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف

زمینه

نام پروژه

راهکار

زمینه

1

تجاری

تاپ آیلند قشم

Security

تجاری

2

اداری

برج دﻣﺎوﻧﺪ

Security

اداری

3

مسکونی

پروژه مسکونی چیتگر

Safety

مسکونی

4

مسکونی

بام ﺳﺮوﺳﺘﺎن

Safety

مسکونی

5

اداری

ساختمان ﭼﯿﻨﯽ زرﯾﻦ

Safety

اداری

6

مسکونی

برج بوکان

Security

مسکونی

7

مسکونی

برج ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ

Security

مسکونی

8

مسکونی

پارک رویال

Security

مسکونی

9

مسکونی

روﯾــﺎل ﭘﺎراداﯾــﺲ

Security & Safety

مسکونی

10

مسکونی

برج پاریز

Security

مسکونی

11

اداری

ساختمان نمایندگی هوآوی

Security & Safety

اداری

12

تجاری-اداری

ﭘﺮوژه اداری ﺗﺠﺎری ﻻدن

Security & Safety

تجاری-اداری

13

اداری

ﭘﺮوژه اداری ﺑﻬﺎر

Security & Safety

اداری

14

درمانی

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آﺑﺎدﯾﺲ

Safety

درمانی

15

مسکونی

ساختمان خسروی

Security

مسکونی

16

مسکونی

الهیه

Safety

مسکونی

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی