ir
rss
calendar جمعه، 22 تیر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :1,526

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,519
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 1,056
بازدید کل :247,807

همه چیز در مورد تضمین قراردادها - خبرگزاری پارس نمادداده ها

همه چیز در مورد تضمین قراردادها - خبرگزاری پارس نمادداده ها

تاریخ انتشار: 1403.04.7
زمان مطالعه: 7 دقیقه

قراردادهای پیمانکاری، مشاوره، ساخت تجهیزات، خرید ماشین آلات، کالا، مواد و مصالح و... از آیین نامه تضمین معاملات دولتی پیروی میکنند و شرکت کنندگان این نوع معاملات (مناقصات) ملزم به ارائه ضمانت معتبر به کارفرما هستند. دریافت تضمین به صاحب پروژه این اطمینان را میدهد که مناقصه گر در انجام پروژه توانا و به تعهدات خود پایبند است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع تضمین قراردادها و مبلغ آنها در ادامه مقاله همراه پارس نماد باشید.

مناقصه

انواع تضمین قراردادها

1- تضمین شرکت در مناقصه (تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)
تضمینی که متقاضیان برای اثباتِ داشتن صلاحیت و توان انجام کار به کارفرما ارائه میدهند تضمین شرکت در مناقصه نام دارد. کارفرما وظیفه دارد مبلغ و نوع تضمین مناقصه را در متن فراخوان درج نماید. پیمانکار نیز با توجه به آن، تضمین را تهیه کرده و در پاکت الف قرار میدهد. سپس در مهلت مشخص شده به کارفرما تحویل مینماید.
بعد از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین سایر داوطلبان حداکثر طی 7 روز آزاد خواهد شد. در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد منصرف شود، تضمین وی اخذ و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می گردد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه خرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی (بند الف ماده 5 آیین نامه تضامین دولتی):

مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 تا 200 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 200 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 5 2 1

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پروژه های پیمانکاری (بند الف ماده 6 آیین نامه):

برآورد هزینه اجرای کار تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 تا 200 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 200 تا 2000 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 2000 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 5 2 1 0.5

مثال: حد نصاب معاملات متوسط 1403 مبلغ 21.000.000.000 ریال است. برای پروژه ای با این مبلغ برآورد، تضمین به مقدار 5 درصد اخذ میگردد.

طبق جدول فوق هر چه مبلغ برآورد اجرای کار بیشتر شود، درصد تضمین کمتر خواهد شد.
2- تضمین انجام تعهدات
بعد از برنده شدن در مناقصه و در زمان امضای قرارداد، پیمانکار موظف به ارائه تضمین به منظور انجام تعهدات است. این تضمین به کارفرما اطمینان میدهد که پیمانکار در انجام وظایف تعیین شده خود کوتاهی نخواهد کرد؛ در غیر این صورت ضمانتنامه او ضبط خواهد شد.
مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان است که از سوی بانکِ مورد تایید کارفرما صادر میشود. اما مبلغ دقیق این تضمین در جدول آیین نامه تضمین معاملات دولتی با توجه به نوع کار درج شده است. به عنوان نمونه: تضمین حسن انجام تعهدات برای معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده در صورتی که مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط باشد، 10% برآورد اخذ میگردد. 
ضمانتنامه انجام تعهدات باید دقیقا مطابق نمونه ای باشد که مناقصه گزار در اسناد فراخوان درج نموده است.
طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مکلف است ضمانتنامه را تا 15 روز قبل از انقضای اعتبار آن تمدید نماید. در صورت عدم تمدید، کارفرما مجاز به ضبط تضمین او میباشد. همچنین اگر طبق صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود و توانایی پرداخت نداشته باشد، کارفرما این حق را دارد طلب خود را از طریق تضمین حسن انجام تعهدات دریافت کند.

زمان آزادسازی این تضمین یک ماه بعد از تحویل موقت و صدور گواهی ماقبل قطعی است؛ به شرطی که بدهی پیمانکار بیشتر از یک دوم کسور تضمین نباشد.
مبلغ تضمین انجام تعهدات خرید کالا و ماشین آلات آماده (بند ب ماده 5 آیین نامه تضامین دولتی):

مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 تا 200 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 200 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 10 5 5

مبلغ تضمین انجام تعهدات خرید ماشین آلات سفارشی یا ساخت ماشین آلات (بند ب ماده 5 آیین نامه):

مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 تا 200 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 200 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 5 2.5 2.5

مبلغ تضمین انجام تعهدات معاملات پیمانکاری احداث، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا، نصب، ساخت (بند ب ماده 6 آیین نامه):

مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 5 2.5 2.5

مبلغ تضمین انجام تعهدات معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و مسافر و سایر (بند ب ماده 6 آیین نامه):

مبلغ برآورد تا 20 برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر 20 برابر سقف معاملات متوسط
درصد تضمین 10 5 5

مبلغ تضمین انجام تعهدات معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و مسافر و سایر (بند ب ماده 6 آیین نامه):

نوع تضمین درصد تضمین
تضمین انجام تعهدات 5
تضمین پیش پرداخت  مطالعاتی،طراحی،پژوهشی،نرم افزاری 25
نظارت عالی و کارگاهی 10
سپرده حسن اجرای کار 10

3- تضمین پیش پرداخت
اجرای پروژه های بزرگ نیازمند داشتن بودجه است. پیمانکار (مجری پروژه) یا فروشنده برای تامین نقدینگی مورد نیاز، درصدی از ارزش کل پروژه را از کارفرما یا صاحب پروژه طلب می کند. این مبلغ معمولا برای خرید تجهیزات، ماشین آلات و مصالح مورد نیاز پروژه صرف میشود. کارفرما بخشی از مبلغ قرارداد را تحت عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می نماید. پیمانکار نیز موظف به ارائه ضمانتنامه ای معادل مبلغ پرداخت شده به عنوان تضمین پیش پرداخت (Advance payment) است. این تضمین پس از امضای قرارداد و قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت باید به وصول کارفرما برسد. تضمین پیش پرداخت تا پایان زمان قرارداد معتبر است و زمانی آزاد می شود که مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد.
مبلغ تضمین پیش پرداخت:
مبلغ پیش پرداخت بین 15 تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است. میزان دقیق آن با توجه به نوع پروژه در اسناد قرارداد توسط کارفرما تعیین میشود. در نتیجه، تضمین پیش پرداخت هم مبلغی معادل 15 الی 25 درصد مبلغ اولیه خواهد بود.
 مبلغ پیش پرداخت برای قرارداد پیمانکاریِ احداث، طی سه قسط به مجری پروژه پرداخت می شود. قسط اول 40% کل پیش پرداخت خواهد بود که بعد از تجهیز کارگاه از سوی کارفرما ادا میشود. قسط دوم 30% مبلغ پیش پرداخت است و در آستانه شروع عملیات پرداخت میشود. قسط سوم نیز معادل 30% پیش پرداخت میباشد که مطابق صورت وضعیت های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار وصول خواهد شد.
 میزان اقساط و نحوه بازپرداخت باید با توجه به زمان بندی تعیین شده از سوی کارفرما در اسناد مناقصه درج شود.
4- تضمین حسن اجرای کار
در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار موظف است هر ماه صورت وضعیت هزینه و فعالیت های انجام شده را به کارفرما ارائه دهد. کارفرما بعد از تایید صورت وضعیت، بیمه، مالیات و کسورات دیگر را کسر و مبلغ باقیمانده را به حساب پیمانکار واریز مینماید. اما پیش از پرداخت وجه، 10 درصد آن را بلوکه خواهد کرد. تضمین حسن انجام کار برابر 10 درصد از هر پرداخت به پیمانکار است که نزد کارفرما نگهداری میشود.
 تضمین حسن اجرای کار تا زمانی نزد کارفرما باقی میماند که صورت وضعیت قطعی تصویب گردد. پس از تصویب، نصف مبلغ تضمین به پیمانکار عودت خواهد شد و بخش دیگر آن پس از بررسی های همه جانبه و نبود نقص در پروژه پرداخت میشود. در صورتی که عیب و نقصی در پروژه مشاهده شود، پیمانکار موظف است با هزینه خود به رفع آن ایراد بپردازد. پس از برطرف کردن ایراد، مبلغ به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
 قوانین حاکم بر تضمین حسن اجرای کار مربوط به قراردادهای پیمانکاری دولتی است و قراردادهای خصوصی امکان تغییر برخی از شروط آن را دارند.

انواع ضمانت نامه های معتبر مطابق آیین نامه تضامین دولتی

• ضمانتنامه بانکی یا ضمانت نامه موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز
• اصل فیش واریز وجه نقد
• ضمانتنامه صادر شده توسط موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی ایران
• سفته با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر برای اشخاص حقوقی (معادل 80% ارزش اسمی آن)
• وثیقه ملکی (معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن)
• گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده قرارداد از سوی دستگاه اجرایی و ذی حسابان (مطابق کاربرگ پیوست تایید شده به مهر دفتر هیات دولت)
• ضمانتنامه صادره توسط صندوق ضمانت دولتی (دارای فعالیت مطابق اساسنامه و تاسیس قانونی)
• اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک و دولت (با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)
• ضمانتنامه صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
نوع ضمانتنامه ارائه شده توسط پیمانکار در آگهی فراخوان و سایر اسناد پروژه قید میشود. ضمانتنامه معتبر ممکن است یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های فوق باشد.
 اگر میخواهید در مناقصه برنده شوید...
پیمانکارانی که قصد دارند 100 درصد برنده مناقصه شوند، حتما جدیدترین مقالات پارس نماد که مطابق آخرین قوانین حاکم بر مناقصات نگاشته شده را مطالعه نمایند. در مرحله بعد با ثبت نام رایگان در سایت به تمام آگهی های مناقصه و مزایده حوزه کاری خود دسترسی می یابید. بدین ترتیب احتمال برنده شدن شما در مناقصه و مزایده نسبت به دیگر شرکت کنندگان بسیار بالاتر خواهد بود.

مزایده امروز

پر بازدیدترین ها
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
سعید جعفرپور  
08:05 1403/04/09

سلام. صبح بخیر. تضمین حسن اجرای کار چه فرقی با تضمین اجرای تعهدات در مناقصه داره؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید

حسنی  
13:11 1403/04/10

سلام. بسیار مطالب خوب و آموزنده هستند.

مینا طاهر پور  
15:26 1403/04/10

سلام. آیا برای شرکت در استعلام هم نیاز به ارائه تضمین حسن انجام کار به شخص برگزار کننده استعلام داریم؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید

حسین مزدکی  
15:31 1403/04/11

سلام وقت شما بخیر. مبلغ تضمین برای همه مناقصات و معاملات کاربرد داره؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شرکت پارس نمادداده ها (خبرگزاری مناقصه و مزایده) کل کشور تماس حاصل نمایید . شماره تماس : 5-88349670-021.

مالک بهرامی  
15:49 1403/04/12

مبلغ تضمین انجام تعهدات برای خرید کالا و ماشین آلات آماده چند درصد مبلغ برآورد میباشد؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید

فرشته جلالی  
08:09 1403/04/13

سلام. ببخشید مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار چیست؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید

کد امنیتی