برق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده فروش دوازده عدد مخزن هوایی ذخیره آب  .. - نوبت دوم مزایده فروش دوازده عدد مخزن هوایی ذخیره آب  .. - نوبت دوم 14/12/1402 09:19:19 ق.ظ مزایده واگذاری مناقصه ضایعات و پلیسه آهن به پیمانکاران و... مزایده واگذاری مناقصه ضایعات و پلیسه آهن به پیمانکاران و... 14/12/1402 07:23:07 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی...- مزایده روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی... 14/12/1402 07:13:25 ق.ظ آگهی مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور آگهی مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور 14/12/1402 06:34:51 ق.ظ مزایده ، 1نگله (دستگاه) محتوی موتور3چرخ گمرک غرب قبض انبار 1514524بازدید انبار 15 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده اس مزایده ، 1نگله (دستگاه) محتوی موتور3چرخ گمرک غرب قبض انبار 1514524بازدید انبار 15 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده اس 14/12/1402 06:28:47 ق.ظ مزایده ، دی وی دی و لیبل خام و لامپ معمولی ، زودپز بصورت فروش صادرات بازدید انبار 21و 1 فروش به شرط صادرات. توضیح اینکه به میزان مزایده ، دی وی دی و لیبل خام و لامپ معمولی ، زودپز بصورت فروش صادرات بازدید انبار 21و 1 فروش به شرط صادرات. توضیح اینکه به میزان 14/12/1402 06:28:32 ق.ظ مزایده ، باطری صنعتی. بازدید انبار 1 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این صورت م مزایده ، باطری صنعتی. بازدید انبار 1 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این صورت م 14/12/1402 06:27:08 ق.ظ مزایده ، ریموت کنترل. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1487197(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد مزایده ، ریموت کنترل. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1487197(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد 14/12/1402 06:26:23 ق.ظ مزایده ، آلترناتور بقدرت حداکثر75کیلو ولت آمپر بازدید گمرک تهران قبض انبار 2017242 انبار 7 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذا مزایده ، آلترناتور بقدرت حداکثر75کیلو ولت آمپر بازدید گمرک تهران قبض انبار 2017242 انبار 7 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذا 14/12/1402 06:25:39 ق.ظ مزایده ، قطعه برقی به مارک میتسوبیشی مستعمل و شکسته . بازدید انبار 2 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا مزایده ، قطعه برقی به مارک میتسوبیشی مستعمل و شکسته . بازدید انبار 2 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا 14/12/1402 06:24:53 ق.ظ مزایده ، لامپ. بازدید انبار 2 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این صورت مسئولیت مزایده ، لامپ. بازدید انبار 2 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این صورت مسئولیت 14/12/1402 06:24:23 ق.ظ مزایده ، جعبه فیوز کلید دوپل و سرپیچ همگی به مارک ایرانی می باشد.بازدید گمرک جنوب (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده اس مزایده ، جعبه فیوز کلید دوپل و سرپیچ همگی به مارک ایرانی می باشد.بازدید گمرک جنوب (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده اس 14/12/1402 06:17:53 ق.ظ مزایده ، لامپ. بازدید گمرک امام قبض انبار 1575911(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی مزایده ، لامپ. بازدید گمرک امام قبض انبار 1575911(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی 14/12/1402 06:16:08 ق.ظ مزایده ، پنل خورشیدی. بازدید گمرک امام قبض انبار2015180(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد مزایده ، پنل خورشیدی. بازدید گمرک امام قبض انبار2015180(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد 14/12/1402 06:14:52 ق.ظ مزایده ، لوازم یدکی خودرو . بازدید گمرک امام قبض انبار 2010965، 2026038، 1986904(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) مزایده ، لوازم یدکی خودرو . بازدید گمرک امام قبض انبار 2010965، 2026038، 1986904(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) 14/12/1402 06:14:22 ق.ظ مزایده ، لوازم الکترونیکی. بازدید گمرک امام قبض انبار 2000157(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی م مزایده ، لوازم الکترونیکی. بازدید گمرک امام قبض انبار 2000157(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی م 14/12/1402 06:14:06 ق.ظ مزایده ، رول ال ای دی .بازدید گمرک امام قبض انبار 1495889(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می ب مزایده ، رول ال ای دی .بازدید گمرک امام قبض انبار 1495889(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می ب 14/12/1402 06:13:06 ق.ظ مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی 14/12/1402 06:16:55 ق.ظ مزایده ، لوزم یدکی بازدید انبار بازدید انبار 21 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر مزایده ، لوزم یدکی بازدید انبار بازدید انبار 21 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر 14/12/1402 06:07:55 ق.ظ مزایده ، انواع کلید و پریز. بازدید انبار21 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این مزایده ، انواع کلید و پریز. بازدید انبار21 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر این 14/12/1402 06:04:34 ق.ظ مزایده ، انواع لوازم الکترونیکی. بازدید انبار 1 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر مزایده ، انواع لوازم الکترونیکی. بازدید انبار 1 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غیر 14/12/1402 06:03:50 ق.ظ مزایده ، انواع لوازم یدکی خودرو بازدید با هماهنگی اداره فروش اداره کل اموال تملیکی استان تهران (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت مزایده ، انواع لوازم یدکی خودرو بازدید با هماهنگی اداره فروش اداره کل اموال تملیکی استان تهران (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت 14/12/1402 06:03:35 ق.ظ مزایده ، لوازم برقی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1487774 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باش مزایده ، لوازم برقی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1487774 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باش 14/12/1402 06:00:50 ق.ظ مزایده ، قطعات تابلوهای برق فشار ضعیف گمرک غرب قبض انبار 1514225 بازدید انبار 36 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است مزایده ، قطعات تابلوهای برق فشار ضعیف گمرک غرب قبض انبار 1514225 بازدید انبار 36 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است 14/12/1402 06:00:05 ق.ظ مزایده ، تابلو هوشمند برق بازدید فرودگاه امام قبض انبار 1755435(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی مزایده ، تابلو هوشمند برق بازدید فرودگاه امام قبض انبار 1755435(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی 14/12/1402 05:58:05 ق.ظ مزایده ، انواع لوازم یدکی خودرو مستعمل و نو مزایده ، انواع لوازم یدکی خودرو مستعمل و نو 14/12/1402 05:46:44 ق.ظ مزایده ، فروش باطری مستعمل مزایده ، فروش باطری مستعمل 14/12/1402 05:45:47 ق.ظ مزایده ، لوازم متفرقه (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) مزایده ، لوازم متفرقه (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) 14/12/1402 05:43:14 ق.ظ مزایده ، لوازم خودرو وموتورسیکلت ضایعاتی (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) مزایده ، لوازم خودرو وموتورسیکلت ضایعاتی (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) 14/12/1402 05:42:22 ق.ظ مزایده ، لوازم حودرو وموتورسیکلت ضایعاتی (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) مزایده ، لوازم حودرو وموتورسیکلت ضایعاتی (بازدید از کالاها توسط خریدار الزامیست) 14/12/1402 05:40:17 ق.ظ مزایده ، باتری فرسوده در ساختمان نگین مزایده ، باتری فرسوده در ساختمان نگین 14/12/1402 05:38:15 ق.ظ مزایده ، کارت گرافیک،فن،سوئیچر ومودم مختلف بازدید از کالاها (توسط خریدار الزامیست) مزایده ، کارت گرافیک،فن،سوئیچر ومودم مختلف بازدید از کالاها (توسط خریدار الزامیست) 14/12/1402 05:38:01 ق.ظ مزایده ، 12 دیف انواع لوازم یدکی برابر مشخصات و مندرجات پارت بندی-قاچاق-انباراداره مزایده ، 12 دیف انواع لوازم یدکی برابر مشخصات و مندرجات پارت بندی-قاچاق-انباراداره 14/12/1402 05:29:24 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی قرقر کابل (بزرگ و متوسط) و.... مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی قرقر کابل (بزرگ و متوسط) و.... 14/12/1402 05:33:09 ق.ظ مزایده ، باتری لب تاپ مزایده ، باتری لب تاپ 14/12/1402 05:24:21 ق.ظ مزایده ، الکترونیکی و تنظیف مزایده ، الکترونیکی و تنظیف 14/12/1402 05:19:21 ق.ظ مزایده ، باتری قلمی و نیم قلمی مزایده ، باتری قلمی و نیم قلمی 14/12/1402 05:18:46 ق.ظ مزایده ، لپ تاپ و لوازم جانبی مزایده ، لپ تاپ و لوازم جانبی 14/12/1402 05:17:32 ق.ظ مزایده ، کمربند ایمنی کار مارک adela و تستر ولتاژ مزایده ، کمربند ایمنی کار مارک adela و تستر ولتاژ 14/12/1402 05:17:02 ق.ظ مزایده ، پتو -پارچه - کلیپس و لوازم برقی - محل نگهداری : انبار میناب - هزینه کارشناسی به مبلغ 30.000.000 ریال می باشد که باید تو مزایده ، پتو -پارچه - کلیپس و لوازم برقی - محل نگهداری : انبار میناب - هزینه کارشناسی به مبلغ 30.000.000 ریال می باشد که باید تو 14/12/1402 05:08:24 ق.ظ مزایده ، لوازم یدکی خودرو جک-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری برعهده خرید مزایده ، لوازم یدکی خودرو جک-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری برعهده خرید 14/12/1402 05:06:53 ق.ظ مزایده ، لوازم خانگی در انواع محتلف-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری برعه مزایده ، لوازم خانگی در انواع محتلف-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری برعه 14/12/1402 05:04:09 ق.ظ مزایده ، دو ردیف شامل 2999 عدد نشانگر LED بصورت بسته بندی غیر آکبند و تعدادد 119 عدد سوئیچ شناور همراه کابل و وزنه به نشان MGS-ق مزایده ، دو ردیف شامل 2999 عدد نشانگر LED بصورت بسته بندی غیر آکبند و تعدادد 119 عدد سوئیچ شناور همراه کابل و وزنه به نشان MGS-ق 14/12/1402 05:00:05 ق.ظ تجدید مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد موجود در مجتمع های مس تجدید مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد موجود در مجتمع های مس 14/12/1402 05:03:16 ق.ظ مزایده ، انواع لوزم خانگی و آشبزخانه شامل کولر اسپلیت - جاروبرقی وغیره مزایده ، انواع لوزم خانگی و آشبزخانه شامل کولر اسپلیت - جاروبرقی وغیره 14/12/1402 04:52:59 ق.ظ مزایده ، انواع لوزم خانگی و آشبزخانه شامل کولر اسپلیت - جاروبرقی وغیره مزایده ، انواع لوزم خانگی و آشبزخانه شامل کولر اسپلیت - جاروبرقی وغیره 14/12/1402 04:52:14 ق.ظ مزایده سنباده جوشکاری ، الکترود جوشکاری ، دستکش ، پیچ سرمته مزایده سنباده جوشکاری ، الکترود جوشکاری ، دستکش ، پیچ سرمته 13/12/1402 06:41:51 ق.ظ مزایده ، فروش سه دستگاه ژنراتور ویک عدد کانکس مزایده ، فروش سه دستگاه ژنراتور ویک عدد کانکس 13/12/1402 06:02:34 ق.ظ آگهی مزایده عمومی کابل برق.... آگهی مزایده عمومی کابل برق.... 13/12/1402 06:05:08 ق.ظ مزایده ، فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات فلزی آهنی(قفسه فلزی،توری،بشکه،تابلو،بخاری نفتی،درب،لوله،ورق آهن،گاردریل و تیغه ب مزایده ، فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات فلزی آهنی(قفسه فلزی،توری،بشکه،تابلو،بخاری نفتی،درب،لوله،ورق آهن،گاردریل و تیغه ب 13/12/1402 05:57:53 ق.ظ مزایده ترانس پلاسما .... مزایده ترانس پلاسما .... 13/12/1402 04:12:23 ق.ظ مزایده دو دستگاه دیگ حرارتی مخصوص سالنهای مرغداری مزایده دو دستگاه دیگ حرارتی مخصوص سالنهای مرغداری 13/12/1402 04:10:42 ق.ظ مزایده دو خط تولید لوله فایبرگلاس .... مزایده دو خط تولید لوله فایبرگلاس .... 13/12/1402 04:04:48 ق.ظ مزایده ، فروش باتری و اثاثیه مستهلک مزایده ، فروش باتری و اثاثیه مستهلک 12/12/1402 07:33:47 ق.ظ مزایده فروش محصولات مازاد و ضایعاتی مزایده فروش محصولات مازاد و ضایعاتی 12/12/1402 07:31:14 ق.ظ مزایده ، فروش 60 تن سیم مس اسقاط مزایده ، فروش 60 تن سیم مس اسقاط 12/12/1402 06:18:29 ق.ظ فروش 58 عدد باطری یو پی اس اسقاطی (بر اساس اطلاعات پیوست، الزاما پیوست ملاحظه گردد) حتی الامکان خرید فروش 58 عدد باطری یو پی اس اسقاطی (بر اساس اطلاعات پیوست، الزاما پیوست ملاحظه گردد) حتی الامکان خرید 12/12/1402 05:55:44 ق.ظ مزایده ، مزاید باطری اسقاطی مزایده ، مزاید باطری اسقاطی 12/12/1402 05:52:09 ق.ظ مزایده فروش یک مجموعه مرغداری شامل دو سالن پرورش مرغ، استخر، سه اتاق استراحت کارگران و... مزایده فروش یک مجموعه مرغداری شامل دو سالن پرورش مرغ، استخر، سه اتاق استراحت کارگران و... 12/12/1402 05:19:15 ق.ظ مزایده فروش :1-دستگاه فتوکپی شارپ سیاه و سفید مدل M 354NMX و... مزایده فروش :1-دستگاه فتوکپی شارپ سیاه و سفید مدل M 354NMX و... 12/12/1402 05:15:24 ق.ظ مزایده فروش یک دستگاه بچینگ نیم متری طرح لیپهر با تابلو برق وکنترل ، موتورگیربکس و... مزایده فروش یک دستگاه بچینگ نیم متری طرح لیپهر با تابلو برق وکنترل ، موتورگیربکس و... 12/12/1402 05:07:32 ق.ظ مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 2333 فرعی ، از 51 اصلی و... مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 2333 فرعی ، از 51 اصلی و... 12/12/1402 05:07:12 ق.ظ مزایده مقاومت فن پراید.... مزایده مقاومت فن پراید.... 12/12/1402 04:47:16 ق.ظ مزایده یک دستگاه 16 کله ساب سنگبری .... مزایده یک دستگاه 16 کله ساب سنگبری .... 12/12/1402 04:19:42 ق.ظ مزایده فروش 1-دستگاه میز بلوک زنی بتنی و... مزایده فروش 1-دستگاه میز بلوک زنی بتنی و... 12/12/1402 04:13:40 ق.ظ مزایده فروش دوازده عدد مخزن هوایی ذخیره آب  .. مزایده فروش دوازده عدد مخزن هوایی ذخیره آب  .. 10/12/1402 09:07:00 ق.ظ آگهی مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه حرارتی ـ نوبت دوم آگهی مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه حرارتی ـ نوبت دوم 10/12/1402 08:31:54 ق.ظ مزایده فروش لامپ اشکی پارس نور، کلید و پریز، لامپ، قوطی کلید و پریز، سقفی سرامیکی دوکاره و.... مزایده فروش لامپ اشکی پارس نور، کلید و پریز، لامپ، قوطی کلید و پریز، سقفی سرامیکی دوکاره و.... 10/12/1402 07:54:06 ق.ظ مزایده فروش اقلام انبار راکد و باتریهای ضایعاتی مزایده فروش اقلام انبار راکد و باتریهای ضایعاتی 10/12/1402 07:35:26 ق.ظ فروش اموال اسقاطی و مستعمل شامل حدود 400 قاب مهتابی و کمد چوبی به شرح عکس های پیوست فروش اموال اسقاطی و مستعمل شامل حدود 400 قاب مهتابی و کمد چوبی به شرح عکس های پیوست 10/12/1402 05:45:48 ق.ظ مزایده فروش فیلتر هوای پژو 405 شهاب فیلتر تعداد 440 عدد و... مزایده فروش فیلتر هوای پژو 405 شهاب فیلتر تعداد 440 عدد و... 10/12/1402 05:09:35 ق.ظ مزایده فروش مکانیزم پریز ارت دار با مغز سرامیکی و... مزایده فروش مکانیزم پریز ارت دار با مغز سرامیکی و... 10/12/1402 04:52:54 ق.ظ مزایده سه دستگاه تلویزیون شهاب، سامسونگ و صنام قدیمی.... مزایده سه دستگاه تلویزیون شهاب، سامسونگ و صنام قدیمی.... 10/12/1402 04:52:11 ق.ظ مزایده فروش 1)یکدستگاه کوره دوار گاز سوز بظرفیت 500 کیلو گرم بانضمام زانویی با پایه مربوطه و... مزایده فروش 1)یکدستگاه کوره دوار گاز سوز بظرفیت 500 کیلو گرم بانضمام زانویی با پایه مربوطه و... 10/12/1402 04:47:02 ق.ظ مزایده تعداد 100 بسته  لامپ دو عددی.... مزایده تعداد 100 بسته  لامپ دو عددی.... 10/12/1402 04:31:29 ق.ظ مزایده فروش دستگاه کپی شارپ 5516  و... مزایده فروش دستگاه کپی شارپ 5516  و... 10/12/1402 04:29:48 ق.ظ مزایده فروش جایگاه فروشندگی مواد سوختی معروف به پمپ بنزین دهدز مزایده فروش جایگاه فروشندگی مواد سوختی معروف به پمپ بنزین دهدز 10/12/1402 04:21:38 ق.ظ مزایده فروش ملک و... مزایده فروش ملک و... 10/12/1402 04:19:44 ق.ظ مزایده فروش تاسیسات و ماشین الات  سرد خانه مزایده فروش تاسیسات و ماشین الات  سرد خانه 10/12/1402 04:13:58 ق.ظ فروش اموال اسقاطی و مستعمل شامل حدود 400 قاب مهتابی و کمد چوبی به شرح عکس های پیوست فروش اموال اسقاطی و مستعمل شامل حدود 400 قاب مهتابی و کمد چوبی به شرح عکس های پیوست 09/12/1402 10:23:52 ق.ظ مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر 09/12/1402 10:12:01 ق.ظ مزایده ، قرقره فلزی خالی مزایده ، قرقره فلزی خالی 09/12/1402 10:11:50 ق.ظ مزایده ، آهن سیاه ،کابل پرت ،گالوانیزه، مقره ، ضایعات چوب ، تیرسیمانی مزایده ، آهن سیاه ،کابل پرت ،گالوانیزه، مقره ، ضایعات چوب ، تیرسیمانی 09/12/1402 10:11:34 ق.ظ مزایده ، باطری مزایده ، باطری 09/12/1402 10:11:03 ق.ظ مزایده ، آلومینیوم، مقره سیلیکون مزایده ، آلومینیوم، مقره سیلیکون 09/12/1402 10:10:32 ق.ظ مزایده فروش قسمتی از اقلام اسقاطی، مستعمل و ضایعات مزایده فروش قسمتی از اقلام اسقاطی، مستعمل و ضایعات 09/12/1402 09:45:08 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی مزایده اقلام ضایعاتی 09/12/1402 07:52:05 ق.ظ مزایده فروش کالاهای اسقاط... - نوبت دوم مزایده فروش کالاهای اسقاط... - نوبت دوم 09/12/1402 07:24:08 ق.ظ آگهی مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه حرارتی آگهی مزایده اقلام ضایعاتی نیروگاه حرارتی 09/12/1402 07:14:10 ق.ظ مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 09/12/1402 05:41:27 ق.ظ مزایده ، مزایده عمومی فروش باتری های ضایعاتی انبار راکد دانشگاه اصفهان مزایده ، مزایده عمومی فروش باتری های ضایعاتی انبار راکد دانشگاه اصفهان 09/12/1402 05:19:13 ق.ظ مزایده یک دستگاه مجموعه مارپیچ انتقال مواد مزایده یک دستگاه مجموعه مارپیچ انتقال مواد 09/12/1402 04:56:43 ق.ظ مزایده فروش ضایعات مس مزایده فروش ضایعات مس 09/12/1402 04:53:20 ق.ظ مزایده 4ست تابلوی آموزشی 4 نفره برق صنعتی مزایده 4ست تابلوی آموزشی 4 نفره برق صنعتی 09/12/1402 04:37:22 ق.ظ مزایده یک دستگاه یخچال 5 فوت EASTCOOL- دو دستگاه هود لامینار .... مزایده یک دستگاه یخچال 5 فوت EASTCOOL- دو دستگاه هود لامینار .... 09/12/1402 04:28:03 ق.ظ مزایده صافی استیل یک عدد.... مزایده صافی استیل یک عدد.... 09/12/1402 04:26:59 ق.ظ مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر 09/12/1402 04:17:31 ق.ظ مزایده یک دستگاه بوجاری آجیل و خشکبار مستعمل .... مزایده یک دستگاه بوجاری آجیل و خشکبار مستعمل .... 09/12/1402 04:14:12 ق.ظ مزایده کابینت MDF دو درب و دو کشو یک متری.... مزایده کابینت MDF دو درب و دو کشو یک متری.... 09/12/1402 04:12:14 ق.ظ مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم 09/12/1402 04:06:50 ق.ظ