صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,249
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
844
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
4,478
بازدید امروز:
3,940
آرشیو:
3,386,993
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
سیم راد سما
شرکت ساختکار آفرین
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
ایده کنترل سها بین الملل
شرکت سیمیا
گروه صنعتی فرات فولاد
رسانا کابل
پدیده ماشین سازی غرب (تیان گاز)

آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414 ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3328525
استان:گیلان
شماره آگهی:140003918600000002
تاریخ شروع :1400/01/26
تاریخ درج آگهی :1400/01/26
عنوان آگهی:آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414
شرح آگهی:

آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414
شماره آگهی: 140003918600000002
شماره پرونده:9004018600000018

تاریخ صدور:1400/01/26

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی کلاچای

موضوع:آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

متن آگهی: باستناد سند رهنی شماره 194144 مورخ 1380/09/22 تنظیمی دفتر خانه 42 رشت له بانک صنعت و معدن استان گیلان علیه شرکت رخصت صنعت کاوش مدیون پرونده اجرائی کلاسه 9000018؛ ششدانگ پلاک های 182 فرعی قطعه 636 تفکیکی و 178 فرعی و 179 فرعی جملگی از سنگ 223 اصلی واقع در قریه چایجان و پلاک 1750 فرعی از سنگ 145 اصلی واقع در قریه کلاچای در قبال مبلغ 1،648،247،101 (یک میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و یکصد و یک) ریال در رهن بانک صنعت و معدن گیلان قرار گرفت که در اجرای ماده 34 قانون ثبت به اجراء گذاشته و از طریق مزایده به فروش می رسد؛حدود ومشخصات پلاک های یاد شده بالا به شرح ذیل میباشد: 1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414 (دو هزاروچهارصدو چهارده)متر مربع به شماره پلاک 182(یکصدو هشتاد و دو) فرعی قطعه 636 تفکیکی از سنگ 223 (دویست و بیست و سه)اصلی بخش 29 گیلان واقع در قریه چایجان ذیل ثبت 12399 و 12400 صفحات 558 و 561 دفتر جلد 66 رودسر به ترتیب ملکی آقایان حسن و رجبعلی کرجالیان چایجانی مشاعا بالسویه به آدرس : چابکسر - چایجان - بعد از کارخانه چای که حدود آن بدین شرح می باشد(شمالا بطول 19/50 متر به اراضی مزروعی ، شرقا اول خط منکسر بطول 30 متر و شمالی بطول 7 متر به قطعه 633 دوم بطول 13 متر به قطعه 633 سوم بطول 27 متر به قطعه 634 ، جنوبا اول بطول 12/50 مترو شرقی بطول 10متر به قطعه 635 دوم بطول 28/50 متر در دو ضلع به راه ، غربا اول بطول 15 متر به راه دوم خط منکسر بطول 48 متر به اراضی مزروعی). که برابرصورتمجلس بازداشت و توصیف اجمالی مامور اجرا ثبت کلاچای وارده به شماره 1/1084 مورخ 1390/09/19 پلاک مذکور در حال حاضر بصورت ( یک قطعه زمین که تعدادی درخت مثمر پرتقال در آن وجود دارد و دارای یک خانه قدیمی مخروبه که دارای راه ماشین رو می باشد و حدود ملک با سیم خاردار محصور می باشد؛ حدود مندرج درسند با حدود زمین مطابقت نسبی دارد و فاقد امتیاز آب و برق و گازشهری میباشد ؛ ملک فاقد مستاجر بوده و دارای بیمه نمی باشد.) ششدانگ پلاک یاد شده برابر نظرکارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 139905018600001249 مورخ 1399/09/11 به مبلغ 12،070،000،000(دوازده میلیارد و هفتاد میلیون) ریال مورد ارزیابی قرار گرفت وقطعیت یافت.برابراستعلام ازدفتراملاک اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای وارده به شماره 140005018600000067 مورخ 1400/01/25 مازاد پلاک در بازداشت نمی باشد. 2- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2006 (دو هزار و شش)متر مربع به شماره پلاک 179(یکصدو هفتاد و نه) فرعی قطعه 614 تفکیکی از سنگ 223 (دویست و بیست و سه)اصلی بخش 29 گیلان واقع در قریه چایجان ذیل ثبت 12384 صفحه 513 دفتر جلد 66 رودسر ملکی آقای رجبعلی کرجالیان چایجانی به آدرس : چابکسر - چایجان - بعد از کارخانه چای که حدود آن بدین شرح می باشد(شمالا بطول 41 متر خط منکسراست به قطعه 613 ، شرقا اول بطول 6/50 متر دوم در دو ضلع 28 متر به قطعه 615 سوم بطول 6 متر به قطعه 621 ، جنوبا اول بطول 12 متربه قطعه 623 دوم بطول 45 متر به قطعه 624، غربا خط منکسر بطول 45 متر به اراضی مزروعی). که برابرصورتمجلس بازداشت و توصیف اجمالی مامور اجرا ثبت کلاچای وارده به شماره 1/1084 مورخ 1390/09/19 پلاک مذکور در حال حاضر بصورت ( یک قطعه زمین که تعدادی درخت مثمر پرتقال در آن وجود دارد و که دارای راه مالرو می باشد و حدود ملک با سیم خاردار محصور می باشد حدود مندرج درسند با حدود زمین مطابقت نسبی دارد و فاقد امتیاز آب و برق و گازشهری میباشد ؛ ملک فاقد مستاجر بوده و دارای بیمه نمی باشد). ششدانگ پلاک یاد شده برابر نظرکارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 139905018600001249 مورخ 1399/09/11 به مبلغ 3،200،000،000(سه میلیارد و دویست میلیون) ریال مورد ارزیابی قرار گرفت وقطعیت یافت. برابراستعلام ازدفتراملاک اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای وارده به شماره 140005018600000067 مورخ 1400/01/25 مازاد پلاک در بازداشت نمی باشد. 3-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1768 (یکهزارو هفتصدو شصت و هشت)مترمربع به شماره پلاک 178(یکصدو هفتاد و هشت) فرعی از سنگ 223 (دویست و بیست و سه)اصلی بخش 29 گیلان واقع در قریه چایجان ذیل ثبت 12382 صفحه 507 دفتر جلد 66 رودسر ملکی آقای حسن کرجالیان چایجانی به آدرس : چابکسر - چایجان - بعد از کارخانه چای که حدود آن بدین شرح می باشد(شمالا اول بطول 55 متر به قطعه 284 دوم بطول 8/50متر به قطعه 285 ، شرقا خط منکسر بطول 32 متر به راه ، جنوبا بطول 24/50 متردر دو ضلع به اراضی مزروعی چایجان غربا خط منکسر بطول 41/50 متر به اراضی مزبور). که برابرصورتمجلس بازداشت و توصیف اجمالی مامور اجرا ثبت کلاچای وارده به شماره 1/1084 مورخ 1390/09/19 پلاک مذکور در حال حاضر بصورت ( یک قطعه زمین که تعدادی درخت مثمر پرتقال در آن وجود دارد و حدود ملک با سیم خاردار محصور گردیده و دارای راه می باشد حدود مندرج درسند با حدود زمین مطابقت نسبی دارد و فاقد امتیاز آب و برق و گازشهری میباشد ؛ ملک فاقد مستاجر بوده و دارای بیمه نمی باشد.) ششدانگ پلاک یاد شده برابر نظرکارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 139905018600001249 مورخ 1399/09/11 به مبلغ 13،260،000،000(سیزده میلیارد و دویست و شصت میلیون) ریال مورد ارزیابی قرار گرفت وقطعیت یافت.برابراستعلام ازدفتراملاک اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای وارده به شماره 14000501860000067 مورخ 1400/01/25 مازاد پلاک در بازداشت نمی باشد. 4-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه به مساحت 450 (چهارصدو پنجاه )متر مربع به شماره پلاک 1750(یکهزاروهفتصد و پنجاه) فرعی از سنگ 145 (یکصدو چهل و پنج)اصلی بخش 29 گیلان واقع در قریه کلاچای ذیل ثبت 16129 صفحه 537 دفتر جلد 88 رودسر ملکی آقای رجبعلی کرجالیان چایجانی به آدرس : کلاچای - خیابان مفتح شمالی - بازار روز هفتگی کلاچای که حدود آن بدین شرح می باشد(شمالا بطول 11/35 متر و 4/50 متر پخی است به کوچه 4 متری ، شرقا بطول 33/80 متر به خیابان ، جنوبا در دو ضلع بطول 12/85 متر دیواریست به قطعه 209 غربا اول بطول 16/50 متر دیواریست بقطعه 330 ؛ دوم بطول 15/90 متر دیواریست به قطعه 237 سوم بطول 5/80 متر دیواریست به قطعه 329). که برابرصورتمجلس بازداشت و توصیف اجمالی مامور اجرا ثبت کلاچای وارده به شماره 1/1158 مورخ 1390/10/04 پلاک مذکور در حال حاضر بصورت ( یک قطعه زمین با سه باب خانه که اعیان شماره یک (ضلع شمالی ملک)شامل یکباب ساختمان قدیمی یک طبقه کرسی ساز به مساحت تقریبی 135 متر مربع با اسکلت بلوکی و آجر و سر بندی چوب با پوشش ایرانیت مشتمل بر سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه اوپن - کابینت فلزی - پنجره چوب و آلومینیوم با حفاظ فلزی - درب ورودی آلو مینیوم - حمام داخل ساختمان و توالت در بیرون ساختمان قرار دارد - کف ساختمان سیمانی نمای داخلی گچ کاری با امتیاز آب و برق و گاز شهری که در حال حاضر در تصرف آقای رجبعلی کرجالیان قرار دارد. اعیان دوم شامل یکباب ساختمان دو طبقه که هر طبقه با مساحت تقریبی 81 متر مربع با اسکلت بتونی و سربندی چوبی - و پوشش ایرانیت و دیوار چینی طبقه همکف بلوکی و طبقه اول آجر ایتال بوده است - طبقه همکف در حد سفت کاری بوده و عملیات نازک کاری انجام نشده - طبقه اول شامل دو اتاق خواب و هال و پذیرایی - کف سیمان لیسه ای- آشپز خانه اوپن - حمام و سرویس و کف حمام و آشپزخانه و سرویس سرامیک و آشپزخانه دارای کابینت فلزی و پنجره آهنی با حفاظ و درب ورودی آهنی می باشد - نمای داخلی و سقف گچ می باشد - درب اتاقها چوبی فاقد نما دارای امتیاز گاز شهری می باشد - اعیان سوم (ضلع جنوبی)با مساحت تقریبی 55 متر مربع با اسکلت بلوکی - با سربندی چوبی - و پوشش حلب - و پنجره های آن چوبی و شامل دو اتاق و دستشویی و حمام و آشپزخانه کف سیمانی نمای داخلی گچ کاری می باشد - دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد . ساختمانهای موجود در ملک فاقد مستاجر و در تصرف راهن و فرزندانش می باشد. حدود ملک با حدود مندرج در سند مطابقت نسبی دارد و به نظر دو متر اضافه مساحت داشته باشد - ملک دارای متنازع فیه نمی باشد - ملک محصور بوده ودارای سه دروازه آهنی می باشد.) ششدانگ پلاک یاد شده برابر نظرکارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 139905018600001249 مورخ 1399/09/11 به مبلغ 29،800،000،000(بیست و نه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال مورد ارزیابی قرار گرفت وقطعیت یافت.برابراستعلام ازدفتراملاک اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای وارده به شماره 140005018600000067 مورخ 1400/01/25 مازاد پلاک در بازداشت نمی باشد. مزایده پلاک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 دراداره ثبت اسناد واملاک کلاچای (واحد اجرا) واقع درکلاچای-خیابان مفتح شمالی-کوچه باهنر اداره ثبت اسناد واملاک کلاچای برگزار و از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ کارشناسی پلاکها شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت منفردا و یا مجتمعا فروخته می شود.لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشروحق مزایده نقداً وصول می گردد.ضمناً چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روزاداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهد شد. تاریخ و روز انتشار آگهی : روزیکشنبه مورخ 1400/01/29

آدرس و تلفن :گیلان کلاچای-خیابان امام خمینی غربی-خیابان ولی عصر کوچه حویزه-کدپستی 4491744443-تلفن:6582089-01426583428-دورنگار:6584051-01426587701
منبع آگهی :سایت 1400.1.26
تصویر آگهی :آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2414 واحد اجرای اسناد رسمی کلاچای کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 25 ارديبهشت 1400