صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
2,551
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
572
کاربران آنلاین:
17
بازدید امروز:
2,744
آرشیو:
2,061,375
ورود به سایت
شرکت پیشروان فناور کارن
تجهیز نمای سیما
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
نوین صنعت آکس
تبلیغات 3
شرکت سیمیا
شرکت طیف موج اسپادانا
گواهی طلایی عضویت

مزایده فروش عرصه و اعیان عمارت (وضعیت خاص طلق ) به شماره یک فرعی از 2902 اصلی؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1834487
استان:تهران
شماره آگهی:9810460257700007
تاریخ شروع :1398/05/23
تاریخ درج آگهی :1398/05/23
عنوان آگهی:مزایده فروش عرصه و اعیان عمارت (وضعیت خاص طلق ) به شماره یک فرعی از 2902 اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش عرصه و اعیان عمارت (وضعیت خاص طلق ) به شماره یک فرعی از 2902 اصلی
شماره آگهی: 9810460257700007
شماره پرونده:5707375692B84A4D9C23A27327101DF1

تاریخ صدور:1398/05/23

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

                                                 آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 9809970228100225  صادره ازشعبه  21 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 980066/21ج  دعوی خواهان صمد بادامچی وایقان بطرفیت خوانده سیدحمید تهوری حکم به فروش پلاک ثبتی فرعی  1 از 2902 اصلی وتقسیم وجوه حاصل ازآن بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: صمد بادامچی وایقان و سید حمید تهوری

2-محل وقوع ملک:خیابان انقلاب نرسیده به پیچ شمیران کوچه نفیسی پ 11

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: فرعی  1 از 2902 اصلی بخش دو ثبتی شهرستان تهران. کاربری : بایر

4-وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره:

5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن: مشاع

6-وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند:

7-توصیف اجمالی ملک:

مطابق تصویر سند تک برگی به شماره چاپی 043977 سری ب97 عرصه و اعیان عمارت (وضعیت خاص طلق ) به شماره یک فرعی از 2902 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران مساحت 38/331 متر مربع حدود عمارت شمالا دیوار مشترک بطومل 20/13 متر به مجاور شرقا در سه قسمت اول دیوار به دیوار بطول 55/18 متر به ملک مجاور دوم دیواریست بطول 40/2 متر به کوچه بن ب درب و دیوار بطول 30/24 به کوچه با عرض متغیر موجود و 8متری اتی (65/2 متر عقب نشینی اتی) حقوق  ارتفاقی ملک حق الشرب از اب انبار مورد ثبت بوسیله شیر برای خانه 2903 ملاحظات : سند قبلی از نوع اصلی به شماره 225025 سری الف سال 96 بعلت تغییر مالکیت ابطال گردید این سند از نوع اصلی به شماره 043977 سری ب سال 97 در تاریخ 17/10/97 بنام مالک صادر شده است

میزان مالکیت 132 سهم مشاع از 135 سهم عرصه و اعیان ینام صمد بادامچی و ایقان

2-مطابق تصویر گواهی ساختمان شماره 122046659 مورخ 21/2/87 شهرداری منطقه 12بنای موجود به مساحت 96متر مربع ساختمان اجری قدیمی در این گواهی عرض گذر اصلاحی در غرب ملک 21متر و کل ملک در طرح تعریض گذر 21 م قرار دارد ذکر شده

3-مطابق استعلام طرح تفضیلی جدید برای ملک به شماره بلوک 12387 ملک 9در سایت شهرداری اصلاحی غرب ملک کوچه 8 متری نفیسی ذکر شده و و جنوب ملک احداث  کوچه 6 متری قید گردیده که با ظهر سند تک برگی صادره 17/10/97 مذکور سازگاری دارد و حدود اصلاحی ملک مطابق ابعاد اصلاحی در غرب و جنوب حدود 113متر مربع خواهد بود که میزان دقیق ان در زمان صدور دستور نقشه توسط شهرداری برای نوسازی ملک مشخص خواهد شد

4-در زمان بازدید مشاهده شد بنای ملک تقریبا تخریب و دیوار دور بدون عقب نشینی محصور است

نظریه کارشناسی:

1-به نظر اینجانب با توجه به مساحت و موقعیت وقوع ملک و ابعاد باقیمانده پس از اصلاحی و در صورتیکه اصلاحی در حد فعلی نقشه GIS  و طرح تفضیلی جدید شهرداری باشد و بدون موارد حقوقی و ثبتی و در صورت اصالت مدارک ارزش ملک مشاعی موصوف  بر اساس سند تک برگی در زمان کارشناسی و لحاظ اصلاحی طرح مبلغ 000/000/000/33 سی و سه میلیارد ریال براورد و اعلام می شود.

مقرر گردید

صد در صد پلاک ثبتی معادل ششدانگ ملک فوق الذکر در روز چهارشنبه  مورخه 1398/06/06 از ساعت 9 الی 9/30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.

اجرای احکام مدنی شعبه 21 مجتمع قضایی شهید بهشتی

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده: مبلغ 33/000/000/000 ریال معادل سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

بنابراین مقررگردید ششدانگ ملک فوق الذکردر روز چهارشنبه  مورخه 1398/06/06 از ساعت 9 الی 9/30 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

                                         اجرای احکام مدنی شعبه 21 مجتمع قضایی شهید بهشتی

آدرس و تلفن :تهران
منبع آگهی :سایت 98.5.23
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش عرصه و اعیان عمارت (وضعیت خاص طلق ) به شماره یک فرعی از 2902 اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 24 آذر 1398