خدمات دارویی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان امام سجاد خشت وکنارتخته مزایده ، واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان امام سجاد خشت وکنارتخته 14/12/1402 09:40:34 ق.ظ مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری 13/12/1402 05:54:52 ق.ظ استعلام واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای استعلام واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای 12/12/1402 10:32:00 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر 12/12/1402 06:58:49 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان باقرالعلوم اهر(مرحله سوم) مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان باقرالعلوم اهر(مرحله سوم) 12/12/1402 05:53:07 ق.ظ مزایده ، اجاره بخشی از فضای درمانگاه فرهنگیان به عنوان داروخانه مزایده ، اجاره بخشی از فضای درمانگاه فرهنگیان به عنوان داروخانه 12/12/1402 05:52:08 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی 09/12/1402 10:24:27 ق.ظ فروش مکمل کلاته معدنی 17 کارتن جمعآ 350 کیلو گرم به مبلغ 1/250/000/000 ریال بابت محکوم به فروش مکمل کلاته معدنی 17 کارتن جمعآ 350 کیلو گرم به مبلغ 1/250/000/000 ریال بابت محکوم به 09/12/1402 10:16:01 ق.ظ مزایده ، اجاره محل داروخانه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نوبت سوم مزایده ، اجاره محل داروخانه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نوبت سوم 09/12/1402 05:06:54 ق.ظ مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری 08/12/1402 06:11:20 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه دارالشفا (تربت جام) مزایده ، واگذاری داروخانه دارالشفا (تربت جام) 08/12/1402 05:26:42 ق.ظ مزایده اجاره یک باب انباری... مزایده اجاره یک باب انباری... 07/12/1402 12:08:28 ب.ظ استعلام واگذاری داروخانه مراکز بلداجی ش 1 ،بلداجی ش 2،آورگان و گلوگرد استعلام واگذاری داروخانه مراکز بلداجی ش 1 ،بلداجی ش 2،آورگان و گلوگرد 07/12/1402 11:37:00 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح ورامین به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداش مزایده ، اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح ورامین به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداش 07/12/1402 07:06:35 ق.ظ استعلام مزایده واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان الغدیر به صورت استیجاری به مدت یکسال طبق مدارک پیوستی استعلام مزایده واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان الغدیر به صورت استیجاری به مدت یکسال طبق مدارک پیوستی 07/12/1402 04:35:00 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان 05/12/1402 08:56:47 ق.ظ مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات 05/12/1402 08:47:09 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 05/12/1402 08:35:00 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 05/12/1402 08:34:42 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 05/12/1402 08:34:27 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 05/12/1402 08:34:12 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر 05/12/1402 07:20:38 ق.ظ مزایده واگذاری داروخانه فلامک مزایده واگذاری داروخانه فلامک 05/12/1402 05:44:28 ق.ظ مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری 02/12/1402 06:43:09 ق.ظ مزایده فروش پوکه و کپسول های دارویی مزایده فروش پوکه و کپسول های دارویی 01/12/1402 06:35:52 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح ورامین به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداش مزایده ، اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح ورامین به منظور فروش دارو، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی و بهداش 30/11/1402 10:16:05 ق.ظ مناقصه و مزایده اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح مناقصه و مزایده اجاره مکان داروخانه بیمارستان شهید مفتح 30/11/1402 05:40:32 ق.ظ استعلام استعلام واگذاری و اجاره محل دارو خانه های مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان فارسان استعلام استعلام واگذاری و اجاره محل دارو خانه های مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان فارسان 29/11/1402 11:43:00 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 29/11/1402 06:53:43 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 29/11/1402 06:53:28 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 29/11/1402 06:53:13 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان مزایده ، اجاره ساختمان های داروخانه رشت و دوباب مغازه در شرستان رودبار ، ساختمان نانوایی پشت صدا و سیما گیلان 29/11/1402 06:52:58 ق.ظ مزایده اجاره املاک ​​​​​​​نوبت دوم  مزایده اجاره املاک ​​​​​​​نوبت دوم  29/11/1402 04:41:20 ق.ظ مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان 28/11/1402 06:14:37 ق.ظ مزایده ، واگذاری اجاره محل و داروخانه سرپایی وبستری بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق مزایده ، واگذاری اجاره محل و داروخانه سرپایی وبستری بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق 28/11/1402 05:47:32 ق.ظ مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری 28/11/1402 05:39:13 ق.ظ مزایده اجاره املاک مزایده اجاره املاک 28/11/1402 05:21:04 ق.ظ آگهی مزایده  داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س آگهی مزایده  داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س 28/11/1402 04:55:33 ق.ظ مزایده اجاره املاک -مزایده روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1402 مزایده اجاره املاک 26/11/1402 07:48:30 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان خمین مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان خمین 26/11/1402 05:44:46 ق.ظ مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری مزایده ، واگذاری(اجاره محل)داروخانه سرپایی (شبانه روزی)بیمارستان آیت اله بهاری 26/11/1402 05:41:08 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع) فومن مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع) فومن 26/11/1402 05:10:54 ق.ظ استعلام واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای استعلام واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای 25/11/1402 09:38:00 ق.ظ استعلام واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای استعلام واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان جغتای 25/11/1402 09:19:00 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام خمینیی (ره) شهرستان عجبشیر بصورت اجاره محل مزایده ، واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام خمینیی (ره) شهرستان عجبشیر بصورت اجاره محل 25/11/1402 05:24:54 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان 24/11/1402 06:38:28 ق.ظ مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات 24/11/1402 05:58:35 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی 24/11/1402 05:46:53 ق.ظ مزایده فروش 1- امپرازول 20 تعداد 400 2- مبندازول 200 جعبه 100 عددی و... مزایده فروش 1- امپرازول 20 تعداد 400 2- مبندازول 200 جعبه 100 عددی و... 24/11/1402 04:34:47 ق.ظ مزایده واگذاری واحد داروخانه مزایده, مزایده واگذاری واحد داروخانه 23/11/1402 10:43:52 ق.ظ اجاره یکساله بخش بهداشتی داروخانه اجاره یکساله بخش بهداشتی داروخانه 23/11/1402 06:38:00 ق.ظ مزایده ، اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی مزایده ، اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی 23/11/1402 06:09:53 ق.ظ استعلام استعلام واگذاری و اجاره محل دارو خانه های مراکز خدمات جامع سلامت فارسان استعلام استعلام واگذاری و اجاره محل دارو خانه های مراکز خدمات جامع سلامت فارسان 21/11/1402 09:54:00 ق.ظ مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری مزایده ، درصد تخفیف از فاکتور فروش دارو به مرکز درمان ناباروری 21/11/1402 08:49:54 ق.ظ مزایده ، واگذاری اجاره محل و داروخانه سرپایی وبستری بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق مزایده ، واگذاری اجاره محل و داروخانه سرپایی وبستری بیمارستان امیرالمومنین چاراویماق 21/11/1402 08:49:48 ق.ظ استعلام واگذاری یکساله داروخانه مرکزجامع سلامت خاردان داروخانه مرکزجامع سلامت بارز با توجه به فایل پیوست استعلام واگذاری یکساله داروخانه مرکزجامع سلامت خاردان داروخانه مرکزجامع سلامت بارز با توجه به فایل پیوست 21/11/1402 06:35:00 ق.ظ استعلام واگذاری یکساله داروخانه مرکزجامع سلامت برآفتاب داروخانه مرکزجامع سلامت چله گاه داروخانه مرکزجامع سلامت دهنو میلاس با توجه به فایل پیوست استعلام واگذاری یکساله داروخانه مرکزجامع سلامت برآفتاب داروخانه مرکزجامع سلامت چله گاه داروخانه مرکزجامع سلامت دهنو میلاس با توجه به فایل پیوست 21/11/1402 06:26:00 ق.ظ استعلام واگذاری داروخانه مرکزجامع سلامت منج داروخانه مرکزجامع سلامت سینای ناغان داروخانه مرکزجامع سلامت شش بهره با توجه فایل پیوست استعلام واگذاری داروخانه مرکزجامع سلامت منج داروخانه مرکزجامع سلامت سینای ناغان داروخانه مرکزجامع سلامت شش بهره با توجه فایل پیوست 21/11/1402 06:14:00 ق.ظ استعلام واگذاری داروخانه های مرکزجامع سلامت شهرک فجر مرکزجامع سلامت چنار محمودی مرکزجامع سلامت قلعه مدرسه با توجه به فایل پیوست هر سه قیمت گذاری گردد استعلام واگذاری داروخانه های مرکزجامع سلامت شهرک فجر مرکزجامع سلامت چنار محمودی مرکزجامع سلامت قلعه مدرسه با توجه به فایل پیوست هر سه قیمت گذاری گردد 21/11/1402 06:07:00 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر 21/11/1402 05:57:33 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) مهران مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) مهران 21/11/1402 05:49:43 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن مزایده ، مزایده واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن 21/11/1402 05:49:00 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه واقع در ضلع شرقی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس مزایده ، واگذاری داروخانه واقع در ضلع شرقی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس 21/11/1402 05:12:41 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان رازی ماهنشان 18/11/1402 07:36:10 ق.ظ مزایده ، واگذاری فضای فیزیکی مازاد پایگاه سلامت وازیچه جهت خدمات داروخانه به صورت اجاره بهاء ماهیانه مزایده ، واگذاری فضای فیزیکی مازاد پایگاه سلامت وازیچه جهت خدمات داروخانه به صورت اجاره بهاء ماهیانه 18/11/1402 07:18:36 ق.ظ استعلام بارگذاری استعلام واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت سامان طبق فایل پیوستی استعلام بارگذاری استعلام واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت سامان طبق فایل پیوستی 18/11/1402 07:16:00 ق.ظ مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات مزایده ، مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی محلات 18/11/1402 06:53:20 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی مزایده ، مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی 18/11/1402 06:49:10 ق.ظ مزایده ، اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی مزایده ، اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی 17/11/1402 10:55:03 ق.ظ مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی - نوبت دوم مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی - نوبت دوم 17/11/1402 07:20:23 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز فرادنبه و سفیددشت استعلام اجاره داروخانه مراکز فرادنبه و سفیددشت 17/11/1402 06:57:00 ق.ظ مزایده ، انواع داروی دامی وغیره به شرط صادرات مزایده ، انواع داروی دامی وغیره به شرط صادرات 17/11/1402 06:30:54 ق.ظ مزایده ، انواع پودر وداروی بدن سازی به شرط صادرات مزایده ، انواع پودر وداروی بدن سازی به شرط صادرات 17/11/1402 06:17:07 ق.ظ آگهی مزایده  داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س آگهی مزایده  داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س 17/11/1402 05:28:14 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان خمین مزایده ، واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان خمین 16/11/1402 09:44:14 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن مزایده ، مزایده واگذاری و اجاره محل داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن 15/11/1402 11:53:54 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز ش 1بلداجی،ش2بلداجی،آورگان و گلوگرد استعلام اجاره داروخانه مراکز ش 1بلداجی،ش2بلداجی،آورگان و گلوگرد 15/11/1402 09:09:00 ق.ظ استعلام اصل درخواست ضمیمه میباشد استعلام اصل درخواست ضمیمه میباشد 15/11/1402 09:02:00 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز سفیددشت و فرادنبه استعلام اجاره داروخانه مراکز سفیددشت و فرادنبه 15/11/1402 09:00:00 ق.ظ استعلام اجاره بهاء دارخانه شبکه بهداشت کوهرنگ.پیش فاکتور ضمیمه می باشد با شماره 09139821248 تماس فرمایید استعلام اجاره بهاء دارخانه شبکه بهداشت کوهرنگ.پیش فاکتور ضمیمه می باشد با شماره 09139821248 تماس فرمایید 15/11/1402 07:40:00 ق.ظ مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) مهران مزایده ، واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) مهران 15/11/1402 05:57:25 ق.ظ مزایده ، درصد تخفیف از فروش دارو به مرکز درمان ناباروری مزایده ، درصد تخفیف از فروش دارو به مرکز درمان ناباروری 14/11/1402 06:44:08 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر مزایده ، اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید انصاری رودسر 14/11/1402 06:43:42 ق.ظ مزایده ، اجاره فضای فیزیکی داروخانه بیمارستان -مزایده ساختمان و مغازه - استان همدان مزایده ، اجاره فضای فیزیکی داروخانه بیمارستان -مزایده ساختمان و مغازه - استان همدان 14/11/1402 06:42:32 ق.ظ مزایده ، اجاره محل داروخانه شبانه روزی جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی مزایده ، اجاره محل داروخانه شبانه روزی جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی 12/11/1402 05:38:48 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام خمینیی (ره) شهرستان عجبشیر بصورت اجاره محل مزایده ، واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام خمینیی (ره) شهرستان عجبشیر بصورت اجاره محل 12/11/1402 05:37:25 ق.ظ استعلام واگذاری داروخانه مراکز ش 1 بلداجی،ش2 بلداجی،آورگان و گلوگرد استعلام واگذاری داروخانه مراکز ش 1 بلداجی،ش2 بلداجی،آورگان و گلوگرد 11/11/1402 11:21:00 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز گندمان،کنارک و دوراهان استعلام اجاره داروخانه مراکز گندمان،کنارک و دوراهان 11/11/1402 11:05:00 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز نقنه و امام قیس استعلام اجاره داروخانه مراکز نقنه و امام قیس 11/11/1402 10:57:00 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه مراکز شبانه روزی فرادنبه و سفیددشت استعلام اجاره داروخانه مراکز شبانه روزی فرادنبه و سفیددشت 11/11/1402 10:38:00 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:59:43 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:59:28 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:59:10 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:58:55 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:58:40 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:58:25 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:58:10 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:57:55 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:57:39 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی مزایده ، مزایده واگذاری داروخانه ها مراکز شهرستان کیار به بخش خصوصی 11/11/1402 05:57:24 ق.ظ