کانکس info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده فروش دستگاه بازیافت زباله و تولید کمپوست.... مزایده فروش دستگاه بازیافت زباله و تولید کمپوست.... 14/12/1402 08:01:29 ق.ظ مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه 14/12/1402 05:45:02 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 172514 سبز رنگ محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد ( کانتینر مستعمل و دارای پوسیدگی می با مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 172514 سبز رنگ محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد ( کانتینر مستعمل و دارای پوسیدگی می با 14/12/1402 05:44:14 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت به مشخصه 4125884 به رنگ آبی(مستعمل و دارای پوسیدگی محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد) (بازدی مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت به مشخصه 4125884 به رنگ آبی(مستعمل و دارای پوسیدگی محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد) (بازدی 14/12/1402 05:43:59 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 9917480 آبی رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می با مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 9917480 آبی رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می با 14/12/1402 05:43:44 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی 40 فوت مستعمل مشخصه 9709470 قرمز رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می ب مزایده ، کانتینر خالی 40 فوت مستعمل مشخصه 9709470 قرمز رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می ب 14/12/1402 05:43:29 ق.ظ مزایده ، کانتینر مستعمل و ضربه دیده آبی رنگ به شماره 728477 (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) مزایده ، کانتینر مستعمل و ضربه دیده آبی رنگ به شماره 728477 (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) 14/12/1402 05:41:17 ق.ظ مزایده ، دودستگاه کانتینر 40فوت مستعمل به شماره WHLU527101-1 ،WHLU541847-9 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمی مزایده ، دودستگاه کانتینر 40فوت مستعمل به شماره WHLU527101-1 ،WHLU541847-9 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمی 14/12/1402 04:55:59 ق.ظ مزایده ، یکدستگاه کانتینر 45فوت مستعمل به شماره سریال HDMU694226-5 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمیر و بهین مزایده ، یکدستگاه کانتینر 45فوت مستعمل به شماره سریال HDMU694226-5 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمیر و بهین 14/12/1402 04:55:44 ق.ظ مزایده ، شامل 3 دستگاه کانتینر 40فوت هر دستگاه به وزن 4400کیلوگرم بسریال 6-425534 و 6-441571 و 9-440763 ضمنا ارائه تعهد نامه محض مزایده ، شامل 3 دستگاه کانتینر 40فوت هر دستگاه به وزن 4400کیلوگرم بسریال 6-425534 و 6-441571 و 9-440763 ضمنا ارائه تعهد نامه محض 14/12/1402 04:55:29 ق.ظ مزایده ، فروش سه دستگاه ژنراتور ویک عدد کانکس مزایده ، فروش سه دستگاه ژنراتور ویک عدد کانکس 13/12/1402 06:02:34 ق.ظ مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات 12/12/1402 04:42:26 ق.ظ مزایده عمومی وسایط نقلیه، خودرو، ساختمان و ماشین آلات صنعتی مزایده عمومی وسایط نقلیه، خودرو، ساختمان و ماشین آلات صنعتی 09/12/1402 09:30:01 ق.ظ مزایده آهن آلات شامل لوله و پروفیل .... مزایده آهن آلات شامل لوله و پروفیل .... 09/12/1402 04:59:54 ق.ظ مزایده دو دستگاه کانکس به طول های 6 متری... مزایده دو دستگاه کانکس به طول های 6 متری... 09/12/1402 04:42:55 ق.ظ مزایده درب و پنجره آهنی .... مزایده درب و پنجره آهنی .... 09/12/1402 04:16:00 ق.ظ مزایده ، کانتینر (گمرک بوشهر) - کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بمبلغ 22.235.500 ریال و تخلیه و بارگیری و غیره بعهده خریدار می مزایده ، کانتینر (گمرک بوشهر) - کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بمبلغ 22.235.500 ریال و تخلیه و بارگیری و غیره بعهده خریدار می 08/12/1402 10:34:40 ق.ظ مزایده ، یک دستگاه کانتینر خالی 40 فوت به رنگ ابی واقع در انبار عمران یک جلفا می باشد و مبلغ 300.000.000 ریال هزینه انبارداری به مزایده ، یک دستگاه کانتینر خالی 40 فوت به رنگ ابی واقع در انبار عمران یک جلفا می باشد و مبلغ 300.000.000 ریال هزینه انبارداری به 08/12/1402 06:08:14 ق.ظ مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه 08/12/1402 05:18:12 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 172514 سبز رنگ محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد ( کانتینر مستعمل و دارای پوسیدگی می با مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 172514 سبز رنگ محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد ( کانتینر مستعمل و دارای پوسیدگی می با 08/12/1402 05:06:00 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت به مشخصه 4125884 به رنگ آبی(مستعمل و دارای پوسیدگی محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد) (بازدی مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت به مشخصه 4125884 به رنگ آبی(مستعمل و دارای پوسیدگی محل بازدید و تحویل گمرک لطف آباد) (بازدی 08/12/1402 05:05:45 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 9917480 آبی رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می با مزایده ، کانتینر خالی مستعمل 40 فوت مشخصه 9917480 آبی رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می با 08/12/1402 05:05:30 ق.ظ مزایده ، کانتینر خالی 40 فوت مستعمل مشخصه 9709470 قرمز رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می ب مزایده ، کانتینر خالی 40 فوت مستعمل مشخصه 9709470 قرمز رنگ محل بازدید وتحویل گمرک لطف آباد(کانتینرها مستعمل و دارای پوسیدگی می ب 08/12/1402 05:05:16 ق.ظ مزایده ، کانتینر مستعمل و ضربه دیده آبی رنگ به شماره 728477 (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) مزایده ، کانتینر مستعمل و ضربه دیده آبی رنگ به شماره 728477 (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) 08/12/1402 05:03:16 ق.ظ مزایده ، دودستگاه کانتینر 40فوت مستعمل به شماره WHLU527101-1 ،WHLU541847-9 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمی مزایده ، دودستگاه کانتینر 40فوت مستعمل به شماره WHLU527101-1 ،WHLU541847-9 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمی 08/12/1402 04:18:20 ق.ظ مزایده ، یکدستگاه کانتینر 45فوت مستعمل به شماره سریال HDMU694226-5 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمیر و بهین مزایده ، یکدستگاه کانتینر 45فوت مستعمل به شماره سریال HDMU694226-5 ضمنا ارائه تعهد نامه محضری از سوی خریدار مبنی بر تعمیر و بهین 08/12/1402 04:18:05 ق.ظ مزایده ، شامل 3 دستگاه کانتینر 40فوت هر دستگاه به وزن 4400کیلوگرم بسریال 6-425534 و 6-441571 و 9-440763 ضمنا ارائه تعهد نامه محض مزایده ، شامل 3 دستگاه کانتینر 40فوت هر دستگاه به وزن 4400کیلوگرم بسریال 6-425534 و 6-441571 و 9-440763 ضمنا ارائه تعهد نامه محض 08/12/1402 04:17:51 ق.ظ مزایده فروش تعداد 250 دستگاه خودرو سبک، سنگین مستعمل و اسقاط مزایده فروش تعداد 250 دستگاه خودرو سبک، سنگین مستعمل و اسقاط 07/12/1402 07:59:59 ق.ظ مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر 07/12/1402 06:40:10 ق.ظ مزایده فروش کانتینر، کانکس، لوازم اوراقی و آهن آلات مزایده فروش کانتینر، کانکس، لوازم اوراقی و آهن آلات 05/12/1402 06:10:53 ق.ظ مزایده فروش اقلام ... مزایده فروش اقلام ... 05/12/1402 05:39:16 ق.ظ مزایده فروش تعداد 172 دستگاه خودرو  و تعداد 41 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده مزایده فروش تعداد 172 دستگاه خودرو  و تعداد 41 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 03/12/1402 06:02:09 ق.ظ مزایده ، فروش 65 قلم کانکس سطح استان (گلوکاه تا رامسر) مزایده ، فروش 65 قلم کانکس سطح استان (گلوکاه تا رامسر) 03/12/1402 05:26:18 ق.ظ مزایده فروش یک عدد سرسره بادی پنج قلعه بازی کودک به ارتفاع7متر وطول 10متر و... مزایده فروش یک عدد سرسره بادی پنج قلعه بازی کودک به ارتفاع7متر وطول 10متر و... 03/12/1402 04:58:30 ق.ظ مزایده فروش یک عدد کانکس  از نوع فلزی با یک عدد درب آلومینیومی و .... مزایده فروش یک عدد کانکس  از نوع فلزی با یک عدد درب آلومینیومی و .... 03/12/1402 04:43:35 ق.ظ مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... 03/12/1402 04:37:45 ق.ظ مزایده ، انواع ضایعات آلومینیوم و کانکس و رادیاتورهای اسقاطی مزایده ، انواع ضایعات آلومینیوم و کانکس و رادیاتورهای اسقاطی 02/12/1402 06:45:45 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس به ابعاد 6 در 3 متر مزایده فروش یک دستگاه کانکس به ابعاد 6 در 3 متر 02/12/1402 04:39:24 ق.ظ استعلام فروش دکل منوپل / کانکس خراب / آهن آلات دست دوم استعلام فروش دکل منوپل / کانکس خراب / آهن آلات دست دوم 01/12/1402 11:45:38 ق.ظ مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر 01/12/1402 09:55:09 ق.ظ مزایده فروش :1-آهن آلات شامل لوله و پروفیل ،ضایعات کولر آبی و قالب های مستعمل داخل انبار آتش زا و... مزایده فروش :1-آهن آلات شامل لوله و پروفیل ،ضایعات کولر آبی و قالب های مستعمل داخل انبار آتش زا و... 01/12/1402 05:01:24 ق.ظ مزایده فروش دو دستگاه کانکس به طول های 6 متری، تولید کانکس و کانتینر اسکان مزایده فروش دو دستگاه کانکس به طول های 6 متری، تولید کانکس و کانتینر اسکان 01/12/1402 04:44:25 ق.ظ مزایده فروش درب و پنجره اهنی و کابل مسی  مزایده فروش درب و پنجره اهنی و کابل مسی  01/12/1402 04:18:46 ق.ظ یک دستگاه کانتینر 40 فوت یک دستگاه کانتینر 40 فوت 30/11/1402 10:34:51 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک 30/11/1402 06:31:32 ق.ظ مزایده ، فروش کانتینر سیار 12 متری سال ساخت 1384 مزایده ، فروش کانتینر سیار 12 متری سال ساخت 1384 30/11/1402 06:04:54 ق.ظ مزایده یک دستگاه کمپرسور ژاپنی ، دستگاه سپراتور آمونیاکی مزایده یک دستگاه کمپرسور ژاپنی ، دستگاه سپراتور آمونیاکی 29/11/1402 10:52:14 ق.ظ مزایده فروش ضایعات مزایده فروش ضایعات 29/11/1402 09:38:32 ق.ظ مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه 29/11/1402 06:11:31 ق.ظ مزایده تجهیزات، اموال مازاد و مستعمل و ضایعات مزایده تجهیزات، اموال مازاد و مستعمل و ضایعات 28/11/1402 07:04:13 ق.ظ مزایده ، حدود60تن کاروان وشاسی کاروان و4دستگاه کاروان سردخانه نگهداری مواد غذایی مستعمل و خارج ازرده مزایده ، حدود60تن کاروان وشاسی کاروان و4دستگاه کاروان سردخانه نگهداری مواد غذایی مستعمل و خارج ازرده 28/11/1402 06:05:54 ق.ظ مزایده ، فروش کانتینر (مرحله دوم) مزایده ، فروش کانتینر (مرحله دوم) 28/11/1402 05:37:41 ق.ظ مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل 28/11/1402 04:04:05 ق.ظ مزایده ، انواع ضایعات آلومینیوم و کانکس و رادیاتورهای اسقاطی مزایده ، انواع ضایعات آلومینیوم و کانکس و رادیاتورهای اسقاطی 26/11/1402 05:38:56 ق.ظ مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل 26/11/1402 04:14:40 ق.ظ مزایده فروش بخشی از اقلام مستعمل مازاد ... مزایده فروش بخشی از اقلام مستعمل مازاد ... 25/11/1402 07:13:14 ق.ظ مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل - مزایده روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1402 مزایده عمومی فروش دو عدد Shelter مستعمل 25/11/1402 06:15:45 ق.ظ مزایده فروش یکعدد کانکس تیپ دو 3 متری معمولی کارگاهی عمرانی مستعمل و... مزایده فروش یکعدد کانکس تیپ دو 3 متری معمولی کارگاهی عمرانی مستعمل و... 25/11/1402 05:20:04 ق.ظ مزایده کانتینر بیست فوت  و .... مزایده کانتینر بیست فوت  و .... 25/11/1402 05:06:07 ق.ظ مزایده فروش یک عدد سرسره بادی پنج قلعه بازی کودک به ارتفاع7متر وطول 10مترو... مزایده فروش یک عدد سرسره بادی پنج قلعه بازی کودک به ارتفاع7متر وطول 10مترو... 25/11/1402 04:46:31 ق.ظ مزایده فروش یک عدد کانکس  از نوع فلزی با یک عدد درب آلومینیومی و .... مزایده فروش یک عدد کانکس  از نوع فلزی با یک عدد درب آلومینیومی و .... 25/11/1402 04:31:40 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک 24/11/1402 05:33:31 ق.ظ مزایده ، فروش 3 دستگاه کانکس ای تی ام مازاد بر نیاز مزایده ، فروش 3 دستگاه کانکس ای تی ام مازاد بر نیاز 24/11/1402 05:19:37 ق.ظ مزایده فروش مجموعه آهن آلات ضایعاتی میله گرد، لوله و... مزایده فروش مجموعه آهن آلات ضایعاتی میله گرد، لوله و... 24/11/1402 05:08:32 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس 12 متری مستعمل وبعضی قسمت ها زنگ زده و... مزایده فروش یک دستگاه کانکس 12 متری مستعمل وبعضی قسمت ها زنگ زده و... 24/11/1402 05:00:35 ق.ظ مزایده فروش سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS.S1U    1    کارکرده و... مزایده فروش سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS.S1U    1    کارکرده و... 24/11/1402 04:56:20 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس به ابعاد 6 در 3 متر مزایده فروش یک دستگاه کانکس به ابعاد 6 در 3 متر 24/11/1402 04:45:52 ق.ظ مزایده فروش سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری و... مزایده فروش سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری و... 24/11/1402 04:39:51 ق.ظ مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه مزایده ، فروش کانکس های مازاد بانک سپه 23/11/1402 06:01:34 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی از نوع قوطی مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی از نوع قوطی 23/11/1402 04:49:39 ق.ظ مزایده ، ریچ تراک- استاکر و کانتینر 20 فوت خالی - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - حدودا به مبلغ 1.000.000.000 ریال به مزایده ، ریچ تراک- استاکر و کانتینر 20 فوت خالی - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - حدودا به مبلغ 1.000.000.000 ریال به 21/11/1402 11:47:36 ق.ظ مزایده ، کانتینر 40 فوت - متروکه (انبار خوی) مزایده ، کانتینر 40 فوت - متروکه (انبار خوی) 21/11/1402 10:44:39 ق.ظ مزایده ، کانتینر 40 فوت - متروکه (انبار خوی) مزایده ، کانتینر 40 فوت - متروکه (انبار خوی) 21/11/1402 10:40:51 ق.ظ مزایده ، حدود60تن کاروان وشاسی کاروان و4دستگاه کاروان سردخانه نگهداری مواد غذایی مستعمل و خارج ازرده مزایده ، حدود60تن کاروان وشاسی کاروان و4دستگاه کاروان سردخانه نگهداری مواد غذایی مستعمل و خارج ازرده 21/11/1402 05:30:09 ق.ظ مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل ... نوبت دوم مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل ... نوبت دوم 18/11/1402 10:53:52 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک مزایده ، کانتینر فلزی فاقد پلاک 18/11/1402 10:11:35 ق.ظ مزایده ، فروش 3 دستگاه کانکس ای تی ام مازاد بر نیاز مزایده ، فروش 3 دستگاه کانکس ای تی ام مازاد بر نیاز 18/11/1402 06:50:16 ق.ظ مزایده فروش حدود 4 عدد کانتینر ازت اسپرم مزایده فروش حدود 4 عدد کانتینر ازت اسپرم 18/11/1402 06:05:13 ق.ظ مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل ... مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل ... 17/11/1402 07:58:19 ق.ظ مزایده ، لوازم خط تولید بهمراه کانتینر (موجود در گمرک بوشهر) و به علت وجود کالا در اماکن گمرکی که مستلزم تشریفات ترخیص کالا از گ مزایده ، لوازم خط تولید بهمراه کانتینر (موجود در گمرک بوشهر) و به علت وجود کالا در اماکن گمرکی که مستلزم تشریفات ترخیص کالا از گ 17/11/1402 07:37:40 ق.ظ مزایده ، کانتینر (گمرک بوشهر) - کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بمبلغ 22.235.500 ریال و تخلیه و بارگیری و غیره بعهده خریدار می مزایده ، کانتینر (گمرک بوشهر) - کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بمبلغ 22.235.500 ریال و تخلیه و بارگیری و غیره بعهده خریدار می 17/11/1402 07:37:26 ق.ظ مزایده فروش 1-  دو عدد کانتینر بیست فوت و... مزایده فروش 1-  دو عدد کانتینر بیست فوت و... 17/11/1402 05:06:11 ق.ظ مزایده اقلام حضوری، کمدف فایل، میز و صندلی... مزایده اقلام حضوری، کمدف فایل، میز و صندلی... 16/11/1402 05:22:57 ق.ظ مزایده فروش انواع کانتینردر  ابعاد (طول 12 متر-عرض 2/40 ارتفاع 2/60 سانتی متر) مزایده فروش انواع کانتینردر  ابعاد (طول 12 متر-عرض 2/40 ارتفاع 2/60 سانتی متر) 16/11/1402 04:47:12 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس 12 متری مستعمل وبعضی قسمت ها زنگ زده و... مزایده فروش یک دستگاه کانکس 12 متری مستعمل وبعضی قسمت ها زنگ زده و... 16/11/1402 04:43:04 ق.ظ مزایده فروش سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS.S1U    1 و... مزایده فروش سوییچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS.S1U    1 و... 16/11/1402 04:38:48 ق.ظ مزایده فروش سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری و... مزایده فروش سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری و... 16/11/1402 04:23:37 ق.ظ مزایده سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری -لنس و پمپ فشار -غلطک مزایده سری کامل کارواش (دستگاه تصفیه-تانکر 5000و 10000 لیتری -لنس و پمپ فشار -غلطک 16/11/1402 04:12:34 ق.ظ مزایده مخزن سوخت 2000 لیتری... مزایده مخزن سوخت 2000 لیتری... 15/11/1402 05:14:39 ق.ظ مزایده ضایعات آهن ... مزایده ضایعات آهن ... 15/11/1402 05:06:45 ق.ظ مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر مزایده ، فروش 1 عدد کانتینر 14/11/1402 09:39:39 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی 12 متری_ شهرستان باغملک مزایده ، کانتینر فلزی 12 متری_ شهرستان باغملک 14/11/1402 06:50:57 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی 12 متری_ شهرستان دهدز مزایده ، کانتینر فلزی 12 متری_ شهرستان دهدز 14/11/1402 06:50:38 ق.ظ مزایده ، کانتینر فلزی 6 متری_ شهرستان کرخه ( شاوور) مزایده ، کانتینر فلزی 6 متری_ شهرستان کرخه ( شاوور) 14/11/1402 06:50:22 ق.ظ مزایده فروش فایل چوبی سه کشو و ... مزایده فروش فایل چوبی سه کشو و ... 14/11/1402 06:33:04 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی از نوع قوطی مزایده فروش یک دستگاه کانکس فلزی از نوع قوطی 14/11/1402 05:09:25 ق.ظ مزایده فروش 3 دستگاه کانکس مزایده فروش 3 دستگاه کانکس 12/11/1402 08:28:27 ق.ظ مزایده سه دستگاه شاسی آهنی کانتینر مزایده سه دستگاه شاسی آهنی کانتینر 12/11/1402 04:45:48 ق.ظ مزایده یکدستگاه سردخانه کانکسی مزایده یکدستگاه سردخانه کانکسی 12/11/1402 04:30:53 ق.ظ مزایده ، کانتینر چادری 3 محور مستعمل پلاک WL4874F مدل 2007 - انبار 2 ارومیــه مزایده ، کانتینر چادری 3 محور مستعمل پلاک WL4874F مدل 2007 - انبار 2 ارومیــه 11/11/1402 10:10:34 ق.ظ