صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
3,479
مـناقصات دیـروز:
2,585
مـزایدات امـروز:
428
مـزایدات دیـروز:
649
کاربران آنلاین:
6,363
بازدید امروز:
50,914
آرشیو:
2,704,515
ورود به سایت
سیم و کابل رویان
نگین انرژی منجی
مبلمان اداری پیلرسا
کارتن سازی پارسه البرز
شرکت ساختکار آفرین
گواهی طلایی عضویت
شرکت صنایع کابل کمان 2
پارسیان تن پوش نماد
شرکت سیمیا
شرکت کابل مسین
ماهان کابل امیر
برنا انرژی اروند
شرکت پانا پرداز پرسیا
گروه فلز
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
پدیده اطلس سرما
نقش جبه پارس
تولیدی باران دخت
تبلیغات 3

مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند رسمی به پلاک 2/9099 اصلی ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2064025
استان:گلستان
شماره آگهی:9810460169400131
تاریخ شروع :1398/09/18
تاریخ درج آگهی :1398/09/18
عنوان آگهی:مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند رسمی به پلاک 2/9099 اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند رسمی به پلاک 2/9099 اصلی
شماره آگهی: 9810460169400131
شماره پرونده:672FCCFFFAD2405D83BA7EA2C5D842E3

تاریخ صدور:1398/09/18

شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آ گهی مزایده

در پرونده 4/98/796 به موجب  دادنامه 494 سال 98 صادره از  شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان  حکم به فروش ترکه مرحوم  فاطمه میر تسلیم  مطابق نظریه کارشناسی و تقسیم ثمن آن بین وراث مرحوم طبق قانون ارث صادر گردیده است  که محکوم علیهم  به نسبت سهم به پرداخت هزینه کارشناسی حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی  در حق محکوم له می باشند  که ملک موصوف  پس از جری تشریفات قانونی کارشناسی و قیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسدطالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادخودرا ارائه وتسلیم نمایند

نظریه کارشناسی: در خصوص دعوی مریم مظلومی به طرفیت غلامعلی مظلومی و غیره  در تعیین سهم الارث    نشانی ملک: گرگان خیابان مطهری جنوبی بین گلبرگ سوم و پنجم کد پستی 4915644348 پلاک16 توضیحات: مطابق گواهی انحصار وراثت موجود در پرونده به شماره بایگانی 97/766 مرحومه فاطمه میر تسلیم در تاریخ 1397/04/08 فوت نموده است ووراث حین الفوت  وی شامل زوج غلامعلی مظلومی دو پسر  به نام رضا و محمد و دو دختر به نام مریم و زهرا بوده اند دستور دادگاه محترم : حضور  در  محل متنازع فیه با توجه به مشخص بودن ماترک یک دستگاه ساختمان مسکونی به عرصه که دارای  سه واحد مسکونی می باشد و اینکه بررسی گردد قابل تقسیم است یا خیر در صورت قابل تقسیم بودن به افراز و یا تعدیل و رد نسبت  به آن اقدام و حصه هریک را مشخص و در صورت غیر قابل تقسیم بودن نسبت به تعیین یهای آن اقدام شود.ماترک مورث: شامل یک قطعه  عرصه و اعیانیهای مسکونی و تجاری موجود در آن به آدرس فوق و مشخصات ذیل می باشد.مشخصات ملک: ششدانگ  عرصه و اعیان دارای سند رسمی به پلاک 2/9099 اصلی ثبت  37153 صفحه  281 دفتر 247 صفحه 154 بخش 3 ثبت گرگان به مساحت 182/20 متر مربع و به مالکیت  خانم  فاطمه میر تسلیم فرزند سید ابوالحسن می باشد. مشخصات اعیانی: اعیانیهای موجود در ملک شامل موارد زیر است که به تفکیک مشخصات هر یک آمده است.1- تجاریها : شامل سه مغازه تجاری می باشد.1-1 مغازه شامل 1 مطابق کروکی به مساحت حدود 15 متر مربع کف سنگ دیوار بلکا درب ورودی شیشه  سکوریت  به انضمام کرکره برقی انشعابات برق و گاز مستقل هم اکنون در تصرف کمال غفوریان مستاجر  بوده و به عنوان مغازه لوازم و تاسیسات آتش نشانی در حال بهره برداری است. سرقفلی ملک مطابق مدارک ابرازی و اظهارات طرفین در تاریخ1396/12/04 از سوی مورث به خانم منصوره دوست شمس ابادی فرزند محمد واگذار شده است.2-1- مغازه شماره 2 طبق کروکی به مساحت حدود 21 متر مربع کف موزاییک دیوار اندود گچ درب ورودی شیشه سکوریت به انضمام کرکره برقی انشعابات برق مستقل هم اکنون در تصرف خانم میر اکبری مستاجر بوده و به عنوان دفتر نمایندگی بیمه دی  در حال بهرهبرداری است. سرقفلی ملک  مطابق مدارک ابرازی و اظهارت طرفین  متعلق به عبدالکریم مبصر فرزند اراز گلدی می باشد.3-1- مغازه شماره 3 مطابق کروکی به مساحت حدود  21 متر مربع کف پارکت دیوار  طراحی چوبی درب ورودی شیشه سکوریت  به انضمام کرکره برقی انشعابات برق مستقل هم اکنون در تصرف مستاجر بوده و به عنوان لباسفروشی در حال بهره برداری است. سرقفلی ملک مطابق مدارک ابرازی و اظهارت طرفین متعلق به غلامعلی مظلومی فرزند موسی می باشد.2- مسکونی: در پشت و بالای جبهه تجاری مذکور سه واحد مسکونی با راه ورودی مشترک وجوددارد که مشخصات  هر یک به شرح ذیل می باشد  اسکلت سازه با مصالح بنایی و تیرریزی  فلزی سقف نهایی ایرانیت پنجره ها آلومینیومی نما سنگ و با قدمت بیش از 40 سال می باشد. دارای انشعاب برق مستقل برای هر واحد  و آب و گاز مشترک است. 1-2-یک واحد  مسکونی همکف به مساحت حدود 65 متر مربع دو خواب و هال با کف سیمان و دیوارها اندود گچ و هم اکنون خالی از سکنه است  سرویس بهداشتی و حمام 2-2-  یک واحد مسکونی (بالا شرقی) به مساحت حدود  60 متر مربع دو خواب و هال با کف سیمان و دیوارها اندود  گچ و هم اکنون در تصرف  غلامعلی مظلومی است سرویس بهداشتی و حمام 3-3- یک واحد مسکونی (بالا غربی) به مساحت حدود 60 متر مربع دو خواب و هال با کف سیمان و دیوارها اندود گچ و هم اکنون در تصرف محمد مظلومی است سرویس بهداشتی و حمام  روش تقسیم: با توجه به وضیعت ملک فوق مساحت و ابعاد مستاجرین ملک در قالب صاحبان سر قفلی همچنین تعدد وراث امکان  تقسیم به  افراز تعدیل یا رد وجود نداشته است لذا الزاما" بایستی از طریق فروش ماترک حصه و سهم هریک  را مشخص کرد ارزیابی ملک و تعیین حصه و سهم هریک از ورثه: با عنایت به مشخصات مذکور موقیعت استقرار ملک وجود مغازه های تجاری که به صورت سرقفلی به افراد غیر تعلق دارد و طرفین نیز این واگذاریها را قبول دارند و همچنین وجود یک سند مالکیت برای کل ملک ابتدا  ارزش کل ملک مشخص خواهد گردید و پس از کسر نمودن ارزش هر یک  از تجاریها حصه و سهم هر یک از وراث از الباقی ملک مشخص خواهد شد.ارزیابی کل ملک: با عنایت به توضیحات توصیفی و فنی به شرح فوق ارزش کل ملک با انشعابات و منصوبات و بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی به بانکها موسسات و شهر داریها و غیره به مبلغ 21/850/000/000 ریال برآورد و تعیین می گردد.ارزیای هر یک از مغازه ها: با توجه به توصیفات مذکور و لحاظ نمودن ابعاد و مساحت مغازه ها ارزش هر یک به شرح ذیل می باشد. مغازه شماره یک: به مبلغ 2/250/000/000 ریال برآورد و تعیین می گردد.مغازه شماره دو: به مبلغ 2/730/000/000 ریال برآورد و تعیین می گردد. مغازه شماره سه: به مبلغ 2/730/000/000 ریال برآورد و تعیین می گردد. تعیین سهم وحصه وراث از الباقی ارزش ملک:باقی مانده به ریال

14/140/000/000=2/730/000/000+2/730/000/000+ 2/250/000/000-  -21/850/000/000

حصه و سهم زوج3/535/000/000ریال=4*14/140/000/000

 2-باقی مانده ریال10/605/000/000=3/535/000/000-14/140/000/000

3-حصه و سهم هریک از اولاد اناث(ریال) 1/767/500/000=6تقسیم 10/605/000/000

3-حصه و سهم هر یک از اولا د ذکور به ریال 3/535/000/000=2*1/767/500/000

زمان و مکان مزایده :روز سه شنبه  مورخه 1398/10/10 ساعت 9 الی 10 .صبح

2-مکان مزایده: دفتر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری گرگان

--شرایط مزایده—

1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع،برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید.

2-برنده مزایده می بایست 10%مبلغ موردپیشنهادرانقدا"به حساب دادگستری واریزومابقی آن راظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریزوقبض واریزشده راتحویل دایره اجرانماید درغیراین صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد.

3-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند.

4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجراییه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرامسولیتی دررابطه باخریدارنداردفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد .

5-مزایده باحضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.

 

آدرس و تلفن :گلستان
منبع آگهی :سایت 98.9.18
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ششدانگ  عرصه و اعیان دارای سند رسمی به پلاک 2/9099 اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 30 شهريور 1399