کنتور آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، پوسته کنتور 3/4اینچ مزایده ، پوسته کنتور 3/4اینچ 25/01/1403 06:02:06 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 1/2 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 1/2 اینچ 25/01/1403 06:01:51 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 3/4اینچ مزایده ، پوسته کنتور 3/4اینچ 19/01/1403 08:39:28 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 1/2 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 1/2 اینچ 19/01/1403 08:39:11 ق.ظ مزایده فروش پوسته های کنتور، کابل، آهن آلات و چدن آلات اسقاطی ... مزایده فروش پوسته های کنتور، کابل، آهن آلات و چدن آلات اسقاطی ... 19/01/1403 05:07:30 ق.ظ مزایده فروش داراییها و اموال مازاد و همچنین موجودیهای راکد و بلا استفاده و مستعمل و ضایعات انبار مرکزی- نوبت دوم مزایده فروش داراییها و اموال مازاد و همچنین موجودیهای راکد و بلا استفاده و مستعمل و ضایعات انبار مرکزی- نوبت دوم 14/12/1402 04:41:45 ق.ظ مزایده کنتورهای آب ضایعاتی و مستعمل از جنس برنج جمعاً به وزن تقریبی 23.030 کیلوگرم - نوبت دوم مزایده کنتورهای آب ضایعاتی و مستعمل از جنس برنج جمعاً به وزن تقریبی 23.030 کیلوگرم - نوبت دوم 13/12/1402 07:48:38 ق.ظ مزایده فروش داراییها و اموال مازاد و همچنین موجودیهای راکد و بلا استفاده و مستعمل و ضایعات انبار مرکزی مزایده فروش داراییها و اموال مازاد و همچنین موجودیهای راکد و بلا استفاده و مستعمل و ضایعات انبار مرکزی 13/12/1402 07:12:38 ق.ظ مزایده کنتورهای آب ضایعاتی و مستعمل از جنس برنج جمعاً به وزن تقریبی 23.030 کیلو گرم مزایده کنتورهای آب ضایعاتی و مستعمل از جنس برنج جمعاً به وزن تقریبی 23.030 کیلو گرم 12/12/1402 08:05:37 ق.ظ مزایده فروش قسمتی از اقلام اسقاطی، مستعمل و ضایعات مزایده فروش قسمتی از اقلام اسقاطی، مستعمل و ضایعات 09/12/1402 09:45:08 ق.ظ مزایده دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی ... نوبت دوم مزایده دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی ... نوبت دوم 28/11/1402 04:48:53 ق.ظ مزایده دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی ... مزایده دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی ... 25/11/1402 05:42:39 ق.ظ مزایده فروش چهارچوب درب با یراق مارک Alsan به ابعاد 0.8 * 2 متر و... مزایده فروش چهارچوب درب با یراق مارک Alsan به ابعاد 0.8 * 2 متر و... 24/11/1402 04:27:45 ق.ظ آگهی مزایده عمومی فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیر آلات برنجی- نوبت دوم آگهی مزایده عمومی فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیر آلات برنجی- نوبت دوم 23/11/1402 07:29:37 ق.ظ مزایده, فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیرآلات برنجی فرسوده)از کار درآمده)، کنتورهای چدنی وضایعات چدنی و آهنی مزایده, فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیرآلات برنجی فرسوده)از کار درآمده)، کنتورهای چدنی وضایعات چدنی و آهنی 21/11/1402 05:56:45 ق.ظ مزایده ، چدن و آهن آلات . کنتورها و شیرهای برنجی . اثاثیه اسقاطی مزایده ، چدن و آهن آلات . کنتورها و شیرهای برنجی . اثاثیه اسقاطی 21/11/1402 05:54:16 ق.ظ مزایده ، ملزومات اداری و الکترونیکی اسقاطی مزایده ، ملزومات اداری و الکترونیکی اسقاطی 21/11/1402 05:31:41 ق.ظ مزایده ، مهره وبازوی دنباله کنتور نو وسالم مازاد مزایده ، مهره وبازوی دنباله کنتور نو وسالم مازاد 21/11/1402 05:31:26 ق.ظ مزایده ، کنتورهای چدنی وضایعات چدنی و آهنی و آلومینیومی اسقاطی ازکاردرآمده مزایده ، کنتورهای چدنی وضایعات چدنی و آهنی و آلومینیومی اسقاطی ازکاردرآمده 21/11/1402 05:31:11 ق.ظ مزایده ، کنتورهای اسقاطی برنجی وشیرآلات برنجی فرسوده (از کار درآمده) مزایده ، کنتورهای اسقاطی برنجی وشیرآلات برنجی فرسوده (از کار درآمده) 21/11/1402 05:30:56 ق.ظ آگهی مزایده عمومی فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیر آلات برنجی آگهی مزایده عمومی فروش کنتورهای برنجی اسقاطی و شیر آلات برنجی 21/11/1402 05:20:18 ق.ظ مزایده اقلام اسقاطی 68 مورد .. مزایده اقلام اسقاطی 68 مورد .. 15/11/1402 06:13:49 ق.ظ مزایده فروش چدن و آهن آلات، شیرآلات و کنتورهای برنجی، اثاثیه اسقاطی نوبت دوم مزایده فروش چدن و آهن آلات، شیرآلات و کنتورهای برنجی، اثاثیه اسقاطی نوبت دوم 15/11/1402 04:56:24 ق.ظ مزایده ، چدن و آهن آلات . کنتورها و شیرهای برنجی . اثاثیه اسقاطی مزایده ، چدن و آهن آلات . کنتورها و شیرهای برنجی . اثاثیه اسقاطی 14/11/1402 09:39:24 ق.ظ مزایده, مزایده عمومی ۵۷-۱۴۰۲(چدن و آهن آلات . شیرآلات و کنتورهای برنجی . اثاثیه اسقاطی ) مزایده, مزایده عمومی ۵۷-۱۴۰۲(چدن و آهن آلات . شیرآلات و کنتورهای برنجی . اثاثیه اسقاطی ) 14/11/1402 09:24:35 ق.ظ مزایده فروش چدن و آهن آلات، شیرآلات و کنتورهای برنجی، اثاثیه اسقاطی مزایده فروش چدن و آهن آلات، شیرآلات و کنتورهای برنجی، اثاثیه اسقاطی 14/11/1402 05:18:27 ق.ظ مزایده فروش یکعدد نردبان آهنی دو طرفه مستعمل و... مزایده فروش یکعدد نردبان آهنی دو طرفه مستعمل و... 30/10/1402 04:29:24 ق.ظ مزایده ، ضایعات کنتور آب در حدود یک تن مزایده ، ضایعات کنتور آب در حدود یک تن 20/10/1402 06:16:46 ق.ظ مزایده فروش دو ثلث مشاع از یک سهم و یک سوم سهم از دوازده سهم ششدانگ مزرعه ملاتی ... مزایده فروش دو ثلث مشاع از یک سهم و یک سوم سهم از دوازده سهم ششدانگ مزرعه ملاتی ... 18/10/1402 08:04:38 ق.ظ مزایده, فروش ضایعات کنتور آب در حدود یک تن مزایده, فروش ضایعات کنتور آب در حدود یک تن 16/10/1402 10:13:42 ق.ظ مزایده ، ضایعات کنتور آب در حدود یک تن مزایده ، ضایعات کنتور آب در حدود یک تن 14/10/1402 07:41:04 ق.ظ مزایده عمومی مقادیری از لوازم اسقاطی.... - نوبت دوم مزایده عمومی مقادیری از لوازم اسقاطی.... - نوبت دوم 13/10/1402 08:33:17 ق.ظ مزایده واگذاری مقادیری از لوازم اسقاطی مزایده واگذاری مقادیری از لوازم اسقاطی 13/10/1402 08:19:54 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد...- نوبت دوم مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد...- نوبت دوم 12/10/1402 07:24:13 ق.ظ مزایده ، کنتور آب مستعمل مزایده ، کنتور آب مستعمل 11/10/1402 05:49:19 ق.ظ مزایده ، فلزات و آهن آلات ضایعاتی مزایده ، فلزات و آهن آلات ضایعاتی 11/10/1402 05:49:05 ق.ظ مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط انبار- نوبت دوم مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط انبار- نوبت دوم 07/10/1402 05:58:23 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد 06/10/1402 08:37:49 ق.ظ مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط انبار مزایده فروش لوازم مازاد و اسقاط انبار 06/10/1402 07:55:50 ق.ظ مزایده ، کنتور آب مستعمل مزایده ، کنتور آب مستعمل 06/10/1402 05:54:13 ق.ظ آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 1428 فرعی از 157 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی و غیره .............. آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 1428 فرعی از 157 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی و غیره .............. 16/09/1402 03:52:33 ق.ظ مزایده پوکه کنتور اسقاطی  مزایده پوکه کنتور اسقاطی  27/08/1402 11:15:31 ق.ظ مزایده ، فروش اجناس اسقاطی شمال انواع کنتور های برنجی ، چدنی، با بدنه پلاستیک ، انواع اجناس فلزی سبک و سنگین ، انواع اتصالات چدن مزایده ، فروش اجناس اسقاطی شمال انواع کنتور های برنجی ، چدنی، با بدنه پلاستیک ، انواع اجناس فلزی سبک و سنگین ، انواع اتصالات چدن 07/08/1402 06:07:26 ق.ظ مزایده فروش اجناس اسقاطی نوبت دوم مزایده فروش اجناس اسقاطی نوبت دوم 03/08/1402 04:56:45 ق.ظ مزایده ، فروش اجناس اسقاطی شمال انواع کنتور های برنجی ، چدنی، با بدنه پلاستیک ، انواع اجناس فلزی سبک و سنگین ، انواع اتصالات چدن مزایده ، فروش اجناس اسقاطی شمال انواع کنتور های برنجی ، چدنی، با بدنه پلاستیک ، انواع اجناس فلزی سبک و سنگین ، انواع اتصالات چدن 01/08/1402 09:04:16 ق.ظ مزایده فروش اجناس اسقاطی مزایده فروش اجناس اسقاطی 01/08/1402 07:03:27 ق.ظ مزایده ، ضایعات کنتور مزایده ، ضایعات کنتور 15/07/1402 05:54:53 ق.ظ مزایده ، ضایعات کنتور مزایده ، ضایعات کنتور 09/07/1402 10:33:15 ق.ظ مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات 06/07/1402 05:57:43 ق.ظ مزایده فروش حدود 3000 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی نوبت دوم مزایده فروش حدود 3000 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی نوبت دوم 28/06/1402 08:44:03 ق.ظ مزایده فروش حدود 1500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی نوبت دوم مزایده فروش حدود 1500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی نوبت دوم 28/06/1402 08:42:51 ق.ظ مزایده فروش حدود 1500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی مزایده فروش حدود 1500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی 27/06/1402 10:54:40 ق.ظ مزایده فروش حدود 3000 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی مزایده فروش حدود 3000 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی 27/06/1402 10:53:34 ق.ظ مزایده فروش فلنج آهنی 10  به تعداد 6عدد و... مزایده فروش فلنج آهنی 10  به تعداد 6عدد و... 19/06/1402 04:56:23 ق.ظ مزایده فروش مخازن آب فلزی فرسوده...- نوبت دوم مزایده فروش مخازن آب فلزی فرسوده...- نوبت دوم 02/06/1402 05:50:12 ق.ظ مزایده فروش مخازن آب فلزی فرسوده... مزایده فروش مخازن آب فلزی فرسوده... 01/06/1402 06:03:38 ق.ظ مزایده فروش یک حلقه چاه و اراضی فضای سبز شرکت ابتکار مس پارسیان و... مزایده فروش یک حلقه چاه و اراضی فضای سبز شرکت ابتکار مس پارسیان و... 30/05/1402 04:38:39 ق.ظ مزایده ، مهره و ماسوره کنتور 1/2 و 3/4 اسقاطی مزایده ، مهره و ماسوره کنتور 1/2 و 3/4 اسقاطی 24/05/1402 05:52:33 ق.ظ مزایده ، کنتور اسقاطی در سایزهای مختلف 1/2،3/4، 2 و 3 و 4 اینچ مزایده ، کنتور اسقاطی در سایزهای مختلف 1/2،3/4، 2 و 3 و 4 اینچ 24/05/1402 05:52:20 ق.ظ مزایده فروش فلاش تانک تاپ 3 عدد-شیرپلاستیکی متین 10 عدد و.... مزایده فروش فلاش تانک تاپ 3 عدد-شیرپلاستیکی متین 10 عدد و.... 23/05/1402 04:06:05 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی و بلااستفاده - نوبت دوم مزایده فروش اقلام ضایعاتی و بلااستفاده - نوبت دوم 18/05/1402 10:17:59 ق.ظ مزایده ، مهره و ماسوره کنتور 1/2 و 3/4 اسقاطی مزایده ، مهره و ماسوره کنتور 1/2 و 3/4 اسقاطی 18/05/1402 06:04:46 ق.ظ مزایده ، کنتور اسقاطی در سایزهای مختلف 1/2،3/4، 2 و 3 و 4 اینچ مزایده ، کنتور اسقاطی در سایزهای مختلف 1/2،3/4، 2 و 3 و 4 اینچ 18/05/1402 06:04:33 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی و بلااستفاده  مزایده فروش اقلام ضایعاتی و بلااستفاده  17/05/1402 08:47:09 ق.ظ مزایده فروش فلنج آهنی 10  به تعداد 6عدد و... مزایده فروش فلنج آهنی 10  به تعداد 6عدد و... 02/05/1402 04:31:19 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی مزایده فروش اقلام ضایعاتی 26/04/1402 07:39:24 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط - نوبت دوم مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط - نوبت دوم 18/04/1402 08:24:54 ق.ظ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 2 اینچ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 2 اینچ 17/04/1402 09:03:09 ق.ظ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1 و 1/2 مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1 و 1/2 17/04/1402 09:02:56 ق.ظ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1 مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1 17/04/1402 09:02:43 ق.ظ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 3/4 مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 3/4 17/04/1402 09:02:30 ق.ظ مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1/2 مزایده ، کنتور ضایعاتی سایز 1/2 17/04/1402 09:02:17 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاط 17/04/1402 08:39:09 ق.ظ مزایده فروش حدود 2500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی به همراه متعلقات داخلی - نوبت دوم مزایده فروش حدود 2500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی به همراه متعلقات داخلی - نوبت دوم 10/04/1402 10:29:36 ق.ظ مزایده فروش حدود 2500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی به همراه متعلقات داخلی مزایده فروش حدود 2500 عدد کنتور خانگی مستعمل برنجی به همراه متعلقات داخلی 07/04/1402 10:48:56 ق.ظ فراخوان مزایده لوازم مازاد و اسقاط انبار نوبت دوم فراخوان مزایده لوازم مازاد و اسقاط انبار 05/04/1402 09:21:52 ق.ظ فراخوان مزایده لوازم مازاد و اسقاط انبار فراخوان مزایده لوازم مازاد و اسقاط انبار 04/04/1402 09:32:32 ق.ظ آگهی مزایده میزتلویزیون و غیره ... آگهی مزایده میزتلویزیون و غیره ... 30/03/1402 04:06:39 ق.ظ تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - ـ نوبت دوم تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - ـ نوبت دوم 28/03/1402 05:33:33 ق.ظ تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - 27/03/1402 07:36:41 ق.ظ مزایده پوسته های کنتور و کابلو چدن اسقاطی  ​​​​​​​نوبت دوم  مزایده پوسته های کنتور و کابلو چدن اسقاطی  ​​​​​​​نوبت دوم  16/03/1402 08:48:38 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر مزایده ، پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر 16/03/1402 04:55:23 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 4/3 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 4/3 اینچ 16/03/1402 04:55:10 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 2/1 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 2/1 اینچ 16/03/1402 04:54:57 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر مزایده ، پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر 10/03/1402 05:31:43 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 4/3 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 4/3 اینچ 10/03/1402 05:31:30 ق.ظ مزایده ، پوسته کنتور 2/1 اینچ مزایده ، پوسته کنتور 2/1 اینچ 10/03/1402 05:31:16 ق.ظ مزایده پوسته های کنتور و کابلو چدن اسقاطی  مزایده پوسته های کنتور و کابلو چدن اسقاطی  09/03/1402 09:46:36 ق.ظ مزایده ، فروش کنتورهای اسقاطی انبارمرکزی ابفای منطقه 2 شهر تهران مزایده ، فروش کنتورهای اسقاطی انبارمرکزی ابفای منطقه 2 شهر تهران 06/03/1402 05:37:46 ق.ظ تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - نوبت دوم تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) - نوبت دوم 31/02/1402 05:59:57 ق.ظ تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) تجدید مزایده فروش کنتورهای اسقاطی انبار مرکزی (هنگام) 30/02/1402 07:32:07 ق.ظ مزایده ، فروش کنتورهای اسقاطی انبارمرکزی ابفای منطقه 2 شهر تهران مزایده ، فروش کنتورهای اسقاطی انبارمرکزی ابفای منطقه 2 شهر تهران 30/02/1402 05:18:02 ق.ظ مزایده ، فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل 2 گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی فرسوده، کندانسور فرسو مزایده ، فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل 2 گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی فرسوده، کندانسور فرسو 23/02/1402 05:49:11 ق.ظ مزایده ، فروش پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر مزایده ، فروش پوسته کنتور 1 اینچ و بالاتر 20/02/1402 06:05:33 ق.ظ مزایده ، فروش پوسته کنتور 3.4 اینچ مزایده ، فروش پوسته کنتور 3.4 اینچ 20/02/1402 06:05:20 ق.ظ مزایده ، فروش پوسته کنتور 1.2 اینچ مزایده ، فروش پوسته کنتور 1.2 اینچ 20/02/1402 06:05:07 ق.ظ مزایده ، فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل 2 گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی فرسوده، کندانسور فرسو مزایده ، فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل 2 گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی فرسوده، کندانسور فرسو 17/02/1402 09:01:06 ق.ظ مزایده, : فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل ۲ گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی مزایده, : فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل ۲ گروه، عبارتند از گروه یک شامل: ضایعات شیرآلات، کنتور برنجی 17/02/1402 08:51:14 ق.ظ مزایده حدود 20 تن ضایعات فلزی  ... - نوبت دوم مزایده حدود 20 تن ضایعات فلزی  ... - نوبت دوم 17/02/1402 08:36:45 ق.ظ مزایده (فروش) ضایعات آهن آلات و چدن آلات و لوازم اداری - نوبت دوم مزایده (فروش) ضایعات آهن آلات و چدن آلات و لوازم اداری - نوبت دوم 17/02/1402 08:33:39 ق.ظ