صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,226
مـناقصات دیـروز:
2,551
مـزایدات امـروز:
234
مـزایدات دیـروز:
514
کاربران آنلاین:
288
بازدید امروز:
282,226
آرشیو:
2,245,411
ورود به سایت
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
تجهیز نمای سیما
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت ساختکار آفرین
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
شرکت سیمیا
شرکت پانا پرداز پرسیا
تبلیغات 3
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
شرکت کابل مسین
گواهی طلایی عضویت

مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1908625
استان:تهران
شماره آگهی:9810460211900128
تاریخ شروع :1398/06/31
تاریخ درج آگهی :1398/07/01
عنوان آگهی:مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی
شماره آگهی: 9810460211900128
شماره پرونده:802989C6A2044FDFB26E788B062E88D8

تاریخ صدور:1398/06/31

شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی بخش 12تهران و سرقفلی یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی 1130 فرعی از 4731 اصلی بخش 6 تهران در پرونده مدنی/971983ج

 بموجب اجرائیه شماره 9710420210100233 مورخه 1397/08/28صادره ازشعبه 176 دادگاه حقوقی تهران محکوم لهما:آقایان؛1-عباس 2-سید قاسم هردو میرمحمدی ، محکوم علیهم : آقایان وخانم ها ؛1- عباس 2-سیده محبوبه 3-نیره 4-فاطمه 5-سیده منصوره 6- سید جعفر همگی میرمحمدی و 7-سیده رحیمه میرشجاعی محکومند به تقسیم ترکه از طریق فروش آن و تقسیم وجوه حاصل از آن فیمابین وراث برابر گواهی حصروراثت به میزان حصه آنان از ماترک در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت . برهمین اساس ملک به پلاک ثبتی 115/2016 بخش 12 تهران وسرقفلی یک باب مغازه جزءپلاک ثبتی 1130 فرعی از 4731  بخش 6 تهران توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تهران جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی شده است: موضوع کارشناسی: 1- ارزیابی پلاک ثبتی 2016 فرعی از 115 اصلی بخش 12 تهران به نشانی تهران- نازی آباد- خیابان شهید شیر محمدی -انتهای کوچه غرات- بین کوچه غرات وکوچه پورکرمانی- مقابل فضای سبز- نبش اتوبان تندگویان- پلاک 49 و 51

2-ارزیابی سرقفلی یکباب مغازه به نشانی : تهران- نازی آباد- خیابان شیرمحمدی- نبش کوچه شهید میر سجادی ، پلاک آبی 80

1- مشخصات پلاک ثبتی115/2016 بخش 12 تهران:

به موجب استعلام ثبت: ششدانگ یکباب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 81/92 مترمربع ازقطعه اول پلاک ثبتی به شماره 2016 فرعی از 115 اصلی مفروز از566 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه یاخچی آباد بخش 12 تهران طبق سند شماره 16954 مورخ 58/4/2 دفترخانه 134 تهران به نام مرحوم سید عبدالله میرمحمدی  منتقل گردیده است.

مشخصات ساختمان:

محل مورد بازدید یک ساختمان دو طبقه شمالی با اسکلت نیمه فلزی و دیوارهای باربر آجری و نمای خارجی سیمانی به قدمت حدود 40 سال واقع در زمینی مثلث شکل بمساحت 81/92 مترمربع است.زیر بنای کل حدود 108 مترمربع . طبقه همکف شامل دواتاق و آشپزخانه است و سرویس بهداشتی نیز در حیاط قرار دارد. طبقه اول با دسترسی توسط پلکان فلزی از حیاط شامل دواتاق و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی است.پوشش کف موزاییک و سیمانی ، دیوارها رنگ و نقاشی ودرها و پنجره ها آهنی است.سرویس بهداستی باپوشش کف موزاییک و سرامیک ودیوارها تا نیمه کاشیکاری است . ملک دارای انشعاب آب و برق و گاز است.سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی است.

در ضلع جنوبی ملک یکباب مغازه بسته و فاقد فعالیت مشاهده گردید، بنا بر اظهارات فاقد مجوز تجاری بوده ، لذا در ارزیابی منظور نگردیده است.

  2-  سند اجاره نامه یکباب مغازه بشماره 5638 مورخ 46/7/23 دفترخانه 370 تهران

بین موجر :آقای علی اسلام نژاد و مستاجر آقای عبدالله میرمحمدی و مورد اجاره یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 4731/1130 بخش 6 تهران و بر ای شغل خواربار فروشی است.مغازه واقع در جنوب یک ساختمان جدیدالاحداث بصورت بنا یک طبقه با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و تیرآهن است.ودر زمان بازدید غیرفعال و بسته بود. طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری(مهندس فرجی)ابعادآن واز بر خیابان شیر محمدی 1/65 متر و طول پخ 2/80 مترو ازبر کوچه میر سجادی 2/85 مترو بر شمالی حدودا 3/95  و برغربی 4/66 متر است. پوشش کف و دیوارها سنگ و دارای درب و پنجره فلزی ، شیشه خور و حفاظ کرکره ای برقی است.

نظریه کارشناسی : با عنایت به مراتب فوق و بازدید بعمل آمده و باتوجه  به مساحت عرصه و اعیانی ، شرایط زمانی ، مکانی،متعلقات ، موقعیت و قدمت ،بدون لحاظ هرگونه دیون وبدهی احتمالی ، فارغ از مسایل ثبتی و حقوقی ودرصورت بلامعارض بودن و نداشتن منع قانونی ، بنظر اینجانبان :

1- ششدانگ پلاک ثبتی 115/2016 بخش 12 تهران بمساحت 81/92 مترمربع به مبلغ 12/000/000/000 ریال معادل یک میلیاردو دویست  میلیون تومان

2- ارزش ششدانگ سرقفلی و حقوق مکتسبه یکباب مغازه موضوع سند اجاره نامه 5638 مورخ 46/7/23 به مبلغ 5/000/000/000 ریال معادل پانصدمیلیون تومان ارزیابی واعلام می گردد. حالیه مقرر گردیده ملک صدرالذکر وسرقفلی یک باب مغازه بشرح مزبور درتاریخ 98/07/23از ساعت10 تا 11 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی پلاک ثبتی 115/2016 بخش 12 تهران به مبلغ 12/000/000/000 ریال و سرقفلی یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی 1130 فرعی از 4731 اصلی از بخش 6 تهران به مبلغ 5/000/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا" فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از مزایده به محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت تهران مراجعه تا زمینه بازدید آنان ازملک وسرقفلی مغازه موصوف فراهم گردد .%

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت

آدرس و تلفن :تهران
منبع آگهی :سایت 98.7.1
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 2016فرعی از 115 اصلی اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
پنجشنبه 8 اسفند 1398