صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,348
مـناقصات دیـروز:
2,551
مـزایدات امـروز:
507
مـزایدات دیـروز:
572
کاربران آنلاین:
104
بازدید امروز:
15,553
آرشیو:
2,063,230
ورود به سایت
شرکت پیشروان فناور کارن
تبلیغات 3
شرکت طیف موج اسپادانا
نوین صنعت آکس
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
گواهی طلایی عضویت
تجهیز نمای سیما
شرکت سیمیا

مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 92/1438 ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1835553
استان:تهران
شماره آگهی:9810462206100025
تاریخ شروع :1398/05/23
تاریخ درج آگهی :1398/05/23
عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 92/1438
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 92/1438
شماره آگهی: 9810462206100025
شماره پرونده:1FE75B11BC2E4239AA20677ECFE58880

تاریخ صدور:1398/05/23

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

مزایده نوبت اول {با موضوع دستور فروش پلاک ثبتی شماره 92/1438 بخش 11 تهران } 

خواهان : خانم مریم اقبالی حسنجانی

خواندگان : حمداله ، عین اله ، زهرا ، ایمان ، احسان وغلامرصا همگی اقبالی حسنجانی و مریم خسرو آبادی

قرار : با عنایت به درخواست خواهان به کلاسه 980005 بر ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت برآورد ارزش ملک به پلاک ثبتی به شماره 1438 فرعی از 92 اصلی به آدرس تهران ، تهرانپارس ، خاک سفید ، خیابان احسان ، خیابان زمرد ، کوچه عندلیب ، پلاک 28 با کاربری مسکونی میباشد/

مسخصات فنی :

ملک موصوف مشتمل بر یک زیر زمین وسه طبقه بر روی آن که در طبقات اول و دوم بصورت تک واحدی و در طبقه سوم بصورت دوواحدی می باشد.

قدمت طبقه زیرزمین و اول بالغ بر بیست سال و طبقات دوم و سوم بصورت اضافه اشکوب با قدمت بالغ بر ده سال با سازه تمام اسکلت فلزی بدوناجرای نما می باشد.

در فضای حیات الحاقاتی از جمله سرویس بهداشتی ، حمام و انباری وجود دارد

مشخصات ثبتی ملک :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع قطعه دهم تفکیکی به شماره یک هزار و چهارصد و سی و هشت فرعی از نودو دو اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک یک هزار و دویست و هفتادو نه فرعی از اصلی مذکور واقع در سفید خاک بخش یازده تهران انتقالی از طرقی اجرای احکام قضایی رسالت یتائم مقای از طرف مالکین آقای ابراهیم شرافتی یان و بانو فاطمه عسگری بروجردی به موجب سند قطعی شماره 31794 مورخ 03/09/81 دفترخانه رسمی 419 تهران

لازم به ذکر است که در حال حاظر در زمان بازدید ملاحظه گردید که طبقه زیر زمین خالی طبقه اول با چند پله از حیات بالاتر آقای حمید اقبالی حسنجانی سکونت داشته طبقه دوم خالی می باشد طبقه سوم که دو واحد میباشد در یک واحد آقای غلامرضا اقبالی حسنجانی و در واحد مجاور وراث سریر اقبالی حسنجانی سکونت دارد.

با عنایت به مراتب فوق گزارش و نظریه کارشناسی جهت هرگونه بررسی واقدام و دستورات مقتضی خدمت آن مقام محترم قضایی تقدیم میگردد.

گردش کار و مدارک ابرازی :

سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت دویست متر مربع ثطعه دهم تفکیکی به پلاک 1438/92 مفروز و مجزی شده از پلاک 1279 فرعی از اصلی مذکور واقع در سفید خاک بخش یازده تهران انتقالی از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی رسالت بقائم مقامی از طرف آقای ابراهیم شرافتی یان وخانم فاطمه عسگری بروجردی بموجب سند قطعی شماره 31794 – 81 دفترخانه 419 تهران ذیل ثبت 357939 صفحه 432 دفتر 1435 بنام آقای اسداله اقبالی حسنجانی تحت شماره چاپی 176116 ثبت و صادر وتسلم گردیده است سپس نامبرده برابر دادنامه حصر وراثت شماره 41/2308/620 مورخ 15/11/91 شعبه 2308 شواری حل اختلاف فوت نموده که وراث حین الفوت عبارتند از : مریم ، سریر ، غلامرضا ، حمد اله ، عین اله ( فرزندانم متوفی ) شهرت همگی اقبالی حسنجانی و آذر خانم صادقی تشرجینی ( همسر متوفی )  می باشند  که آذر خانمصادقی تشرجینی برابر دادنامه حصر وراثت شماره 92/2308/351 مورخ 5/08/92 شعبه 2308 شورای حل اختلاف فوت نموده که وراث حین الفوت عبارتند از : مریم، غلامرضا ،  حجه اله ، عین اله ( فرزندان متوفی ) شهرت همگی اقبالی حسنجانی می باشند وبرابر سوابق ثبتی سریر نیز فوت نموده که وراث حین الفوت عبارتند از : مریم ، احسان ، ایمان و زهرا می باشند که برابر درخواست مریم اقبالی حسنجانی طی وارده شماره 1140 مورخ 26/01/96 درخواست افراز سهمی خود را نموده که صورتمجلس عدم افراز پلاک مذکور طی شماره 17963 مورخ 05/06/1396 صادر گردید وصورتمجلس عدم افراز طی ابلاغیه شماره 1709641 مورخ 15/06/1396 به مریم خسرو آبادی ، احسان اقبالی حسنجانی  ، زهرا ، عین اله اقبالی حسنجانی ، مریم اقبالی حسنجانی ، ایمان اقبالی حسنجانی ، غلامرصا اقبالی حسنجانی ، حمد اله اقبالی حسنجانی ابلاغ قانونی گردید .

نظریه کارشناسی

با توجه به موارد پیش گفته و عوامل موثر در کارشناسی و بنابر مستندات ابرازی و تحقیق صورت پذیرفته و صرف نظر از احراز و اصالت اسناد و تصاویر مدارک ارائه شده و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی وحقوقیو فارغ از موارد بازداشتی واحتمال هرگونه مغایرت های مربوط به حدود ثبتی ملک وپایان کار شهرداری و طرح تفضیلی و نداشتن هرگونه منعی برای خرید وفروش و نقل و انتقال سند و بلامعارض بودن در نظر گرفتن سوابق مالکیتی و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد در این پرونده با توجه به موقعیت قرارگیری ملک ، ارزش ششدانگ آپارتمان موصوف مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دو میلیون و چهارصد وپنجاه میلیون تومان برآورد می گردد.

لذا مقرر گردیده که مزایده در تاریخ 1398/06/12روزسه شنبه از ساعت  11 الی11/30   برگزار میگردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که {بالاترین قیمت }راقبول کرده و ده درصد بهاء {مبلغ پیشنهادی } را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض آنرا به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد خریداران میتوانند جهت بازدید پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار مجتمع قضایی شهید باهنر ط سوم دفتر اجرای احکام شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران مراجعه نمایند ضمنا مزایده در طبقه سوم شعبه 121  مجتمع قضایی شهید باهنر دفتر محل برگزاری اجرای مزایده برگزار میگردد داشتن کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است ضمنا این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده نخواهد داشت/

داورز اجرای احکام شعبه 121دادگاه عمومی حقوقی تهران-نریمان  

آدرس و تلفن :تهران
منبع آگهی :سایت 98.5.23
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی شماره 92/1438

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 24 آذر 1398